Pārlekt uz galveno saturu
Studiju programma
Vadītājs
Žanna Martinsone

Studiju kursa apraksts

Kursa apraksta statuss:Apstiprināts
Kursa apraksta versija:1.00
Par studiju kursu
Kursa kods:AUVMK_004LKI līmenis:6. līmenis
Kredītpunkti:4.00ECTS:6.00
Zinātnes nozare:Medicīna; Sabiedrības veselībaMērķauditorija:Sabiedrības veselība
Studiju kursa vadītājs
Kursa vadītājs:Žanna Martinsone
Studiju kursa īstenotājs
Struktūrvienība:Aroda un vides medicīnas katedra
Struktūrvienības vadītājs:Maija Eglīte
Kontaktinformācija:Rīga, Dzirciema iela 16, avmkatrsu[pnkts]lv, avmkatrsu[pnkts]lv, +371 67060816
Studiju kursa plānojums
Pilns laiks - 1. semestris
Nodarbības (skaits)5Lekciju ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā lekciju kontaktstundas10
Nodarbības (numurs)10Nodarbību ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā nodarbību kontaktstundas20
Kopā kontaktstundas30
Studiju kursa apraksts
Priekšzināšanas:
Nepieciešamas priekšzināšanas ķīmijā, bioķīmijā, fizikā, mikrobioloģijā, fizioloģijā.
Mērķis:
Studiju kursa mērķis ir apgūt vides veselības teorētiskos pamatus un praktiskās metodes par dažādu vides sastāvdaļu (gaiss, ūdens, augsne) nozīmi, piesārņojumu, nelabvēlīgiem un kaitīgiem faktoriem, to ietekmi uz veselību, identificēšanu, novērtēšanu, kontroli, novēršanu vai samazināšanu.
Tēmu saraksts (pilna laika studijas)
Nr.TēmaĪstenošanas formaSkaitsNorises vieta
1Globālās vides veselības problēmas Latvijā un pasaulē.Lekcijas1.00auditorija
2Mikroklimats. Gaisa fizikālo īpašību ietekme uz cilvēka organismu. Siltumapmaiņa starp organismu un vidi. Gaisa temperatūra. Siltumradiācija. Gaisa spiediens. Barometri. Barogrāfi. Gaisa mitrums. Higrometriskie radītāji. Psihometru veidi. Praktiskie darbi. Telpas gaisa spiediena noteikšana dinamikā. Absolūtā un relatīvā gaisa mitruma noteikšana ar dažādām metodēm. Rezultātu salīdzināšana un novērtēšana.Nodarbības1.00laboratorija
3Vides medicīna kā zinātnes nozare. Vides piesārņojuma galvenie iedarbības veidi uz cilvēka organismu. Vides slimības.Lekcijas1.00auditorija
4Gaisa kustība. Katatermometrija. Anemometrija. Vēja un vēja ietekmes rozes. Praktiskie darbi. Gaisa kustības ātruma noteikšana telpā. Vēja ātruma mērīšana. Vēja ietekmes rozes iegūšana noteiktai vietai.Nodarbības1.00laboratorija
5Gaisa ķīmiskais un bioloģiskais piesārņojums. Piesārņojuma ietekme uz veselību. Ogļskābā gāze kā telpas gaisa tīrības rādītājs. Gaisa apmaiņa telpās. Infiltrācija. Mākslīgā ventilācija. Praktiskie darbi. Ogļskābās gāzes koncentrācijas noteikšana telpas gaisā dinamikā. Situācijas uzdevumi. Gaisa kuba aprēķināšana. Gaisa apmaiņas biežuma noteikšana.Nodarbības1.00laboratorija
6Vides fizikālais piesārņojums.Lekcijas1.00auditorija
7Vides riska faktoru novērtēšanas metodes. Iekštelpu gaisa piesārņojuma problēma. Slimo ēku sindroms.Lekcijas1.00auditorija
8Saules radiācija. Gaisma. Apgaismojums. Apgaismojuma rādītāji. Objektīvais luksometrs. Praktiskie darbi. Telpas dabīgā vispārīgā apgaismojuma novērtēšana. Vietējā apgaismojuma rādītāju aprēķināšana. Logu stiklu absorbcijas noteikšana. Mākslīgā apgaismojuma mērīšana.Nodarbības1.00laboratorija
9Seminārs. Referāti par aktuālām gaisa higiēnas problēmām.Nodarbības1.00auditorija
10Jonizējošais starojums, tā ietekme uz cilvēka organismu. Japānas atombombardēšanas un Černobiļas avārijas pieredze.Lekcijas1.00auditorija
11Gaisa piesārņojums.Lekcijas1.00auditorija
12Emisijas faktoru noteikšana apkārtējā vidē. Emisijas vietas un laika faktora novērtējums. Emisijas kvantifikācija un izvērtējums. Vides standarti.Nodarbības1.00laboratorija
13Gaisa paraugu ņemšanas metodes vides analīzēm. Galvenie principi, aparatūra. Iepazīšanās ar HASL iekārtām un pētījumiem.Nodarbības1.00laboratorija
14Mikroklimatiskā komforta novērtējums.Lekcijas1.00auditorija
15Gaisa piesārņojuma novērtēšanas principi.Lekcijas1.00auditorija
16Biežāk lietotās analītiskās metodes vides piesārņojuma novērtēšanai, to pamatprincipi. Mērījumu nenoteiktība.Nodarbības1.00laboratorija
17Gaisa pieputekļojuma higiēniskās novērtēšanas metodes. Ekspozīcijas novērtējums, koncentrāciju aprēķini.Nodarbības1.00laboratorija
18Gaisa piesārņojuma novērtēšanas metodes.Lekcijas1.00auditorija
19Polimēru materiāli kā “slimo ēku” sindroma avoti.Nodarbības1.00auditorija
20Darba drošība laboratorijas darbu izstrādē. Iestājkolokvijs – gaisa piesārņotāju novērtēšanas principi un metodes. Prakstiska uzdevuma aprēķins.Nodarbības1.00auditorija
21Fotometriskās metodes - amonjaka noteikšana gaisā.Nodarbības1.00laboratorija
22Fotometriskās metodes – slāpekļa oksīda noteikšana gaisā.Nodarbības1.00laboratorija
23Fotometriskās metodes – sēra dioksīda noteikšana gaisā.Nodarbības1.00laboratorija
24Atomabsorcijas metode (liesma) – cinka noteikšana.Nodarbības1.00laboratorija
25Atomabsorcijas metode (grafīta kivete) – svina noteikšana.Nodarbības1.00laboratorija
26Gāzu hromatogrāfiskā analīze – gaistošo organisko piesārņotāju noteikšanas iespējas.Nodarbības1.00laboratorija
27Gāzu hromatogrāfiskā analīze – gaistošo organisko savienojumu koncentrāciju aprēķini.Nodarbības1.00laboratorija
28Referāta par izvēlēto gaisa piesārņotāju prezentācija. Ieskaite.Nodarbības1.00auditorija
Vērtēšana
Patstāvīgais darbs:
Paplašināta papildus zināšanu, prasmju, kompetenču iegūšana no studiju apmācības materiāliem, no prezentācijām, diskusijām par studentu izstrādātajiem problēmreferātiem un pētnieciskajiem darbiem. Problēmreferātu izstrādāšana un prezentēšana.
Vērtēšanas kritēriji:
Praktisko darbu laikā notiek teorētisko zināšanu pārbaudes, situācijas uzdevumu risināšana, diskusijas par tiem un kursa nobeigumā - mutvārdu eksāmens.
Gala pārbaudījums (pilna laika studijas):Ieskaite
Gala pārbaudījums (nepilna laika studijas):
Studiju rezultāti
Zināšanas:Studiju kursa apguves rezultātā students gūs zināšanas; -par vides veselības nozīmi, principiem, virzieniem, uzdevumiem un izmantošanu praksē; -par gaisu, ūdeni, augsni kā vides ekoloģiskām sastāvdaļām, to piesārņojumu un preventīviem pasākumiem piesārņojuma mazināšanā; -par prasībām apdzīvotu vietu plānošanā, labiekārtošanā, dzīvojamo, publisko ēku, veselības aprūpes iestāžu plānošanā, labiekārtošanā, ekspluatācijā; -par atkritumu apsaimniekošanu.
Prasmes:Studiju kursa apguves rezultātā students iegūs prasmes: -patstāvīgi, kritiski analizēt, pielietot ekoloģisku argumentāciju sava viedokļa pamatošanai un novērtēt vides veselības kā vides zinātnes un medicīnas preventīvu nozari cilvēka veselības saglabāšanā un nostiprināšanā; -noteikt un novērtēt mikroklimatu, apgaismojumu, gaisa, ūdens, augsnes piesārņojumu; -veikt dažādu objektu (dzeramā ūdens avoti, attīrīšanas un dezinfekcijas kompleksi, atkritumu apglabāšanas un utilizācijas poligoni, dzīvokļi, veselības aprūpes iestādes, peldbaseini) sanitāri higiēniskos apsekojumus, atklājot veselībai kaitīgos riska faktorus.
Kompetences:Iegūtā kompetence ļauj: - saskatīt cilvēka veselības stāvokļa saistību ar apkārtējās vides apstākļiem; - pielietot argumentācijas, loģikas un retorikas pamatu zināšanas, lai analizētu praktiskas situācijas; - izstrādāt rekomendācijas, pasākumus vides kaitīgo riska faktoru novēršanā vai samazināšanā, nodrošinot cilvēka organisma un vides optimālu mijiedarbību; - uzņemties atbildību un demonstrēt vadīšanas prasmes gadījumos, kad to prasa vides drošības, indivīda vai visas sabiedrības intereses; - pielietot zināšanas un prasmes vides veselības problēmu risināšanā savā profesionālajā darbībā.
Bibliogrāfija
Nr.Atsauce
Obligātā literatūra
1Higiēna. Prof.Z.Lindbergas red., Rīga, 1991.
2Vides veselība. - RSU, 2008.
Papildus literatūra
1Cilvēka ekoloģija. Sastād. prof. M.Eglīte, Rīga, 1993.
2J.Dundurs. Vides veselība. Gaiss. RSU, 2000.
3M.Eglite, I.Jekabsone. Environmental Medicine, part I,
4IOEH, 1998.
5M.Eglite, M.Avota, J.Dundurs, I.Jekabsone. Environmental Medicine, Part II-Water, IOEH, 1998.
6J.Dundurs. Vides veselība. Ūdens. I daļa, RSU, 2002.
7J.Dundurs. Vides veselība. Ūdens. II daļa, RSU, 2002.
8J.Dundurs. Methodic Directions for Practical Works in Environmental Health. RSU, 2011.
9J.Dundurs. Methodic Directions for Practical Works in Occupational Health. RSU, 2001.
10Dundurs. Environmental and Occupational Medicine. RSU, 2015.
11J.Dundurs. Vides veselība. Apdzīvotas vietas. RSU, 2000.
Citi informācijas avoti
1Pasaules Veselības Organizācijas interneta vietnes mājas lapa kā arī citas aroda un vides veselības nozares oficiālas un starptautiski atzītas interneta mājas lapas.