Pārlekt uz galveno saturu
Vadītājs
Darja Ķīse

Studiju kursa apraksts

Kursa apraksta statuss:Apstiprināts
Kursa apraksta versija:2.00
Kursa apraksta apstiprināšanas datums:05.12.2019
Par studiju kursu
Kursa kods:ZTMVK_024LKI līmenis:6. līmenis
Kredītpunkti:2.00ECTS:3.00
Zinātnes nozare:MedicīnaMērķauditorija:Zobārstniecība
Studiju kursa vadītājs
Kursa vadītājs:Darja Ķīse
Studiju kursa īstenotājs
Struktūrvienība:Zobu terapijas un mutes veselības katedra
Struktūrvienības vadītājs:Anda Brinkmane
Kontaktinformācija:Rīga, Dzirciema iela 20, tskatrsu[pnkts]lv, tskatrsu[pnkts]lv, +371 67455560
Studiju kursa plānojums
Pilns laiks - 1. semestris
Nodarbības (skaits)10Lekciju ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā lekciju kontaktstundas20
Nodarbības (numurs)7Nodarbību ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā nodarbību kontaktstundas14
Kopā kontaktstundas34
Studiju kursa apraksts
Priekšzināšanas:
Vispārējās zināšanas anatomijā un terminoloģijā, histoloģijas pamati, latīņu valodas pamati.
Mērķis:
Studenti apgūst zināšanas par pastāvīgo zobu uzbūvi (incisīvi, kanīni, premolāri un molāri), to funkcijām un formu; piena zobu formu, makromorfoloģijas struktūras īpatnībām un funkcijām; zoba audiem, zobu krāsu un formu, kā arī zobu estētiskiem (krāsa, gaišums, tonis) un funkcionāliem (zobu attiecības sakodienā, sakodienu klasifikācijas, patoloģiskais sakodiens) ievadaspektiem.
Tēmu saraksts (pilna laika studijas)
Nr.TēmaĪstenošanas formaSkaitsNorises vieta
1Ievads zobu anatomijā, histoloģijā, pamatterminoloģijā. Zobu grupas, šķilšanās laiki. Zobi identifikācijas sistēmas (Universālā, FDI – starptautiskā, Palmera sistēma). Terminoloģija zobu virsmu un struktūru morfoloģijai. Terminoloģija, kas saistīta ar zobu pozīciju zobu lokā.Lekcijas1.00auditorija
2Pastāvīgo incisīvu morfoloģija. Vispārējs raksturojums (funkcija, morfoloģija). Raksturīgākās incisīvu iezīmes: līdzības un atšķirības starp augšžokļa un apakšžokļa centrālo un laterālo incisīviem. Incisīvu pulpas sistēmas morfoloģija. Saknes kanālu topogrāfiskās variācijas.Lekcijas1.00auditorija
3Pastāvīgo kanīnu morfoloģija. Kanīnu vispārējais raksturojums (funkcija, morfoloģija). Biežākās līdzības un atšķirības augšžokļa un apakšžokļa kanīniem. Pulpas sistēmas morfoloģija. Sakņu kanālu sistēmas klīniskā topogrāfija un variācijas.Lekcijas1.00auditorija
4Pastāvīgo premolāru morfoloģija. Kopējais raksturojums (funkcijas, morfoloģija). Biežākās raksturīgās premolāru iezīmes. Atšķirības starp augšžokļa un apakšžokļa premolāriem. Atšķirības starp pirmo un otro premolāru. Sakņu kanālu sistēmas topogrāfija.Lekcijas1.00auditorija
5Pastāvīgo molāru morfoloģija. Kopējais molāru raksturojums (funkcijas, morfoloģija). Kopējās molāru grupas iezīmes. Augšžokļa un apakšžokļa molāru anatomiskās atšķirības. Pirmo un otro molāru atšķirības; trešo molāru atškirības. Sakņu kanālu topogrāfiskā morfoloģija.Lekcijas1.00auditorija
6Piena un maiņas sakodiens. Definīcija, zobu formula. Piena sakodiena funkcijas. Piena zobu šķilšanās laiki. Kroņa un saknes formēšanās. Maiņas sakodiens. Biežākās līdzības un atšķirības starp piena un pastāvīgiem zobiem. Pulpas īpatnības.Lekcijas1.00auditorija
7Zobu optiskās īpašības (krāsa, transluscence, opalescence, optiskā caurlaidība, anizotropija, metamerisms, fluorescence, virsmas mirkomorfoloģija, spīdums).Lekcijas1.00auditorija
8Zobu optiskās īpašības. Krāsas pamati zobārstniecībā.Lekcijas1.00auditorija
9Ievads zobu oklūzijā, terminoloģija, kas saistīta ar zobu pozīciju zobu lokā. Oklūzijas veidi.Lekcijas1.00auditorija
10Ievads zobu oklūzijā. Fizioloģiskā un maloklūzija.Lekcijas1.00auditorija
11Ievadnodarbība. Kursa mērķis. Iekšējās kārtības noteikumi. Vispārējā zobu morfoloģijas (pauguri, šķautnes, rievas) lokalizācija uz ekstrahētiem zobiem.Nodarbības1.00auditorija
12Pastāvīgie incisīvi, kanīni. Zobu makromorfoloģija, līdzības un atšķirības, to salīdzinājums uz ekstrahētiem zobiem.Nodarbības1.00auditorija
13Pastāvīgie premolāri – to dentālā makromorfoloģija. Ekstrahēto premolāru savstarpējā salīdzināšana.Nodarbības1.00auditorija
14Pastāvīgie molāri – makromorfolģijas salīdzinājums uz ekstrahētiem zobiem.Nodarbības1.00auditorija
15Piena un maiņas sakodiens. Zobu šķilšanās laiki. Piena un pastāvīgo zobu salīdzinājums uz ekstarhētiem zobiem.Nodarbības1.00auditorija
16Zobu optiskās īpašības. Diskusijas un klīnisko gadījumu analīze.Nodarbības1.00auditorija
17Zobu oklūzija. Oklūzijas veidi. Sakodiena gadījumu analīze.Nodarbības1.00cits
Vērtēšana
Patstāvīgais darbs:
Literatūras materiāla atlase, analizēšana, tā apkopošana un apskata sagatavošana atbilstoši uzdotai tēmai. Individuālais darbs, veidojot pastāvīga sakodiena zobu no plastilīna, atveidojot svarīgas zobu kroņa morfofunkcionālās vienības, kā arī uzzīmējot zoba kroni un sakni, tādējādi atspoguļojot zīmējumā anatomiskās, makromorfoloģiskās struktūras.
Vērtēšanas kritēriji:
Aktīva līdzdalība praktiskajās nodarbībās, semināros, mutisko atbilžu kvalitāte, patstāvīga darba (zīmēšana) kvalitāte. Rakstiskie pārbaudījumi praktiskajās nodarbībās un noslēguma rakstisks un mutisks pārbaudījums.
Gala pārbaudījums (pilna laika studijas):Ieskaite
Gala pārbaudījums (nepilna laika studijas):
Studiju rezultāti
Zināšanas:Studiju kursa apguves rezultātā studenti iegūst pamatzināšanas zobu anatomijā, makromorfoloģijā un funkcionalitātē. Studenti spēj aprakstīt zoba uzbūvi, klasificēt zobus grupās, salīdzināt un analizēt zobu formu, analizēt iegūtās zināšanas un pamatot zobu uzbūves atšķirības piena un pastāvīgajā sakodienā, izskaidrot zobu attiecības sakodienā.
Prasmes:Studenti spēj identificēt katru zobu grupu augšžoklī un apakšžoklī, atšķirt zobu no labās un kreisās puses, atšķirt piena zobus pēc vispārējām morfoloģiskajām raksturiezīmēm no pastāvīgiem zobiem; sniegt apkopojumu par zobu tipiskām un atipiskām formām, zobu integrēto funkcionalitāti sakodienā. Studenti pratīs uzzīmēt priekšējos un sānu zobus ar okluzālo virsmu.
Kompetences:Studenti pēc sekmīgas kursa apgūšanas būs spējīgi, izmantojot iegūtās zināšanas, citu mutes audu morfoloģijas un fizioloģijas apgūšanā balstīties uz zoba individuālo, morfofunkcionālo vienotību. Tās ir pamatzināšanas turpmākajam klīniskajam darbam, veicot zoba restaurācijas.
Bibliogrāfija
Nr.Atsauce
Obligātā literatūra
1R. C. Schneid, G. Weiss 'Woelfel's Dental Anatomy' 8th edition. Philadelphia, Lippincott Williams & Wilkins, 2011
2B. Liebgott 'The Anatomical Basis of Dentistry” 3rd edition. Mosby, 2009
3S. J. Nelson 'Wheeler's Dental Anatomy, Physiology and Occlusion', 9th edition. Ash Nelson, 2009
4R. W. Brand, D. I. Isseland, Anatomy of Orofacial Structures, Mosby Company, 1990
5J. N. Woelfel, R. C. Scheid, Dental Anatomy. Its Relevance to Dentistry. Baltimore, Philadelphia, 2002
6B. K. Berkovtz et al Oral Anatomy, Histology and Embryology 3rd ed. Mosby, 2002
7С. В. Дмитриенко, А. И. Краюшкин, М. Р. Сапин, Анатомия зубов, Москва, Медицинская книга, 2000.
8B. Liebgott 'The Anatomical Basis of Dentistry' 3rd edition. Mosby, 2009
Papildus literatūra
1James R., Hupp Thomas P., Williams, F. John Firricolo „Dental Clinical Advisor”, Mosby, 2006
2S. Kumar 'Dental Anatomy and Tooth Morphology' 1st edition. Jaypee Brothers Medical Publishers, 2007
Citi informācijas avoti
1Christopher Squier, Kim A. Brodgen „Human Oral Mucosa”, Wiley-Blackwell, 2011