Pārlekt uz galveno saturu
Vadītājs
Henrijs Kaļķis

Studiju kursa apraksts

Kursa apraksta statuss:Apstiprināts
Kursa apraksta versija:1.00
Kursa apraksta apstiprināšanas datums:25.03.2019
Par studiju kursu
Kursa kods:SBUEK_157LKI līmenis:7. līmenis
Kredītpunkti:2.00ECTS:3.00
Zinātnes nozare:VadībzinātneMērķauditorija:Uzņēmējdarbības vadība; Vadībzinātne; Tirgzinības un reklāma
Studiju kursa vadītājs
Kursa vadītājs:Henrijs Kaļķis
Studiju kursa īstenotājs
Struktūrvienība:Starptautiskā biznesa un ekonomikas katedra
Struktūrvienības vadītājs:Inna Dovladbekova
Kontaktinformācija:Rīga, Dzirciema iela 16, C korpuss, 215. kabinets, esfreatrsu[pnkts]lv, esfreatrsu[pnkts]lv, +371 67409184
Studiju kursa plānojums
Pilns laiks - 1. semestris
Nodarbības (skaits)6Lekciju ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā lekciju kontaktstundas12
Nodarbības (numurs)4Nodarbību ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā nodarbību kontaktstundas8
Kopā kontaktstundas20
Studiju kursa apraksts
Priekšzināšanas:
Makroekonomika, mikroekonomika, uzņēmējdarbības vadība, mārketings, starptautiskais mārketings.
Mērķis:
Veidot studentiem izpratni par zīmolvedības būtību un specifiku starptautiskajā biznesa vidē, iepazīstināt ar zīmolu radīšanas un uzturēšanas aktuālajām problēmām, par zīmola komunikācijas elementiem un zīmolvedības arhitektūras un portfeļa veidošanas būtību un īpatnībām.
Tēmu saraksts (pilna laika studijas)
Nr.TēmaĪstenošanas formaSkaitsNorises vieta
1Zīmola pārvaldība. Zīmola pieredze: biznesa skatījums, klienta skatījums. Zīmola veidošana – zīmola patērētāju vērtības attīstīšana.Lekcijas1.00auditorija
Nodarbības1.00auditorija
2Zīmola pārvaldības koncepcijas. Zīmola veidošanas un vadīšanas process. Zīmola pozicionējums.Lekcijas1.00auditorija
Nodarbības1.00auditorija
3Zīmolrades analīze. Zīmola identitāte, individualitāte, tās realizēšana. Zīmola asociāciju veidošana.Lekcijas1.00auditorija
Nodarbības1.00auditorija
4Zīmola stratēģija: zīmola paplašināšana un pārnešana.Lekcijas1.00auditorija
5Mārketinga komplekss – zīmola vērtības veidošanai un zīmola vērtības attīstīšanai.Lekcijas1.00auditorija
Nodarbības1.00auditorija
6Zīmola stratēģija: hierarhija un arhitektūra.Lekcijas1.00auditorija
Vērtēšana
Patstāvīgais darbs:
Izvēlētā starptautiskā uzņēmuma zīmola patērētāju vērtības analīze, atbilstoši patērētāju vērtības piramīdai. Izvēlētā uzņēmuma zīmola pozicionējuma izstrāde ārzemju tirgum, pamatojot stratēģijas izvēli (prezentācija). Padziļināta izpēte par starptautiskā zīmola veidošanu, iepazīstoties ar literatūras avotiem un salīdzinot ar esošo situāciju izvēlētajam uzņēmuma zīmolam, izstrādāt secinājumus un praktiskās rekomendācijas par zīmola vērtības uzlabošanu, ievērojot sociālo un ekonomisko situāciju valstī un izvēlētā uzņēmuma darbības specifiku (referāts). Pētījums par zīmola uztveres plakņu un zīmola sastāvdaļu specifiku precei vai pakalpojumam. (Prezentācija). Zīmola arhitektūras un vadīšanas portfeļa veidošana (prezentācija).
Vērtēšanas kritēriji:
Līdzdalība lekcijās, semināros, patstāvīgais darbs, eksāmens.
Gala pārbaudījums (pilna laika studijas):Eksāmens
Gala pārbaudījums (nepilna laika studijas):
Studiju rezultāti
Zināšanas:Sekmīgi apgūstot šo kursu, studenti izpratīs zīmolvedības būtību un specifiku starptautiskajā biznesa vidē, zīmola un zīmolvedības procesa sekmīgas nodrošināšanas saturu un nepieciešamību, to veidošanas un attīstīšanas virzienus, spēs novērtēt zīmola arhitektūras izstrādes principus un portfeļa veidošanas prasības.
Prasmes:Sekmīgas studiju kursa apguves rezultātā studējošie pratīs veidot zīmolus, atbilstoši to elementu struktūrai, aktuālajam pozicionējumam un vērtību veidojošajiem nosacījumiem un veikt to vadību starptautiskajā biznesa vidē, kā arī, veikt zīmola attīstības problēmjautājumu izpēti un, pamatojoties uz pētījuma rezultātiem, noteikt un interpretēt problēmas starptautiskā zīmola veidošanas procesos, spēs izstrādāt šo problēmu risinājumus un prezentēt tos uzņēmumos.
Kompetences:Sekmīgi apgūstot šo studiju kursu, studējošie būs ieguvuši nepieciešamās zināšanas un praktiskās iemaņas zīmolvedībā starptautiskajā biznesa vidē. Studenti pratīs savas kompetences ietvaros zinātniski pamatot uzņēmuma zīmolvedības saturu un stratēģiju starptautiskajā tirgū, spēs izstrādāt zīmola vadīšanas struktūru un konkrētas darbības, saistībā ar zīmola veidošanu vērtības uzlabošanas kontekstā, noteikt uzņēmuma zīmolvedības problēmas, pratīs loģiski noformulēt un ieviest nepieciešamos zīmolvedības uzlabojumus
Bibliogrāfija
Nr.Atsauce
Obligātā literatūra
1T.C. O’Guinn, C.T. Allen, R.J. Semenik. Advertising and Integrated Brand Promotion. 6th Edition, CENGAGE Learning, 2011, 736 pp.
2S. Mainwaring. We First: How Brands and Consumers Use Social Media to Build A Better World. Palgrave Macmillan, 2012, 256 pp.
3Ph. Patterson, L. Wilkins. Media Ethics: Issues and Cases. 8th Edition, McGraw-Hill, 2013, 336 pp.
4D.L. Wilcox, G.T. Cameron. Public Relations: Strategy and Tactics. 10th Edition, Pearson, 2011, 624 pp.
5A.Wheeler. Designing Brand Identity: An Essential Guide for the Whole Branding Team. 4th Edition, John Wiley&Sons, 2012, 362 pp.
6Branding Team. 4th Edition, John Wiley&Sons, 2012, 362 pp.
7D. Millman, R. Walker. Brand Thining and Other Noble Pursuits. Allworth Press, 2013, 336 pp.Sc. stratten, A. Kramer. UnMarketing: Stop Marketing. Start Engaging. Wiley, 20012, 272 pp.
8T.A. Shimp Integrated Marketing Communications in Advertising and Promotion. 8th Edituion, CENGAGE Learning, 2010, 485 pp.
9Praude V., Šalkovska J. Integrēta mārketinga komunikācija. Zinātniskā monogrāfija. 2. sēj. Rīga: Burtene. / rec.: Baiba Rivža, Biruta Sloka, Dainis Zelmenis, Inna Stecenko. 2015. - 408 lpp.
10Brand management in emerging markets: theories and practices / [edited by] Cheng Lu Wang, Jiaxun He. Hershey, PA : Business Science Reference, [2014], 331p.
Papildus literatūra
1Daniel Yerigin. The Commanding Heights: The Battle for the World Economy. Free Press, 2002, 512 pp.
2Martin J. Gannon. Undderstanding Global Cultures: Metaphorical Journeys Throw 28 Nation Clusters and Continents. SAGE Publications, 2003, 480 pp.
3David N Barnett.Brand protection in the online world : a comprehensive guide / 1st edition.Singapoure Pte.Ltd., 2012
4Praude V., Šalkovska J. Integrēta mārketinga komunikācija. Zinātniskā monogrāfija. 2. sēj. Rīga: Burtene. / rec.: Baiba Rivža, Biruta Sloka, Dainis Zelmenis, Inna Stecenko. 2015. - 408 lpp.
5Guy Champniss and Fernando Rodes Vila.Hoboken, NJ. Brand valued : how socially valued brands hold the key to a sustainable future and business success / : John Wiley & Sons, 2011.290 lpp.
Citi informācijas avoti
1Journal of Marketing . https://www.ama.org/publications/JournalOfMarketing/Pages/C…
2Journal of Brand Management. https://link.springer.com/journal/41262
3Journal of Brand Strategy. https://www.henrystewartpublications.com/jbs
4Journal of Product & Brand Management. http://www.emeraldinsight.com/journal/jpbm