Skip to main content

Īsumā par programmu

Studiju virziens:
Veselības aprūpe
1. līmeņa studiju programma
akreditēta līdz
Iegūstamais grāds:
Masiera kvalifikācija
Valoda: Latviešu
Apjoms kredītpunktos/ECTS: 80
Lekciju norises vieta: Liepāja
Pilna laika studijas
2 gadi
S.
8.00–19.00
Vietu skaits:
3 budžeta
20 maksas
1 500,00 EUR/gadā
Studiju programma tiek īstenota RSU Liepājas filiālē.

Studiju vide un metodes

Studiju vide

RSU Liepājas filiāle ir atjaunota un labiekārtota. Studiju procesā tiek lietotas jaunas tehnoloģijas, veselības aprūpes treniņu mulāžas un praktiski līdzekļi profesiju apguvei.

1. studiju gads

Gūsi zināšanas par cilvēka uzbūvi, muskuļiem, orgānu sistēmām - anatomijā, fizioloģijā mācīsies par organisma norises procesiem. Apgūsi pamatus klasiskajā masāžā praktiskajā nodarbībās un mācīsies diagnostiku propedeitikā. Apgūsi zināšanas par izmaiņām cilvēka organismā, iemesliem un iespējām tās novērst – klīniskajā medicīnā. Profesionālās zināšanas papildinās medicīnas terminoloģijas apguve latīņu un angļu valodā, psiholoģijā, sabiedrības veselībā, lietvedībā un grāmatvedībā, kas lieliski varētu noderēt, veidojot savu praksi. Studiju gada noslēgumā varēsi nostiprināt savas zināšanas un apgūt prasmes kādā no veselības aprūpes iestādēm vai masieru prakses vietām.

2. studiju gads

Apgūsi zināšanas par rehabilitācijas procesu, kurā masierim ir svarīga loma. Liels akcents otrajā studiju kursā likts uz masieru prasmju pilnveidi tādos priekšmetos kā manuālā limfodrenāža, segmentu masāža, punktu un pēdu masāža, sporta masāža u. c. Šajā studiju gadā vairāk laika tiks veltīts praksēm. Prakses vietu, tāpat kā pirmajā studiju gadā, varēsi izvēlēties pēc saviem ieskatiem. Būtiska nozīme, lai veiksmīgi varētu izstrādāt Kvalifikācijas darbu, ir studiju kursam Pētniecības metodes. Studiju noslēgumā jāizstrādā ne tikai Kvalifikācijas darbs, bet arī jānokārto Valsts pārbaudījums.

Studiju metodes

 • lekcijas
 • praktiskās nodarbības
 • praktiskie darbi
 • patstāvīgie darbi

Studiju norises vietas

Darba iespējas pēc studijām

Pirms studiju gadā uzsākšanas tika veikta potenciālo darba devēju aptauja, no kurā iegūtajiem rezultāti gan tieši, gan netieši izriet masiera profesijas nepieciešamība Liepājā un Kurzemes reģionā. Organizējot prakses vietas, notiek sadarbība gan ar Liepājas reģionālo slimnīcu, gan Vecliepājas primārās veselības aprūpes centru un masieru prakses vietām Liepājā un Ventspilī, kas varētu būt arī potenciālās darbavietas. Tiek pievērsta uzmanība jautājumiem par darba resursu profesionālo sagatavošanu atbilstoši darba tirgus izvirzītajām prasībām, īpaši respektējot darba tirgu reģionos. Latvijā ir vairāk nekā desmit rehabilitācijas centru, rehabilitācijas un fizikālās terapijas nodaļas ir visās daudzprofilu ārstniecības iestādēs un reģionālajos stacionāros.

Absolventi

no picture.png

Par programmas Ārstnieciskā masāža studentu kļuvu, izvēloties to veselības aprūpes nozari, kura man šķita nepieciešama, jo, 17 gadus spēlējot handbolu, zinu, cik svarīga ir ķermeņa funkcionālā stāvokļa atjaunošana un rehabilitācija pēc dažādām traumām. Priecājos, ka bija iespēja mācīties RSU filiālē Liepājā (vienīgajā Kurzemē) - zinoši un atsaucīgi pasniedzēji, interesantas un lietderīgas nodarbības, nodrošinātas prakses vietas pie profesionāliem speciālistiem. Divu gadu laikā apguvu profesionālās zināšanas, prasmes un kompetenci pielietot dažādus masāžas veidus, lai palīdzētu cilvēkiem uzlabot veselību un labsajūtu. Esmu pārliecināts, ka šīs studiju programmas absolventi būs ļoti pieprasīti darba tirgū, jo aizvien vairāk cilvēku vēlas dzīvot veselīgi un pilnvērtīgi, un tagad arī mēs, ārstnieciskās masāžas speciālisti, varam profesionāli palīdzēt.

Rūdolfs Zitmanis, studiju programmas Ārstnieciskā masāža absolvents

no picture.png

Studējot ārstniecisko masāžu, es ieguvu zināšanas anatomijā, fizioloģijā, rehabilitācijā, neiroloģijā un citos svarīgos priekšmetos. Šīs zināšanas man palīdz darbā ar klientiem - gan saprast viņus, gan arī izglītot. Apguvu masāžas veidus, kas spēj būtiski uzlabot cilvēku veselību. Tas deva iespēju uz masāžām paraudzīties no cita skatu punkta. Kā arī ir iespēja strādāt poliklīnikās, sanatorijās un izveidot savu praksi.

Ilvija Koha, studiju programmas Ārstnieciskā masāža absolvente

Uzņemšanas prasības

Obligātās prasības
 • Vidējā izglītība,
 • centralizētā eksāmena sertifikāts latviešu valodā,
 • centralizētā eksāmena sertifikāts svešvalodā vai starptautiskas testēšanas institūcijas pārbaudījuma dokuments.
Dokumenti, kas jāiesniedz
 • Reflektanta iesniegums (uz veidlapas) vai elektroniskā pieteikuma izdruka no https://uznemsana.rsu.lv.
 • Pases vai personas apliecības (eID) kopija (oriģināls jāuzrāda).
 • Atestāta, kas apliecina vispārējās vidējās izglītības iegūšanu, kopija (oriģināls jāuzrāda).
 • Atestāta par vispārējo vidējo izglītību pielikuma “Sekmju izraksts" kopija (oriģināls jāuzrāda), kurā reflektantam, kurš vispārējo vidējo izglītību ir ieguvis laika posmā no 1997. / 1998. mācību gada līdz tekošajam uzņemšanas periodam, sekmju izrakstā obligāto un izvēlēto pamatpriekšmetu vērtējums ir vismaz 4 balles 10 ballu sistēmā (atzīmes specializētajos kursos netiek ņemtas vērā).
 • Centralizēto eksāmenu (turpmāk – CE), kas minēti zemāk, sertifikātu kopijas (oriģināli jāuzrāda).
 • Dokuments, kas apliecina dokumentu reģistrēšanas pakalpojuma apmaksu.
 • Ja kādā no iesniedzamajiem dokumentiem ir cits personas uzvārds un / vai vārds un / vai personas kods nekā pasē, tad jāuzrāda arī dokuments, kas apliecina personas datu maiņu.
 • Bāreņiem un bez vecāku apgādības palikušiem bērniem – Labklājības ministrijas noteiktā kārtībā izsniegtās bāreņa apliecības kopija (uzrādot oriģinālu).
 • Ja reflektants izglītības dokumentu vai akadēmisko grādu ir ieguvis ārvalstīs, iesniegumam pievieno Akadēmiskās informācijas centra izziņu par to, kādam Latvijā piešķirtam izglītības dokumentam vai akadēmiskajam grādam atbilst ārvalstīs iegūtais izglītības dokuments vai grāds.
Vērtēšanas kritēriji

Studiju programmas Ārstnieciskā masāža reflektantus imatrikulē saskaņā ar konkursa rezultātiem, ko veido vidējās izglītības atestāta vidējā atzīme.
Vienādu vērtējumu gadījumā priekšroku dod personām, kurām ir augstāks vērtējums CE latviešu valodā.

Programmas vadītājs

Docētāji

Kontaktinformācija