Pārlekt uz galveno saturu
Studiju programma
Vadītājs
Maruta Hoferte

Studiju kursa apraksts

Kursa apraksta statuss:Apstiprināts
Kursa apraksta versija:4.00
Kursa apraksta apstiprināšanas datums:08.08.2019
Par studiju kursu
Kursa kods:SUUK_117LKI līmenis:6. līmenis
Kredītpunkti:2.00ECTS:3.00
Zinātnes nozare:MedicīnaMērķauditorija:Ārstniecība
Studiju kursa vadītājs
Kursa vadītājs:Maruta Hoferte
Studiju kursa īstenotājs
Struktūrvienība:Sporta un uztura katedra
Struktūrvienības vadītājs:Una Veseta
Kontaktinformācija:Rīga, Cigoriņu iela 3, spkatrsu[pnkts]lv, spkatrsu[pnkts]lv, +371 67611559
Studiju kursa plānojums
Pilns laiks - 1. semestris
Nodarbības (skaits)Lekciju ilgums (akadēmiskās stundas)Kopā lekciju kontaktstundas0
Nodarbības (numurs)8Nodarbību ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā nodarbību kontaktstundas16
Kopā kontaktstundas16
Nodarbības (skaits)Lekciju ilgums (akadēmiskās stundas)Kopā lekciju kontaktstundas0
Nodarbības (numurs)8Nodarbību ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā nodarbību kontaktstundas16
Kopā kontaktstundas16
Studiju kursa apraksts
Priekšzināšanas:
Ieteicamas priekšzināšanas fiziskajās aktivitātēs, bet var arī zināšanas iegūt mācību procesa laikā, ja tādu nav bijis iepriekš.
Mērķis:
Veicināt zināšanu apguvi par dažādiem vingrošanas veidiem, to iedarbību uz kustību balsta aparātu, muskuļiem un sirds asinsvadu sistēmu, to nozīmi veselības nostiprināšanā dažāda vecuma un dzimuma cilvēkiem.
Tēmu saraksts (pilna laika studijas)
Nr.TēmaĪstenošanas formaSkaitsNorises vieta
1Stājas pamatprincipu apgūšana ar horeogrāfijas palīdzību. Muskuļa spēka sajušana un trenēšana. Ķermeņa plastikas apmācība ar dažādu elementu palīdzību.Nodarbības3.00auditorija
2Pareizu muskuļu stiprināšana ar Pilates elementiem. Vingrojumi ar Pilates bumbām, Pilates rulli.Nodarbības1.00auditorija
3Stiepšanās vingrojumu efektivitāte ar jogas elementu palīdzību pie dažādām veselības problēmām un ķermeņa lokanības attīstīšanai.Nodarbības1.00auditorija
4Kardiotreniņi, to nozīme sirds asinsvadu profilaksē ar aerobo vingrojumu palīdzību.Nodarbības1.00auditorija
5Vingrojumi līdzsvaram uz lielām vingrošanas bumbām, līdzsvara virsmām un reljefainām līdzsvara virsmām.Nodarbības2.00auditorija
6Spēka treniņš ar hantelēm, smaguma stieņiem, smaguma bumbām.Nodarbības2.00auditorija
7Vingrojumu metodes un vingrojumi pie locītavu problēmām – artrīti, gūžu problēmas.Nodarbības2.00auditorija
8Vingrojumu metodes un vingrojumi pie elpceļu problēmām.Nodarbības2.00auditorija
9Vingrojumi muguras un vēdera preses muskuļu stiprināšanai. Dziļo muskuļu nozīme un vingrojumi, kas tos stiprina. Iegurņa stiprinošie vingrojumi un to nozīme.Nodarbības2.00auditorija
Vērtēšana
Patstāvīgais darbs:
Studenti veic patstāvīgo darbu pēc dotā plāna, pētot jaunāko zinātnisko literatūru.
Vērtēšanas kritēriji:
Pārbaudes mācību kursa laikā – fiziskās pārbaudes testi, nodarbību ieskaite un nelielas treniņu programmas sastādīšana.
Gala pārbaudījums (pilna laika studijas):Ieskaite
Gala pārbaudījums (nepilna laika studijas):
Studiju rezultāti
Zināšanas:Studiju kursa apguves rezultātā studenti zinās un spēs: • nosaukt un aprakstīt dažādus veselību veicinošus fitnesa veidus; • formulēt dažādu vingrošanas veidu ietekmi uz cilvēka veselību; • uzskaitīt un klasificēt veselības vingrošanas veidus; • definēt jēdzienus – Pilates, Joga, Body Art, Fitball, Nūjošana, u.c.; • nosaukt galvenos faktorus, no kā atkarīga cilvēka veselība; • raksturot treniņu slodzi katrā no piedāvātiem vingrošanas veidiem; • izskaidrot atsevišķo vingrošanas veidu pielietošanu veselības profilaksē; • atlasīt katram klientam piemērotus vingrošanas veidus; • izskaidrot fizisko aktivitāšu veidu īpatnības senioriem; • interpretēt veselības vingrošanas veicinošā treniņa pamatprincipus.
Prasmes:Apguvuši šo studiju kursu, studenti: • pratīs izmantot spēka, līdzsvara, muskuļu stiepšanas, aerobos vingrinājumus veselības nostiprināšanai un slimību profilaksei; • pratīs īsi aprakstīt un uzskicēt dažādu vingrošanas veidu vingrojumus; • spēs izstrādāt jaunus vingrojumus un tos pareizi pielietot pie atsevišķām veselības problēmām; • pratīs sastādīt vienkāršu veselības vingrošanas treniņa programmu un to ieteikt dažāda vecuma un dzimuma cilvēkiem; • pratīs izmantot lielās vingrošanas bumbas, līdzsvara virsmas, mazās vingrošanas bumbas, nūjas, hanteles, vingrošanas auklas; • mācēs kontrolēt savu muskuļu darbu, dozēt slodzi; • pratīs atlasīt un ieteikt katram klientam piemērotus vingrinājumus; • radīs izpratni par slodzes un uztura līdzsvaru svara regulēšanā un tā mazināšanā.
Kompetences:Studiju kursa apguves rezultātā studenti būs guvuši ieskatu par veselības vingrošanas nozīmi cilvēka dzīves kvalitātes uzlabošanā ar dažādu vingrošanas veidu palīdzību. Mācēs izprast, kas vairāk nepieciešams katram cilvēkam individuāli.
Bibliogrāfija
Nr.Atsauce
Obligātā literatūra
1Auziņa I. Lielā Fitnesa grāmata. Rīga, Jumava, 2000.
2Brēmanis E. Sporta fizioloģija. Rīga, Zvaigzne, 1991.
3Jaružnijs N, Švinks U. Ritmiskā vingrošana. Rīga, Avots, 1990.
4Konrads A. Spēka attīstīšana. Rīga, LSPA, 2000.
5Rubana I. Veselības izglītības pamati. Rīga, 1997.
6Švinks U. Vispārattīstošie vingrojumi sporta stundā. Rīga, 1997.
7Upmanis R. Vingro ar prieku. Jumava, 2005.
8Tornapoļska R. Fitnesa filozofija un prakse. RSU izdevniecība, 2008.
Papildus literatūra
1Mazzālīte V. Mākslas vingrošana Latvijā laika posmā no 1947.-2001. SIA Apgāds Mantojums, 2007.