Skip to main content

Īsumā par programmu

Studiju virziens:
Socioloģija, politoloģija un antropoloģija
Bakalaura studiju programma
akreditēta līdz
Iegūstamais grāds:
Akadēmiskais sociālo zinātņu bakalaura grāds socioloģijā
Valoda: Latviešu
Apjoms kredītpunktos/ECTS: 120/180
Lekciju norises vieta: Rīga
Pilna laika studijas
3 gadi
Darbdienās
8.00–20.00
Vietu skaits:
1 budžeta
20 maksas
1 550,00 EUR/gadā

Studiju vide un metodes

Studiju vide

1. studiju gads

Gūsi pamatzināšanas par sabiedrību un sociālajām attiecībām, moderno sabiedrību veidošanās, attīstība un izmaiņu tendences mūsdienās, sociālo pētījumu metodoloģija – kvantitatīvās un kvalitatīvās pētījumu metodes.

2. studiju gads

Studēsi sabiedrības un organizāciju pārvaldi – organizāciju un darba socioloģija, menedžmenta pamati, personāla menedžments, projektu vadība, zināšanu un prasmju veidošana sociālās statistikas analīzē, sociālo problēmu izpētē un zinātniskā darba izstrādē.

3. studiju gads

Apgūsi prasmes konkurētspējas paaugstināšanai – sociālā politika, sadarbība ar medijiem, Eiropas Savienības pamatprincipi, mārketinga pētījumi, prakse sociālo pētījumu vai menedžmenta jomā, bakalaura darba izstrāde.

Studiju metodes

Studijas tiek īstenotas lekciju un nodarbību formā, tiek organizēti gan individuāli uzdevumi un radošie darbi, gan grupu darbi apjomīgākam rezultātam. Darbi tiek prezentēti, trenējo uzstāšanās iemaņas un publiskās runas prasmi.

Studiju norises vietas

Darba iespējas pēc studijām

Studiju programmas absolventi strādā valsts pārvaldes iestādēs, pašvaldībās, Eiropas Savienības institūcijās, Latvijas un Eiropas Savienības konsultantu uzņēmumos, mārketinga, personālvadības un menedžmenta struktūrās, sociālo pētījumu centros, nevalstiskajās organizācijās, laikrakstu redakcijās, kā arī jebkurā amatā, kurā nepieciešama sociālo problēmu izpēte, informācijas analīze, efektīvas zināšanas un iemaņas lēmumu pieņemšanā.

Absolventi

f64_20160428_rsu_portreti_068.jpg

Socioloģijas studijas piedāvā plašas iespējas augt un attīstīties dažādās profesionālajās jomās. Savulaik uzsāku studijas ar romantisku vīziju, ka strādāšu pētniecībā, izzināšu dažādas tirgus un sabiedriskās jomas, zināšu patiesību par to, kā viss pasaulē ir. Studiju laikā, piedaloties reālos pētījumos, sapratu, ka pētījumu veikšana tomēr nav mans ceļš, toties ļoti aizrāva dažādu laiku socioloģijas teoriju studijas, tas saista joprojām. Studijās gūtās zināšanas man ļoti noder manā pašreizējā darbā, strādājot par mārketinga vadītāju šajā pašā universitātē. Ir jāiepazīst dažādas sabiedrības grupas, to paradumi, valoda un sastapšanās vietas; jāmāk dibināt sakari ar sadarbības partneriem no dažādām jomām; jāseko līdzi tirgus tendencēm izglītībā gan Latvijā, gan pasaulē. Darba pieredze ļāvusi attīstīt ļoti plašu kontaktu loku un īstenot savu radošo potenciālu.

Anete Rijniece, Rīgas Stradiņa universitātes mārketinga vadītāja

elza-volante.jpg

Pateicoties RSU pasniedzēju neatlaidībai un vēlmei sniegt jaunas un pieslīpēt esošās zināšanas un prasmes, veiksmīgi attīstu savu karjeru – strādāju par latviešu zīmju valodas tulku Latvijas Nedzirdīgo savienībā. Darbā man noder iegūtās zināšanas par organizācijas darbību, par kolektīva īpatnībām, par spēju sadarboties jebkurā situācijā. Plānoju turpināt mācības maģistros. Liels paldies RSU pasniedzējiem par ieguldīto darbu!

Elza Volante, studiju programmas Organizāciju un menedžmenta socioloģija absolvente

Uzņemšanas prasības

Obligātās prasības
 • Vidējā izglītība,
 • centralizētā eksāmena sertifikāts latviešu valodā,
 • centralizētā eksāmena sertifikāts svešvalodā vai starptautiskas testēšanas institūcijas pārbaudījuma dokuments.
Dokumenti, kas jāiesniedz
 • Reflektanta iesniegums uz veidlapas vai elektroniskā pieteikuma izdruka no https://uznemsana.rsu.lv.
 • Pases vai personas apliecības (eID) kopija (oriģināls jāuzrāda).
 • Atestāta, kas apliecina vispārējās vidējās izglītības iegūšanu, kopija (oriģināls jāuzrāda).
 • Atestāta par vispārējo vidējo izglītību pielikuma “Sekmju izraksts" kopija (oriģināls jāuzrāda), kurā reflektantam, kurš vispārējo vidējo izglītību ir ieguvis laikposmā no 1997. / 1998. mācību gada līdz pašreizējam uzņemšanas periodam, sekmju izrakstā obligāto un izvēlēto pamatpriekšmetu vērtējums ir vismaz 4 balles 10 ballu sistēmā (atzīmes specializētajos kursos netiek ņemtas vērā).
 • Centralizēto eksāmenu (turpmāk – CE) sertifikātu kopijas (oriģināli jāuzrāda).
 • Dokuments, kas apliecina dokumentu reģistrēšanas pakalpojuma apmaksu.
 • Ja kādā no iesniedzamajiem dokumentiem ir cits personas uzvārds un / vai vārds un / vai personas kods nekā pasē, tad jāuzrāda arī dokuments, kas apliecina personas datu maiņu.
 • Bāreņiem un bez vecāku apgādības palikušiem bērniem jāiesniedz Labklājības ministrijas noteiktā kārtībā izsniegtās bāreņa apliecības kopija (uzrādot oriģinālu).
 • Ja reflektants izglītības dokumentu vai akadēmisko grādu ir ieguvis ārvalstīs, iesniegumam pievieno Akadēmiskās informācijas centra izziņu par to, kādam Latvijā piešķirtam izglītības dokumentam vai akadēmiskajam grādam atbilst ārvalstīs iegūtais izglītības dokuments vai grāds.
Vērtēšanas kritēriji

Studiju programmā Organizāciju un menedžmenta socioloģija reflektantus imatrikulē saskaņā ar konkursa rezultātiem, ko veido vidējais vērtējums no CE vērtējuma latviešu valodā un CE vai starptautiskas testēšanas institūcijas pārbaudījuma vērtējuma svešvalodā.

Vienādu vērtējumu summu gadījumā konkursu ietekmē:
1) vērtējums svešvalodā,
2) vidējās izglītības diploma vidējā atzīme.

Ko studēt tālāk

Studijas iespējams turpināt RSU maģistra studiju programmās:

Programmas vadītājs

Docētāji

Kontaktinformācija