Pārlekt uz galveno saturu
Pieteikumi studējošo kredītam ar valsts galvojumu 2018./19. akadēmiskā gada rudens semestrim un visam studiju procesam tiks pieņemti no 13. jūlija līdz 15. septembrim. Pieteikumi jāiesniedz RSU Studentu servisā darbdienās no pulksten 9.00 lidz 17.00 (iesniegumu veidlapas un kredītu noteikumi publicēti zemāk šajā lapā).

Studējošo kredīts paredzēts akreditētu studiju programmu studenta iztikas izdevumu segšanai. To var saņemt pilna laika (dienas nodaļas) studiju programmās studējošie. Kredīta apmērs vienam studējošajam nevar pārsniegt 344,00 eiro mēnesī. Šo kredītu izmaksā 10 mēnešus gadā (izņemot jūliju un augustu).

Kredīta pieprasītājam jāiepazīstas ar LR MK 29.05.2001. noteikumiem nr. 220 „Kārtība, kādā tiek piešķirts un dzēsts studiju kredīts un studējošā kredīts no kredītiestādes līdzekļiem ar valsts vārdā sniegtu galvojumu”.

Svarīgi zināt!

RSU Kredītu piešķiršanas komisija paziņo par kredītu piešķiršanas rezultātiem un no kura datuma studējošais var doties uz banku slēgt kredītlīgumu.


Kredītus ar valsts vārdā sniegtu galvojumu izsniedz SEB banka

2018. gada 28. martā Finanšu ministrijas rīkotajā izsolē kredītiestādēm par tiesībām 2018. gadā izsniegt studējošo kredītus ar valsts vārdā sniegtu galvojumu uzvarēja vienīgais izsoles dalībnieks a/s SEB banka.

Tiesības 2018. gadā izsniegt studējošo kredītus ar valsts vārdā sniegtu galvojumu SEB banka saņēma par kopējo summu 10 756 620 eiro, procentu likme – sešu mēnešu EURIBOR likme plus 2,5 %.

Izsoles noteikumi tika apstiprināti ar Finanšu ministrijas rīkojumu. Izsoles komisijas sastāvā darbojās Finanšu ministrijas, Izglītības un zinātnes ministrijas, kā arī Valsts kases pārstāvji.

Arī 2017. gadā tiesības izsniegt studējošo kredītus ar valsts vārdā sniegtu galvojumu ieguva SEB banka.

Informācija SEB bankas mājaslapā

Iesniedzamie dokumenti

Veidlapa / iesniegums RSU Kredītu piešķiršanas komisijai:

 • pieprasījuma veidlapa (skat. zemāk),
 • pases kopija (ja pase mainīta kopš dokumentu iesniegšanas RSU),
 • īpašus sociālos apstākļus apliecinošas valsts vai pašvaldību iestāžu dokumentu kopijas (ja tādas ir).
Pieteikumu izvērtēšana

Kredītu piešķiršanas komisija izvērtē kredītu pieteikumus un saskaņo ar IZM Studiju un zinātnes administrāciju ne ilgāk par 10 darba dienām.

Pēc kredītu pieteikumu izvērtēšanas Kredītu piešķiršanas komisija izsludina lēmumu par piešķirtajiem kredītiem studējošo portālā Universum, nenorādot studiju/studējošā kredīta pretendentu datus. Kopā ar lēmumu tiek paziņots datums, no kura var doties uz banku slēgt kredītlīgumu. Sīkāka informācija par katru studentu pieejama Mācību departamenta Studējošo informācijas un attīstības nodaļā.

Līgumu slēgšana un galvojums
 • Rudens semestrī kredītlīgumus varēs slēgt bankā līdz 30. novembrim. Jāņem vērā, ka jaunajiem kredītņēmējiem pirmās kredītizmaksas par rudens semestri banka veiks tikai semestra orajā pusē.
 • Pavasara semestrī kredītlīgumus varēs slēgt līdz 1. jūnijam. Pirmās izmaksas banka veiks maija beigās. Izmaksas datums ir atkarīgs no kredītlīguma noslēgšanas laika.
 • Kredīta nodrošinājumam ir nepieciešams fiziskās personas vai pašvaldības galvojums. Bāreņiem un bez vecāku apgādības palikušajiem bērniem (līdz 24 gadu vecumam), uzrādot atbilstīgus dokumentus, ir iespējams saņemt kredītu bez galvotāja (šādos gadījumos 100 % apmērā galvo valsts).
  • Par fizisku personu tiek uzskatīts LR pilsonis vai persona ar LR nepilsoņa pasi, kas nav vecāks par 65 gadiem, kuram ir regulāri ienākumi vismaz vienas minimālās algas apmērā un kurš vēlams ir klients tanī bankā, kura izsniedz kredītu (banka grib būt droša par galvotāja ienākumiem);
  • Galvotājs var galvot par vairākiem savu bērnu kredītiem, ja viņa ikmēneša ienākumi nav mazāki par minimālo mēnešalgu, kura reizināta ar attiecīgo studējošo skaitu, par kuriem galvo.
  • Ja galvotājs pats saņem vai atmaksā kredītus, tad galvot par studējošo viņš var tikai tādā gadījumā, ja viņa ikmēneša kopējie maksājumi kredītsaistību dzēšanai nepārsniedz 40 % no viņa kopējiem ikmēneša ienākumiem.

Papildu informācija SZA mājaslapā

Kredīta izmaksas apturēšana

Studiju kredīta izmaksa tiek apturēta, ja studējošais

 • ir aizgājis akadēmiskajā atvaļinājumā,
 • ir ieskaitīts budžeta grupā,
 • nepilda studiju saistības (piemēram, atkārtoti vienā un tajā pašā semestrī),
 • ir atskaitīts.

Kredītņēmēju ievērībai

Ar studējošā piekrišanu RSU sagatavo un sūta uz SZA kredīta grozījumus šādos gadījumos:

 • ja kredīta izmaksa bijusi apturēta (t. i., studējošais bijis atskaitīts) un studējošais ir atjaunots studijām,
 • ja piešķirta studiju maksas atlaide visam mācību procesam,
 • ja studējošais nomaina augstskolu,
 • ja ir mainīts studiju programmas nosaukums vai studiju veids (no pilna uz nepilna laika klātieni vai otrādi).

Studējošajiem kredītņēmējiem uz banku jādodas patstāvīgi vienīgi tad, ja tiek mainīta studiju maksa un jāparaksta jauns līgums. Universitāte informē studējošo par termiņu, kādā jāapmeklē banka. 

Kredīta atmaksa

 • Kredīta procenti ir jāmaksā gan studiju laikā, gan pēc augstskolas absolvēšanas
 • Pamatsummas atmaksa sākas ar 12. mēnesi pēc studiju beigšanas
 • Ja piedzimst mazulis un augstskola tiek beigta ar diplomu, no kredīta atlikuma var tikt dzēsti 30 %

Papildu informāciju par kredītiem var saņemt:

 • Mācību departamenta studējošo informācijas un attīstības nodaļā (MD SIUAN) pie stipendiju un kredīta administratores;
 • Studiju un zinātnes administrācijā Rīgā, Zigfrīda Annas Meierovica bulvārī 14, 1. stāvā (tālr. 67702490);
 • visās a/s SEB banka filiālēs;
 • Studiju un zinātnes administrācijas mājaslapā.

Kur vēl var saņemt kredītu studijām?

Studējošajiem, kuriem nav bijusi iespēja saņemt kredītu ar valsts galvojumu vai izvēlētā studiju programma nav akreditēta, ir iespēja saņemt komerckredītu šādās Latvijas bankās: Nordea, SEB banka un Swedbank.

Vairāk informācijas www.sza.gov.lv un www.kreditiem.lv

Kontaktinformācija