Pārlekt uz galveno saturu

Darba pieredze

2014 - pašlaik

psiholoģijas virziena vadītāja

Komunikācijas fakultāte

2009 - pašlaik

Psiholoģijas skolotāja

Puškina licejs

2009 - pašlaik

viesprofesore

Liepājas universitātē

2007 - pašlaik

Studiju programmas vadītājs

Komunikācijas fakultāte

2006 - pašlaik

Asociētais profesors

Komunikācijas fakultāte, Socioloģijas un psiholoģijas katedra

2003 - pašlaik

Katedras vadītājs

Komunikācijas fakultāte, Socioloģijas un psiholoģijas katedra

1991 - 2006

Psihologs, psiholoģijas skolotāja

Āgenskalna Valsts ģimnāzija

2000 - 2003

psihologs

Sociālās rehabilitācijas centrs "Viktorija"

1998 - 2000

Psihologs

Mālpils vidusskola

1988 - 1990

Tūrisma pulciņa vadītāja

Kirova rajona pionieru nams

1987 - 1987

laborante biomehānikas laboratorijā

Traumatoloģijas un ortopēdijas institūts

Izglītība

2006 - 2009

Profesionālais maģistra grāds veselības aprūpē / mākslas terapeita kvalifikācija

Rīgas Stradiņa universitāte

1995 - 1999

Dr. psych.

Latvijas Universitāte

1996 - 1998

Psiholoģijas maģistra grāds / psihologa kvalifikācija

Latvijas Universitāte

1993 - 1996

Psiholoģijas bakalaura grāds / psihologa asistenta kvalifikācija

Latvijas Universitāte

1994 - 1995

Pedagoģijas maģistra grāds

Latvijas Universitāte

1987 - 1992

Diploms par augstāko izglītību bioloģijā, 2010.gadā piešķirts Dabaszinātņu maģistra grāds bioloģijā

Latvijas universitāte

1976 - 1987

Diploms par vidējo izglītību

Rīgas 73.vidusskola

Papildu informācija

Tālākizglītība​ u.c. profesionālās pilnveides aktivitātes

 

 

2016. IKVD A programma " Vispārējās izglītības iestāžu darbības un izglītības programmu īstenošanas kvalitātes vērtēšana" (16h)

2015. IKVD B programma "Pedagoga profesionālā darbība", iegūtas tiesības veikt pedagoģisku darbību (100h)

2015. LPMC profesionālās pilnveides programma bērnu tiešibu aizsardzības jomā (40h)

2014. Leipcigas Veselības izglītības centra programma "Tanzpro Biodanza", iegūta metodes instruktora sertifikāts (64h)

2010.-2014. LKPA, LU semināri "KBT pamatprincipi darbā ar dažādām klientu grupām"

2013.-2014. LU tālākizglītības programma "Psiholoģiskā novērtēšana ar Latvijā standartizētiem un validētiem testiem" (112h)

2011.-2013. LPA un Krievijas Bērnu psihologu un psihiatru asociācijas lekciju cikls " Bērnu un jauniešu vecuma psihiatrija" (192h)

2011. Apmācība "Psiholoģisko traumu terapija ar EMDR" (51h)

 

 

 

Pētniecības darbības virzieni

 

 

  • Vērtības, naudas psiholoģija, monetārā uzvedība
  • Emociju psiholoģija
  • Deju un kustību terapija
  •  

 

Izstrādātās studiju programmas

 

 

Rīgas Stradiņa universitāte​ profesionālā bakalaura programma "Psiholoģija"

Rīgas Stradiņa universitātes profesionālā maģistrantūras programma "Mākslas terapija" ​​

 

Vadītās studiju programmas

 

Profesionālā bakalaura programma "Psiholoģija"

 

Rīgas Stradiņa universitāte, Bakalaura profesionālais Izglītības līmenis, Full-time studies, Psiholoģija

Rīgas Stradiņa universitāte, Bakalaura profesionālais Izglītības līmenis, Pilna laika klātiene, Psiholoģija

Rīgas Stradiņa universitāte, Professional Bachelor Izglītības līmenis, Full-time studies, Psiholoģija

Rīgas Stradiņa universitāte, Professional Bachelor Izglītības līmenis, Pilna laika klātiene, Psiholoģija

Izstrādātie studiju kursi

 

Saskarsmes un sadarbības psiholoģija

Komunikācijas psiholoģija

Starppersonu psiholoģija

Vispārīgā un juridiskā psiholoģija

Juridiskā konfliktoloģija

Sociālo prasmju treniņš

Psihofizioloģija

Organisma funkciju regulācija

Psiholoģiskā konsultēšana

Psihoterapijas virzieni

Personības psiholoģija

Novērošanas prakse

Psiholoģisko stratēģiju konsultēšanas prakse

 

Vadītie studiju kursi

 

Psihoterapijas virzieni

 

 

Personības psiholoģija

 

 

Komunikācijas psiholoģija

 

Emociju psiholoģija

Komunikācijas psiholoģija

Konfliktu vadība un personāla konsultēšana

Līderisma teorijas un daudzveidības vadība

Novērošanas prakse

Personības psiholoģija

Psihofizioloģija

Psiholoģiskā konsultēšana (individuāli un sistēmiskā pieeja)

Saskarsmes un sadarbības psiholoģija

Sociālo prasmju treniņš

Stresa menedžments

Supervīzijas vēsture un teorijas

Vadīšanas un konfliktu psiholoģija

Bakalaura darbs

Juridiskā konfliktoloģija un mediācija

Komunikācijas psiholoģija

Konfliktu menedžments

Kvalifikācijas eksāmens

Novērošanas prakse

Organisma funkciju regulācija un veselība

Personības izpēte praksē

Personības psiholoģija

Personības un attīstības psiholoģija

Psihofizioloģija

Psiholoģiskā konsultēšana (individuāli un sistēmiskā pieeja)

Psiholoģiskā konsultēšana praksē

Psiholoģisko stratēģiju izstrāde praksē

Psihoterapijas virzieni

Reklāmas psiholoģijas pamati

Sociālo prasmju treniņš

Stresa menedžments

Supervīzijas vēsture un teorijas

Studējošo pētniecisko darbu ​vadīšana un recenzēšana

 

 

vadītie:

promocijas darbi: 2

​maģistra darbi: 10

​kvalifikācijas darbi: 10

recenzētie:

promocijas darbi: 1

​​maģistra darbi: 12

​​kvalifikācijas darbi: 15

 

Projekti

 

 

pētniece projektā - "Tautsaimniecības transformācija, gudra izaugsme, pārvaldība un tiesiskais ietvars valsts un sabiedrības ilgtspējīgai attīstībai - jaunas pieejas ilgtspējīgas zināšanu sabiedrības veidošanai (VPP EKOSOC-LV)", apakštēma: Refleksija par vērtībām un rīcības modeļi sociālo un ekonomisko pārmaiņu laikā (EKOSOC_5.2.5.).

Projekta vadītājs; ​profesors Sergejs Kruks

 

Dalība biedrībās, organizācijās u.tml.

 

Latvijas psihologu biedrības dibinātājbiedre un ​padomes locekle

Latvijas Mākslu terapijas asociāciju apvienības dibinātājbiedre un ​valdes pr-ja

Latvijas Konsultatīvās psiholoģijas asociācijas dibinātājbiedre un ​valdes pr-ja

Latvijas Veselības psiholoģijas asociācijas dibinātājbiedre

Latvijas profesionālo psihologu biedrības biedre

Latvijas Psihoterapijas biedrības biedre

 

Publikācijas

 

Raksti​​

 

Characteristics of personal value-meaning systems of Latvian youths in 1998, 2005, 2010 and 2015 : a comparative study / J.Ļevina, K.Mārtinsone, S.Mihailova, I.Gintere // Sabiedrība, integrācija, izglītība : starptautiskās zinātniskās konferences materiāli = Society, integration, education : proceedings of the international scientifical conference (Rēzekne, 2015.g. 22.-23.maijs) / Rēzeknes Augstskola. - Rēzekne, 2015. - 3.daļa, [577.]-587.lpp. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Mārtinsone, Kristīne. Supervīzijas izglītības un pētniecības aizsākumi un attīstības perspektīvas Latvijā = Beginning and development perspectives of supervision education and research in Latvia : [referāts 17. starptautiskajā zinātniskajā konf. "Sabiedrība un kultūra: zinātne laiku lokos" Liepājas Universitātē (2014.g. 22.-23.maijs)] / K.Mārtinsone, S.Mihailova, I.J.Mihailovs // Sabiedrība un kultūra : rakstu krājums / sast. A.Medveckis; Liepājas Universitāte. Sociālo zinātņu katedra. - Liepāja, 2015. - XVII [sēj.], 159.-167.lpp. - Kopsav. angļu val.

Tretjakova, Indra. Bērnības emocionālās pieredzes ģimenē saistība ar pašreizējām partnerattiecībām un vēlmi radīt pēcnācējus / I.Tretjakova, S.Mihailova // Daugavpils Universitātes Sociālo zinātņu fakultātes starptautisko zinātnisko konferenču rakstu krājums : starptautiskās zinātniskās konferences “Sociālās zinātnes reģionālajai attīstībai 2014" (Daugavpils, 2014.g. 17.-18.okt.) materiāli = Proceedings of the International scientific conferences of Faculty of Social Sciences of Daugavpils University : the materials of the International scientific conference “Social sciences for regional development 2014" (Daugavpils, Oct.17-18, 2014) / Daugavpils Universitāte. Sociālo zinātņu fakultāte. Sociālo pētījumu institūts. - Daugavpils : Saule, 2015. - 4.daļa : Psiholoģijas aktualitātes, 88.-108.lpp. - Kopsav. angļu val.

Mārtinsone, Kristīne. Ceļa vārdi rakstu krājumam mūzikas terapijā / K.Mārtinsone, S.Mihailova, I.J.Mihailovs // Mūzikas terapija: izglītība un pētniecība, pieredze un prakse : zinātnisko rakstu krājums, 2014 / [sast. un zin. red. M.Paipare]. - Liepāja : LiePA, 2014. - 7.-9.lpp.

Mārtinsone, Kristīne. Supervīzija mākslu terapijas izglītības un pakalpojumu attīstībai Latvijā / K.Mārtinsone, I.J.Mihailovs, S.Mihailova // Mākslu terapija dažādām klientu/pacientu grupām : rakstu krājums / sast. K.Mārtinsone, E.Krevica. - Rīga : RSU, 2014. - 86.-93.lpp.

Mārtinsone, Kristīne. Supervizora kompetence un profesionālā darbība: pilotpētījuma rezultāti = The competence and professional practice of supervisor in Latvia: the results of pilotsurvey / K.Martinsone, S.Mihailova, I.J.Mihailovs // Sabiedrība, integrācija, izglītība : starptautiskās zinātniskās konferences materiāli = Society, integration, education : proceedings of the international scientifical conference (Rēzekne, 2014.g. 23.-24.maijs) / Rēzeknes Augstskola. - Rēzekne, 2014. - 1.daļa, 192.-199.lpp. - Kopsav. angļu val. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Mārtinsone, Kristīne. Veselības psiholoģija Lavijā : izaicinājumi, to risināšanas iespējas un ieguvums sabiedrībai / K.Mārtinsone, G.Freimane, S.Mihailova // Sabiedrība un kultūra : rakstu krājums / sast. A.Medveckis; Liepājas Universitāte. Sociālo zinātņu katedra. - Liepāja, 2014. - XVI [sēj.], 262.-269.lpp. - Kopsav. angļu val.

Mihailova, Sandra. Mākslu terapija un psiholoģija : robežas un krustpunkti / S.Mihailova, K.Mārtinsone, I.J.Mihailovs // Mākslu terapija dažādām klientu/pacientu grupām : rakstu krājums / sast. K.Mārtinsone, E.Krevica. - Rīga : RSU, 2014. - 94.-99.lpp.

Mihailova, Sandra. Monetary and marital satisfaction as factors facilitating birth-rate in latvian families / S.Mihailova, I.Tretjakova // SHS Web of Conferences : Proceedings. - Vol.10 (2014) : 4th International Interdisciplinary Scientific Conference "Society. Health. Welfare" (Riga, Latvia, Nov.22-23, 2012) / Rīga Stradiņš University. - 00024-p.1-00024-p.10. - Pieejams arī tiešsaistē: http://www.shs-conferences.org/

Mihailova, Sandra. Austrumu deju terapeitiskā ietekme = Therapeutic effects of oriental dance / S.Mihailova // Deja, kustība, ķermenis = Dance, movement, body : rakstu krājums / [zin. red. un krājuma sast.: S.Mihailova, I.J.Mihailovs]. - Mārupe : Drukātava, 2013. - 185.-194.lpp. - Kopsav. angļu val.

Mihailova, Sandra. Deja un veselība : pētījumu apskats = Dance and health : research review / S.Mihailova // Deja, kustība, ķermenis = Dance, movement, body : rakstu krājums / [zin. red. un krājuma sast.: S.Mihailova, I.J.Mihailovs]. - Mārupe : Drukātava, 2013. - 144.-169.lpp. - Kopsav. angļu val.

Veselības psiholoģijas izveides pamatojums Latvijā = The reasons for the establishment of the health psychology in Latvia / K.Mārtinsone, G.Freimane, S.Mihailova, I.J.Mihailovs // Sabiedrība, integrācija, izglītība : starptautiskās zinātniskās konferences materiāli = Society, integration, education : proceedings of the international scientifical conference (Rēzekne, 2013.g. 24.-25.maijs) / Rēzeknes Augstskola. - Rēzekne, 2013. - 2.daļa, 593.-602.lpp. - Kopsav. angļu val. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Mihailova, Sandra. Izpratne par naudu latviešu sabiedrībā : psiholoģisks skatījums / S.Mihailova // Starptautiskās zinātniskās konferences "Eiropas integrācijas sociālā un ekonomiskā dimensija : problēmas, risinājumi, perspektīvas" materiāli = Proceedings of the International Scientific Conference "Social and economic dimension of Europen integration : problems, solutions, perspectives" (Daugavpils, Latvija, 2011.g. 3.-5.nov.) / Daugavpils universitāte. - Daugavpils, 2012. - 4.daļa: Psiholoģijas aktualitātes, 55.-64.lpp.

Mihailova, Sandra. Monetāro attiecību specifika vidusskolēnu vidū mazākumtautību skolā = Monetary relationships among secondary school students in minority schools / S.Mihailova // Sabiedrība, integrācija, izglītība : starptautiskās zinātniskās konferences materiāli = Society, integration, education : proceedings of the international scientifical conference (Rēzekne, 2012.g. 25.-26.maijs) / Rēzeknes Augstskola. - Rēzekne, 2012. - 1.daļa: Skolas pedagoģija; Augstskolu pedagoģija; Mūžizglītība, 117.-131.lpp. - Kopsav. angļu val. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Mihailova, Sandra. Nabadzība un pārticība dažādu specialitāšu Latvijas studenšu skatījumā / S.Mihailova // Sabiedrība un kultūra : rakstu krājums / sast. A.Medveckis; Liepājas Universitāte. Sociālo zinātņu katedra. Vadībzinātņu katedra. - Liepāja, 2012. - XIV [sēj.], 385.-393.lpp. - Kopsav. angļu val.

Mihailova, Sandra. Poverty and money : a psychological view / S.Mihailova // Sociālo Zinātņu Vēstnesis. - Nr.2 (2012), 78.-100.lpp. - Kopsav. latviešu, krievu val.

Mihailova, Sandra. Rīgas Stradiņa universitāte : [par profesionālā bakalaura studiju programmu "Psiholoģija"] / S.Mihailova // Psiholoģija Latvijā: psihologi, izglītība, profesionālā darbība : rakstu krājums / sast. K.Mārtinsone. - Rīga : RaKa, 2012. - 290.-303.lpp.

Mihailova, Sandra. Starptautiskā Praktiskās psiholoģijas augstskola : [par psiholoģijas studiju programmām] / S.Mihailova, Dz.Meikšāne // Psiholoģija Latvijā: psihologi, izglītība, profesionālā darbība : rakstu krājums / sast. K.Mārtinsone. - Rīga : RaKa, 2012. - 304.-308.lpp.

Mārtinsone, Kristīne. Mākslu terapijas attīstība Latvijā : no iecerēm līdz reglamentētajai profesijai / K.Mārtinsone, S.Mihailova, I.J.Mihailovs // Sabiedrība un kultūra : rakstu krājums / sast. A.Medveckis; Liepājas Universitāte. Sociālo zinātņu katedra. Vadībzinātņu katedra. - Liepāja, 2011. - XIII [sēj.], 476.-486.lpp. - Kopsav. angļu val.

Mihailova, Sandra. Discipline and study delays in Latvia's schools : solution opportunities of legal and psychological problems / S.Mihailova, I.J.Mihailovs // Reģionālais ziņojums : pētījumu materiāli = Regional review : research papers / Daugavpils universitāte. - Nr.7 (2011), 80.-112.lpp. - Kopsav. latviešu, krievu val.

Mihailova, Sandra. Adiktīvā uzvedība kā iespējamais diskriminācijas pamats / S.Mihailova // Zinātniskie raksti : 2009.g. sociālo zinātņu nozares pētnieciskā darba publikācijas / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2010. - 159.-165.lpp.

Mihailova, Sandra. Atbalsts sociālā riska ģimenēm : NVO darbības pieredzes analīze / S.Mihailova, I.J.Mihailovs // Sabiedrība un kultūra : rakstu krājums / Liepājas Universitāte. Sociālo zinātņu katedra. Vadībzinātņu katedra. - Liepāja, 2010. - XII [sēj.], 485.-490.lpp. - Kopsav. angļu val.

Mihailova, Sandra. Austrumu dejas kā Latvijas sieviešu pašattieksmes korekcijas elements / S.Mihailova // Psiholoģijas, biznesa un sabiedrības sociālās sfēras aktuālās problēmas: teorija un prakse : starptautiskais zinātnisko darbu krājums / Psiholoģijas augstskola. - Rīga, 2010. - VI sēj., 1.daļa, 88.-96.lpp.

Mihailova, Sandra. Deju un kustību mākslas tehnikas un metodes / S.Mihailova, S.Čistjakova // Mākslu metodes un tehnikas profesionālajā darbībā / sast. K.Mārtinsone. - Rīga, 2010. - 76.-111.lpp.

Mihailova, Sandra. Novērtējums supervīzijā un profesionālās attīstības plāns / S.Mihailova, M.Zakriževska // Supervīzija un tās specifika mākslu terapijā : [rakstu krāj.] / sast. K.Mārtinsone. - Rīga, 2010. - 72.-84.lpp.

Mihailova, Sandra. Strukturētās dejas sievietes pašizjūtas uzlabošanai / S.Mihailova // Zinātniskie raksti : 2009.g. sociālo zinātņu nozares pētnieciskā darba publikācijas / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2010. - 243.-251.lpp.

Mihailova, Sandra. Supervīzijas veidi un modeļi / S.Mihailova // Supervīzija un tās specifika mākslu terapijā : [rakstu krāj.] / sast. K.Mārtinsone. - Rīga, 2010. - 29.-42.lpp.

 

Tēzes​​

 

Ļevina, Jeļena. Jauniešu vērtību dzimumatšķirības un specifika latviešu un krievu etnolingvistiskajās grupās / J.Ļevina, K.Mārtinsone, S.Mihailova // 2015.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2015.g. 26.-27.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2015. - 374.lpp.

Mihailova, Sandra. Emocionāli labvēlīgas vides nozīme partnerattiecību ilgtspējībai un pēcnācēju radīšanai / S.Mihailova, I.Tretjakova // 2015.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2015.g. 26.-27.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2015. - 388.lpp.

Mihailova, Sandra. Iekšējā drošība – viens no būtiskiem drošības izjūtas faktoriem [Elektroniskais resurss] / S.Mihailova // Starptautiskā zinātniskā konference "Drošības nostiprināšanas aktuālās problēmas: politiskie, sociālie, tiesiskie aspekti" (Rīga, 2015.g. 3.apr.) : programma un tēzes = International Scientific Conference "Topical problems of security reinforcement: political, social, legal aspects" (Riga, Apr.3, 2015) : Programme and Abstracts [Elektroniskais resurss] / Rīgas Stradiņa universitāte. Juridiskā fakultāte ...[u.c.]. - Rīga, 2015. - 53.-55.lpp. - Resurss aprakstīts 2015.g. 5.nov. - Pieejas veids: Tīmeklis WWW.URL: http://www.rsu.lv/images/stories/dokumenti/bukleti/drosibas…

Mārtinsone, Kristīne. Supervīzija psiholoģijas izglītības un prakses sistēmā Latvijā / K.Mārtinsone, S.Mihailova, I.J.Mihailovs // 9. starptautiskās zinātniskās konferences "Sociālās zinātnes reģionālajai attīstībai 2014" tēzes = Abstracts of the 9th International Scientific Conference "Social sciences for regional development 2014" (Daugavpils, 2014.g. 17.-18.oktobrī) / Daugavpils Universitāte. Sociālo zinātņu fakultāte. - Daugavpils, 2014. - 58.-60.lpp.

Mārtinsone, Kristīne. Supervizora kompetence un supervīzijas augstākās izglītības saturs / K.Mārtinsone, S.Mihailova, I.J.Mihailovs // 2014.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2014.g. 10.-11.aprīlī) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2014. - 416.lpp.

Mihailova, Sandra. Psychologic aspects of monetary behaviour among Latvian youth / S.Mihailova // 5th International Interdisciplinary Scientific Conference "Society. Health. Welfare" & 2nd Conference of Speech Therapists (Riga, Nov.26-28, 2014) : Abstracts / Rīgas Stradiņa universitāte ...[u.c.]. - Riga, 2014. - P.43-44.

Čaupale, Renāte. Vides psiholoģija - Latvijā maz pētīta veselības sistēmas sastāvdaļa / R.Čaupale, S.Mihailova // 2013.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2013.g. 21.-22.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2013. - 107.lpp.

Mārtinsone, Kristīne. Veselības psiholoģija veselības aprūpes kontekstā / K.Mārtinsone, S.Mihailova // 4. Starptautiskā zinātņu konference "Aktualitātes veselības aprūpes izglītības pilnveidē : mūsdienas un nākotne" : anotācijas = 4th International Scientific Conference "New Approaches to Improving Health Care Education : Today and Tomorrow" : abstracts (Rīga, 2013.g. 17.-18.okt.) / Latvijas Universitāte. Rīgas Medicīnas koledža. - Rīga, 2013. - 15.lpp.

Mākslu terapijas un klīniskās psiholoģijas integrācija rehabilitācijas praksē / K.Mārtinsone, S.Mihailova, I.J.Mihailovs, A.Vētra // 2012.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2012.g. 29.-30.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2012. - 458.lpp.

Mārtinsone, Kristīne. Psiholoģija un mākslu terapija : mijiedarbība un robežas / K.Mārtinsone, S.Mihailova, I.J.Mihailovs // 2012.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2012.g. 29.-30.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2012. - 459.lpp.

Mihailova, Sandra. Socio-economic aspect of poverty : Latvian educators' monetary representations / S.Mihailova // 4th International Interdisciplinary Scientific Conference "Society. Health. Welfare" & 1st Conference of Speech Therapists (Riga, Nov.22-23, 2012) : Abstracts / Rīgas Stradiņa universitāte ...[u.c.]. - Riga, 2012. - P.73-74.

Mihailova, Sandra. Nauda kā vērtība latviešu sabiedrībā : psiholoģisks skatījums / S.Mihailova // Starptautiskā zinatniskā konference "Eiropas integrācijas sociālā un ekonomiskā dimensija : problēmas, risinājumi, perspektīvas" = International Scientific Conference "Social and economic dimension of Europen integration : problems, solutions, perspectives" (Daugavpils, Latvija, 2011.g. 03.-05.nov.) : Tēzes / Daugavpils universitāte. - Daugavpils, 2011. - 38.lpp.

Mihailova, Sandra. Vērtību hierarhijas izpēte : Rīgas Stradiņa universitātes 1.kursa dažādu programmu studentu salīdzinošais vērtējums 2010.gadā / S.Mihailova, O.Rasnačs // 2011.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2011.g. 14.-15.aprīlī) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2011. - 409.lpp.

Mihailova, Sandra. Динамика ценностей латвийской молодежи во время кризиса = Latviešu jaunatnes vērtību dinamika krīzes laikā = Dynamics of values of latvian young people in time of crisis / S.Mihailova // Starptautiskā starpdisciplinārā zinātniskā konference "Krīze un tās pārvarēšanas iespējas" : programma un tēzes = International interdisciplinary scientific conference "Crisis and its management possibilities" : programme and abstracts = Международная междисциплинарная научная конференция : программа и тезисы (Rīga, 2011.g. 4.-5.marts). - Rīga, 2011. - 36.-37.lpp. - Teksts paral. krievu, latviešu, angļu, val.

Mihailova, Sandra. Deju un kustību terapijas ietekme uz ķermeņa tēla distresa izmaiņām krūts vēža slimniecēm rehabilitācijas periodā / S.Mihailova, L.Naumova // 2010.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2010.g. 18.-19.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2010. - 324.lpp.

 

Grāmatas un brošūras​​

 

Mihailova, Sandra. Emocijas / S.Mihailova // Psiholoģija 1. Pamatjautājumi - teorijas un pētījumi / zinātniskās redaktores: K.Mārtinsone, A.Miltuze. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2015. - 5.nod., 171.-196.lpp.

Mihailova, Sandra. Motivācija / S.Mihailova, K.Mārtinsone // Psiholoģija 1. Pamatjautājumi - teorijas un pētījumi / zinātniskās redaktores: K.Mārtinsone, A.Miltuze. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2015. - 6.nod., 197.-215.lpp.

Personība / V.Perepjolkina, M.Ludāne, K.Mārtinsone, S.Mihailova // Psiholoģija 2. Personība, grupa, sabiedrība, kultūra / zinātniskās redaktores: K.Mārtinsone, A.Miltuze. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2015. - 11.nod., 9.-76.lpp.

Mihailova, Sandra. Dance and movement therapy in Latvia / S.Mihailova ; [scientific reviewer: V.Karkou, K.Mārtinsone, G.Svence ; consultant: I.Majore-Dūšele]. - Rīga : Drukātava, 2014. - 67 lpp.

Deja, kustība, ķermenis = Dance, movement, body : rakstu krājums / [zin. red. un krājuma sast.: S.Mihailova, I.J.Mihailovs]. - Mārupe : Drukātava, 2013. - 239 lpp. - Teksts latviešu valodā, rakstu kopsavilkumi angļu valodā.

Mihailova, Sandra. Deju un kustību terapija / S.Mihailova, I.Majore-Dūšele, K.Vende // Mākslu terapija / [sast. un projektu vad. K.Mārtinsone]. - Rīga, 2011. - 2.2.nod., 300.-339.lpp.

Grāmatas

Psiholoģijas izglītības desmit gadi Rīgas Stradiņa universitātē

Mārtinsone, K., Mihailova, S., Koļesņikova, J., Mihailovs, I. J., Ļevina, J., Freimane, G., Šneidere, K.
Rīgas Stradiņa universitāte, 2017

Supervīzija: teorija un prakse

Kristīnes Mārtinsones un Sandras Mihailovas redakcijā
Rīgas Stradiņa universitāte, 2017

Mākslu terapija un tās attīstības konteksti (integratīvi eklektiskā pieeja Latvijā)

Kristīne Mārtinsone, Sandra Mihailova, Ivans Jānis Mihailovs, Indra Majore-Dūšele, Mirdza Paipare
Rīgas Stradiņa universitāte, 2008

Kontakti

Kolēģi

Sandra Pallo
Studiju programmas vadītāja, Docētāja
Jevgēnija Jakovļeva
Biroja vadītāja
Jolanta Lasmane
Mācību procesa organizatore