Pārlekt uz galveno saturu
Vadītājs
Ieva Jēkabsone

Studiju kursa apraksts

Kursa apraksta statuss:Apstiprināts
Kursa apraksta versija:2.00
Kursa apraksta apstiprināšanas datums:21.08.2018
Par studiju kursu
Kursa kods:REK_037LKI līmenis:6. līmenis
Kredītpunkti:1.00ECTS:1.50
Zinātnes nozare:Medicīna; Veselības aprūpeMērķauditorija:Rehabilitācija; Medicīnas pakalpojumi
Studiju kursa vadītājs
Kursa vadītājs:Ieva Jēkabsone
Studiju kursa īstenotājs
Struktūrvienība:Rehabilitācijas katedra
Struktūrvienības vadītājs:Anita Vētra
Kontaktinformācija:Rīga, Anniņmuižas bulvāris 26a, rkatrsu[pnkts]lv, rkatrsu[pnkts]lv, +371 20271291
Studiju kursa plānojums
Pilns laiks - 1. semestris
Nodarbības (skaits)2Lekciju ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā lekciju kontaktstundas4
Nodarbības (numurs)4Nodarbību ilgums (akadēmiskās stundas)4Kopā nodarbību kontaktstundas16
Kopā kontaktstundas20
Studiju kursa apraksts
Priekšzināšanas:
Funkcionēšana, medicīnas ētika, vispārējās cilvēktiesības.
Mērķis:
Gūt zināšanas par invaliditātes jēdzienu un tā attīstību, invaliditātes veidiem un atbalsta pasākumiem invaliditātes seku mazināšanā, veicināt studentu personīgo izpratni un attieksmi pret cilvēkiem ar ierobežotām funkcionālajām spējām.
Tēmu saraksts (pilna laika studijas)
Nr.TēmaĪstenošanas formaSkaitsNorises vieta
1Izpratne par invaliditāti vēsturiskā un mūsdienu skatījumā.Lekcijas1.00auditorija
2Invaliditātes noteikšana Latvijā. Atbalsta pasākumi invaliditātes profilaksei un seku mazināšanai.Lekcijas1.00auditorija
3Invaliditāte un sabiedrības attieksme.Nodarbības1.00auditorija
4Lomu spēles - pieredze personu ar funkcionāliem ierobežojumiem situācijās. Asistēšana personai ar funkcionāliem ierobežojumiem.Nodarbības1.00auditorija
5Atbalsta pasākumi personām ar invaliditāti: gadījuma analīze,Nodarbības1.00auditorija
6Funkcionālo traucējumu ietekme uz personas dalību sabiedrības dzīvē un sasniegumiem.Nodarbības1.00auditorija
Vērtēšana
Patstāvīgais darbs:
Literatūras studijas un informācijas apkopšana par noteiktu tēmu, diskusijas, situācijas uzdevumu analīze.
Vērtēšanas kritēriji:
Lai saņemtu sekmīgu vērtējumu, studentam jāizpilda nodarbībās paredzētos mācību uzdevumus. Studiju kursa noslēgumā rakstisks tests.
Gala pārbaudījums (pilna laika studijas):Ieskaite (Semestra)
Gala pārbaudījums (nepilna laika studijas):
Studiju rezultāti
Zināšanas:Studiju kursa apguves rezultātā students spēs: -izskaidrot, kā mainījusies sabiedrības attieksme pret invaliditāti no senatnes līdz mūsdienām; -izskaidrot invaliditātes jēdziena attīstību, izmantojot medicīnisko un sociālo modeli; -nosaukt invaliditātes veidus un raksturot biežākās invaliditātes izraisītās barjeras.
Prasmes:Studiju kursa apguves rezultātā students pratīs: -diskutēt par cilvēku ar invaliditāti integrācijas problēmām Latvijā; -plānot nepieciešamos atbalsta pasākumus invaliditātes profilaksei un seku mazināšanai konkrētai personai ar funkcionāliem traucējumiem; -īsi aprakstīt galvenos invaliditātes seku mazināšanas politikas virzienus Latvijā.
Kompetences:Students spēs argumentēt personīgo izpratni un attieksmi pret cilvēkiem ar ierobežotām funkcionālajām spējām pozitīvu terapeitisko attiecību veidošanai ergoterapeita praksē.
Bibliogrāfija
Nr.Atsauce
Obligātā literatūra
1ANO Konvencija par personu ar invaliditāti tiesībām
2LR Invaliditātes likums (spēkā ar 01.01.2011.).
3Curtin M., Clarke G. Living with Impairment: Learning from Disabled Young People’s Biographies. BJOT, 2005, 68 (9), pp. 401. – 408.
4„Par invaliditāti bez barjerām. Apmācību programma profeisonāļiem darbam ar cilvēkiem, kuriem ir invaliditāte". SUSTENTO, 2010.
5Ministru kabineta noteikumi Nr.805 "Noteikumi par prognozējamas invaliditātes, invaliditātes un darbspēju zaudējuma noteikšanas kritērijiem, termiņiem un kārtību"
6Ministru kabineta noteikumi Nr.1207 "Noteikumi par personai ar prognozējamu invaliditāti prioritāri sniedzamo invaliditātes riska mazināšanai paredzēto pakalpojumu veidiem, apjomu, saņemšanas nosacījumiem un saņemšanas kārtību"
Papildus literatūra
1World Report on Disability. WHO, 2011.
2Starptautiskā funkcionēšanas, nespējas un veselības klasifikācija (SFK), PVO, Rīga, 2003.
3Ministru kabineta noteikumi Nr.9 " Noteikumi par individuālo rehabilitācijas plānu personai ar prognozējamu invaliditāti un personai ar invaliditāti"
4LR Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likums
5Sabiedrībai par nedzirdību. Latvijas Nedzirdīgo savienība, 2000
Citi informācijas avoti
1Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisijas mājas lapa
2LR Labklājības ministrijas mājas lapa
3Erasmus+ Integration Through Learning. Invaliditātes ētikas etiķete.
4Vujačičs N. Dzīve bez robežām. KALA Raksti, 2017.