Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par programmu

Studiju virziens:
veselības aprūpe
2. līmeņa studiju programma
akreditēta līdz
Iegūstamais grāds vai kvalifikācija:
ārsta grāds
Valoda: Latviešu
Apjoms kredītpunktos/ECTS: 240/360
Lekciju norises vieta: Rīga
6 gadi
Darbdienās
8.00–20.00
Vietu skaits:
205 budžeta
45 maksas

Studiju vide, saturs un metodes

Studiju vide

Studijas notiek piemērotās lekciju un nodarbību telpās, laboratorijās, slimnīcu nodaļās un studiju centros. Studiju laikā tiek nodrošināta brīvpieeja studiju e-resursiem, piemēram, e-grāmatām, video, zinātniskajām datubāzēm un citiem pasaules līmeņa e-resursiem.

Studiju vajadzībām ir iespējams izmantot valsts nozīmes RSU bibliotēku ar Latvijā unikālu medicīniskās literatūras klāstu.

Sākot ar ceturto semestri, nodarbības notiek lielākajās Rīgas slimnīcās, kur studiju vajadzībām tiek labiekārtotas teorētisko un praktisko nodarbību telpas. Nemitīgi notiek telpu pilnveidošana.

Daļa studentu vienu studiju gadu pavada Eiropas Savienības valstīs Erasmus+ programmas ietvaros. Atsevišķus studiju kursus iespējams apgūt vadošajās Vācijas slimnīcās pēc paša studenta izvēles. Tāpat daudzi studenti brīvprātīgi izvēlas studiju darbu turpināt internacionālajās grupās.

Sākotnēji studijas tiek uzsāktas studiju programmā Medicīna, pēc sekmīgi apgūtiem pirmajiem diviem studiju gadiem ir iespēja pretendēt uz vietu studiju programmā Pediatrija.

Studiju saturs

1. un 2. studiju gads

Apgūsi vispārējās teorētiskās zināšanas medicīnā.

3. studiju gads

Padziļināti apgūsi vesela augoša organisma īpatnības, augšanas un attīstības likumsakarības un veselības veicināšanas principus.

4. un 5. studiju gads

Apgūsi biežākās neinfekciozās bērnu slimības, to izcelsmi, norisi, ārstēšanu un profilaksi, kā arī bērnu infekcijas un ķirurģiskās slimības. Visus šos gadus topošie ārsti pediatriju apgūst bērnu klīnikās.

6. studiju gads

Notiks prakse bērnu klīnikās un ambulatorās veselības aprūpes iestādēs, kur docētāju vadībā nodarbosies ar veselības veicināšanu, izmeklēsi un ārstēsi bērnus un veiksi pētniecisko darbu. Beidzot sesto studiju gadu, kārtosi Medicīnas fakultātes eksāmenus un papildu eksāmenu pediatrijā, lai saņemtu ārsta diplomu un iegūtu ārsta grādu.

Apgūstamie studiju kursi

Kursa kodsStudiju kursa nosaukumsĪstenotājsKursa vadītājsKredītpunkti / ETCS
AURK_040Anestezioloģija un intensīvā terapija. ToksikoloģijaAnestezioloģijas un reanimatoloģijas katedraIndulis Vanags3 / 4.5
pek_036Bērnu infekcijas slimībasPediatrijas katedraIlze Grope2 / 3
BKK_003Bērnu ķirurģiskās slimības IBērnu ķirurģijas katedraArnis Eņģelis4 / 6
BKK_004Bērnu ķirurģiskās slimības IIBērnu ķirurģijas katedraArnis Eņģelis2 / 3
PEK_061Bērnu slimības III (neonatoloģija, bērnu endokrinoloģija, bērnu hematoloģija)Pediatrijas katedraIlze Grope2 / 3
PEK_058Bērnu slimības IVPediatrijas katedraIlze Grope2 / 3
SL_001BiostatistikaStatistikas mācību laboratorijaMāra Grēve2 / 3
DVK_003Dermatoloģija un veneroloģijaDermatoloģijas un veneroloģijas katedraElga Bataraga2 / 3
GMK_002Ģimenes medicīnas pamatiĢimenes medicīnas katedraVija Siliņa3 / 4.5
ISK_061HematoloģijaIekšķīgo slimību katedraSandra Lejniece1 / 1.5
ISK_218Iekšķīgo slimību diferenciāldiagnostika un ārstēšanas novitātesIekšķīgo slimību katedraJūlija Voicehovska3 / 4.5
KK_014Ķirurģiskās slimības IIĶirurģijas katedraKaspars Zeiza3 / 4.5
KK_017Ķirurģisko slimību diagnostika un ārstēšana (vispārējā, sirds un torakālā ķirurģija)Ķirurģijas katedraHaralds Plaudis3 / 4.5
BUMK_068Klīniskā imunoloģija un klīniskā ģenētikaBioloģijas un mikrobioloģijas katedraNataļja Kurjāne2 / 3
REK_095Klīniskā rehabilitoloģijaRehabilitācijas katedraIlla Mihejeva1 / 1.5
KPUMTK_001Klīniskās prasmesKlīnisko prasmju un medicīnas tehnoloģiju katedraOļegs Sabeļņikovs1 / 1.5
nunk_002NeiroķirurģijaNeiroloģijas un neiroķirurģijas katedraRolfs Ozols1 / 1.5
NUNK_017NeiroloģijaNeiroloģijas un neiroķirurģijas katedraDaina Pastare4 / 6
OFK_003OftalmoloģijaOftalmoloģijas katedraGuna Laganovska2 / 3
ISK_030OnkoloģijaIekšķīgo slimību katedraIveta Kudaba1 / 1.5
ISK_210PneimonoloģijaIekšķīgo slimību katedraMadara Tirzīte2 / 3
MF_051Prakses rotācija Brīvā izvēleMedicīnas fakultāteJana Pavāre5 / 7.5
MF_049Prakses rotācija iekšķīgās slimībasMedicīnas fakultāteJūlija Voicehovska6 / 9
MF_050Prakses rotācija Ķirurģiskās slimībasMedicīnas fakultāteJānis Vilmanis6 / 9
PMUPK_021PsihosomatikaPsihosomatiskās medicīnas un psihoterapijas katedraGunta Ancāne1 / 1.5
SVUEK_034Sabiedrības veselībaSabiedrības veselības un epidemioloģijas katedraAija Bukova-Žideļūna1 / 1.5
PAK_009Tiesu medicīnaPatoloģijas katedraJolanta Vamze-Liepiņa1 / 1.5
KK_005UroloģijaĶirurģijas katedraVilnis Lietuvietis2 / 3

Studiju metodes

 • Lekcijas
 • Semināri
 • Praktiskās nodarbības
 • Patstāvīgie darbi
 • Grupu darbi

Studiju norises vietas

Darba iespējas pēc studijām

Lai varētu strādāt par pediatru, jāturpina mācības rezidentūrā, kas ilgst četrus gadus. Ja vēlaties strādāt par citas specialitātes ārstu, jāturpina mācības rezidentūrā, kas ilgst vienu līdz sešus gadus atkarībā no specialitātes.

Uzņemšanas prasības

Obligātās prasības
 • Vidējā izglītība
 • CE sertifikāts ķīmijā vai bioloģijā
 • CE sertifikāts latviešu valodā
 • CE sertifikāts svešvalodā vai starptautiskas testēšanas institūcijas pārbaudījuma dokuments
 • CE sertifikāts matemātikā
Dokumenti, kas jāiesniedz
 • Jāaizpilda pieteikums elektroniskajā Uzņemšanas sistēmā https://uznemsana.rsu.lv un jāpievieno sekojoši dokumentu elektroniskie faili / datnes:
 • Pase (datu lapa) vai personas apliecība (eID abas puses
 • Fotogrāfija (studējošā apliecībai)
 • Atestāts, kas apliecina vispārējās vidējās izglītības iegūšanu
 • Atestāta par vispārējo vidējo izglītību pielikums “Sekmju izraksts" (abas puses), kurā reflektantam, kurš vispārējo vidējo izglītību ir ieguvis laikposmā no 1997. / 98. mācību gada līdz pašreizējam uzņemšanas periodam, sekmju izrakstā obligāto un izvēlēto pamatpriekšmetu vērtējums ir vismaz 4 balles 10 ballu sistēmā (atzīmes specializētajos kursos netiek ņemtas vērā)
 • Centralizēto eksāmenu (turpmāk – CE), kas minēti augstāk, sertifikāti 
 • Dokuments, kas apliecina dokumentu reģistrēšanas pakalpojuma apmaksu
 • Ja kādā no iesniedzamajiem dokumentiem ir cits personas uzvārds un / vai vārds un / vai personas kods nekā pasē, tad jāuzrāda arī dokuments, kas apliecina personas datu maiņu
 • Bāreņiem un bez vecāku apgādības palikušiem bērniem jāiesniedz normatīvajos aktos noteiktā kārtībā izsniegta apliecība sociālo garantiju nodrošināšanai 
 • Ja reflektants izglītības dokumentu vai akadēmisko grādu ir ieguvis ārvalstīs (izņemot Igaunijā un Lietuvā), iesniegumam pievieno Akadēmiskās informācijas centra izziņu par to, kādam Latvijā piešķirtam izglītības dokumentam vai akadēmiskajam grādam atbilst ārvalstīs iegūtais izglītības dokuments vai grāds
Vērtēšanas kritēriji

Studiju programmas Pediatrija (Medicīna) reflektantus imatrikulē saskaņā ar konkursa rezultātiem, ko veido CE vērtējumi matemātikā, latviešu valodā, svešvalodā un CE vērtējums ķīmijā vai bioloģijā.
Uzņemšanas rezultātu kopvērtējumu 100% sastāda:

 • 5% no kopējā vērtējuma ietekmē CE vērtējums Matemātikā,
 • 10% no kopējā vērtējuma ietekmē CE vērtējums Latviešu valodā,
 • 5% no kopējā vērtējuma ietekmē CE vērtējums svešvalodā vai starptautiskas testēšanas institūcijas pārbaudījuma vērtējums svešvalodā,
 • 80% no kopējā vērtējuma ietekmē CE vērtējums Ķīmijā vai Bioloģijā.

Vienādu vērtējumu summu gadījumā konkursu ietekmē CE vērtējums latviešu valodā.

Papildu punkti pie kopējā rezultāta tiek piešķirti par godalgotu vietu iegūšanu (1.–3. vieta):
Latvijas Republikas (nacionālajās) mācību priekšmetu olimpiādēs – 2 punkti,
Starptautiskajās mācību priekšmetu olimpiādēs – 4 punkti,
Latvijas (nacionālie) skolēnu zinātniski pētnieciskie darbi dabaszinātņu, medicīnas vai veselības zinātņu sekcijā – 1 punkts,
Starptautiskie skolēnu zinātniski pētnieciskie darbi dabaszinātņu, medicīnas vai veselības zinātņu sekcijā – 2 punkti.

Sākotnēji studijas tiek uzsāktas studiju programmā Medicīna, pēc sekmīgi apgūtiem pirmajiem diviem studiju gadiem ir iespēja pretendēt uz vietu studiju programmā Pediatrija.

Ko studēt tālāk

Lai kļūtu par sertificētu ārstu, studijas turpināsi rezidentūrā, izvēloties sev piemērotu ārsta profesiju.

Studijas iespējams turpināt arī RSU maģistra un doktora studiju programmās.

 

Programmas direktors

Kontaktinformācija