Pārlekt uz galveno saturu

Pirmās diskusijas par to, ka Rīgas Stradiņa universitātē (toreiz – Latvijas Medicīnas akadēmijā, LMA) līdztekus medicīnas un veselības aprūpes studijām būtu jāattīsta arī sociālo zinātņu studijas, aizsākās 1997. gadā. Toreiz, reaģējot uz notikumiem augstākās izglītības nozarē, tika aktualizēts jautājums par universitātes statusa iegūšanu un jaunā nosaukuma – Rīgas Stradiņa universitāte – piešķiršanu LMA.

Pirmais solis šajā virzienā tika sperts 1998. februārī, kad Latvijas Medicīnas akadēmijas Senāts lēma par jaunu augstskolas nosaukumu, bet mēnesi vēlāk – par Sociālo zinātņu fakultātes (SZF) izveidi. Rudenī fakultātes astoņās studiju programmās tika uzņemti 182 studenti. Fakultātes mērķis bija sagatavot sociālo zinātņu speciālistus, kuri būtu spējīgi aizstāvēt Latvijas intereses Eiropas kontekstā un sekmētu tās integrāciju Eiropas Savienībā.

Neatsveramu ieguldījumu SZF dibināšanā un sociālo zinātņu tālākajā attīstībā RSU sniedza fakultātes pirmā dekāne docente Ilze Ostrovska. Ņemot par pamatu Eiropas fakultāšu labāko praksi studiju organizēšanā, viņa adaptēja RSU t. s. moduļu sistēmu – pieeju, kas šo gadu laikā ir kļuvusi par sociālo zinātņu studiju RSU vizītkarti. Moduļu sistēmas fokusā ir studentu patstāvīgais darbs, kurā docētājam atvēlēta galvenokārt studiju literatūras konsultanta, padomdevēja, eksperta loma. Students padziļināti apgūst divus studiju kursus vienlaicīgi, izstrādā patstāvīgu darbu, kārto eksāmenu un tikai tad pāriet pie nākamā studiju kursa apgūšanas.

1999. gada novembrī par Sociālo zinātņu fakultātes pārmantotāju kļuva Eiropas Integrācijas institūts (EII), uz kura bāzes 2002. gadā tika dibināta Eiropas studiju fakultāte.

2002. gada 19. jūnijā notika izlaidums, kurā pirmo reizi augstskolas vēsturē 120 absolventi saņēma RSU diplomu ar grādu sociālajās zinātnēs. Pirmajam izlaidumam un darba devēju atsauksmēm par absolventiem bija liela nozīme turpmākajā sociālo zinātņu studiju attīstībā, kā rezultātā 2002. gada rudenī Eiropas studiju fakultātē tika ieskaitīti jau 377 studenti – divreiz vairāk nekā 1998. gadā. Tajā gadā studijas RSU uzsāka arī pirmie sociālo zinātņu studiju maģistranti.

Reaģējot uz tendencēm darba tirgū un strauju fakultātes attīstību, 2007. gadā tika pieņemts lēmums reformēt Eiropas studiju fakultāti, izdalot no tās komunikācijas un juridisko zinātņu studiju programmas un izveidojot Komunikācijas fakultāti un Tiesību institūtu, kas divus gadus vēlāk kļuva par Juridisko fakultāti.

2010. gadā RSU tika aizstāvēts pirmais promocijas darbs sociālajās zinātnēs doktora programmā Socioloģija. Pašlaik universitātē tiek realizētas piecas doktora studiju programmas sociālajās zinātnēs.