Skip to main content
  • RSU Kultūrizglītības stipendija var tikt piešķirta uz laika periodu līdz vienam akadēmiskajam gadam (desmit kalendārajiem mēnešiem)
  • Stipendijas apmēru nosaka RSU Darba samaksas komisija, kas šo summu var grozīt atbilstoši lēmuma pieņemšanas brīdī pieejamiem finanšu līdzekļiem
  • Pieteikšanos Kultūrizglītības stipendijai izsludina RSU Kultūrizglītības stipendijas komisija

Kultūrizglītības mērķis ir finansiāli atbalstīt talantīgus RSU māksliniecisko kolektīvu – jauktā kora Rīga un tautas deju ansambļa Ačkups – dalībniekus, RSU studentus.

Stipendijas piešķiršanas kārtību un iesniedzamos dokumentus nosaka RSU Kultūrizglītības stipendijas nolikums (skat. zemāk).

Pēc pieteikšanās izsludināšanas pretendenti stipendijas komisijai iesniedz šādus dokumentus:

  1. Iesniegums Kultūrizglītības stipendijai ar attiecīgā kolektīva vadītāja parakstu;
  2. RSU Mācību departamenta apliecinātu iepriekšējā semestra sekmju izrakstu ar vidējo atzīmi, kas apliecina sekmības atbilstību stipendijas piešķiršanas kritērijiem;
  3. pretendents pēc saviem ieskatiem var iesniegt citus dokumentus, kas var palīdzēt izvērtēt iesniegumu, piemēram, par savām sabiedriskajām aktivitātēm nolikuma 1.1. punktā norādītajā sporta kolektīvā, korī vai ansamblī;
  4. komisija nepieciešamības gadījumā ir tiesīga pieprasīt papildu dokumentus, informāciju vai uzaicināt pretendentu uz interviju.