Pārlekt uz galveno saturu
Studiju programma
Vadītājs
Liene Sondore

Studiju kursa apraksts

Kursa apraksta statuss:Apstiprināts
Kursa apraksta versija:2.00
Kursa apraksta apstiprināšanas datums:27.02.2019
Par studiju kursu
Kursa kods:SUUK_207LKI līmenis:6. līmenis
Kredītpunkti:1.00ECTS:1.50
Zinātnes nozare:Medicīna; UzturzinātneMērķauditorija:Rehabilitācija
Studiju kursa vadītājs
Kursa vadītājs:Liene Sondore
Studiju kursa īstenotājs
Struktūrvienība:Sporta un uztura katedra
Struktūrvienības vadītājs:Una Veseta
Kontaktinformācija:
Studiju kursa plānojums
Pilns laiks - 1. semestris
Nodarbības (skaits)2Lekciju ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā lekciju kontaktstundas4
Nodarbības (numurs)4Nodarbību ilgums (akadēmiskās stundas)4Kopā nodarbību kontaktstundas16
Kopā kontaktstundas20
Nepilns laiks - 1. semestris
Nodarbības (skaits)2Lekciju ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā lekciju kontaktstundas4
Nodarbības (numurs)4Nodarbību ilgums (akadēmiskās stundas)4Kopā nodarbību kontaktstundas16
Kopā kontaktstundas20
Studiju kursa apraksts
Priekšzināšanas:
Anatomija, normālā un patoloģiskā fizioloģija un bioķīmija. Valsts valodas zināšanas.
Mērķis:
Studiju priekšmets sniedz zināšanas par pārtikas produktiem, to sastāvu, gatavošanas veidu atbilstoši sezonai, pielietojot mehāniskos, termiskos apstrādes procesus. Priekšmeta mērķis ir izprast fizikāli/ķīmiskos procesus pārtikas produktos uzglabāšanas, apstrādes un produktu gatavošanas laikā, pēc iespējas mazinot uzturvielu zudumus. Praktiskajās nodarbībās apgūt veselīgas gatavošanas pamatprincipus, sekmējot uzturvielu maksimālu saglabāšanos.
Tēmu saraksts (pilna laika studijas)
Nr.TēmaĪstenošanas formaSkaitsNorises vieta
1Ievads. Vispārīga pārtikas produktu tehnoloģija, ēdienkartes sastādīšana.Lekcijas1.00auditorija
2Pārtikas produktu iedalījums pēc sortimenta. Termini, jēdzieni, pārtikas produktu uzglabāšanas noteikumi.Lekcijas1.00auditorija
3Augu valsts produkti un to pagatavošanas veidi.Nodarbības1.00MITC
4Dzīvnieku valsts produkti, ēdienu tehnoloģiskais process.Nodarbības1.00MITC
5Dārzeņu ēdieni. Veģetāri ēdieni, to iedalījums. Veģetāru un dārzeņu ēdienu gatavošanas tehnoloģiskais process.Nodarbības2.00MITC
Tēmu saraksts (nepilna laika studijas)
Nr.TēmaĪstenošanas formaSkaitsNorises vieta
1Ievads. Vispārīga pārtikas produktu tehnoloģija, ēdienkartes sastādīšana.Lekcijas1.00auditorija
2Pārtikas produktu iedalījums pēc sortimenta. Termini, jēdzieni, pārtikas produktu uzglabāšanas noteikumi.Lekcijas1.00auditorija
3Augu valsts produkti un to pagatavošanas veidi.Nodarbības1.00MITC
4Dzīvnieku valsts produkti, ēdienu tehnoloģiskais process.Nodarbības1.00MITC
5Dārzeņu ēdieni. Veģetāri ēdieni, to iedalījums. Veģetāru un dārzeņu ēdienu gatavošanas tehnoloģiskais process.Nodarbības2.00MITC
Vērtēšana
Patstāvīgais darbs:
Ēdienu receptūras izstrāde, tehnoloģisko karšu izstrāde.
Vērtēšanas kritēriji:
Lekciju un nodarbību apmeklējums, patstāvīgo darbu savlaicīga izpilde.
Gala pārbaudījums (pilna laika studijas):Ieskaite
Gala pārbaudījums (nepilna laika studijas):Ieskaite
Studiju rezultāti
Zināšanas:Pēc sekmīgas studiju priekšmeta apguves studenti pratīs: - izvērtēt pārtikas produktu grupas izvēli konkrētas ēdienkartes sastādīšanai; - novērtēt konkrēta produkta pielietojamību un gatavošanas tehnoloģiju.
Prasmes:Pēc sekmīgas studiju kursa apguves studenti izpratīs, kā ēdināšanas uzņēmumos mainīt gatavošanas veidu, izvēloties veselīgākus gatavošanas paņēmienus, traukus, pratīs argumentēt savu izvēli.
Kompetences:Studiju kursa apguves rezultātā studenti būs spējīgi novērtēt ēdināšanas uzņēmumu uztura gatavošanas tehnoloģijas, ēdienkartes.
Bibliogrāfija
Nr.Atsauce
Obligātā literatūra
1Vickie A. Vaclavik;Elizabeth W. Christian”Essentilals of Food Science”. 4th Edition; Springer. 2014.
2Noteikumi par uztura normām izglītības iestāžu izglītojamiem, sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūciju klientiem un ārstniecības iestāžu pacientiem Nr. 172.
3Zariņš Z., Neimane L., Bodnieks E. Uztura mācība. 6. izd.; LU Akadēmiskais apgāds, Rīga, 2015.
Papildus literatūra
1Gavriļenko E. . Ēdienu gatavošanas tehnoloģija. Biznesa augstskola „Turība”, Rīga 2006.
2Brūvere L. Pārtikas produktu prečzinība, I,II daļa. Biznesa augstskola „Turība”, Rīga 2006.