Skip to main content

Īsumā par programmu

Studiju virziens:
Veselības aprūpe
2. līmeņa studiju programma
akreditēta līdz
Iegūstamais grāds:
Farmaceita grāds
Valoda: Latviešu
Apjoms kredītpunktos/ECTS: 200/300
Lekciju norises vieta: Rīga
Pilna laika studijas
5 gadi
Darbdienās
8.00–18.00
Vietu skaits:
36 budžeta
12 maksas
2 000,00 EUR/gadā

Studiju programma sagatavo farmaceitus – speciālistus ar plašām zināšanām par zālēm un cilvēka veselību, augsta līmeņa profesionāli ar iejūtīgu attieksmi un vēlmi palīdzēt. Absolvējot studiju programmu Farmācija, tu kā absolvents būsi ieguvis zināšanas un iemaņas:

 • par zāļu veidiem, to ieguves, analīzes un labvērtības noteikšanas metodēm,

 • par zāļu iedarbību, metabolismu, blakusparādībām un to racionālu un drošu lietošanu,

 • par zāļu pētniecību, gatavošanas principiem un metodēm aptiekās un zāļu ražošanas uzņēmumos, par zāļu aprites nodrošināšanu,

 • par iedzīvotāju farmaceitisko aprūpi, par farmācijas saikni ar citām veselības aprūpes jomām un par farmaceitu darbu komandā ar citiem veselības aprūpes speciālistiem,

 • Par zinātniskās pētniecības plānošanu un realizāciju farmācijas jomā.

Studiju vide un metodes

1. studiju gads 

citoloģijā un ģenētikā, kā arī anatomijā iegūsi pamatzināšanas par šūnas un dzīva organisma formu un uzbūvi. Augu un dzīvnieku bioloģijā mācīsies pazīt un klasificēt augus, iegūsi priekšstatu par augu un dzīvnieku valsts produktu nozīmi medicīnā. Neorganiskajā un organiskajā ķīmijā, kā arī kvalitatīvajā analīzē veiksi laboratorijas darbus un iegūsi zināšanas par ķīmijas pamatlikumiem un ķīmiskajiem procesiem, mācīsies par zāļu vielu ķīmisko struktūru un ar to saistītajām īpašībām, zāļu vielu ieguvi, analīzes un labvērtības noteikšanas metodēm. Apmeklēsi zāļu ražotnes, Latvijas Organiskās sintēzes institūtu un propedeitikas praksē iegūsi pirmās iemaņas dažādu darbu veikšanai aptiekā.

2. studiju gads

Fizioloģijā mācīsies par dzīvo organismu funkcijām un procesiem, kas noris organismā, farmakognozijā –  par ārstniecības augiem un to bioloģiski aktīvajām vielām, mikrobioloģijā - par mikroorganismiem un to izraisītām saslimšanām.

3. studiju gads

Medicīnas ķīmijā un farmakoloģijā mācīsies par zāļu iedarbību, blakusparādībām un zāļu racionālu un drošu lietošanu. Apgūsi zāļu gatavošanas iemaņas aptiekā.

4. studiju gads

Praktiskajā farmācijā un farmaceitiskajā likumdošanā apgūsi farmaceitiskās aprūpes principus un to, kā praktiski nodrošināt zāļu apriti aptiekās un ražošanas uzņēmumos, sociālajā farmācijā un farmaceitiskajā aprūpē gūsi iemaņas pacienta konsultēšanā un uzzināsi, kā zāles tiek ražotas rūpnieciski.

5. studiju gads 

Visos iepriekšējos studiju gados iegūtās zināšanas, prasmes un kompetenci pielietosi, izejot 6 mēnešus ilgu praksi aptiekā un strādāsi pie sava pētnieciskā darba par farmaceitisku tēmu. Pēc sekmīgas darba aizstāvēšanas  un valsts pārbaudījumu nokārtošanas iegūsi farmaceita grādu.

Studiju metodes

 • lekcijas 
 • semināri
 • praktiskās nodarbības
 • laboratorijas darbi

Farmācijas fakultātē ir īpaši daudz laboratorijas darbu, kas būs jāveic grupās vai individuāli. Dažādos ķīmijas studiju kursos veiksi sintēzes un analīzes. Apgūstot augu un dzīvnieku bioloģiju, citoloģiju, ģenētiku un mikrobioloģiju, izmantosi mikroskopiju. Studējot zāļu formu tehnoloģijas, tev būs pašam jāgatavo dažādas zāļu formas – kapsulas, tabletes, krēmi, ziedes, šķīdumi. Studiju kursā Sociālā farmācija un farmaceitiskā aprūpe būs simulētas situācijas, kādas sastopamas aptiekā. Tavas prasmes konsultēt aptiekas apmeklētāju tiks pārbaudītas objektīvi strukturētā klīniskā eksāmenā (OSCE).

Studiju norises vietas

 

 

Darba iespējas pēc studijām

Absolventu pamata darba vietas ir aptiekas, kur farmaceiti veic farmaceitisko aprūpi - konsultē aptieku apmeklētājus, izsniedz medikamentus pēc ārsta receptēm, uz vietas gatavo zāles utt. Farmaceiti strādā arī zāļu lieltirgotavās un ražotnēs, zāļu ražotāju pārstāvniecībās, laboratorijās, zinātniskās pētniecības iestādēs. Valsts pārvaldes iestādēs - LR Veselības ministrijā, Zāļu valsts aģentūrā, Veselības inspekcijā, Nacionālajā Veselības dienestā - mūsu absolventi strādā par dažādu līmeņu ierēdņiem, ekspertiem, inspektoriem.

Absolventi

Lasma Mukane farmacija.jpg

Rīgas Stradiņa universitātes absolvēšana man ir devusi izaugsmi gan profesionālajā jomā, gan attīstību kā personībai. Ar lepnumu saku, ka esmu absolvējusi šo universitāti. Nevar noliegt, ka šis zinību ceļš nebija no vieglākajiem, tomēr ne velti ir teiciens Per aspera ad astra (caur ērkšķiem uz zvaigznēm). Pabeidzot studijas pamatstudiju programmā Farmācija, nolēmu turpināt studijas RSU maģistra studiju programmā Klīniskā farmācija, jo zinu, ka šeit gūtās zināšanas un darbs ar docētājiem mani nepievils.

Lāsma Mukāne, SIA "Saules aptieka" farmaceite

Uzņemšanas prasības

Obligātās prasības
 • CE sertifikāts ķīmijā

 • CE sertifikāts latviešu valodā

 • CE sertifikāts svešvalodā vai starptautiskas testēšanas institūcijas pārbaudījuma dokuments

Dokumenti, kas jāiesniedz
 • Reflektanta iesniegums uz veidlapas vai elektroniskā pieteikuma izdruka no https://uznemsana.rsu.lv.
 • Pases vai personas apliecības (eID) kopija (oriģināls jāuzrāda).
 • Atestāta, kas apliecina vispārējās vidējās izglītības iegūšanu, kopija (oriģināls jāuzrāda).
 • Atestāta par vispārējo vidējo izglītību pielikuma “Sekmju izraksts" kopija (oriģināls jāuzrāda), kurā reflektantam, kurš vispārējo vidējo izglītību ir ieguvis laikposmā no 1997. / 1998. mācību gada līdz pašreizējam uzņemšanas periodam, sekmju izrakstā obligāto un izvēlēto pamatpriekšmetu vērtējums ir vismaz 4 balles 10 ballu sistēmā (atzīmes specializētajos kursos netiek ņemtas vērā).
 • Centralizēto eksāmenu (turpmāk – CE) sertifikātu kopijas (oriģināli jāuzrāda).
 • Dokuments, kas apliecina dokumentu reģistrēšanas pakalpojuma apmaksu.
 • Ja kādā no iesniedzamajiem dokumentiem ir cits personas uzvārds un / vai vārds un / vai personas kods nekā pasē, tad jāuzrāda arī dokuments, kas apliecina personas datu maiņu.
 • Bāreņiem un bez vecāku apgādības palikušiem bērniem jāiesniedz Labklājības ministrijas noteiktā kārtībā izsniegtās bāreņa apliecības kopija (uzrādot oriģinālu).
 • Ja reflektants izglītības dokumentu vai akadēmisko grādu ir ieguvis ārvalstīs, iesniegumam pievieno Akadēmiskās informācijas centra izziņu par to, kādam Latvijā piešķirtam izglītības dokumentam vai akadēmiskajam grādam atbilst ārvalstīs iegūtais izglītības dokuments vai grāds.
Vērtēšanas kritēriji

Nepilna laika studiju programmas Farmācija reflektantus imatrikulē saskaņā ar konkursa rezultātiem, ko veido diploma vidējā atzīme. Vienādu vērtējumu summu gadījumā konkursu ietekmē CE sertifikāts latviešu valodā.

Ko studēt tālāk

Studijas iespējams turpināt RSU maģistra studiju programmās:

Programmas vadītājs

Docētāji

Kontaktinformācija