Pārlekt uz galveno saturu

Socioloģijas un psiholoģijas katedras mērķis ir sagatavot bakalaura un maģistra līmenim atbilstošus, uz Eiropas procesiem virzītus speciālistus socioloģijā un psiholoģijā, kuri apguvuši socioloģijas un psiholoģijas fundamentālos teorētiskos un metodoloģiskos pamatus, kā arī sagatavot tālākām studijām doktorantūrā.

 

Galvenie uzdevumi

 • Radīt intelektuāli stimulējošu klimatu pasniedzējiem un studentiem
 • Attīstīt studentu intelektuālās un akadēmiskās spējas
 • Iemācīt studentiem analizēt dažādus sociālās dzīves aspektus
 • Iemācīt studentiem kritiski izvērtēt idejas un interpretēt faktus
 • Iemācīt studentiem sadarboties mācību un pētniecības procesā
 • Stimulēt studentu zinātniski pētniecisko darbu
 • Veicināt sociologa un psihologa ētikas principu ievērošanu mācību un pētnieciskajā darbā
 • Radīt zināšanu un prasmju fundamentu tālākām studijām pēc bakalaura grāda iegūšanas

Pētniecības virzieni

 • Jaunatnes un izglītības pētījumi
 • Ģimeņu pētījumi
 • Sabiedrības veselības pētījumi un medicīnas socioloģija
 • Sociālās politikas pētījumi
 • Socioloģijas pasniegšanas metožu un metodoloģijas pētījumi
 • Emociju un uzvedības pētījumi
 • Personības un vērtību pētījumi
 • Testu un aptauju izstrāde un adaptācija

Pētniecības projekti

Apvārsnis 2020

Uz vērtībām un uzticību balstītas, iekļaujošas, solidāras Eiropas attīstība ar sociālo investīciju palīdzību (RE-InVEST)

Starptautiskā un vietējā sadarbība

 • Maģistra studiju programmas studenti un pasniedzēji piedalās RSU projektā Krīzes pārvarēšana Latvijā: ekonomiskie, sociālie un komunikācijas aspekti
 • No 2014. gada – darbība LZP projektā Tautsaimniecības transformācija, gudra izaugsme, pārvaldība un tiesiskais ietvars valsts un sabiedrības ilgtspējīgai attīstībai jaunas pieejas ilgtspējīgas zināšanu sabiedrības veidošanai (EKOSOCLV). Apakštēma: Refleksija par vērtībām un rīcības modeļi sociālo un ekonomisko pārmaiņu laikā
 • Aktīva sadarbība ar citu Latvijas un ārvalstu augstskolu psiholoģijas docētājiem, veidojot kolektīvo monogrāfiju par psiholoģiju vairākos sējumos
 • Noslēgts sadarbības līgums ar Lithuanian University of Health Sciences (Lietuva) par pasniedzēju un studentu savstarpēju apmaiņu psiholoģijas studiju programmu ietvaros

Saistītās ziņas