Pārlekt uz galveno saturu

Darbības virzieni, galvenie pamatuzdevumi un mērķi

 • Augsti kvalificēto bakalaura līmeņa speciālistu sagatavošana vadības zinātnē ar specializāciju starptautiskajā biznesā un ekonomikā, kā arī mazā un vidējā biznesa vadībā
 • Augsti kvalificēto vadītāju sagatavošana uzņēmējdarbības vadīšanā, realizējot profesionālo maģistra studiju programmu Starptautiskais bizness un tiesības
 • Studiju programmu novērtēšana un pilnveidošana, ievērojot mūsdienu tendences ekonomikas un vadības zinātnes attīstībā, kā arī saskaņojot programmas ar Eiropas augstskolu programmām vadības zinātnē un uzņēmējdarbības vadībā
 • Zinātnisko pētījumu veikšana, studējošo iesaistīšana zinātniskajā darbā

Pētniecības virzieni

 • Ekonomiskās integrācijas problēmas, finanšu sektora integrācijas problēmas
 • Valsts investīciju politika un investīciju vide
 • Uz inovācijām balstītas ekonomikas veidošana Latvijā
 • Valsts ekonomiskās politikas nozīme tirgus ekonomikas attīstībā Latvijā
 • Mazo un vidējo uzņēmumu konkurētspējas priekšrocību attīstīšana Latvijā
 • Cilvēkkapitāla un sociālā kapitāla problēmas
 • Valstu sociāli ekonomiskās attīstības modeļi

Zinātniskās tēmas

 • Latvijas finanšu sektora integrācija vienotā ES finanšu tirgū
 • Investīciju politikas pilnveidošana Latvijā ekonomiskās integrācijas kontekstā
 • Cilvēkkapitāla attīstība kā Latvijas konkurētspējas paaugstināšanas faktors
 • Latvija Eiropas Savienībā: ekonomikas un kultūras mijiedarbība sabiedrības zināšanu veidošanā

Starptautiskā un vietējā sadarbība

 • LZA Ekonomikas institūts, Latvijas Universitāte, Rīgas Tehniskā universitāte, Rīgas dome, Latvijas asociācija Eiropas Kopienas studijām
 • Starptautiskā asociācija Eiropas ideju studijām
 • Eiropas politiskās ekonomijas attīstības asociācija
 • Dānijas Eiropas integrācijas institūts
 • Tiesību universitāte (Lietuva, Viļņa)
 • A. Hercena Krievijas Valsts pedagoģijas universitāte (Krievija, Sanktpēterburga)

Starptautiskie projekti

 • ESF pētījums „Latvijas un tās reģionu darba tirgus specifiskās problēmas”
 • Jean Monnet Project Contemporary European economic integration: tackling with the pace of reforms