Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par programmu

Studiju virziens:
socioloģija, politoloģija un antropoloģija
Bakalaura studiju programma
akreditēta līdz
Iegūstamais grāds:
akadēmiskais sociālo zinātņu bakalaura grāds socioloģijā
Valoda: Latviešu
Apjoms kredītpunktos/ECTS: 120/180
Lekciju norises vieta: Rīga
3 gadi
Darbdienās
8.00–20.00
Vietu skaits:
1 bezmaksas
20 maksas
1700 EUR/gadā

Studiju saturs un metodes

Studiju saturs

1. studiju gads

Gūsi pamatzināšanas par sabiedrību un sociālajām attiecībām, moderno sabiedrību veidošanās, attīstība un izmaiņu tendences mūsdienās, sociālo pētījumu metodoloģija – kvantitatīvās un kvalitatīvās pētījumu metodes.

2. studiju gads

Studēsi sabiedrības un organizāciju pārvaldi – organizāciju un darba socioloģija, menedžmenta pamati, personāla menedžments, projektu vadība, zināšanu un prasmju veidošana sociālās statistikas analīzē, sociālo problēmu izpētē un zinātniskā darba izstrādē.

3. studiju gads

Apgūsi prasmes konkurētspējas paaugstināšanai – sociālā politika, sadarbība ar medijiem, Eiropas Savienības pamatprincipi, mārketinga pētījumi, prakse sociālo pētījumu vai menedžmenta jomā, bakalaura darba izstrāde.

Apgūstamie studiju kursi

Kursa kodsStudiju kursa nosaukumsĪstenotājsKursa vadītājsKredītpunkti / ETCS
VC_084Angļu valoda komunikācijas zinātnēValodu centrsZita Goldšmite4 / 6
SUPK_149Bakalaura darbsKomunikācijas fakultāteSandra Pallo20 / 30
KPUMTK_012Civilā un vides aizsardzībaKlīnisko prasmju un medicīnas tehnoloģiju katedraOļegs Sabeļņikovs2 / 3
VC_073Franču valodaValodu centrsAleksandrs Timofejevs4 / 6
VC_071Franču valodaValodu centrsAleksandrs Timofejevs6 / 9
SUPK_023Informācijas sabiedrības teorijasKomunikācijas fakultāteRitma Rungule3 / 4.5
B_005InformācijpratībaBibliotēkaDaiga Spila2 / 3
SUPK_036Kritiskās sociālās problēmas mūsdienu sabiedrībāKomunikācijas fakultāteAinārs Lankovskis3 / 4.5
SUPK_037Kursa darbsKomunikācijas fakultāteKristīne Šneidere 2 / 3
SUPK_039Kvalitatīvās pētījumu metodes IKomunikācijas fakultāteTaņa Lāce3 / 4.5
SUPK_040Kvalitatīvās pētījumu metodes IIKomunikācijas fakultāteTaņa Lāce3 / 4.5
SL_037Matemātiskā statistikaStatistikas mācību laboratorijaSilva Seņkāne3 / 0
SUPK_049Menedžmenta pamatiKomunikācijas fakultāteSandra Mihailova3 / 0
SUPK_051Mūsdienu sociālās teorijas IKomunikācijas fakultāteRitma Rungule3 / 4.5
SUPK_053Mūsdienu sociālās teorijas IIKomunikācijas fakultāteRitma Rungule3 / 4.5
VPUPK_087Organizāciju psiholoģijaVeselības psiholoģijas un pedagoģijas katedraErvīns Čukurs2 / 3
SUPK_150Personāla menedžmentsKomunikācijas fakultāteSandra Pallo3 / 4.5
SUPK_067Personības psiholoģijaKomunikācijas fakultāteSandra Mihailova2 / 3
SUPK_073PrakseKomunikācijas fakultāteRitma Rungule3 / 0
SUPK_087Saskarsmes un sadarbības psiholoģijaKomunikācijas fakultāteSandra Mihailova2 / 3
SUPK_089Sociālā politikaKomunikācijas fakultāteTaņa Lāce3 / 4.5
SUPK_092Sociālā stratifikācijaKomunikācijas fakultāteRitma Rungule3 / 4.5
SUPK_151Socioloģijas klasiskās teorijasKomunikācijas fakultāteRitma Rungule3 / 4.5
VC_066Spāņu valodaValodu centrsInga Reinvalde4 / 6
VC_065Spāņu valodaValodu centrsInga Reinvalde6 / 9
VC_070Vācu valodaValodu centrsInga Reinvalde4 / 6
VC_068Vācu valodaValodu centrsInga Reinvalde6 / 9
SUPK_005Vispārīgā socioloģija IKomunikācijas fakultāteRitma Rungule3 / 4.5
SUPK_006Vispārīgā socioloģija IIKomunikācijas fakultāteRitma Rungule3 / 4.5
SUPK_008Zinātniskā darba metodoloģijaKomunikācijas fakultāteTaņa Lāce3 / 4.5

Studiju metodes

Studijas tiek īstenotas lekciju un nodarbību formā, tiek organizēti gan individuāli uzdevumi un radošie darbi, gan grupu darbi apjomīgākam rezultātam. Darbi tiek prezentēti, trenējo uzstāšanās iemaņas un publiskās runas prasmi.

Studiju norises vietas

Darba iespējas pēc studijām

Studiju programmas absolventi strādā valsts pārvaldes iestādēs, pašvaldībās, Eiropas Savienības institūcijās, Latvijas un Eiropas Savienības konsultantu uzņēmumos, mārketinga, personālvadības un menedžmenta struktūrās, sociālo pētījumu centros, nevalstiskajās organizācijās, laikrakstu redakcijās, kā arī jebkurā amatā, kurā nepieciešama sociālo problēmu izpēte, informācijas analīze, efektīvas zināšanas un iemaņas lēmumu pieņemšanā.

Absolventi

elza-volante.jpg

Pateicoties RSU pasniedzēju neatlaidībai un vēlmei sniegt jaunas un pieslīpēt esošās zināšanas un prasmes, veiksmīgi attīstu savu karjeru – strādāju par latviešu zīmju valodas tulku Latvijas Nedzirdīgo savienībā. Darbā man noder iegūtās zināšanas par organizācijas darbību, par kolektīva īpatnībām, par spēju sadarboties jebkurā situācijā. Plānoju turpināt mācības maģistros. Liels paldies RSU pasniedzējiem par ieguldīto darbu!

Elza Volante, studiju programmas Organizāciju un menedžmenta socioloģija absolvente

Uzņemšanas prasības

Obligātās prasības
 • Vidējā izglītība
 • CE sertifikāts latviešu valodā un matemātikā
 • CE sertifikāts svešvalodā vai starptautiskas testēšanas institūcijas pārbaudījuma dokuments
Dokumenti, kas jāiesniedz
 • Jāaizpilda pieteikums elektroniskajā Uzņemšanas sistēmā https://uznemsana.rsu.lv vai, piesakoties klātienē, jāaizpilda iesniegums.
 • Pases vai personas apliecības (eID) kopija (oriģināls jāuzrāda).
 • Atestāta, kas apliecina vispārējās vidējās izglītības iegūšanu, kopija (oriģināls jāuzrāda).
 • Atestāta par vispārējo vidējo izglītību pielikuma “Sekmju izraksts" kopija (oriģināls jāuzrāda), kurā reflektantam, kurš vispārējo vidējo izglītību ir ieguvis laikposmā no 1997. / 1998. mācību gada līdz tekošajam uzņemšanas periodam, sekmju izrakstā obligāto un izvēlēto pamatpriekšmetu vērtējums ir vismaz 4 balles 10 ballu sistēmā (atzīmes specializētajos kursos netiek ņemtas vērā).
 • Centralizēto eksāmenu (turpmāk – CE), kas minēti augstāk, sertifikātu kopijas (oriģināli jāuzrāda).
 • Dokuments, kas apliecina dokumentu reģistrēšanas pakalpojuma apmaksu.
 • Ja kādā no iesniedzamajiem dokumentiem ir cits personas uzvārds un / vai vārds un / vai personas kods nekā pasē, tad jāuzrāda arī dokuments, kas apliecina personas datu maiņu.
 • Bāreņiem un bez vecāku apgādības palikušiem bērniem jāiesniedz Labklājības ministrijas noteiktā kārtībā izsniegtās bāreņa apliecības kopija (uzrādot oriģinālu).
 • Ja reflektants izglītības dokumentu vai akadēmisko grādu ir ieguvis ārvalstīs, iesniegumam pievieno Akadēmiskās informācijas centra izziņu par to, kādam Latvijā piešķirtam izglītības dokumentam vai akadēmiskajam grādam atbilst ārvalstīs iegūtais izglītības dokuments vai grāds.
Vērtēšanas kritēriji

Studiju programmā Organizāciju un menedžmenta socioloģija reflektantus imatrikulē saskaņā ar konkursa rezultātiem, ko veido vērtējums: CE matemātikā (10 %), CE latviešu valodā (45 %), CE vai starptautiskas testēšanas institūcijas pārbaudījuma vērtējums svešvalodā (45 %).

Vienādu vērtējumu summu gadījumā konkursu ietekmē CE vērtējums latviešu valodā.

Papildu punkti pie kopējā konkursa rezultāta tiek piešķirti par godalgotu vietu iegūšanu (1.–3. vieta):
Latvijas Republikas mācību priekšmetu olimpiādēs – 2 punkti,
Starptautiskajās mācību priekšmetu olimpiādēs – 4 punkti,
Latvijas skolēnu zinātniski pētnieciskie darbi sociālo zinātņu sekcijā – 1 punkts,
Starptautiskie skolēnu zinātniski pētnieciskie darbi sociālo zinātņu sekcijā – 2 punkti.

Ko studēt tālāk

Studijas iespējams turpināt RSU maģistra studiju programmās.

 

Programmas vadītājs

Kontaktinformācija