Skip to main content

Īsumā par programmu

Studiju virziens:
Veselības aprūpe
2. līmeņa studiju programma
akreditēta līdz
Iegūstamais grāds:
Ārsta grāds
Valoda: Latviešu
Apjoms kredītpunktos/ECTS: 240/360
Lekciju norises vieta: Rīga
Pilna laika studijas
6 gadi
Darbdienās
8.00–20.00
Vietu skaits:
200 budžeta
30 maksas
2 800,00 EUR/gadā

Studiju vide un metodes

Studijas notiek piemērotās lekciju un nodarbību telpās, laboratorijās, slimnīcu nodaļās un studiju centros. Studiju laikā tiek nodrošināta brīvpieeja studiju e-resursiem, piemēram, e-grāmatām, video, zinātniskajām datubāzēm un citiem pasaules līmeņa e-resursiem.

Studiju vajadzībām ir iespējams izmantot valsts nozīmes RSU bibliotēku ar Latvijā unikālu medicīniskās literatūras klāstu.

Sākot ar 2. studiju gada noslēgumu (4. semestri), nodarbības notiek lielākajās Rīgas slimnīcās, kur studiju vajadzībām tiek labiekārtotas teorētisko un praktisko nodarbību telpas. Nemitīgi notiek telpu pilnveidošana.

Daļa studentu vienu studiju gadu pavada Eiropas Savienības valstīs Erasmus+ programmas ietvaros. Atsevišķus studiju kursus iespējams apgūt vadošajās Vācijas slimnīcās pēc paša studenta izvēles. Tāpat daudzi studenti brīvprātīgi izvēlas studiju darbu turpināt internacionālajās grupās.

Studiju vide

1. un 2. studiju gads

Apgūsi vispārējās teorētiskās zināšanas medicīnā.

3. studiju gads

Padziļināti apgūsi vesela augoša organisma īpatnības, augšanas un attīstības likumsakarības un veselības veicināšanas principus.

4. un 5. studiju gads

Apgūsi biežākās neinfekciozās bērnu slimības, to izcelsmi, norisi, ārstēšanu un profilaksi, kā arī bērnu infekcijas un ķirurģiskās slimības. Visus šos gadus topošie ārsti pediatriju apgūst bērnu klīnikās.

6. studiju gads

Notiks prakse bērnu klīnikās un ambulatorās veselības aprūpes iestādēs, kur docētāju vadībā nodarbosies ar veselības veicināšanu, izmeklēsi un ārstēsi bērnus un veiksi pētniecisko darbu. Beidzot sesto studiju gadu, kārtosi Medicīnas fakultātes eksāmenus un papildu eksāmenu pediatrijā, lai saņemtu ārsta diplomu un iegūtu ārsta grādu.

Studiju metodes

 • lekcijas
 • semināri
 • praktiskās nodarbības
 • patstāvīgie darbi
 • grupu darbi

Studiju norises vietas

 

 

Darba iespējas pēc studijām

Lai varētu strādāt par pediatru, ir jāturpina mācības rezidentūrā, kas ilgst četrus gadus. Ja vēlaties strādāt par citas specialitātes ārstu, jāturpina mācības rezidentūrā, kas ilgst vienu līdz sešus gadus atkarībā no specialitātes.

Uzņemšanas prasības

Obligātās prasības
 • Vidējā izglītība,
 • centralizētā eksāmena sertifikāts ķīmijā vai bioloģijā,
 • centralizētā eksāmena sertifikāts latviešu valodā,
 • centralizētā eksāmena sertifikāts svešvalodā vai starptautiskas testēšanas institūcijas pārbaudījuma dokuments,
 • Objektīvi strukturētais profesionālās piemērotības pārbaudījums (OSPPP).
Dokumenti, kas jāiesniedz
 • Reflektanta iesniegums uz veidlapas vai elektroniskā pieteikuma izdruka no https://uznemsana.rsu.lv.
 • Pases vai personas apliecības (eID) kopija (oriģināls jāuzrāda).
 • Atestāta, kas apliecina vispārējās vidējās izglītības iegūšanu, kopija (oriģināls jāuzrāda).
 • Atestāta par vispārējo vidējo izglītību pielikuma “Sekmju izraksts" kopija (oriģināls jāuzrāda), kurā reflektantam, kurš vispārējo vidējo izglītību ir ieguvis laikposmā no 1997. / 1998. mācību gada līdz pašreizējam uzņemšanas periodam, sekmju izrakstā obligāto un izvēlēto pamatpriekšmetu vērtējums ir vismaz 4 balles 10 ballu sistēmā (atzīmes specializētajos kursos netiek ņemtas vērā).
 • Centralizēto eksāmenu (turpmāk – CE) sertifikātu kopijas (oriģināli jāuzrāda).
 • Dokuments, kas apliecina dokumentu reģistrēšanas pakalpojuma apmaksu.
 • Ja kādā no iesniedzamajiem dokumentiem ir cits personas uzvārds un / vai vārds un / vai personas kods nekā pasē, tad jāuzrāda arī dokuments, kas apliecina personas datu maiņu.
 • Bāreņiem un bez vecāku apgādības palikušiem bērniem jāiesniedz Labklājības ministrijas noteiktā kārtībā izsniegtās bāreņa apliecības kopija (uzrādot oriģinālu).
 • Ja reflektants izglītības dokumentu vai akadēmisko grādu ir ieguvis ārvalstīs, iesniegumam pievieno Akadēmiskās informācijas centra izziņu par to, kādam Latvijā piešķirtam izglītības dokumentam vai akadēmiskajam grādam atbilst ārvalstīs iegūtais izglītības dokuments vai grāds.
Vērtēšanas kritēriji

Studiju programmas Pediatrija reflektantus imatrikulē saskaņā ar konkursa rezultātiem, ko veido šādi vērtējumi:
1) OSPPP,
2) CE vērtējums ķīmijā vai bioloģijā.
Konkursa rezultāts veidojas šādi: 15 % satāda OSPPP vērtējums, 85 % CE vērtējums ķīmijā vai bioloģijā.

Vienādu vērtējumu summu gadījumā konkursu ietekmē:
1) CE vērtējums latviešu valodā;
2) vērtējums svešvalodā.

Ko studēt tālāk

Lai kļūtu par sertificētu ārstu, studijas turpināsi rezidentūrā, izvēloties sev piemērotu ārsta profesiju.

Studijas iespējams turpināt arī šādās RSU maģistra un doktora studiju programmās:

Programmas vadītājs

Kontaktinformācija