Skip to main content

Īsumā par programmu

Studiju virziens:
Veselības aprūpe
Maģistra studiju programma
akreditēta līdz
Iegūstamais grāds:
Akadēmiskais veselības zinātņu maģistra grāds veselības aprūpē
Valoda: Latviešu
Apjoms kredītpunktos/ECTS: 80
Lekciju norises vieta: Rīga
Pilna laika studijas
2 gadi
O
16.30-19.30
C
8.00-19.30
10 budžeta vietas
6 maksas vietas
1 800,00 EUR/gadā

Studiju vide un metodes

Studijas notiek lekciju, videolekciju un semināru veidā un paredz regulāru un aktīvu studējošo patstāvīgo darbu.

1. studiju gads

Studēsi klīnisko spriešanu fizioterapijā, funkcionālo anatomiju, pedagoģiju, neirofizioloģiju, kompensatorās palīgtehnoloģijas rehabilitācijā, medicīniskās rehabilitācijas organizācijas pamatus, pētniecības metodes un aktualitātes fizioterapijas nozares pētniecībā, psihosomatisko medicīnu un psihisko veselību.

2. studiju gads

Studēsi biomehāniku, uztura mācību, fizioterapijas un kopējās rehabilitācijas nozares pētniecību, darbaspējas novērtēšanu un invaliditātes profilaksei, sabiedrības veselību un veselības aprūpes menedžmentu. Praktizēsi uz pierādījumiem balstītu fizioterapeita darbību un studijas noslēgsi ar maģistra darba izstrādi.

Studiju norises vietas

Darba iespējas pēc studijām

Padziļinātas fizioterapeita kvalifikācijai atbilstošas zināšanas un izpratne kalpo, lai realizētu kvalitatīvu ārstniecisko darbību, konsultatīvo procesu, pakalpojuma organizēšanas stratēģiju un pētniecisko darbu nozarē.

Absolventi

Lina-Butane.jpg

Maģistra studiju programma Fizioterapija dod iespēju virzīties uz priekšu izvēlētajā profesijā, turpināt pilnveidot profesionālās prasmes un paplašināt teorētiskās zināšanas, izprast pētniecības procesus, attīstīt spēju kritiski domāt un iemācīties savu darbību balstīt uz pierādītām teorijām. Tā ir lieliska iespēja būt akadēmiskajā vidē, būt vienam no pirmajiem, kas var uzzināt jaunākās aktualitātes nozarē, iepazīties ar kolēģiem un speciālistiem, kas ir motivēti dalīties ar savu pieredzi un pilnveidot savu potenciālu, veidot profesionālus kontaktus ar cilvēkiem gan Latvijā, gan ārzemēs.

Līna Butāne, studiju programmas Fizioterapija absolvente

Uzņemšanas prasības

Obligātās prasības
 • Augstākā izglītība – bakalaura grāds veselības aprūpē un fizioterapeita kvalifikācija
 • Dzīves gājuma apraksts (CV)
 • Motivācijas eseja
 • Angļu valodas pārbaudījums
Dokumenti, kas jāiesniedz
 • Reflektanta iesniegums (uz veidlapas) vai elektroniskā pieteikuma izdruka no https://uznemsana.rsu.lv
 • Pases vai ID kartes kopija (oriģināls jāuzrāda)
 • Bakalaura diploma un diploma pielikuma kopija (oriģināli jāuzrāda)
 • Dzīves gājuma apraksts (CV)
 • Publikāciju (ja tādas ir) kopijas
 • Dokumentu kopijas (oriģināli jāuzrāda), kas apliecina mācības kursos, semināros, piedalīšanos (ja tādas ir) konferencēs un kongresos
 • Dokuments, kas apliecina dokumentu reģistrēšanas pakalpojuma apmaksu
 • Ja kādā no iesniedzamajiem dokumentiem ir cits personas uzvārds un / vai vārds nekā pasē, tad jāuzrāda arī dokuments, kas apliecina uzvārda un / vai vārda maiņu
 • Ja reflektants izglītības dokumentu vai akadēmisko grādu ir ieguvis ārvalstīs, iesniegumam pievieno Akadēmiskās informācijas centra izziņu par to, kādam Latvijā piešķirtam izglītības dokumentam vai akadēmiskajam grādam atbilst ārvalstīs iegūtais izglītības dokuments vai grāds
Vērtēšanas kritēriji

Studiju programmas Fizioterapija reflektantus imatrikulē saskaņā ar konkursa rezultātiem, ko veido šādu vērtējumu summa:

 • esejas vērtējums,
 • diploma vidējā atzīme,
 • angļu valodas pārbaudījuma vērtējums.
 • punkti par zinātniskām publikācijām (ar 3 punktiem tiek novērtēta publikācija starptautiski citējamos izdevumos, un ar 1 punktu – pārējos).

Vienādu vērtējumu summas gadījumā konkursu ietekmē

 • esejas vērtējums,
 • diploma vidējā atzīme.

Ko studēt tālāk

Studijas iespējams turpināt šādās RSU doktora studiju programmās:

Medicīna

Socioloģija

Psiholoģija

Programmas vadītājs

Docētāji

Kontaktinformācija