Pārlekt uz galveno saturu
Vadītājs
Ilze Ušacka

Studiju kursa apraksts

Kursa apraksta statuss:Apstiprināts
Kursa apraksta versija:4.00
Kursa apraksta apstiprināšanas datums:02.10.2019
Par studiju kursu
Kursa kods:JF_032LKI līmenis:6. līmenis
Kredītpunkti:2.00ECTS:3.00
Zinātnes nozare:Tiesību zinātne; CiviltiesībasMērķauditorija:Tiesību zinātne
Studiju kursa vadītājs
Kursa vadītājs:Ilze Ušacka
Studiju kursa īstenotājs
Struktūrvienība:Juridiskā fakultāte
Struktūrvienības vadītājs:Andrejs Vilks
Kontaktinformācija:Rīga, Dzirciema iela 16, jfatrsu[pnkts]lv, +371 67409218
Studiju kursa plānojums
Pilns laiks - 1. semestris
Nodarbības (skaits)10Lekciju ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā lekciju kontaktstundas20
Nodarbības (numurs)6Nodarbību ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā nodarbību kontaktstundas12
Kopā kontaktstundas32
Nepilns laiks - 1. semestris
Nodarbības (skaits)4Lekciju ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā lekciju kontaktstundas8
Nodarbības (numurs)1Nodarbību ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā nodarbību kontaktstundas2
Kopā kontaktstundas10
Studiju kursa apraksts
Priekšzināšanas:
Tiesību filozofija, loģika.
Mērķis:
Iepazīstināt studentus ar psiholoģiju kā zinātni, tās pielietojumu un veicināt šo zināšanu piemērošanu juridiskajā praksē. Sekmēt, atklāt un izprast pieaugušu, psihiski veselu cilvēku psihes attīstības īpatnības, procesus, stāvokļus un īpašības. Attīstīt šo parādību izpratni, kas palīdzētu veiksmīgi organizēt saskarsmi tiesiskās izziņas un juridiskās darbības jomā.
Tēmu saraksts (pilna laika studijas)
Nr.TēmaĪstenošanas formaSkaitsNorises vieta
1Juridiskā psiholoģija. Vispārējās un juridiskās psiholoģijas pētīšanas metodes. Personība. Personības izpētes metodes.Lekcijas1.00auditorija
2Psiholoģijas aizsākumi. Psiholoģija kā zinātne, tās izpētes priekšmets, iedalījums un virzieni.Lekcijas1.00auditorija
3Saskarsmes psiholoģija. Neverbālā valoda.Nodarbības2.00auditorija
4Kultūras aspekti psiholoģijā. Multikulturālā vide un globalizācija. Saskarsmes psiholoģija.Lekcijas1.00auditorija
5Personības individuāli tipoloģiskās īpašības: temperaments, raksturs, spējas un dotības. Personības emocionālā un gribas sfēra: jūtas un emocijas, griba. Personības aktivitāti ietekmējošie faktori: vajadzības, motīvi, motivācija.Lekcijas2.00auditorija
6Debates un diskusijas kā saskarsmes elements, pārliecināšana, tās nozīme publiskajās uzstāšanās.Lekcijas1.00auditorija
Nodarbības1.00auditorija
7Personības izziņas darbība: sajūtas un uztvere, atmiņa, uzmanība, domāšana un runa, iztēle un jaunrade.Lekcijas2.00auditorija
8Personības attīstība. Personības attīstības krīzes.Lekcijas2.00auditorija
9Grupas psiholoģija. Penitenciārā psiholoģija. Vardarbības psiholoģija. Viktimoloģija.Nodarbības1.00auditorija
10Personības izziņas darbība: uzmanība, sajūtas un uztvere, atmiņa, domāšana un runa, iztēle un jaunrade. Personības emocionālā un gribas sfēra: jūtas un emocijas, griba. Personības aktivitāti ietekmējošie faktori: vajadzības, motīvi, motivācija.Nodarbības2.00auditorija
Tēmu saraksts (nepilna laika studijas)
Nr.TēmaĪstenošanas formaSkaitsNorises vieta
1Juridiskā psiholoģija. Vispārējās un juridiskās psiholoģijas pētīšanas metodes. Personība. Personības izpētes metodes.Lekcijas1.00auditorija
2Psiholoģijas aizsākumi. Psiholoģija kā zinātne, tās izpētes priekšmets, iedalījums un virzieni.Lekcijas1.00auditorija
7Personības izziņas darbība: sajūtas un uztvere, atmiņa, uzmanība, domāšana un runa, iztēle un jaunrade.Lekcijas1.00auditorija
8Personības attīstība. Personības attīstības krīzes.Lekcijas1.00auditorija
10Personības izziņas darbība: uzmanība, sajūtas un uztvere, atmiņa, domāšana un runa, iztēle un jaunrade. Personības emocionālā un gribas sfēra: jūtas un emocijas, griba. Personības aktivitāti ietekmējošie faktori: vajadzības, motīvi, motivācija.Nodarbības1.00auditorija
Vērtēšana
Patstāvīgais darbs:
1. Zinātniskais referāts. Referātu tēmas: 1. Juridiskās psiholoģijas attīstības vēsture. 2. Melu psiholoģija. 3. Noziedznieka personība, tās veidošanās problēmas. 4. Prokurora (tiesneša, policista, advokāta) darbības psiholoģiskie aspekti. 5. Noziedzīgās uzvedības motivācija. 6. Psihologa loma kriminālprocesā. 7. Jurista darbības psiholoģiskie aspekti un problēmas. 8. Psiholoģisko metožu pielietojums pratināšanas procesā. 9. Tiesneša (prokurora, jurista, advokāta) psiholoģiskais portrets. 10. Poligrāfa izmantošanas psiholoģiskie aspekti. 11. Noziedzīgo nodarījumu psiholoģiskie motīvi. 12. Noziedznieka personības veidošanas psiholoģiskie aspekti. 13. Kriminālsodu izpildes psiholoģiskie aspekti. 14. Latvijas kriminālās subkultūras psiholoģiskais raksturojums. 15. Sievietes – noziedznieces psiholoģiskās īpatnības. 16. Jauniešu noziedzīgās uzvedības psiholoģiskie aspekti. 17. Terorisma psiholoģiskās problēmas. 18. Upura psiholoģiskais raksturojums. 19. Juridiskā konflikta atrisinājuma psiholoģiskie aspekti. Varbūt arī citas tēmas, tikai tās iepriekš jāsaskaņo ar pasniedzēju! 2. variants – kādas noziedzīgu darbību veikušas personas dzīvesstāsta ievākšana un analīze. P.S. Iespējami arī grupu darbi. Referāts jānodod līdz eksāmenam. Plaģiāts netiks pieņemts!
Vērtēšanas kritēriji:
Prasības sekmīgai kursa apguvei: 1. Aktīva līdzdalība visās praktiskajās nodarbībās ir obligāta. 2. Kavētās praktiskās nodarbības ir jāatstrādā. 3. Kursa laikā studentiem ir jāizpilda visi mājās darbi. 4. Kursa laikā studentiem jāuzraksta zinātniskais referāts par izvēlēto tēmu. 5. Kursu noslēdz rakstisks eksāmens. Kursa galīgo atzīmi veido: Apmeklējums – 10%. Mājas darbi – 20%. Referāta atzīme – 30%. Eksāmena atzīme – 40 %.
Gala pārbaudījums (pilna laika studijas):Eksāmens (Rakstisks)
Gala pārbaudījums (nepilna laika studijas):Eksāmens (Rakstisks)
Studiju rezultāti
Zināšanas:Studiju kursa apguves rezultātā studējošie pārzina psiholoģijas vispārējos jēdzienus un to saistību ar citām nozarēm, ir ieguvuši zināšanas personības psiholoģijā, analizē pamatproblēmas un faktus, zina terminoloģiju, orientējas, izprot un pārzina pamata teorijas un procesus psiholoģijā, kritiski izvērtē teorijas mūsdienu kontekstā.
Prasmes:Studiju kursa apguves rezultātā studējošie pielieto dažādus psiholoģijas terminus un salīdzina teorijas, pielieto kursā iegūtās kognitīvās un praktiskās prasmes, lai veiktu profesionālos uzdevumus un risinātu tiesību psiholoģijas izpētes problēmas.
Kompetences:Studiju kursa apguves rezultātā studējošie orientējas psiholoģijas teorijās, ir ieguvuši nelielas pašanalīzes iemaņas.
Bibliogrāfija
Nr.Atsauce
Obligātā literatūra
1Psiholoģija. 2.daļa (Red.-A.Miltuze & K.Mārtinsone).- R: Zvaigzne, 2015
2Karpova Ā. Personība: teorija un to rādītāji. - R.: Zvaigzne ABC, 1998.
3Jungs K.G. Psiholoģiskie tipi. - R.: Zvaigzne, 1993
4Adlers A. Psiholoģija un dzīve. - R.: 1992
5Reņģe V. Psiholoģija. Personības psiholoģiskās teorijas. - R.: Zvaigzne ABC, 1999
6Reņģe V. Sociālā psiholoģija.-R.: Zvaigzne ABC, 2002
7Vorobjovs A. Sociālā psiholoģija- R.: Izglītības soļi, 2002
8Berbs L., Ruso N. Psiholoģija 3.daļa – R.:RaKa, 2001
9Liebert R.M., Spiegel M.D. Personality: strategies and issues – 6th.ed.-Brocks/ Cole Publishing company, Pacific Grove, California,
10Хьелл Л., Зиглер Д. Теории личности.- СПб: Питер Пресс, 1997.
11Майерс Д. Социальная психология.-СПб: Питер, 1996.
12Pīzs A. Ķermeņa valoda. - R.: Jumava, 2006.
Papildus literatūra
1Freids Z. Psihoanalīzes nozīme un vēsture. Lielvārds: Lielvārds, 1994.
2Freids Z. Totēms un tabu.-R.: Minerva, 1995.
3Jungs K.G. Dvēseles pasaule. – R.: Spektrs, 1994.
4Šuvajevs I. Dzīļu psiholoģija.-R.: Zvaigzne ABC, 2002.
5Eriksons E.H. Identitāte: jaunība un krīze. - R.: Jumava, 1998.
6Froms Ē. Mīlestības māksla.-R.:Jumava, 1994.