Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par studiju kursu

Kredītpunkti / ECTS:2 / 3
Kursa vadītājs: Sabīne Grīnberga
Studiju tips:Nepilna laika
Līmenis:Pirmā līmeņa
Mērķauditorija:Sporta treneris
Valoda:Latviešu
Zinātnes nozare:Medicīna; Sabiedrības veselība

Mērķis

Studiju kursa mērķis ir radīt izpratni par dažādiem vides komponentiem, faktoriem, to nozīmi un ietekmi uz indivīda veselību, par higiēnas nozīmi slimību profilaksē un veselības veicināšanā.

Priekšzināšanas

Nepieciešamas priekšzināšanas bioloģijā, fizioloģijā, ķīmijā, bioķīmijā, fizikā, biomehānikā.

Rezultāti

Zināšanas

• zinās nosaukt un raksturot vides faktorus, kas ir kaitīgi cilvēka veselībai noteiktos vides stāvokļos;
• spēs nosaukt veicamos pasākumus, lai mazinātu piesārņojuma risku.

Prasmes

• atpazīt kaitīgos vides faktorus un izvērtēt to riska pakāpi;
• ieteikt riska faktoru kontroles pasākumus.

Kompetences

• izmantot iegūtās zināšanas par vides veselības un higiēnas jautājumiem savā profesionālajā darbībā;
• izvirzīt priekšlikumus, plānot un veikt pasākumus apkārtējās vides apstākļu uzlabošanai un darba vides organizācijas nepilnību novēršanai vai samazināšanai;
• spēj nodrošināt veselīgu vidi gan nodarbinātiem, gan klientiem.

Plānojums

Plānošanas periods:2021. gada pavasara semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Veselības sporta speciālists2Pirmais līmenisObligāts