Skip to main content

Īsumā par programmu

Studiju virziens:
Informācijas un komunikācijas zinātnes
Bakalaura studiju programma
akreditēta līdz
Iegūstamais grāds:
Akadēmiskais sociālo zinātņu bakalaura grāds komunikācijas zinātnē
Valoda: Latviešu
Apjoms kredītpunktos/ECTS: 120
Lekciju norises vieta: Rīga
Nepilna laika studijas
4 gadi
S.
10.00–18.00
Vietu skaits:
15 maksas
1 390,00 EUR/gadā

Studiju programmas absolventi,  apguvuši zināšanas par fotogrāfijas medija darbības principiem, spēj profesionāli vadīt un īstenot dažāda veida projektus, kas saistīti ar fotogrāfijas producēšanu. Autonomi pētīt un prognozēt fotogrāfijas lietojuma laikmetīgās tendences. Teorētiski un praktiski apguvuši fotogrāfijas un komunikācijas teoriju un vēsturi, mediju menedžmenta pamatus, fotogrāfijas un citu mediju savstarpējās ietekmes vēsturiskā un laikmetīgā skatījumā, fotogrāfijas lietojumu internetā, presē, reklāmā un mākslā, kā arī spēj izvērtēt citu fotogrāfijas medijā balstītu projektu darbības principus.

Studiju vide un metodes

Studiju vide

Studijas notiek modernā vidē un izmantojot mūsdienu mediju un komunikācijas tehnoloģijas – video un fotokameras, datorus, planšetdatorus, diktofonus, dažādus mikrofonus, gaismas iekārtas.

1. studiju gads

Apgūsi zināšanas komunikācijas vēsturē, fotogrāfijas ideju vēsturē, pasaules kino vēsturē un teorijās kā arī iegūsi pamatprasmes un kompetences digitālajā attēlošanā, reklāmas fotogrāfijā, dokumentālajā fotogrāfijā un fotožurnālistikā, informācijas vākšanā un pasniegšanā multimediju vidē un sociālo pētījumu metodēs. Svarīga studiju procesa daļa jau pirmajā studiju gadā ir radošie darbi, kas sniegs tev iespēju integrēt pētniecisko prasmju apguvi ar praktiskiem projektiem fotogrāfijā. Savus radošos darbus varēsi producēt komerciālās, dokumentālās un autorfotogrāfijas tradīcijās un tie kļūst par unikālu saturu RSU Studentu medijā Skaļāk!, veidojot tā interneta portāla un blogu saturu.

2. studiju gads

Padziļināti apgūsi mediju kritiku un analīzi, pasaules kino vēsturi un teoriju, kvalitatīvās pētījumu metodes, kā arī pilnveidosi savas profesionālas prasmes studijas fotogrāfijā, vizuālajā antropoloģijā, radošajā fotogrāfijā un reklāmā.

3. studiju gads

Paredzēta prakse dažādos medijos: komunikācijas aģentūrās, fotoaģentūrās, radio un TV kanālos, tiešsaistes ziņu portālos, laikrakstos un žurnālos, ziņu aģentūrās, radošajās industrijās. Varēsi specializēties un strādāt pie saviem pētnieciskajiem un radošajiem projektiem, piemēram, fotogrāfijas vēsturē Latvijā, fotogrāfijā laikmetīgajā mākslā, kino valodā, stilistikā un fotogrāfijā, mēdiju plānošanā.

4. studiju gads

Izstrādāsi savu pētniecisko vai radošo bakalaura darbu.

Visā studiju laikā tev būs pieejama radio studija, foto studija, video un audio montāžas klase, kur varēsi radoši izpausties, eksperimentēt, apgūt nepieciešamās praktiskās iemaņas un realizēt savas radošās ieceres.

Studiju metodes

Visi studiju materiāli – kursu apraksti, literatūra, saziņa ar pasniedzējiem un daļa pārbaudījumu pieejama e-studiju vidē. Studija tiek organizētas moduļu sistēmā (trīs moduļi semestrī). Tas nozīmē, ka semestra laikā vari koncentrēties 3 līdz 4 studiju kursu apguvei. Pēc eksāmena nokārtošanas, nākamā studiju viela tiek apgūta nākamajā studiju modulī. Visās universitātes ēkās iekārtots ātrgaitas internets, vairāki wi-fi tīkli, ērta bibliotēka ar studijām nepieciešamo literatūru un pētniecisko rakstu datu bāzēm no visas pasaules.

Studiju norises vietas

Darba iespējas pēc studijām

Studiju programmas absolventi, apguvuši zināšanas par fotogrāfijas medija darbības principiem, spēj autonomi pētīt un prognozēt fotogrāfijas lietojuma laikmetīgās tendences, profesionāli vadīt un īstenot dažāda veida fotogrāfiju producēšanu, ir teorētiski un praktiski apguvuši fotogrāfijas un komunikācijas teoriju un vēsturi, mediju menedžmenta pamatus, fotogrāfijas un citu mediju mijietekmes vēsturiskā un laikmetīgā skatījumā, fotogrāfijas lietojumu internetā, presē, reklāmā un mākslā, kā arī spēj izvērtēt citu fotogrāfijas medijā balstītu projektu darbības principus.

Absolventi kļūst par komunikācijas ekspertiem ar specializāciju fotogrāfijā, attēlu redaktori medijos, ziņu aģentūrās un fotoaģentūrās, fotoeksperti un redaktori attēlu bankās, modes, reklāmas un citu komerciālo fotoprojektu vadītāji, producenti un īstenotāji, kā arī attēlu lietojuma eksperti sociālajos medijos. Absolventi strādā organizāciju un iestāžu preses un komunikācijas nodaļās par vizuālās un mediju komunikācijas analīzes speciālistiem.

Absolventi

Adelina-Darvina.jpg

Esmu viena no pirmajām programmas Fotogrāfija absolventēm un varu droši apgalvot, ka pavadītos studiju gadus šajā programmā es nemainītu ne pret ko citu. Iegūtā pieredze, zināšanas un kontakti tagad ir mans galvenais pamats profesionālās karjeras veidošanā.

Adelīna Darviņa, programmas Fotogrāfija absolvente

Uzņemšanas prasības

Obligātās prasības
 • Vidējā izglītība,
 • centralizētā eksāmena sertifikāts latviešu valodā,
 • centralizētā eksāmena sertifikāts svešvalodā vai starptautiskas testēšanas institūcijas pārbaudījuma dokuments.
Dokumenti, kas jāiesniedz
 • Reflektanta iesniegums uz veidlapas vai elektroniskā pieteikuma izdruka no https://uznemsana.rsu.lv.
 • Pases vai personas apliecības (eID) kopija (oriģināls jāuzrāda).
 • Atestāta, kas apliecina vispārējās vidējās izglītības iegūšanu, kopija (oriģināls jāuzrāda).
 • Atestāta par vispārējo vidējo izglītību pielikuma “Sekmju izraksts" kopija (oriģināls jāuzrāda), kurā reflektantam, kurš vispārējo vidējo izglītību ir ieguvis laikposmā no 1997. / 1998. mācību gada līdz pašreizējam uzņemšanas periodam, sekmju izrakstā obligāto un izvēlēto pamatpriekšmetu vērtējums ir vismaz 4 balles 10 ballu sistēmā (atzīmes specializētajos kursos netiek ņemtas vērā).
 • Centralizēto eksāmenu (turpmāk – CE) sertifikātu kopijas (oriģināli jāuzrāda).
 • Dokuments, kas apliecina dokumentu reģistrēšanas pakalpojuma apmaksu.
 • Ja kādā no iesniedzamajiem dokumentiem ir cits personas uzvārds un / vai vārds un / vai personas kods nekā pasē, tad jāuzrāda arī dokuments, kas apliecina personas datu maiņu.
 • Bāreņiem un bez vecāku apgādības palikušiem bērniem jāiesniedz Labklājības ministrijas noteiktā kārtībā izsniegtās bāreņa apliecības kopija (uzrādot oriģinālu).
 • Ja reflektants izglītības dokumentu vai akadēmisko grādu ir ieguvis ārvalstīs, iesniegumam pievieno Akadēmiskās informācijas centra izziņu par to, kādam Latvijā piešķirtam izglītības dokumentam vai akadēmiskajam grādam atbilst ārvalstīs iegūtais izglītības dokuments vai grāds.
Vērtēšanas kritēriji

Studiju programmā Fotogrāfija reflektantus imatrikulē saskaņā ar konkursa rezultātiem, ko veido vidējais vērtējums no CE vērtējuma latviešu valodā un CE vai starptautiskas testēšanas institūcijas pārbaudījuma vērtējuma svešvalodā.

Vienādu vērtējumu summu gadījumā konkursu ietekmē:
1) vērtējums svešvalodā,
2) vidējās izglītības diploma vidējā atzīme.

Ko studēt tālāk

Studijas iespējams turpināt RSU maģistra studiju programmās:

Programmas vadītājs

Docētāji

Kontaktinformācija