Pārlekt uz galveno saturu

Darbības virzieni, galvenie pamatuzdevumi un mērķi

Starptautiskā biznesa un ekonomikas katedras darbības mērķis ir nodrošināt bakalaura, maģistra un doktora līmeņa augstākās izglītības iegūšanu dažādos uzņēmējdarbības un mārketinga vadības virzienos, radot mūsdienīgu, inovatīvo un attīstību veicinošo studiju vidi, veikt zinātniskos pētījumus, integrējot tā rezultātus studiju procesa realizācijā.

Uzdevumi

 1. Sagatavot augsti kvalificētus un darba tirgū pieprasītus speciālistus ar padziļinātām zināšanām starptautiskā biznesa vadībā, mārketingā, reklāmā un jaunuzņēmumu  jomā, kuri spēj sasniegt augstus darba rezultātus gan privātā, gan valsts sektorā, realizējot
 2. Nodrošināt teorētisko zināšanu, pētniecības iemaņu un prasmju apguvi biznesa vadības, mārketinga, reklāmas un jaunuzņēmumu organizācijas pamatdisciplīnās
 3. Attīstīt pētniecisko darbu, piedaloties zinātnisko un praktisko projektu realizācijā, kā arī popularizējot tā rezultātus starptautiskajā akadēmiskajā vidē.
 4. Veicināt  mācībspēku un darbinieku profesionālo izaugsmi, kompetenču un karjeras attīstību
 5. Sadarboties ar universitātēm, darba devējiem, nozaru asociācijām un profesionālajām organizācijām Latvijā un ārvalstīs

Pētniecības virzieni

 • Uz inovācijām balstītas ekonomikas veidošana
 • Sabiedrības organizēšanās un socioekonomikas lielās pārmaiņas pasaulē
 • Ekonomiskās integrācijas problēmas un ES ekonomiskā politika
 • Finanšu sektora attīstības un integrācijas problēmas
 • Valsts politikas nozīme tirgus ekonomikas attīstībā
 • Valstu sociāli ekonomiskās attīstības modeļi
 • Inovācijas un inovatīvā uzņēmējdarbība
 • Starptautiskā biznesa problēmas
 • Uzņēmumu konkurētspējas priekšrocību attīstīšana
 • Uzņēmējdarbības efektivitātes paaugstināšana
 • Finanšu vadība ilgtspējīgai uzņēmējdarbībai
 • Cilvēkresursu vadības aktuālās tendences mūsdienu darba tirgū
 • Mārketinga procesa vadīšana uzņēmumā
 • Patērētāju uzvedība un to ietekmējošie faktori
 • Zīmola veidošana un vadīšana
 • Kvalitātes vadība un ergonomika

Starptautiskā un vietējā sadarbība

Sadarbība ar Latvijas un ārvalstu augstskolām un koledžām, kuras īsteno līdzīgas studiju programmas

 • Latvijas Universitāte, Rīgas Tehniskā universitāte
 • City University of Applied SciencesHochschule Bremen (Vācija), Šveices Ziemeļrietumu lietišķo zinātņu universitātes (FHNW) Biznesa skola (Šveice), United Business InstitutesMiddlesex University Business School filiāle Briselē (Beļģija), Briseles Brīvā universitāte (Beļģija), Chitkara University (Indija), Kutaisi Universitāte (Gruzija), Eiropas Universitāte Tbilisi (Gruzija)
 • Programmas Erasmus Mundus ietvaros noslēgti sadarbības līgumi ar Universitetet i Oslo (Norvēģija), Vaasan Yliopisto (Somija), Süleyman Demirel University (Turcija) un Otto-Friedrick Universität Bamberg, Hochschule Wismar, Universität Konstanz, Rheinische Friedrich-Wilhelme Universität Bonn (Vācija), University of Akureyri (Islande), Università degli studi di Trenta (Itālija), kā arī ar Aarhus Universitet (Dānija), Fontys International Hogeschool Economie (Nīderlande), Wyższa Szkoła Biznesu (Polija) u. c. Eiropas universitātēm

Sadarbība ar darba devējiem, profesionālajām organizācijām Latvijā

Lai veicinātu darba devēju un profesionālo organizāciju iesaisti topošo augsti kvalificētu speciālistu sagatavošanā, kā arī lai paaugstinātu RSU studentu konkurētspēju darba tirgū

 • notiek aktīva sadarbība ar Radošo direktoru klubu, Biznesa efektivitātes asociāciju, Latvijas Darba devēju konfederāciju, Tirdzniecības un rūpniecības kameru, Start-up asociāciju, Latvijas ergonomikas biedrību, Rīgas Augsto tehnoloģiju izglītības biedrību, Latvijas ekonomistu asociāciju, LZA Ekonomikas institūtu, Latvijas Eiropas Kopienas studiju asociāciju,
 • regulāri tiek organizētas vieslekcijas, kuras lasa Latvijas un ārvalstu ievērojami speciālisti, zinātnieki, valsts institūciju un starptautisko organizāciju vadītāji,
 • tiek organizētas izbraukumu nodarbības uzņēmumos, lai veiktu konkrētu uzņēmumu situāciju analīzi, kā arī apgūtu labas prakses piemērus Latvijas un starptautiskos uzņēmumos,
 • noslēgti sadarbības līgumi ar uzņēmumiem (piemēram, BSMS, Spilva, Evotek, PanoniaGroup, OWA, Behrens Corporate Finance, Executive Search Baltics u. c.) sadarbībai vieslekciju, studiju vizīšu, meistarklašu organizēšanā un studējošo prakses vietu nodrošināšanā,
 • noslēgti prakses līgumi ar vietējiem, starptautiskiem uzņēmumiem, organizācijām un valsts pārvaldes institūcijām,
 • katru gadu tiek rīkota Karjeras iespēju nedēļa, kurā piedalās vietējo un starptautisko uzņēmumu pārstāvji, daloties savā pieredzē un aicinot studentus darbā.

Sadarbība ar darba devējiem, profesionālajām organizācijām ārvalstīs

 • Eiropas Komisijas pārstāvniecība Latvijā
 • Business Systems Laboratory
 • International Ergonomics Association
 • Centre for Studies in International Development and Economic and Social Movements
 • EBES (Eurasia Business and Economics Society)
 • IFO Institute – Leibniz Institute for Economic Research at the University of Munich Center for Economic Studies
 • Eberta fonds

Starptautiskie un vietējie projekti

Vietējie projekti

Starptautiskie projekti

 • Risk Management and PREVENTion of AntIbioTics Resistance | PREVENT IT
 • ESPON study on a European Territorial Reference Framework
 • New assessment of administrative costs and burden in the European Structural and Investment (ESI) Funds
 • World Competitiveness Yearbook
 • Jean Monnet Network
 • Study on the expected results of Cohesion Policy in Estonia, Lithuania and Latvia
 • COST project CA16206 Empowering the next generation of social enterprise scholars
 • Empowering Citizens to Transform European Public Administrations (CITADEL)
 • World Economic Survey, IFO Institute – Leibniz Institute for Economic Research at the University of Munich Center for Economic Studies

Saistītās ziņas