Pārlekt uz galveno saturu
Vadītājs
Una Soboļeva

Studiju kursa apraksts

Kursa apraksta statuss:Apstiprināts
Kursa apraksta versija:2.00
Kursa apraksta apstiprināšanas datums:09.10.2019
Par studiju kursu
Kursa kods:ZPK_009LKI līmenis:6. līmenis
Kredītpunkti:1.00ECTS:1.50
Zinātnes nozare:MedicīnaMērķauditorija:Zobārstniecība
Studiju kursa vadītājs
Kursa vadītājs:Una Soboļeva
Studiju kursa īstenotājs
Struktūrvienība:Zobu protezēšanas katedra
Struktūrvienības vadītājs:Una Soboļeva
Kontaktinformācija:Rīga, Dzirciema iela 20, zpkatrsu[pnkts]lv, zpkatrsu[pnkts]lv, +371 67456043
Studiju kursa plānojums
Pilns laiks - 1. semestris
Nodarbības (skaits)1Lekciju ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā lekciju kontaktstundas2
Nodarbības (numurs)12Nodarbību ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā nodarbību kontaktstundas24
Kopā kontaktstundas26
Studiju kursa apraksts
Priekšzināšanas:
Anatomijā.
Mērķis:
Apgūt zināšanas un izpratni par zobu rindu morfoloģiju, zobu kroņu anatomiskajām formām, to pozīciju zobu rindā un saistību ar apakšžokļa funkcionālajām kustībām.
Tēmu saraksts (pilna laika studijas)
Nr.TēmaĪstenošanas formaSkaitsNorises vieta
1Ievadlekcija.Lekcijas1.00auditorija
2Košļāšanas sistēma, tās funkcijas. Zobu anatomija. Zobu grupas.Nodarbības1.00laboratorija
3Zobu rindas, to izvietojums. Incisīvu grupas zobi. Augšžokļa incisīvu modelēšanas pamatprincipi un to saistība ar apakšžokļa funkcionālajām kustībām.Nodarbības1.00laboratorija
4Apakšžokļa incisīvu anatomiskā forma, izvietojums zobu rindā, to modelēšanas pamatprincipi un saistība ar apakšžokļa funkcionālajām kustībām.Nodarbības1.00laboratorija
5Augšžokļa kanīnu anatomiskās formas, pozīcija zobu rindā, to modelēšanas pamatprincipi un saistība ar apakšžokļa funkcionālajām kustībām.Nodarbības1.00laboratorija
6Apakšžokļa kanīnu anatomiskās formas, pozīcija zobu rindā, to modelēšanas pamatprincipi un saistība ar apakšžokļa funkcionālajām kustībām.Nodarbības1.00laboratorija
7Augšžokļa un apakšžokļa premolāru anatomiskās formas, izvietojums zobu rindā. Augšžokļa premolāru pauguru izvietojuma topogrāfija, fisūras. Modelēšanas pamatprincipi.Nodarbības1.00laboratorija
8Zobu artikulācija. Apakšžokļa premolāru anatomiskās formas, izvietojums zobu rindā. Modelēšanas pamatprincipi un saistība ar apakšžokļa funkcionālajām kustībām.Nodarbības1.00laboratorija
9Augšžokļu molāru pozīcija zobu rindā, to anatomiskā forma. Augšžokļa pirmo molāru modelēšanas pamatprincipi un saistība ar apakšžokļa funkcionālajām kustībām.Nodarbības1.00laboratorija
10Apakšžokļa kustības. Augšžokļa otro molāru anatomiskā forma, to modelēšanas pamatpricipi un saistība ar apakšžokļa funkcionālajām kustībām.Nodarbības1.00laboratorija
11Protrūzija, laterotrūzija. Apakšžokļa pirmo molāru anatomiskā forma, to modelēšanas pamatprincipi. Apakšžokļa funkcionālās kustības.Nodarbības1.00laboratorija
12Sakodiens, tā iedalījums pēc formas un funkcijas. Apakšžokļa otro molāru anatomiskā forma, izvietojums zobu rindā un to modelēšanas pamatprincipi.Nodarbības1.00laboratorija
13Artikulatori, to pielietojums zobu protezēšanas praksē. Augšžokļa un apakšžokļa trešo molāru anatomiskās formas, izvietojums zobu rindā. Trešo molāru modelēšanas pamatprincipi.Nodarbības1.00laboratorija
Vērtēšana
Patstāvīgais darbs:
Individuālais darbs modelējot zobu kroņu anatomiskās formas, saistībā ar zobu rindu okluzoloģijas un artikulācijas pamatprincipiem.
Vērtēšanas kritēriji:
• Aktīva līdzdalība praktiskajās nodarbībās, kvalitatīvi izpildīti zobu kroņu modelēšanas darbi, mutisko atbilžu kvalitāte. • Kontroldarbi par katru tēmu (īsi atbilžu jautājumi). • Kursa beigās ieskaite, kas sastāv no jautājumiem atbilstoši kursa tēmām.
Gala pārbaudījums (pilna laika studijas):Ieskaite (Semestra)
Gala pārbaudījums (nepilna laika studijas):
Studiju rezultāti
Zināšanas:Veiksmīgas studiju kursa apguves rezultātā studenti spēs: • raksturot zobu rindu morfoloģiju; • pastāstīt par zobu kroņu anatomiskajām formām, to izvietojumu zobu rindā; • pastāstīt, kā tiek veidotas (izmodelētas) zobu kroņu anatomiskās formas; • aprakstīt zobu kroņu anatomisko formu, to izvietojumu zobu rindā saistībā ar oklūzijas un artikulācijas pamatprincipiem.
Prasmes:Veiksmīgas studiju kursa apguves rezultātā studenti pratīs: • orientēties zobu kroņu anatomiskajās formās; • izveidot (izmodelēt) zobu kroņu anatomiskās formas; • orientēsies zobu rindu okluzoloģijas un artikulācijas pamatprincipos.
Kompetences:Veiksmīgas studiju kursa apguves rezultātā studenti spēs praktiski orientēties zobu kroņu anatomiskajās īpatnībās, zobu pauguru un fisūru izvietojumā un to saistību ar apakšžokļa funkcionālajām kustībām.
Bibliogrāfija
Nr.Atsauce
Obligātā literatūra
1Stanley I. Nelson. Wheeler’s Dental Anatomy, Physiology, and Occlusion. St. Louis, Missouri, 2010; 368 p. ISBN: 978-1-4160-6209-7
2Manjunatha B. S. Textbook of Dental Anatomy and Oral Physiology Vadodara, Gujarat, India 2012; 268 p. ISBN: 9789350259955
3H. H. Schulz. Modellation und Anatomie der Zahnkrone Gebr. Giehrl GmbH, Munchen, 1997; 114 s. ISBN: 3-921280-125
Papildus literatūra
1Paul Kano. Challenging Nature, 2011, London, 384 p., ISBN- 1850972036
2Mark Larson and John C. Ness Crown and Bridge Anatomical Waxing, 2007, USA, 120 p., ISBN-0979740223
3Mark Larson and John C. Ness Anterior Anatomy and the Science of a Natural Smile, 2007, USA, 149 p., ISBN-0979740207
4Mark Larson and John C. Ness Simplifying Posterior Dental Anatomy, 2007, USA, 70 p., ISBN-0979740215
5Shillingburg Herbert; Sather David; Wilson Edwin. Fundamentals of Fixed Prosthodontics. Fourth edition, 2002, USA, 335-355 p., ISBN-0867154756
Citi informācijas avoti
1http://books.google.lv
2Key words: dental anatomy and occlusion