RSU studiju programma "Fizioterapija" | RSU Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par programmu

Studiju virziens:
Veselības aprūpe
Maģistra studiju programma
akreditēta līdz
Iegūstamais grāds:
Akadēmiskais veselības zinātņu maģistra grāds veselības aprūpē
Valoda: Latviešu
Apjoms kredītpunktos/ECTS: 80/120
Lekciju norises vieta: Rīga
Pilna laika studijas
2 gadi
O. 16.30–19.30
C. 8.00–19.30
Vietu skaits:
10 budžeta
6 maksas
1 800,00 EUR/gadā

Studiju vide un metodes

Studijas notiek lekciju, videolekciju un semināru veidā un paredz regulāru un aktīvu studējošo patstāvīgo darbu.

1. studiju gads

Studēsi klīnisko spriešanu fizioterapijā, funkcionālo anatomiju, pedagoģiju, neirofizioloģiju, kompensatorās palīgtehnoloģijas rehabilitācijā, medicīniskās rehabilitācijas organizācijas pamatus, pētniecības metodes un aktualitātes fizioterapijas nozares pētniecībā, psihosomatisko medicīnu un psihisko veselību.

2. studiju gads

Studēsi biomehāniku, uztura mācību, fizioterapijas un kopējās rehabilitācijas nozares pētniecību, darbaspējas novērtēšanu un invaliditātes profilaksei, sabiedrības veselību un veselības aprūpes menedžmentu. Praktizēsi uz pierādījumiem balstītu fizioterapeita darbību un studijas noslēgsi ar maģistra darba izstrādi.

Studiju norises vietas

Apgūstamie studiju kursi

 

Darba iespējas pēc studijām

Padziļinātas fizioterapeita kvalifikācijai atbilstošas zināšanas un izpratne kalpo, lai realizētu kvalitatīvu ārstniecisko darbību, konsultatīvo procesu, pakalpojuma organizēšanas stratēģiju un pētniecisko darbu nozarē.

Absolventi

Lina-Butane.jpg

Maģistra studiju programma Fizioterapija dod iespēju virzīties uz priekšu izvēlētajā profesijā, turpināt pilnveidot profesionālās prasmes un paplašināt teorētiskās zināšanas, izprast pētniecības procesus, attīstīt spēju kritiski domāt un iemācīties savu darbību balstīt uz pierādītām teorijām. Tā ir lieliska iespēja būt akadēmiskajā vidē, būt vienam no pirmajiem, kas var uzzināt jaunākās aktualitātes nozarē, iepazīties ar kolēģiem un speciālistiem, kas ir motivēti dalīties ar savu pieredzi un pilnveidot savu potenciālu, veidot profesionālus kontaktus ar cilvēkiem gan Latvijā, gan ārzemēs.

Līna Butāne, studiju programmas Fizioterapija absolvente

Uzņemšanas prasības

Obligātās prasības
 • Augstākā izglītība – bakalaura grāds veselības aprūpē un fizioterapeita kvalifikācija
 • Dzīves gājuma apraksts (CV)
 • Angļu valodas pārbaudījums
 • Strukturēta eseja:
  • Noformējuma prasības
   Eseja rakstīta datorrakstā, ieteicamais apjoms – ne vairāk kā 3 lpp.

  • Esejas struktūra un apjoms
   1. Izpratne par aktualitātēm fizioterapijā Latvijā un pasaulē (30%).
   2. Motivācija studijām, t. sk., jau esošā pieredze pētniecībā kā pamats turpmākām studijām (25%).
   3. Skaidri definēta akadēmiskās un profesionālās darbības nākotnes perspektīva (ko darīs pēc studijām) (20%).
   4. Pētniecības tēma maģistra darbam, tās aktualitātes pamatojums (25%).

Dokumenti, kas jāiesniedz
 • Pases vai ID kartes kopija (oriģināls jāuzrāda).
 • Bakalaura diploma un diploma pielikuma kopija (oriģināli jāuzrāda).
 • Dzīves gājuma apraksts (CV).
 • Strukturēta eseja (prasības minētas pie sadaļas "Obligātās prasības").
 • Fizioterapeita sertifikāta kopija (oriģināls jāuzrāda).
 • Dokuments, kas apliecina dokumentu reģistrēšanas pakalpojuma apmaksu.
 • Ja kādā no iesniedzamajiem dokumentiem ir cits personas uzvārds un/vai vārds un/vai personas kods nekā pasē, tad jāuzrāda arī dokuments, kas apliecina personas datu maiņu.
 • Ja reflektants izglītības dokumentu vai akadēmisko grādu ir ieguvis ārvalstīs, iesniegumam pievieno Akadēmiskās informācijas centra izziņu par to, kādam Latvijā piešķirtam izglītības dokumentam vai akadēmiskajam grādam atbilst ārvalstīs iegūtais izglītības dokuments vai grāds.
Vērtēšanas kritēriji

Studiju programmas Fizioterapija reflektantus imatrikulē saskaņā ar konkursa rezultātiem, ko veido esejas vērtējums, diploma vidējā svērtā atzīme, vērtējums par profesionālo pieredzi fizioterapijas jomā.

Vienādu vērtējumu summas gadījumā konkursu ietekmē punkti par profesionālo pieredzi rehabilitācijas jomā.

Ko studēt tālāk

Studijas iespējams turpināt šādās RSU doktora studiju programmās:

Medicīna

Socioloģija

Psiholoģija

Programmas vadītājs

Kontaktinformācija