Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par studiju kursu

Struktūrvienība: Rehabilitācijas katedra
Kredītpunkti / ECTS:3 / 6
Kursa vadītājs:Zane Liepiņa
Studiju tips:Nepilna laika, Pilna laika
Līmenis:Bakalaura
Mērķauditorija:Medicīnas pakalpojumi
Valoda:Latviešu
Zinātnes nozare:Klīniskā medicīna; Sporta medicīna un rehabilitoloģija

Mērķis

Kursa mērķis ir radīt izpratni par medicīniskās rehabilitācijas pamatprincipiem, saturu un nozīmi veselības aprūpes pakalpojumu nodrošināšanā, sniedzot informāciju par medicīniskās rehabilitācijas organizāciju Latvijas veselības aprūpes sistēmā, medicīniskās rehabilitācijas mērķiem, uzdevumiem un praktisko lietošanu medicīniskā un sociālā aspektā, vispusīgu cilvēka veselības un ar veselību saistītu stāvokļu novērtēšanas principiem, atbilstoši Starptautiskai funkcionēšanas, nespējas un veselības klasifikācijai (SFK), kā arī iepazīstinot ar multiprofesionālas komandas darba principiem un iesaistīto rehabilitācijas profesionāļu kompetencēm un lomu rehabilitācijas komandā.

Priekšzināšanas

Profesionālajos studiju kursos, atbilstoši katra studējošā specializācijai, funkcionālo spēju ierobežojumu novērtēšanā un klasifikācijā.

Rezultāti

Zināšanas

Kursa apguves rezultātā studējošie iegūs zināšanas par medicīniskās rehabilitācijas pakalpojumu veidiem, iekļaušanas kritērijiem un medicīniskās rehabilitācijas pamatprincipiem, kā arī studējošie iegūs zināšanas par medicīniskās rehabilitācijas procesā iesaistīto profesionāļu kompetencēm un lomu multiprofesionālā rehabilitācijas komandā.

Prasmes

Kursa apguves rezultātā studējošie spēs analizēt klīniskos gadījumus, lietojot SFK pamatprincipus un atbilstošas SFK pamatkopas, izskaidros funkcionālo spēju novērtēšanas pamatprincipus rehabilitācijas komandas ietvaros, spēs sadarboties rehabilitācijas komandas ietvaros un uzstādīt rehabilitācijas ilgtermiņa un īstermiņa mērķus, spēs piedalīties individuālā rehabilitācijas plāna sastādīšanā, spēs sagatavot individuālu rehabiitācijas plānu, izmantojot atbilstošas rehabilitācijas tehnoloģijas, novērtēt rehabilitācijas rezultātus un plānot pēctecīgus rehabilitācijas pakalpojumus.

Kompetences

Kursa apguves rezultātā studējošie prot iegūtās zināšanas un prasmes pielietot multiprofesionālas rehabilitācijas komandas darbā:
• interpretēt dažādus funkcionēšanas aspektus – ķermeņa funkciju un struktūru, aktivitāšu un dalības, kā arī to mijiedarbību ar veselības stāvokli un kontekstuālajiem faktoriem;
• veikt novērtēšanas instrumentu izvēli, atbilstoši klīniskajai situācijai;
• piedalīties rehabilitācijas plāna izveidē dažādām klīniskām situācijām;
• diskutēt par identificēto problēmu iespējamiem risinājumiem, medicīniskās rehabilitācijas sistēmas ietvaros.

Plānojums

Plānošanas periods:2023. gada rudens semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Audiologopēdija, RFA5BakalaursObligātsZane Liepiņa, Viesturs Drunks, Ilze Markova, Agnese Kārkliņa, Līga Savicka, Lolita Vija Neimane, Guna Bērziņa, Unda Avota
Ergoterapija, RFE5BakalaursObligātsZane Liepiņa, Viesturs Drunks, Ilze Markova, Agnese Kārkliņa, Līga Savicka, Lolita Vija Neimane, Guna Bērziņa, Unda Avota
Fizioterapija, RFFN5BakalaursObligātsZane Liepiņa, Viesturs Drunks, Ilze Markova, Agnese Kārkliņa, Līga Savicka, Lolita Vija Neimane, Guna Bērziņa, Unda Avota
Fizioterapija, RFF5BakalaursObligātsZane Liepiņa, Viesturs Drunks, Ilze Markova, Agnese Kārkliņa, Līga Savicka, Lolita Vija Neimane, Guna Bērziņa, Unda Avota
Ortozēšana - protezēšana, RFO5BakalaursObligātsZane Liepiņa, Viesturs Drunks, Ilze Markova, Agnese Kārkliņa, Līga Savicka, Lolita Vija Neimane, Guna Bērziņa, Unda Avota
Uzturs, RFU5BakalaursObligātsZane Liepiņa, Viesturs Drunks, Ilze Markova, Agnese Kārkliņa, Līga Savicka, Lolita Vija Neimane, Guna Bērziņa, Unda Avota
Uzturs, RFUN5BakalaursObligātsZane Liepiņa, Viesturs Drunks, Ilze Markova, Agnese Kārkliņa, Līga Savicka, Lolita Vija Neimane, Guna Bērziņa, Unda Avota