Skip to main content

Īsumā par programmu

Studiju virziens:
Veselības aprūpe
Bakalaura studiju programma
akreditēta līdz
Iegūstamais grāds:
Profesionālais bakalaura grāds veselības aprūpē un fizioterapeita kvalifikācija
Valoda: Latviešu
Apjoms kredītpunktos/ECTS: 160/240
Lekciju norises vieta: Rīga
Pilna laika studijas
4 gadi
P. O. T. C. Pk.
8.00–20.00
Vietu skaits:
36 budžeta
12 maksas
3 415,00 EUR/gadā

Studiju vide un metodes

Studiju vide

Tev būs nodrošināts gan pilnvērtīgs studiju process, gan arī arī pētnieciskā darba iespējas: labiekārtotas un labi aprīkotas mācību telpas un laboratorijas, piemēram,Gaitas laboratorija, Rehabilitoloģijas pētnieciskā laboratorija ar plašām pētniecības iespējām, informācijas tehnoloģijas moderna  bibliotēka ar tiešajām datu bāzēm no visas pasaules un mūsdienīgais Medicīnas izglītības tehnoloģiju centrs un citas RSU struktūrvienības un sadarbības partneri.

Studijas notiek klātienē, ar daudzveidīgām apmācību metodēm: lekcijām, praktiskām nodarbībām, semināriem, diskusijām, paredzot vietu arī tavam patstāvīgam (grupu un individuāli projekti, pētniecības projekti, projektu prezentācijas). RSU ir ieviesta une-studiju platforma, kas nemitīgi pilnveidojas un  nodrošinās tev arvien jaunas studiju iespējas.  ..

Studiju programmas lielāko daļu sastāda praktiskās nodarbības, kurās apgūsi un nostiprināsi savas profesionālās iemaņas. Praktiskā daļa tiek īstenota, strādājot mazās grupās un nodrošinot katram individuālu pieeju.  un konsultācijas.Vienmēr  tiek uzklausītas un ņemtas vērā studējošo vēlmes un priekšlikumi.  Visā studiju laikā tev būs iespēja fizioterapijas mācību telpas izmantot patstāvīgai savu praktisko iemaņu pilnveidei; mūsu esošie fizioterapijas studenti šo iespēju augstu novērtē un arī plaši izmanto.

1. studiju gads

Apgūsi medicīnas pamatdisciplīnas - anatomiju, fizioloģiju, bioloģiju un mikrobioloģiju - un speciālos priekšmetus - fizioterapijas pamatus, sporta pedagoģiju, biomehāniku, neatliekamo medicīnisko palīdzību, medicīnas terminoloģiju svešvalodās, filozofiju un ētiku, pētniecības metodes, biometriju, ekonomikas un uzņēmējdarbības pamatus u. c.

2. studiju gads

Mācīsies klīnisko priekšmetu pamatus - patoloģisko fizioloģiju, iekšķīgo slimību propedeitiku, klīnisko farmakoloģiju, klīnisko aprūpi, iekšķīgās slimības, vispārīgo ķirurģiju, medicīnas tehnoloģijas. Speciālie priekšmeti būs fizioterapijas pamata studiju kursi - ergonomika, fizikālā medicīna, masāža, sporta pedagoģija, funkcionālo spēju ierobežojumu novērtēšana, vispārīgā un saskarsmes psiholoģija, vides veselība, sabiedrības veselība u. c.

3. studiju gads

Studēsi klīniskās disciplīnas - neiroloģiju, ortopēdiju, pediatriju, infekciju slimības. Speciālie priekšmeti būs fizioterapija ortopēdijā, iekšķīgajās slimībās un geriatrijā, neiroloģijā un pediatrijā, vispārīgā rehabilitācija, zinātniskā darba metodoloģiskie pamati, sporta medicīna, veselības veicināšana un profilakse fizioterapijā.

4. studiju gads

Iziesi klīnisko praksi un gatavosies pētnieciskā (bakalaura) darba izstrādei. Klīniskās prakses mērķis ir nostiprināt tavas studiju laikā gūtās zināšanas, attīstīt un pilnveidot praktiskās iemaņas darbā ar dažādu vecuma grupu un patoloģiju pacientiem funkcionālo spēju traucējumu novēršanā vai mazināšanā. Prakse tev ļaus iegūt Fizioterapeita profesijas standartam atbilstošu kompetenci izvēlētajā profesijā.

Prakses vietas ar kurām ir noslēgti līgumi:

 • Paula Stradiņa Klīniskā universitātes slimnīca, 
 • Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca,
 • Bērnu Klīniskā universitātes slimnīca,
 • Traumatoloģijas un ortopēdijas slimnīca,
 • Rīgas 2. slimnīca,
 • Nacionālais rehabilitācijas centrs "Vaivari",
 • Bērnu rehabilitācijas centrs "Mēs esam līdzās",
 • Rehabilitācijas centri "Baltezers", "Sanare",
 • Kūrorta rehabilitācijas centrs "Jaunķemeri", 
 • Rīgas veselības centrs.

Pastāv arī iespēja iziet vienu prakses daļu 5 KP apjomā paša izvēlētā ārstniecības iestādē, ja tā atbilst prakses nolikumā noteiktajām prasībām un tādējādi, piemēram, reģionos tiek nodrošinātas lielākas prakses iespējas un iespēja tev nākotnē tur iegūt arī darba vietu. Praksi tev būs jāiziet 5 dažādās jomās un tādējādi tu nostiprināsi savas porfesionālās kompetences darbā ar bērniem, pieaugušajiem un veciem cilvēkiem ar dažādām saslimšanām: ortopēdiskām, neiroloģiskām, kardioloģiskām, pulmonoloģiskām, ķirurģiskām, kā arī ar pacientiem pēc traumām.

Daļu klīniskās prakses tev būs iespēja iziet kādā no Eiropas valstīm ERASMUS+ apmaiņas programmā. Šādu iespēju izmanto arī studējošie no citām valstīm, savu praksi izejot mūsu studiju programmas piedāvātajās prakses vietās Latvijā. Tas nozīmē, ka studiju laikā sastapsi un iepazīsies ar saviem nākamajiem kolēģiem no visas Eiropas.

Studiju metodes

Uzsākot studijas, vislielākā vērība veltīta medicīnas pamatdisciplīnu studiju kursu apguvei, taču jau ar pirmo semestri  sāksi apgūt arī profesionālos studiju kursus, to īpatsvars palielināsies otrajāun trešajā studiju gadā. Paralēli apgūsi vispārizglītojošos un brīvās izvēles studiju kursus. Ceturtajā studiju gadā tev būs jāiziet klīniskā prakse 26 nedēļu garumā - šī ir viena no galvenajām programmas sastāvdaļām. Noslēdzošais posms būs bakalaura darba izstrāde un aizstāvēšana. Lai iegūtu profesionālo kvalifikāciju, tev jūs jānokārto arī valsts pārbaudījums.

Studiju programma veidota atbilstoši LR MK noteikumiem Nr. 512 „Noteikumi par otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības valsts standartu” u. c. normatīvajiem dokumentiem. Studiju  programmas pilnveides procesā tiek ņemti vērā arī profesionālo asociāciju (WCPT, WCPT ER, LFA) un arī  ENPHE ( European Network of Physiotherapy in Higher Education), kuras aktīvs biedrs esam, veidotie rekomendējošie dokumenti un ieteikumi.

Studiju norises vietas

Medicīnas izglītības tehnoloģiju centrs, Anniņmuižas bulv. 26a

Darba iespējas pēc studijām

Mūsu programmas absolventi strādāt klīnikās, stacionārās un ambulatorās rehabilitācijas iestādēs, doktorātos, privātpraksēs, sociālās aprūpes iestādēs, skolās, bērnudārzos, sporta skolās, sporta komandās u. c. Tie veic profilaktisku un izglītojošu darbu un palīdz pacientiem pēc slimībām vai traumām atgūt zaudēto funkciju vai mazināt tās trūkumu. Nākotnē tieši veselības veicināšanas un profilakses jomā varētu nozīmīgi palielināties strādājošo fizioterapeitu skaits, jo tā ir viena no fizioterapeitu darbības jomām, ko nosaka Fizioterapeita profesijas standarts un Latvijā fizioterapeiti, galvenokārt, strādā ārstniecības iestādēs (Latvijas fizioterapeitu asociācijas biedru reģistra dati).

Latvijā ir salīdzinoši zems fizioterapeitu skaits pret kopējo iedzīvotāju skaitu, salīdzinot ar attīstītajām ES valstīm, un pastāv nevienmērīgs speciālistu sadalījums pa dažādiem reģioniem, tāpēc šī viennozīmīgi ir joma ar lielu potenciālu un augstu pieprasījumu nākotnē.

 

Pēdējā veiktā darba devēju aptauja parāda, ka gandrīz visi aptaujā iesaistītie darba devēji plāno tuvākajā laikā palielināt fizioterapeitu skaitu savās ārstniecības iestādēs gan valsts, gan privātajās. Jāatzīmē, ka privātais sektors fizioterapijas nozarē dotajā brīdī ir strauji augošs, ko apliecina Latvijas fizioterapeitu asociācijas biedru reģistra dati.

Absolventi

fizioterapija.jpg

Mūsu universitāte māca domāt un būt atbildīgam. No mūsu lēmumiem bieži vien ir atkarīgs, cik veiksmīgi cilvēks varēs atjaunot savas spējas un atgriezties sabiedrībā. Tas prasa milzīgu spēku ieguldījumu, bet dod tikpat lielu gandarījumu, kad redzi, ka tavs pacients otro reizi savā mūžā sper pirmos soļus.

Jeļizaveta Lieldidža-Kolbina, Salaspils veselības centra fizioterapeite

Uzņemšanas prasības

Obligātās prasības
 • Vidējā izglītība,
 • centralizētā eksāmena sertifikāts bioloģijā,
 • centralizētā eksāmena sertifikāts latviešu valodā,
 • centralizētā eksāmena sertifikāts svešvalodā vai starptautiskas testēšanas institūcijas pārbaudījuma dokuments,
 • Objektīvi strukturētais profesionālās piemērotības pārbaudījums (OSPPP).
Dokumenti, kas jāiesniedz
 • Reflektanta iesniegums uz veidlapas vai elektroniskā pieteikuma izdruka no https://uznemsana.rsu.lv.
 • Pases vai personas apliecības (eID) kopija (oriģināls jāuzrāda).
 • Atestāta, kas apliecina vispārējās vidējās izglītības iegūšanu, kopija (oriģināls jāuzrāda).
 • Atestāta par vispārējo vidējo izglītību pielikuma “Sekmju izraksts" kopija (oriģināls jāuzrāda), kurā reflektantam, kurš vispārējo vidējo izglītību ir ieguvis laikposmā no 1997. / 1998. mācību gada līdz pašreizējam uzņemšanas periodam, sekmju izrakstā obligāto un izvēlēto pamatpriekšmetu vērtējums ir vismaz 4 balles 10 ballu sistēmā (atzīmes specializētajos kursos netiek ņemtas vērā).
 • Centralizēto eksāmenu (turpmāk – CE) sertifikātu kopijas (oriģināli jāuzrāda).
 • Dokuments, kas apliecina dokumentu reģistrēšanas pakalpojuma apmaksu.
 • Ja kādā no iesniedzamajiem dokumentiem ir cits personas uzvārds un / vai vārds un / vai personas kods nekā pasē, tad jāuzrāda arī dokuments, kas apliecina personas datu maiņu.
 • Bāreņiem un bez vecāku apgādības palikušiem bērniem jāiesniedz Labklājības ministrijas noteiktā kārtībā izsniegtās bāreņa apliecības kopija (uzrādot oriģinālu).
 • Ja reflektants izglītības dokumentu vai akadēmisko grādu ir ieguvis ārvalstīs, iesniegumam pievieno Akadēmiskās informācijas centra izziņu par to, kādam Latvijā piešķirtam izglītības dokumentam vai akadēmiskajam grādam atbilst ārvalstīs iegūtais izglītības dokuments vai grāds.
Vērtēšanas kritēriji

Studiju programmas Fizioterapija reflektantus imatrikulē saskaņā ar konkursa rezultātiem, ko veido šādi vērtējumi:
1) OSPPP,
2) CE vērtējums bioloģijā.
Konkursa rezultāts veidojas šādi: 20 % sastāda OSPPP vērtējums, 60 % CE vērtējums bioloģijā, 20% CE vai starptautiskas testēšanas institūcijas pārbaudījuma vērtējums svešvalodā.

Vienādu vērtējumu summu gadījumā konkursu ietekmē:
1) CE vērtējums latviešu valodā;
2) vērtējums svešvalodā.

Ko studēt tālāk

Studijas iespējams turpināt RSU maģistra studiju programmās:

Programmas vadītājs

Docētāji

Kontaktinformācija