Pārlekt uz galveno saturu
Vadītājs
Jānis Indulis Dundurs

Studiju kursa apraksts

Kursa apraksta statuss:Apstiprināts
Kursa apraksta versija:1.00
Par studiju kursu
Kursa kods:AUVMK_014LKI līmenis:6. līmenis
Kredītpunkti:2.00ECTS:3.00
Zinātnes nozare:Medicīna; Sabiedrības veselībaMērķauditorija:Ārstniecība
Studiju kursa vadītājs
Kursa vadītājs:Jānis Indulis Dundurs
Studiju kursa īstenotājs
Struktūrvienība:Aroda un vides medicīnas katedra
Struktūrvienības vadītājs:Maija Eglīte
Kontaktinformācija:Rīga, Dzirciema iela 16, avmkatrsu[pnkts]lv, avmkatrsu[pnkts]lv, +371 67060816
Studiju kursa plānojums
Pilns laiks - 1. semestris
Nodarbības (skaits)5Lekciju ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā lekciju kontaktstundas10
Nodarbības (numurs)10Nodarbību ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā nodarbību kontaktstundas20
Kopā kontaktstundas30
Studiju kursa apraksts
Priekšzināšanas:
pamatzināšanas ķīmijā, bioķīmijā, fizikā, mikrobioloģijā, propedeitikā, neiroloģijā un fizioloģijā.
Mērķis:
apgūt vides veselības teorētiskos pamatus un praktiskās metodes par dažādu vides sastāvdaļu un veidu (gaiss, ūdens, uzturs, augsne, apdzīvotas vietas, dzīvojamo un publisko ēku vide, bērnu augšanas un attīstības vide) nozīmi, piesārņojumu, nelabvēlīgiem un kaitīgiem faktoriem, to ietekmi uz veselību, identificēšanu, mērīšanu, novērtēšanu, kontroli, samazināšanu vai novēršanu.
Tēmu saraksts (pilna laika studijas)
Nr.TēmaĪstenošanas formaSkaitsNorises vieta
1Vides veselība un medicīna, nozīme, uzdevumi un pētīšanas metodes.Nodarbības1.00laboratorija
2Aktuālākās vides veselības problēmas Latvijā un pasaulē.Lekcijas1.00auditorija
3Ārstniecības iestāžu mikroklimats. Gaisa temperatūras, mitruma un atmosfēras spiediena noteikšana.Nodarbības1.00laboratorija
4Vides medicīna kā zinātnes nozare. Vides piesārņojuma galvenie iedarbības veidi uz cilvēka organismu.Lekcijas1.00auditorija
5Gaisa kustība, tās noteikšanas metodes. Anemometrija. Katatermometrija. Vēja roze. Ogļskābā gāze kā telpas gaisa piesārņojuma radītājs. Ventilācijas efektivitātes noteikšana.Nodarbības1.00laboratorija
6Vides riska faktoru jaunākās novērtēšanas metodes.Lekcijas1.00auditorija
7Ārstniecības iestāžu dabiskais un mākslīgais apgaismojums. Dabiskā apgaismojuma novērtēšana. Gaismas koeficients. Gaismas krišanas un spraugas leņķi. Dabiskā apgaismojuma koeficients. Mākslīgā apgaismojuma novērtēšana.Nodarbības1.00laboratorija
8Jonizējošais starojums, tā ietekme uz cilvēka organismu. Japānas atombombardēšanas un Černobiļas avārijas pieredze.Lekcijas1.00auditorija
9Gaiss kā vides sastāvdaļa. Gaisa piesārņojuma ietekme uz cilvēka veselību.Nodarbības1.00laboratorija
10Vides fizikālais piesārņojums.Lekcijas1.00auditorija
11Dzeramā ūdens iegūšana. Attīrīšanas un dezinficēšanas metodes.Nodarbības1.00laboratorija
12Dzeramā ūdens obligātās nekaitīguma un kvalitātes prasības.Nodarbības1.00laboratorija
13Iekšzemes ūdeņu piesārņojuma modelēšana (software DHI Water Resources).Nodarbības1.00laboratorija
14 Ūdens piesārņojuma ietekme uz cilvēka veselību.Nodarbības1.00laboratorija
15Uztura pietiekamība, sabalansētība, dažādība, piesārņojums un drošība. Pārtikas produktu sanitārā ekspertīze.Nodarbības1.00laboratorija
16 Dzīvnieku valsts uzturlīdzekļu kvalitāte un drošība.Nodarbības1.00laboratorija
17Augu valsts uzturlīdzekļu kvalitāte un drošība.Nodarbības1.00laboratorija
18Augļu un dārzeņu kvalitāte un drošībaNodarbības1.00laboratorija
19Saindēšanās ar uzturu.Nodarbības1.00laboratorija
20 Uztura piesārņojuma ietekme uz cilvēka veselību.Nodarbības1.00laboratorija
Vērtēšana
Patstāvīgais darbs:
Paplašināta papildu zināšanu, prasmju, kompetenču iegūšana no e-studiju apmācības materiāliem, no prezentācijām, diskusijām par studentu izstrādātajiem problēmreferātiem un studējošo pētnieciskajiem darbiem. Problēmreferātu izstrādāšana un prezentēšana par gaisa, dzeramā ūdens, ūdensgultņu, pārtikas produktu piesārņojumu.
Vērtēšanas kritēriji:
piedalīšanās un aktivitātes praktisko nodarbību un semināru darbā; - patstāvīgo darbu satura aktualitāte un prezentācijas kvalitāte; - teorētisko zināšanu par vides medicīnas jautājumiem regulāra pārbaude visa kursa laikā un nobeigumā. Pārbaudes metode: ieskaite
Gala pārbaudījums (pilna laika studijas):Ieskaite
Gala pārbaudījums (nepilna laika studijas):
Studiju rezultāti
Zināšanas:Iegūtās zināšanas ļauj orientēties un izklāstīt jautājumus par: - vides veselības nozīmi, principiem, virzieniem, uzdevumiem un izmantošanu praksē; - vides ekoloģiskām sastāvdaļām, to piesārņojumu un preventīviem pasākumiem piesārņojuma mazināšanā; - prasībām apdzīvotu vietu plānošanā, labiekārtošanā, dzīvojamo, publisko ēku, veselības aprūpes, izglītības iestāžu plānošanā, labiekārtošanā, ekspluatācijā; - uztura kvalitāti, epidemioloģisko un toksisko nozīmi; - ģenētiski modificēto pārtiku, par pārtikas piedevām; par uztura piesārņojumu, tā ietekmi uz veselību; - bērnu un pusaudžu augšanas un attīstības vidi.
Prasmes:- patstāvīgi, kritiski analizēt, pielietot ekoloģisku argumentāciju sava viedokļa pamatošanai un novērtēt vides veselības kā vides zinātnes un medicīnas preventīvu nozari cilvēka veselības saglabāšanā un nostiprināšanā; - noteikt un novērtēt mikroklimatu, apgaismojumu, gaisa, ūdens, augsnes piesārņojumu; - noteikt un novērtēt pārtikas produktu kvalitāti un piesārņojumu; - patstāvīgi, kritiski un argumentēti analizēt saindēšanās gadījumus ar uzturu; - veikt bērnu un pusaudžu izglītības iestāžu sanitāri higiēniskus apsekojumus, atklājot veselībai nelabvēlīgos riska faktorus; - identificēt riska faktorus, kaitīgas situācijas, kaitīgus atgadījumus.
Kompetences:Iegūtā kompetence ļauj: - saskatīt cilvēka veselības stāvokļa saistību ar apkārtējās vides apstākļiem; - pielietot argumentācijas, loģikas un retorikas pamatu zināšanas, lai analizētu praktiskas situācijas; - izstrādāt rekomendācijas, pasākumus vides kaitīgo riska faktoru novēršanā vai samazināšanā, nodrošinot cilvēka organisma un vides optimālu mijiedarbību; - uzņemties atbildību un demonstrēt vadīšanas prasmes gadījumos, kad to prasa vides drošības, indivīda vai visas sabiedrības intereses.
Bibliogrāfija
Nr.Atsauce
Obligātā literatūra
1Higiēna. Prof. Z.Lindbergas red., Rīga, 1991
2Vides veselība. RSU, 2008.
Papildus literatūra
1J.Dundurs. Environmental & Occupational Medicine. RSU, 2015.
2J.G.Ayres, R.M.Harrison, G.L,Nichols, R.L.Maynard. Environmental Medicine. CBE CRC Press, 2010.
3J.Dundurs. Environment and Health. GlobeEdit, 2015.
Citi informācijas avoti
1Pruss-Ustun A, Bos R, Gore F, Bartram J. Safer Water, Better Health: Costs, Benefits and Sustainability of Interventions to Protect and Promote Health. World Health Organization, Geneva, 2008.
2Better Health: Costs, Benefits and Sustainability of Interventions to Protect and Promote Health. World Health Organization, Geneva, 2008.
3Rom WN. Environmental and Occupational Medicine. Boston, Little, Brown and Company, 1998.
4A.Yassi, T.Kjellström, T. de Kok, T.L. Guidotti. Basic Environmental Health.- Oxford University Press, 2001.
5Environmental Medicine. ed. L.Möller.- Joint Industrial Safety Council, Sweden, 2000.