Pārlekt uz galveno saturu
Studiju programma
Vadītājs
Ilze Klatenberga

Studiju kursa apraksts

Kursa apraksta statuss:Apstiprināts
Kursa apraksta versija:2.00
Kursa apraksta apstiprināšanas datums:19.02.2018
Par studiju kursu
Kursa kods:REK_041LKI līmenis:6. līmenis
Kredītpunkti:2.00ECTS:3.00
Zinātnes nozare:ValodniecībaMērķauditorija:Medicīnas pakalpojumi
Studiju kursa vadītājs
Kursa vadītājs:Ilze Klatenberga
Studiju kursa īstenotājs
Struktūrvienība:Rehabilitācijas katedra
Struktūrvienības vadītājs:Anita Vētra
Kontaktinformācija:Rīga, Anniņmuižas bulvāris 26a, rkatrsu[pnkts]lv, rkatrsu[pnkts]lv, +371 20271291
Studiju kursa plānojums
Pilns laiks - 1. semestris
Nodarbības (skaits)1Lekciju ilgums (akadēmiskās stundas)4Kopā lekciju kontaktstundas4
Nodarbības (numurs)6Nodarbību ilgums (akadēmiskās stundas)6Kopā nodarbību kontaktstundas36
Kopā kontaktstundas40
Studiju kursa apraksts
Priekšzināšanas:
Nav nepieciešamas īpašas priekšzināšanas.
Mērķis:
Mācība par zīmju valodu, tās veidošanās vēsturiskais aspekts. Apgūt zīmju valodas pamatus praktiskai lietošanai.
Tēmu saraksts (pilna laika studijas)
Nr.TēmaĪstenošanas formaSkaitsNorises vieta
1ZĪMJU VALODA, TĀS VEIDOŠANĀS VĒSTURISKAIS ASPEKTS, PAVEIDI.Lekcijas1.00auditorija
2NEDZIRDĪGO ZĪMJU VALODA KĀ KOMUNIKĀCIJAS SISTĒMA.Nodarbības1.00auditorija
3ŽESTU (MANUĀLĀS ZĪMES) FORMAS UN SATURA RAKSTUROJUMS.Nodarbības1.00auditorija
4LATVIEŠU VALODAS DAKTILO ZĪMJU ALFABĒTS.Nodarbības1.00auditorija
5ZĪMJU VALODA KĀ SAZIŅAS LĪDZEKLIS AR BĒRNIEM AR DZIRDES TRAUCĒJUMIEM.Nodarbības1.00auditorija
6ZĪMJU VALODAS APGŪŠANA. 1. Ikdienas frāzes; 2. ikdienas darbības; 3. notikumi; 4. emocijas.Nodarbības2.00auditorija
7ZĪMJU VALODAS APGŪŠANA (nedēļas dienas, gadalaiki, svētki).Nodarbības1.00auditorija
8ZĪMJU VALODAS APGŪŠANA (dzīvnieki,putni).Nodarbības1.00auditorija
9ZĪMJU VALODAS APGŪŠANA (māja, dzīvoklis, skola, veikals).Nodarbības1.00auditorija
10ZĪMJU VALODAS APGŪŠANA (krāsas, skaitļi, matemātiskās darbības).Nodarbības1.00auditorija
Vērtēšana
Patstāvīgais darbs:
individuālais darbs - gatavošanās ieskaitei, prezentācijas gatavošana, patstāvīgs darbs ar literatūras avotiem, zīmju valodas vārdnīcām par dotajām tēmām.
Vērtēšanas kritēriji:
1. aktīva un rezultatīva līdzdalība lekcijās un praktiskajās nodarbībās; 2. Patstāvīga, praktiska prezentācija ar bērnu ar dzirdes traucējumiem 3. Kursa beigās ieskaite.
Gala pārbaudījums (pilna laika studijas):Ieskaite
Gala pārbaudījums (nepilna laika studijas):
Studiju rezultāti
Zināšanas:Studiju kursa apguves rezultātā students iegūst pamatzināšanas un kompetenci par zīmju valodas veidošanos, uzbūvi.
Prasmes:Studiju kursa apguves rezultātā students pratīs pielietot zīmju valodu elementārā līmenī darbam ar pacientiem ar dzirdes traucējumiem (nerunājošiem pacientiem).
Kompetences:veiksmīgas studiju kursa apguves rezultātā studenti spēs praktiski izmantot iegūtās zināšanas un prasmes vājdzirdīgu bērnu runas un valodas traucējumu novērtēšanā, korekcijas darbā un saziņā.
Bibliogrāfija
Nr.Atsauce
Obligātā literatūra
1Latviešu zīmju valodas vārdnīca. – Rīga: Latvijas Nedzirdīgo savienība, 1997.
2Nedzirdīgo runas žestu vārdnīca. – Rīga: Latvijas Valsts izdevniecība, 1962.
3Brīvais laiks [elektroniskais resurss] : latviešu zīmju valodas video vārdnīca. 1. daļa. - [Rīga]: LNS Zīmju valodas centrs, 2002
4Cilvēks [elektroniskais resurss]: latviešu zīmju valodas video vārdnīca / darba grupa: Lilita Janševska ... [u.c.]. - Rīga: LNS Zīmju valodas centrs, 2004.
5Daba [elektroniskais resurss]: latviešu zīmju valodas video vārdnīca / darba grupa: Lilita Janševska ... [u.c.]. - Rīga: LNS Zīmju valodas centrs, 2004. šifrs:
6Ikdiena [elektroniskais resurss]: latviešu zīmju valodas video vārdnīca / darba grupa: Lilita Janševska ... [u.c.]. - Rīga: LNS Zīmju valodas centrs, 2004.
7Latviešu zīmju valodas video vārdnīca [elektroniskais resurss] : [3 daļas] / darba grupa: Lilita Janševska ... [u.c.]. - Rīga: LNS Zīmju valodas centrs, 2004.
8„Latviešu nedzirdīgo zīmju valodas gramatikas pamati” D. Bethere, izdota 2004.gadā EK Phare programmas „Pilsoniskas sabiedrības attīstība Latvijā 2002-2003” atbalstam projektam “Zīmju valoda – kā viena no saziņas iespējām" ietvaros.
9Pilsēta. Lauki [elektroniskais resurss]: latviešu zīmju valodas video vārdnīca / darba grupa: Lilita Janševska ... [u.c.]. - Rīga : LNS Zīmju valodas centrs, 2004.
10Skola [elektroniskais resurss]: latviešu zīmju valodas video vārdnīca / darba grupa: Lilita Janševska ... [u.c.]. - Rīga: LNS Zīmju valodas centrs, 2004
11Veselība [elektroniskais resurss]: latviešu zīmju valodas video vārdnīca / darba grupa: Lilita Janševska ... [u.c.]. - Rīga: LNS Zīmju valodas centrs, 2004.
Papildus literatūra
1Video vārdnīca http://www.zimjuvaloda.lv/lv/video
2И.В.Королева Кохлеарная имплантация глухих детей и взрослых. KAPO, 2009.
3Plinta Ē. „Runas veidošana bērniem ar dzirdes traucējumiem”, „Mācību apg.”, 1998.
4Tavartkiladze G. A., Šmatko N. D. Dzirdes traucējumu diagnosticēšana bērniem, Rēzekne, Rēzeknes augstskola, 2008.
Citi informācijas avoti
1www.lns.lv
2http://www.zimjuvaloda.lv