Pārlekt uz galveno saturu
Studiju programma
Vadītājs
Žanna Martinsone

Studiju kursa apraksts

Kursa apraksta statuss:Apstiprināts
Kursa apraksta versija:2.00
Kursa apraksta apstiprināšanas datums:12.02.2020
Par studiju kursu
Kursa kods:AUVMK_006LKI līmenis:6. līmenis
Kredītpunkti:2.00ECTS:3.00
Zinātnes nozare:Medicīna; Sabiedrības veselībaMērķauditorija:Sabiedrības veselība
Studiju kursa vadītājs
Kursa vadītājs:Žanna Martinsone
Studiju kursa īstenotājs
Struktūrvienība:Aroda un vides medicīnas katedra
Struktūrvienības vadītājs:Maija Eglīte
Kontaktinformācija:Rīga, Dzirciema iela 16, avmkatrsu[pnkts]lv, +371 67060816
Studiju kursa plānojums
Pilns laiks - 1. semestris
Nodarbības (skaits)2Lekciju ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā lekciju kontaktstundas4
Nodarbības (numurs)Nodarbību ilgums (akadēmiskās stundas)Kopā nodarbību kontaktstundas0
Kopā kontaktstundas4
Studiju kursa apraksts
Priekšzināšanas:
Nepieciešamas priekšzināšanas ķīmijā, bioķīmijā, fizikā, mikrobioloģijā, fizioloģijā.
Mērķis:
Studiju kursa mērķis ir apgūt vides veselības praktiskos pamatus, praksē izmantojamās metodes par dažādu vides sastāvdaļu (gaiss, ūdens, augsne) nozīmi, piesārņojumu, nelabvēlīgiem un kaitīgiem faktoriem, to ietekmi uz veselību, identificēšanu, novērtēšanu, kontroli, novēršanu vai samazināšanu.
Tēmu saraksts (pilna laika studijas)
Nr.TēmaĪstenošanas formaSkaitsNorises vieta
1Ievads. Dienasgrāmatas pildīšana. Iepazīšanās ar prakses tēmām, organizāciju apmeklēšanas noteikumiem, praktiskiem darbiem (lauka darbs), referātu tēmu apspriešana. Ievads vides veselībā, īsa iepazīšanās ar atbildīgām institūcijām vides jomā.Lekcijas2.00auditorija
Vērtēšana
Patstāvīgais darbs:
Kursa apguves laikā students praktiski pilda individuālu dienasgrāmatu, par ko tiek veidota atskaite kursa nobeigumā. Katras nodarbības laikā tiek veikti individuāli prakses uzdevumi, individuāla mērījumu veikšana un tai sekojoša interpretācija. Patstāvīgais darbs Centrālā statistikas birojā – vides datu meklēšana, apraksts pēc izvēlētām tēmām. Kursa apguves laikā students patstāvīgi gūst papildu zināšanas no e-studiju apmācības materiāliem, no prezentācijām, diskusijām par studentu izstrādātajiem problēmreferātiem un pētnieciskajiem darbiem.
Vērtēšanas kritēriji:
Studiju kursa apguves vērtēšanas kritēriji: • piedalīšanās un aktivitātes praktisko nodarbību un semināru darbā; • patstāvīgo darbu satura aktualitāte un prezentācijas kvalitāte; • dienasgrāmatas par praktisko darbu sekmīga atskaite; • sekmīga referāta aizstāvēšana.
Gala pārbaudījums (pilna laika studijas):Aizstāvēšana (Prakse)
Gala pārbaudījums (nepilna laika studijas):
Studiju rezultāti
Zināšanas:Kursa apguves laikā students gūst zināšanas: • par vides veselības nozīmi, principiem, virzieniem, uzdevumiem un izmantošanu praksē; • par gaisu, ūdeni, augsni kā vides ekoloģiskām sastāvdaļām, to piesārņojumu un preventīviem pasākumiem piesārņojuma mazināšanā; • par prasībām apdzīvotu vietu plānošanā, labiekārtošanā, dzīvojamo, publisko ēku, veselības aprūpes iestāžu plānošanā, labiekārtošanā, ekspluatācijā; • par atkritumu apsaimniekošanu.
Prasmes:Kursa apguves laikā students apgūst prasmes, kā: • patstāvīgi, kritiski analizēt, pielietot ekoloģisku argumentāciju sava viedokļa pamatošanai un novērtēt vides veselības kā vides zinātnes un medicīnas preventīvu nozari cilvēka veselības saglabāšanā un nostiprināšanā; • noteikt un novērtēt mikroklimatu, apgaismojumu, gaisa, ūdens, augsnes piesārņojumu; • veikt dažādu objektu (dzeramā ūdens avoti, attīrīšanas un dezinfekcijas kompleksi, atkritumu apglabāšanas un utilizācijas poligoni, dzīvokļi, veselības aprūpes iestādes, peldbaseini) sanitāri higiēniskos apsekojumus, atklājot veselībai kaitīgos riska faktorus.
Kompetences:Iegūtā kompetence ļauj: • saskatīt cilvēka veselības stāvokļa saistību ar apkārtējās vides apstākļiem; • pielietot argumentācijas, loģikas un retorikas pamatu zināšanas, lai analizētu praktiskas situācijas; • izstrādāt rekomendācijas, pasākumus vides kaitīgo riska faktoru novēršanā vai samazināšanā, nodrošinot cilvēka organisma un vides optimālu mijiedarbību; • uzņemties atbildību un demonstrēt vadīšanas prasmes gadījumos, kad to prasa vides drošības, indivīda vai visas sabiedrības intereses.
Bibliogrāfija
Nr.Atsauce
Obligātā literatūra
1Higiēna. Prof. Z.Lindbergas red., Rīga, 1991.
2Vides veselība. - RSU, 2008.
3Vides zinātne. - LU akadēmiskais apgāds, 2008.
Papildus literatūra
1Vides zinātne. - LU akadēmiskais apgāds, 2008.
2Cilvēka ekoloģija. Sastād. prof. M.Eglīte, Rīga, 1993.
3J.Dundurs. Vides veselība. Gaiss. RSU, 2000.
4M.Eglite, I.Jekabsone. Environmental Medicine, part I, IOEH, 1998.
5M.Eglite, M.Avota, J.Dundurs, I.Jekabsone. Environmental Medicine, Part II-Water, IOEH, 1998.
6J.Dundurs. Vides veselība. Ūdens. I daļa, RSU, 2002.
7J.Dundurs. Vides veselība. Ūdens. II daļa, RSU, 2002.
8J.Dundurs. Methodic Directions for Practical Works in Environmental Health. RSU, 2011.
9J.Dundurs. Methodic Directions for Practical Works in Occupational Health. RSU, 2001.
10J.Dundurs. Environmental and Occupational Medicine. RSU, 2015.
11J.Dundurs. Vides veselība. Apdzīvotas vietas. RSU, 2000.
Citi informācijas avoti
1Pasaules Veselības Organizācijas interneta vietnes mājas lapa kā arī citas aroda un vides veselības nozares oficiālas un starptautiski atzītas interneta mājas lapas.