Pārlekt uz galveno saturu
Valoda
Latviešu
Vadītājs
Maruta Pranka

Studiju kursa apraksts

Kursa apraksta statuss:Apstiprināts
Kursa apraksta versija:1.00
Kursa apraksta apstiprināšanas datums:28.02.2018
Par studiju kursu
Kursa kods:LUSDK_137LKI līmenis:7. līmenis
Kredītpunkti:2.00ECTS:3.00
Zinātnes nozare:Socioloģija; Sociālā politika un sociālā darba organizācijaMērķauditorija:Sociālā labklājība un sociālais darbs
Studiju kursa vadītājs
Kursa vadītājs:Maruta Pranka
Studiju kursa īstenotājs
Struktūrvienība:Labklājības un sociālā darba katedra
Struktūrvienības vadītājs:Lolita Vilka
Kontaktinformācija:Rīga, Anniņmuižas bulvāris 26a, socdkatrsu[pnkts]lv, socdkatrsu[pnkts]lv, +371 67061575
Studiju kursa plānojums
Pilns laiks - 1. semestris
Nodarbības (skaits)6Lekciju ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā lekciju kontaktstundas12
Nodarbības (numurs)6Nodarbību ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā nodarbību kontaktstundas12
Kopā kontaktstundas24
Nepilns laiks - 1. semestris
Nodarbības (skaits)6Lekciju ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā lekciju kontaktstundas12
Nodarbības (numurs)6Nodarbību ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā nodarbību kontaktstundas12
Kopā kontaktstundas24
Studiju kursa apraksts
Priekšzināšanas:
Zinātniskās pētniecības metodoloģija bakalaura līmenī
Mērķis:
padziļināti studēt galvenos zinātniskās darbības metodoloģiskos aspektus.
Vērtēšana
Patstāvīgais darbs:
Patstāvīgu pētniecisko darbu izstrāde un prezentācija.
Vērtēšanas kritēriji:
1. Nodarbību apmeklētība. 2. Sistemātiska, patstāvīga teorētiskās literatūras apguve. 3. Patstāvīgi izstrādāto darbu prezentācija. 4. Ieskaite
Gala pārbaudījums (pilna laika studijas):Ieskaite
Gala pārbaudījums (nepilna laika studijas):Ieskaite
Studiju rezultāti
Zināšanas:zinātniskās darbības metodoloģijas vēsturiskā pieredze un teorētiskie pamatojumi.
Prasmes:zinātniskās darbības metodoloģisko atziņu lietošana praktiskajos pētījumos.
Kompetences:spēja izvērtēt atsevišķu zinātniskās darbības metodoloģisko momentu efektivitāti.
Bibliogrāfija
Nr.Atsauce
Obligātā literatūra
1A.Vilks. Socioloģisko pētrījumu kontekstuālās problēmas. – Rīga: Drukātava, 2006.
2G.Boole. Laws of Thought. – Prometheus Books, 2003.
3E.LePore. Meaning and Argument. – Blackwell Publishers, 2003.
4Philosophical Dimensions of Logic and Science. – Kluwer Academic Publishers, 2003.
Papildus literatūra
1D.Bonevac. Deduction.– Blackwell Publishers, 2002.
2S.Toulmin. Uses of Argument. – Camb.U.P., 2003.
3I.Hacking. An Introduction to Probability and Inductive Logic. – Camb.U.P., 2001.
4F.Eemeren. Systematic Theory of Argumentation. – Camb., 2003.
5R.Pinto. Argument,Inference and Dialectic. – Kluwer Acad.Publrs., 2001.
6R.Fogelin. Understanding Arguments. – Harcourt College Publishers, 2001.
Citi informācijas avoti
1Interneta materiāli.