Pārlekt uz galveno saturu
Studiju programma
Vadītājs
Signe Subatniece

Studiju kursa apraksts

Kursa apraksta statuss:Apstiprināts
Kursa apraksta versija:1.00
Par studiju kursu
Kursa kods:SVUEK_054LKI līmenis:6. līmenis
Kredītpunkti:2.00ECTS:3.00
Zinātnes nozare:Medicīna; Sabiedrības veselībaMērķauditorija:Sabiedrības veselība
Studiju kursa vadītājs
Kursa vadītājs:Signe Subatniece
Studiju kursa īstenotājs
Struktūrvienība:Sabiedrības veselības un epidemioloģijas katedra
Struktūrvienības vadītājs:Ģirts Briģis
Kontaktinformācija:Rīga, Kronvalda bulvāris 9, svekatrsu[pnkts]lv, svekatrsu[pnkts]lv, +371 67338307
Studiju kursa plānojums
Pilns laiks - 1. semestris
Nodarbības (skaits)Lekciju ilgums (akadēmiskās stundas)Kopā lekciju kontaktstundas0
Nodarbības (numurs)10Nodarbību ilgums (akadēmiskās stundas)4Kopā nodarbību kontaktstundas40
Kopā kontaktstundas40
Studiju kursa apraksts
Priekšzināšanas:
Pamatzināšanas sabiedrības veselībā, ētikā, psiholoģijā, veselības veicināšanā un profilaksē, pedagoģijā.
Mērķis:
Mērķis ir veicināt zināšanu un prasmju apguvi veselības veicināšanas darbam izglītības iestādēs, tā papildinot topošo sabiedrības veselības speciālistu kompetences sabiedrības veselības veicināšanā.
Tēmu saraksts (pilna laika studijas)
Nr.TēmaĪstenošanas formaSkaitsNorises vieta
1Personības socializācija un veselība. Sociālās prasmes. Sociālā kompetence. Socializējošo faktoru nozīme dzīvesveida izvēlē.Nodarbības4.00auditorija
2Laba un veselību veicinoša skola. Veselību veicinošas skolas raksturīgās iezīmes.Nodarbības2.00auditorija
3Veselības veicināšanas darbības virzieni skolā. Skolēnu aprūpe: skolotāja iespējas un funkcijas skolā, skolas medicīnas māsas, sociālā pedagoga un psihologa daba virzieni skolā.Nodarbības2.00auditorija
4Veselības veicināšana mācību procesā ( skolas fiziskā vide, psihosociālā vide, mācību process). Veselības veicināšana, ievērojot vecumposma īpatnības. Veselības veicināšanas darba vērtēšana.Nodarbības6.00auditorija
5Projekts, projekta darbs un projekta metode; tās pielietošanas sabiedriskais, pedagoģiskais un psiholoģiskais, valodas, darba organizācijas aspekti. Projekta darba un metodes iezīmes, plānošana, norise, prezentācija, recenzēšana, vērtēšana. Atbalsta materiālu izstrāde.Nodarbības8.00auditorija
6Veselības izglītības mērķis, uzdevumi, īstenošanas iespējas skolā. Veselības izglītības saturs.Nodarbības4.00auditorija
7Satura un dzīves prasmju pieeja veselības izglītības īstenošanā. Vērtēšana veselības mācībā. Veselības mācības stundās pielietojamās metodes un mācību paņēmieni.Nodarbības8.00auditorija
8Patstāvīgā darba prezentācija.Nodarbības4.00auditorija
9Starppārbaudījums (rakstisks).Nodarbības2.00auditorija
Vērtēšana
Patstāvīgais darbs:
Studiju kursa mācību literatūras studijas; patstāvīgā darba izstrāde un prezentācija (vieslekcijas plāna izveidošana, lekcijas saturs, kopsavilkums).
Vērtēšanas kritēriji:
Rakstisks pārbaudījums (50%), patstāvīgā darba izstrāde un prezentācija (30%), starppārbaudījums (20%).
Gala pārbaudījums (pilna laika studijas):Eksāmens
Gala pārbaudījums (nepilna laika studijas):
Studiju rezultāti
Zināšanas:Studenti apgūs zināšanas par skolēnu veselību ietekmējošiem faktoriem un veselības veicināšanas virzieniem skolā, skolotāja, psihologa, sociālā pedagoga iespējām un funkcijām skolēnu veselības veicināšanā, veselības izglītības saturu un tā īstenošanu mācību procesā.
Prasmes:Studenti apgūs prasmes veselības veicināšanas un veselības izglītības īstenošanai skolā (mācību metožu, paņēmienu pielietošana mācību procesā un ārpusstundu pasākumos: projekta metode un darbs, mijiedarbības metodes; zināšanu un prasmju vērtēšana).
Kompetences:Topošie sabiedrības veselības speciālisti spēs profesionāli sekmēt skolas vecuma bērnu veselību, izmantojot dažādas pedagoģiskās iespējas, kā arī sekmēt sadarbību starp skolu un ģimenēm, valstiskām un nevalstiskām institūcijām.
Bibliogrāfija
Nr.Atsauce
Obligātā literatūra
1• Andersone,R. Pusaudžu sociālo prasmju veidošanās. (Teorija, pieredze, prakse) RaKa.2004.
2• Clift, S.,Jensen,B.B.,(Eds.)The Health Promoting School:International Advances in Theory, Evaluation and Practice. Danish University of Education Press, 2005
3• Golubeva, A., Puškarevs,I. Veselības veicināšana skolā. Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 2008.
4• Jurgena, I. Vispārīgā pedagoģija. Mācību līdzeklis. Rīga:N.I.M.S.,2010
5• Rubana,I. M., Mācīties darot. RaKa, 2004.
6• Skills for Life. Core Manual. A.Handbook for Managers and Co- ordinators. Tacade, 2005.
Papildus literatūra
1• Betels, Dž. Rokasgrāmata pārbaudes darbu veidotājiem. IZM, ISAP. 2003
2• Čehlova, Z., Grīnpauks,Z. Skolēnu integratīvo prasmju veidošanās (Teorija, pieredze, prakse).RaKa,2003.
3• Hahele, R. Pašnovērtējums mācību procesā. RaKa, 2006
4• No zināšanām uz kompetentu darbību. Mācīšanās antropoloģiskie, ētiskie, un sociālkritiskie aspekti. Red. Maslo, I. Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 2006.
5• Matisāne,L., Romanovska,G., Veselības izglītība vispārējā vidējā un profesionālajā izglītībā. Metodisks materiāls. Elektronisks izdevums.VISC, 2013.
6• Puškarevs,I. Garīgā veselība. Raka, 2006.
7• Veselību veicinoša skola. Metodisks materiāls. Sast. Miķelsone, V. Rīga: RaKa, 2005.
Citi informācijas avoti
1www.bti.gov.lv
2www.csdd.lv
3www.drossinternets.lv
4www.dzimba.lv
5www.latvenergo.lv
6www.netsafe.lv
7www.papardeszieds.lv
8www.spkc.gov.lv
9www.tirizobi.lv
10www.visc.gov.lv