Pārlekt uz galveno saturu
Studiju programma
Vadītājs
Ervīns Čukurs

Studiju kursa apraksts

Kursa apraksta statuss:Apstiprināts
Kursa apraksta versija:5.00
Kursa apraksta apstiprināšanas datums:13.05.2020
Par studiju kursu
Kursa kods:VPUPK_176LKI līmenis:6. līmenis
Kredītpunkti:2.00ECTS:3.00
Zinātnes nozare:Psiholoģija; Sociālā psiholoģijaMērķauditorija:Klīniskā farmācija; Farmācija; Zobārstniecība; Sociālā labklājība un sociālais darbs; Uzņēmējdarbības vadība; Politikas zinātne; Pedagoģija; Sociālā antropoloģija; Socioloģija; Māszinības; Psiholoģija; Dzīvās dabas zinātnes; Tiesību zinātne; Medicīnas tehnoloģijas; Informācijas un komunikācijas zinātne; Sporta treneris; Sabiedrības veselība; Medicīnas pakalpojumi; Veselības vadība; Komunikācijas zinātne; Bioloģija; Tirgzinības un reklāma; Ārstniecība; Vadībzinātne; Personu un īpašuma aizsardzība; Rehabilitācija; Tiesību zinātne; Civilā un militārā aizsardzība
Studiju kursa vadītājs
Kursa vadītājs:Ervīns Čukurs
Studiju kursa īstenotājs
Struktūrvienība:Veselības psiholoģijas un pedagoģijas katedra
Struktūrvienības vadītājs:Kristīne Mārtinsone
Kontaktinformācija:Rīga, Anniņmuižas bulvāris 26a, vppkatrsu[pnkts]lv, +371 67061590
Studiju kursa plānojums
Pilns laiks - 1. semestris
Nodarbības (skaits)6Lekciju ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā lekciju kontaktstundas12
Nodarbības (numurs)10Nodarbību ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā nodarbību kontaktstundas20
Kopā kontaktstundas32
Studiju kursa apraksts
Priekšzināšanas:
Nav nepieciešamas.
Mērķis:
Attīstīt studentiem zināšanas par darba un vides psiholoģiju, nozīmīgākajām teorijām, pamatjēdzieniem, kā arī prasmes darba un vides psiholoģijas zināšanu praktiskai pielietošanai organizācijās.
Tēmu saraksts (pilna laika studijas)
Nr.TēmaĪstenošanas formaSkaitsNorises vieta
1Vides un darba psiholoģija kā psiholoģijas nozares.Lekcijas1.00auditorija
2Organizācija: struktūras, veidi, modeļi, kultūra.Lekcijas1.00auditorija
3Personāla vadība: nozīme, attīstība, procesi.Lekcijas1.00auditorija
4Personāla atlase: process, veidi, metodes.Lekcijas1.00auditorija
5Pārmaiņu vadība.Lekcijas1.00auditorija
6Darba ražīgums: grupas un komandas.Lekcijas1.00auditorija
7Lēmumu pieņemšana organizācijā.Nodarbības2.00auditorija
8Konflikti un to risināšana organizācijā.Nodarbības2.00auditorija
9Stress un darba vide.Nodarbības2.00auditorija
10Vides uztvere, personiskā telpa, teritorija, pūlis, pārapdzīvotība.Nodarbības2.00auditorija
11Darba vides faktori.Nodarbības2.00auditorija
Vērtēšana
Patstāvīgais darbs:
Studenti patstāvīgi lasa norādītos avotus un literatūru, izdarot kopsavilkumus, galvenos secinājumus, sagatavo ar citiem dalībniekiem prezentāciju par norādīto tēmu.
Vērtēšanas kritēriji:
• Aktīva dalība semināros. • Sistemātiska, patstāvīga iepriekš norādītās teorētiskās literatūras apguve. • Patstāvīgi izstrādātā darba prezentācija. • Ieskaite. • Aktīvi piedalīties semināros. Prasības: Students aktīvi piedalās visos semināros, produktīvi iesaistās diskusijās par konkrēto jautājumu, problēmu, spēj pamatojot un aizstāvēt savu viedokli, diskutējot izmanto atbilstošu terminoloģiju, argumentējot atsaucas uz izlasītajiem literatūras avotiem. • Patstāvīgi lasīt norādītos literatūras avotus un sagatavot prezentāciju par konkrēto tēmu. Prasības: Students patstāvīgi lasa mācību literatūru, sameklē un iepazīstas ar zinātniskajiem pētījumiem par uzdoto tēmu, prezentē galvenos secinājumus.
Gala pārbaudījums (pilna laika studijas):Ieskaite
Gala pārbaudījums (nepilna laika studijas):
Studiju rezultāti
Zināšanas:• Definē vides un darba psiholoģijas terminoloģiju (indivīds, grupa, organizācija, vide u.c.). • Raksturo personāla atlases procesu un metodes. • Apraksta vadības funkcijas, lēmuma pieņemšanas teorētiskos aspektus, konflikta risināšanas modeļus, motivācijas veidus.
Prasmes:• Izstrādā darbinieku motivācijas metodes un vadlīnijas, analizē jau gatavas motivācijas programmas. • Sniegtajos situāciju piemēros izvērtē darbinieka atbilstību veicamā darba veidam un sniedz rekomendācijas, iespējamās prognozes.
Kompetences:• Diskutē par vērtību un attieksmju maiņu mainīgajos darba tirgus apstākļos. • Sasaista vides un darba apstākļus (vadības stilu, motivācijas programmas, psihosociālos darba apstākļus u.c.) ar dažādiem veselības iznākumiem.
Bibliogrāfija
Nr.Atsauce
Obligātā literatūra
1Mārtinsone, K., Sudraba, V. (red.). (2016). Veselības psiholoģija. Rīga: RSU.
2Friend, M. A., Kohn, J. P. (2010). Fundamentals of occupational safety and health. Lanham: Government Institutes, an imprint of the Scarecrow Press.
3Bechtel, R. B., & Churchman, A. (2002). Handbook of environmental psychology. New York: John Wiley & Sons.
4Kamerāde, D. (2015). Cilvēks organizācijā. Organizāciju psiholoģija. No: Mārtinsone, K., Miltuze, A. (red.), Psiholoģija. 3. grāmata (9.-31.lpp). Rīga: Zvaigzne ABC.
5Reņģe, V. (2007). Mūsdienu organizāciju psiholoģija. Rīga: Zvaigzne ABC.
Papildus literatūra
1Ferret, E. (2016). Health and safety at work revision guide: for the NEBOSH national general certificate in occupational health and safety. London: Routledge, Taylor & Francis Group.
2Snashall, D. & Patel, D. (2012). ABC of occupational and environmental medicine. Chichester, West Sussex: Wiley-Blackwell.
3Vorončuka, I. (2009). Personāla vadība: teorija un prakse. Rīga: Latvijas Universitāte.
4Ešenvalde, I. (2004). Personāla praktiskā vadība. Rīga: Merkūrijs LAT.
5Boitmane, I. (2008). Personāla atlase un novērtēšana. Rīga: Lietišķās informācijas dienests.
Citi informācijas avoti
1Journal of Occupational and Organizational Psychology
2Industrial and Organizational Psychology
3European Journal of Work and Organizational Psychology