Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par studiju kursu

Kredītpunkti / ECTS:6 / 9
Kursa vadītājs: Elīna Akmane
Studiju tips:Pilna laika
Līmenis:Maģistra
Mērķauditorija:Ārstniecība
Valoda:Latviešu
Zinātnes nozare:Medicīna; Sporta medicīna un rehabilitoloģija

Mērķis

Attīstīt radošo potenciālu mākslas izteiksmē, sekmēt savas mākslas pieredzes apzināšanu un izvērtēšanu, iepazīstināt ar mākslas valodu. Attīstīt spontanitāti, radošumu, pašrefleksijas spējas. Attīstīt izpratni par VPMT vēsturiskās attīstības gaitu un teorētisko nostādņu daudzveidību. Attīstīt prasmi izvēlēties un lietot klientu/ pacientu grupas specifikai atbilstošus izvērtēšanas un novērtēšanas instrumentus, veidot izpratni par mākslas terapijas rezultātu novērtēšanas kritērijiem. Attīstīt zināšanas, prasmes un kompetenci par mākslas valodu, zīmju, tēlu, simbolu, metaforu izmantošanu, interpretāciju, simboliskās nozīmes atklāšanas metodēm mākslas terapijā.

Priekšzināšanas

Profesionālā darbība mākslu terapijā un tās tiesiskie pamati (1. semestrī), Izvērtēšanas principi un process mākslu terapijā (2. semestrī).

Rezultāti

Zināšanas

Visā studiju kursā “Vizuāli plastiskā mākslas terapija I”: nosauc un raksturo dažādas VPMT tehnikas; nosauc un raksturo mākslā balstītos izvērtēšanas un novērtēšanas instrumentus, izskaidro un pamato to pielietojumu dažādām pacientu/klientu grupām; definē vispārējos jēdzienus profesijas kontekstā; izprot ētiskos apsvērumus attiecībā uz iz(no)vērtēšanu: nosauc faktus par VPMT attīstības vēsturi; izskaidro dažādu psiholoģijas un psihoterapijas teoriju pamatprincipus, analizē un salīdzina dažādu teorētisko pieeju pielietošanu dažādām klientu/pacientu grupām mākslas terapijā: izskaidro zīmes, tēla, simbola, metaforas kopīgās un atšķirīgās pazīmes; raksturo simbola daudzveidīgās nozīmes.

Prasmes

Visā studiju kursā “Vizuāli plastiskā mākslas terapija I”: rada darbus dažādās VPMT tehnikās; apraksta un izvērtē savu mākslas izteiksmes pieredzi un mākslas valodu; pielieto iz(no)vērtēšanas instrumentus saistībā ar dažādām klientu/pacientu grupām; analizē iegūtos rezultātus; analizē informācijas avotus par teorētiskām pieejām; izvēlas teorētiskajai koncepcijai vispiemērotāko gadījumu, sasaista to ar atbilstošu klientu/pacientu mērķgrupu; izprot dažādu teorētisko pieeju specifiku un prot piemērot atbilstošāko pieeju darbam ar konkrētu klientu/pacientu grupu; nosauc teorētiskajai pieejai atbilstošas specifiskas metodes/tehnikas mākslā; apkopo literatūras avotos atrodamas simbolu universālās nozīmes un sasaista ar personisko simbola nozīmi; analītiskā veidā raksturo simbola nozīmes paplašināšanos un transformāciju; atpazīst un izdala stāstījumā un radošā darbā metaforas un metaforiskus salīdzinājumus.

Kompetences

Visā studiju kursā “Vizuāli plastiskā mākslas terapija I”: Spēj izmantot dažādas VPMT tehnikas, paskaidrot un demonstrēt tehniskos paņēmienus; integrē mākslinieciskās izteiksmes elementu kvalitātes savu un citu mākslas darbu analīzē; izvērtēt savas mākslinieciskās izteiksmes priekšrocības un ierobežojumus; izmanto un pamato konkrēta iz(no)vērtēšanas instrumentu lietojumu, atbilstoši izvēlas un izmanto klienta/pacienta vajadzībām, vecumposmam un darba vides specifikai atbilstošus izvērtēšanas un novērtēšanas instrumentus atbilstoši mākslas terapijas medicīniskajām tehnoloģijām; integrē un pamato teorētisko pieeju lietojumu atbilstoši klienta/pacienta grupai; formulē un izskaidro teorētisko pieeju konceptu izpausmi mākslas terapijā.

Plānojums

Plānošanas periods:2020. gada pavasara semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Mākslas terapija2MaģistrsIerobežota izvēleElīna Akmane
Plānošanas periods:2020. gada rudens semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Mākslas terapija1MaģistrsIerobežota izvēleElīna Akmane, Margarita Stoļarova