Skip to main content
Vispārīgi

Galvenie ārējie normatīvie akti

Augstskolu likums

Izglītības likums

Zinātniskās darbības likums

Boloņas process

Vispārīgi par RSU

Rīgas Stradiņa universitātes Satversme

Senāta nolikums

Ētikas kodekss

Ētikas komitejas nolikums

Terminu skaidrojums

Uzņemšana

Uzņemšanas noteikumi

Uzņemšanas noteikumi pamatstudiju programmās

Uzņemšanas noteikumi maģistra studiju programmās

Uzņemšanas noteikumi rezidentūrā

Uzņemšanas noteikumi doktora studiju programmās

Uzņemšanas noteikumi doktora studiju programmās, pielikums nr.1

Studijas

Studiju reglamenti

Studiju reglaments I – pamatstudiju un maģistra studiju reglaments

Studiju reglaments II – rezidentūras studiju reglaments

Studiju reglaments III – doktora studiju reglaments

Veidlapas

Iesniegums par studiju maksas parāda apmaksu

Iesniegums par izglītības dokumenta dublikāta, kopijas, noraksta, izraksta vai arhīva izziņas izsniegšanu

Zinātniskās darbības veidlapa

Doktoranta atskaite/plāns par studiju gadā paveikto

Pielikumi

Studiju iekšējās kārtības noteikumi

Izglītības dokumentu dublikātu, kopiju, norakstu, izrakstu un arhīva izziņu izsniegšana kārtība

Pētnieciskais darbs

Nolikumi

Nolikums par bakalaura darba izstrādāšanu un aizstāvēšanu

Nolikums par maģistra darba izstrādāšanu un aizstāvēšanu

Nolikums par studentu pētnieciskā darba izstrādāšanu un aizstāvēšanu Medicīnas, Zobārstniecības un Farmācijas fakultātē

Nolikums par kvalifikācijas darba izstrādāšanu un aizstāvēšanu

Doktora studiju grantu nolikums

Promocijas padomju darbības nolikums

Veidlapas

Iesniegums doktora studiju granta saņemšanai

Iesniegums RSU Ētikas komitejai

Doktora studiju grantu piešķiršanas vērtēšanas kritēriji doktorantiem, kuri studē par fizisko un juridisko personu līdzekļiem

Doktoranta atskaite (plāns) par studiju gadā paveikto

Tāme par doktora studiju granta līdzekļu plānoto izlietojumu

Pārskats par izlietotajiem doktora studiju granta līdzekļiem

Stipendijas

Ārējie normatīvie akti

MK noteikumi Nr. 740: Noteikumi par stipendijām

Nolikumi

Stipendiju piešķiršanas nolikums

Veidlapas

Iesniegums stipendijas saņemšanai

Zinātniskās darbības vērtēšanas kritēriji

Apliecinājums par mērķstipendiju no Eiropas Sociālā fonda līdzekļiem

Kredīti

Nolikumi

MK noteikumi Nr. 220: Kārtība, kādā tiek piešķirts, atmaksāts un dzēsts studiju kredīts un studējošā kredīts no kredītiestādes līdzekļiem ar valsts vārdā sniegtu galvojumu

MK noteikumi Nr. 219: Kārtība, kādā tiek piešķirts, atmaksāts un dzēsts studiju kredīts no valsts budžeta līdzekļiem

MK noteikumi Nr. 445: Kārtība, kādā no valsts budžeta līdzekļiem tiek piešķirts un atmaksāts studējošo kredīts

Ārējie normatīvie akti

Studiju kredīta un studējošā kredīta piešķiršanas nolikums

Informācija par studiju un studējošā kredīta ar valsts vārdā sniegtu galvojumu piešķiršanu RSU

Veidlapas

Pieprasījums studiju kredītam

Pieprasījums studējošā kredītam