Skip to main content

Īsumā par programmu

Studiju virziens:
Veselības aprūpe
1. līmeņa studiju programma
akreditēta līdz
Iegūstamais grāds:
Medicīnas māsas kvalifikācija
Valoda: Latviešu
Apjoms kredītpunktos/ECTS: 120
Lekciju norises vieta: Liepāja
Pilna laika studijas
3 gadi
Darbdienās
9.00–17.00
Vietu skaits:
12 budžeta
12 maksas
1 400,00 EUR/gadā
Studiju programma tiek īstenota RSU Liepājas filiālē.

Programma nodrošina profesionālās izglītības ieguvi māsas profesijā un sagatavo tālākām studijām 2. līmeņa profesionālās augstākās izglītības iegūšanai.

Studiju vide un metodes

Studiju vide

RSU Liepājas filiāle ir atjaunota un labiekārtota. Studiju procesā tiek lietotas jaunas tehnoloģijas, veselības aprūpes treniņu mulāžas un praktiski līdzekļi profesiju apguvei.

1. studiju gads

Apzināsi māsas profesijas būtību, pacientu tiesības, iegūsi zināšanas nozarēs, kuras ir pacientu vispārējās aprūpes pamatā un izpratni par anatomiju un fizioloģijas procesiem, fiziskās un sociālās vides ietekmi uz cilvēka veselības procesiem un vides faktoru nozīmi veselības un slimību profilaksē.

2. studiju gads

Apgūsi vispārējās un speciālās medicīnas veselības stāvokļa izvērtēšanu dažāda vecuma pacientiem, adekvātu medikamentu administrēšanu, pacientu un tuvinieku izglītošanu. Iegūsi prasmes veselības aprūpes pētniecībā.

3. studiju gads

 Mācīsies diferencēt veselības stāvokļa traucējumus, plānot un sniegt aprūpi visu vecumu pacientiem dažādos saslimšanu gadījumos, spēsi izvērtēt savas darbības rezultātus, izglītot pacientus un viņu tuviniekus. Izstrādāsi kvalifikācijas darbu.

Studiju metodes

Studiju metodes programmas īstenošanā ir daudzpusīgas - darbs kontaktstundās (lekcijas, semināri), izmantojot aparatūru, datorus, audio un video līdzekļus, video lekcijas, arī laboratorijas darbi, individuālie darbi, mazo grupu darbi un patstāvīgas speciālās literatūras studijas. Praktiskās nodarbības notiek mūsdienīgi aprīkotās nodarbību telpās, lai pilnveidotu vai jaunapgūtu klīniskās prasmes.

Studentiem ir pieeja studējošo portālam, bibliotēkas resursiem gan filiālē, gan mājās, lekciju materiāli pieejami e-studijās.

Studiju norises vietas

RSU Liepājas filiāle, Riņķu ielā 24/26, Liepāja

 

 

Darba iespējas pēc studijām

Studiju programmas absolventi strādā sekundārās veselības aprūpes iestādēs (slimnīcās), primārās veselības aprūpes centros, ģimenes aprūpes un konsultāciju centros, privātpraksēs un doktorātos.

Absolventi

kristine-karlsone.jpg

RSU man deva stabilus zināšanu pamatus, kurus pielietoju un pilnveidoju savā ikdienas darbā, māsas profesijā. Vienozīmīgi RSU dod iespēju būt konkurentspējīgam darba tirgū gan Latvijā, gan ārpus Latvijas. Palikušas tikai labas atmiņas par pasniedzējiem un kursa biedriem. Lai RSU un tās absolventiem viss izdodas!

Kristīne Karlsone, studiju programmas Māszinības absolvente, Piejūras Slimnīcas dežūrmāsa Liepājā

Uzņemšanas prasības

Obligātās prasības
 • Vidējā izglītība
 • Centralizētā eksāmena sertifikāts latviešu valodā
 • Centralizētā eksāmena sertifikāts svešvalodā vai starptautiskas testēšanas institūcijas pārbaudījuma dokuments
Dokumenti, kas jāiesniedz
 • Reflektanta iesniegums (uz veidlapas) vai elektroniskā pieteikuma izdruka no https://uznemsana.rsu.lv.
 • Pases vai personas apliecības (eID) kopija (oriģināls jāuzrāda).
 • Atestāta, kas apliecina vispārējās vidējās izglītības iegūšanu, kopija (oriģināls jāuzrāda).
 • Atestāta par vispārējo vidējo izglītību pielikuma “Sekmju izraksts" kopija (oriģināls jāuzrāda), kurā reflektantam, kurš vispārējo vidējo izglītību ir ieguvis laika posmā no 1997. / 1998. mācību gada līdz tekošajam uzņemšanas periodam, sekmju izrakstā obligāto un izvēlēto pamatpriekšmetu vērtējums ir vismaz 4 balles 10 ballu sistēmā (atzīmes specializētajos kursos netiek ņemtas vērā).
 • Centralizēto eksāmenu (turpmāk – CE) ,kas minēti zemāk, sertifikātu kopijas (oriģināli jāuzrāda).
 • Dokuments, kas apliecina dokumentu reģistrēšanas pakalpojuma apmaksu.
 • Ja kādā no iesniedzamajiem dokumentiem ir cits personas uzvārds un / vai vārds un / vai personas kods nekā pasē, tad jāuzrāda arī dokuments, kas apliecina personas datu maiņu.
 • Bāreņiem un bez vecāku apgādības palikušiem bērniem – Labklājības ministrijas noteiktā kārtībā izsniegtās bāreņa apliecības kopija (uzrādot oriģinālu).
 • Ja reflektants izglītības dokumentu vai akadēmisko grādu ir ieguvis ārvalstīs, iesniegumam pievieno Akadēmiskās informācijas centra izziņu par to, kādam Latvijā piešķirtam izglītības dokumentam vai akadēmiskajam grādam atbilst ārvalstīs iegūtais izglītības dokuments vai grāds.
Vērtēšanas kritēriji

Studiju programmas Māszinības reflektantus imatrikulē saskaņā ar konkursa rezultātiem, ko veido vidējās izglītības atestāta vidējā atzīme.
Vienādu vērtējumu gadījumā priekšroku dod personām, kurām ir augstāks vērtējums CE latviešu valodā.

Ko studēt tālāk

Studijas iespējams turpināt RSU bakalaura studiju programmās:

Māszinības (prof. bak.), Liepājā

Māszinības (prof. bak.), Rīgā

Programmas vadītājs

Docētāji

Kontaktinformācija