Pārlekt uz galveno saturu
Vadītājs
Anita Villeruša

Studiju kursa apraksts

Kursa apraksta statuss:Apstiprināts
Kursa apraksta versija:1.00
Par studiju kursu
Kursa kods:SVUEK_055LKI līmenis:7. līmenis
Kredītpunkti:4.00ECTS:6.00
Zinātnes nozare:Medicīna; Sabiedrības veselībaMērķauditorija:Sabiedrības veselība
Studiju kursa vadītājs
Kursa vadītājs:Anita Villeruša
Studiju kursa īstenotājs
Struktūrvienība:Sabiedrības veselības un epidemioloģijas katedra
Struktūrvienības vadītājs:Ģirts Briģis
Kontaktinformācija:Rīga, Kronvalda bulvāris 9, svekatrsu[pnkts]lv, svekatrsu[pnkts]lv, +371 67338307
Studiju kursa plānojums
Pilns laiks - 1. semestris
Nodarbības (skaits)8Lekciju ilgums (akadēmiskās stundas)4Kopā lekciju kontaktstundas32
Nodarbības (numurs)8Nodarbību ilgums (akadēmiskās stundas)4Kopā nodarbību kontaktstundas32
Kopā kontaktstundas64
Studiju kursa apraksts
Priekšzināšanas:
pamatjautājumi veselības veicināšanā, veselības izglītībā, vides un sabiedrības veselībā, kā arī jāorientējas aktuālākajās politiskajās tendencēs.
Mērķis:
Studiju kursa mērķis ir sniegt zināšanas un prasmes uz pierādījumiem balstītas veselības veicināšanas politikas un prakses īstenošanā dažādu ar veselīgu dzīvesveidu saistītu problēmu risināšanai.
Tēmu saraksts (pilna laika studijas)
Nr.TēmaĪstenošanas formaSkaitsNorises vieta
1Veselības veicināšanas koncepta attīstība. Veselības veicināšanas darba plānošana, ieviešana un uzraudzība. Veselības veicināšanas programmas/plāna veidošanas principi. Veselības veicināšana dažādās vidēs.Lekcijas2.00auditorija
2Veselības veicināšanas programmas elementi.Nodarbības1.00auditorija
3Veselības riski bērniem un pusaudžiem, to novēršanas iespējas ar veselības veicināšanas palīdzību, veselības veicināšanas darba organizācija.Nodarbības1.00auditorija
4Veselības veicināšana cilvēka dzīves ciklā. Sociālās kultūras ietekme uz indivīdu un ģimeni. Sabiedrības un VA sistēmas mainība. veselības veicināšanas aspekti zīdaiņa, bērna un pusaudža periodā. Ģimenes nozīme bērnu veselības saglabāšanā, galvenās risināmās problēmas.Lekcijas2.00auditorija
5Veselības veicināšana pieaugušajiem darbaspējas vecumā un senioriem. Galvenās veselības problēmas un to novēršanas stratēģijas ar veselības veicināšanas pieeju.Lekcijas2.00auditorija
6Hronisku neinfekciju slimību ar dzīvesveidu saistītie riski, to mazināšanas stratēģijas.Nodarbības1.00auditorija
7Veselības veicināšanas darba efektivitātes novērtēšana.Lekcijas2.00auditorija
8Veselības veicināšanas rezultatītie indikatori: procesa, ietekmes un gala rezultāta novērtēšanai.Nodarbības1.00auditorija
9Traumu profilakses un drošības veicināšanas ganvenie principi. Biežākie traumu veidi dažādās vecuma grupās un to novēršanas stratēģijas. Politikas veidošana traumatisma mazināšanai.Lekcijas2.00auditorija
10Stratēģijas un pieejas dažādu traumu novēršanā ( ceļu satiksmes negadījumi, slīkšanas, uguns nelaimes, kritieni, u.c.).Nodarbības1.00auditorija
11Tīšs paškaitējums. Vardarbība pret sevi- pašnāvības, to novēršanas stratēģijas. Vardarbības pret citu personu biežākās formas. Vardarbības mazināšanas stratēģijas individuālā, ģimenes, kopienas un sabiedrības līmenī.Lekcijas2.00auditorija
12Vardarbības biežādās izpausmes formas, to atpazīšana. Riska faktori, pieejas profilakses darbā.Nodarbības1.00auditorija
13Atkarības, to mazināšanas stratēģijas veselības veicināšanas darbā. Partnerība un daudzsektoru sadarbība.Lekcijas2.00auditorija
14Atkarību riska faktori un to mazināšana dažādās mērķa grupās. Starptautiskā pieredze.Nodarbības1.00auditorija
15Starptautiskā pieredze veselības veicināšanas politikas attīstībā pasaulē un Eiropā dažādu ar dzīvesveidu saistīto problēmu trisināšanā ( uzturs, fiziskā mazaktivitāte, HIV/AIDS mazināšanā u.c.) Starptautiskā darbība dažādu preventīvo programmu ieviešanā.Lekcijas2.00auditorija
16Starptautisko ieteikumu ieviešana lokālajās veselības veicināšanas programmās/politikās. Atsevišķu politiku analīze un prezentācija.Nodarbības1.00auditorija
Vērtēšana
Patstāvīgais darbs:
Veselības veicināšanas politikas/programmas elementu un ieviešanas izvērtēšana.
Vērtēšanas kritēriji:
Dalība lekcijās un nodarbībās, grupu darbs, individuālās prezentācijas.
Gala pārbaudījums (pilna laika studijas):Eksāmens (Rakstisks)
Gala pārbaudījums (nepilna laika studijas):
Studiju rezultāti
Zināšanas:Aprakstīt veselības veicināšanas politikas un prakses veidošanas principus, nosaukt atbalstošos starptautiskos un valsts tiesiskos aktus, veselības veicināšanā pielietotās stratēģijas. Atpazīs dažādu politisku un sociālekonomisku aspektu klātbūtni veselības veicināšanas politikā un praksē. Zinās nosaukt veselības veicināšanas politiku atbalstošos dokumentus.
Prasmes:Students spēs savākt un izanalizēt datus, lai parādītu dažādas veselības veicināšanā risināmas problēmsituācijas, pratīs izvēlēties un pamatot labāko stratēģiju veselības veicināšanas problēmas risināšanai un projektēt tās īstenošanu dažādās vidēs; pratīs izstrādāt indikatorus veselības veicināšanas procesa, īstermiņa un ilgtermiņa rezultātu novērtēšanai.
Kompetences:Izveidot programmu un izvēlēties stratēģiju dažādu ar veselīgu dzīvesveidu saistīto problēmu risināšanai. Pratīs interpretēt veselības veicināšanu atbalstošos politiskos dokumentus un veselības veicināšanas programmās iegūtos rezultātus, argumentēti integrēs Eiropas iniciatīvas Latvijas veselības veicināšanas politikā.
Bibliogrāfija
Nr.Atsauce
Obligātā literatūra
1Key Topics in Public Health, Essential Briefings on Prevention and Health Promotion, Ewles L., Elsevier, 2005, http://www.elsevier-etextbooks.com/product/key-topics-in-pu… (interneta grāmata RSU bibliotekā)
2Health Promotion and Aging : Practical Applications for Health Professionals, Haber D., New York : Springer Publishing Company. 2013, RSU bibliotekā eBook Collection (EBSCOhost)
3Health Promotion Theory, CragL.,Macdowall W., Davies M., Berkshire : Open University Press. 2013, RSU bibliotekā eBook Collection (EBSCOhost)
4A Guide to Practical Health Promotion, Gotwald M., Goodman-Brown J., McGraw-Hill Open University Press. 2012, RSU bibliotekā eBook Collection (EBSCOhost)
5Evidence–Based Health Promotion, edited by Elizabeth R. Perkins, Ina Simnett, Linda Wright, John Wiley & Sons ,1999.
Papildus literatūra
1Understanding Health Promotion, ed. by Hele Keleher, Colin Mac Dougall, Berni Murphy, Oxford University Press, 2007.
2Public Health and Health Promotion Developing Practice Second edition, Jennie Naidoo and Jane Wills, Bailliere Tindall, 2005.
3Evaluation Health Intervention, John Ovretveit, Open University Press, 1998
4Understanding Public Health : Health Promotion Practice, by Macdowall, Wendy, Bonnell, 4. Chris, Davies, Maggie, Open University Press, 2006. RSU bibliotēkā http://site.ebrary.com/lib/rsub/reader.action?docID=1019698…
Citi informācijas avoti
1Sabiedrības veselības pamatnostādnes 2014.-2020. gadam, VM, 2014.
2Vadlīnijas pašvaldībām veselības veicināšanā, VM, 2011.
3Veselība 21- veselība visiem 21. gadsimtā,PVO 1999.
4Veselība 2020, PVO, www.spkc.gov.lv/file_download/1419/Veseliba_2020.pdf