Skip to main content

Īsumā par programmu

Studiju virziens:
Socioloģija, politoloģija un antropoloģija
Bakalaura studiju programma
akreditēta līdz
Iegūstamais grāds:
Akadēmiskais sociālo zinātņu bakalaura grāds politoloģijā
Valoda: Latviešu
Apjoms kredītpunktos/ECTS: 120
Lekciju norises vieta: Rīga
Pilna laika studijas
3 gadi
P. O. T. C. Pk.
8.00–20.00
Vietu skaits:
1 budžeta
14 maksas
1 850,00 EUR/gadā

Studiju vide un metodes

Studiju vide

1. studiju gads

Studēsi ievadu politikas zinātnē un valsts pārvaldes komunikācijā, Latvijas un Eiropas vēsturē un politikā, politikas norišu pētnieciskās metodes, runas un prezentācijas mākslu, mediju telpas un politiskās vides mijiedarbību u. c.

2. studiju gads

Apgūsi komunikācijas teorijas, tiesību zinātnes un valsts pārvaldes teorijas, sabiedriskās domas analīzi, tiesības politikas kultūru, politisko kampaņvedību, politisko partiju darbības principus, Eiropas Savienības komunikācijas principus u. c., kā arī vācu, franču vai spāņu valodu. Iziesi praksi kādā no valsts pārvaldes iestādēm vai plašsaziņas līdzekļiem.

3. studiju gads

Izmantosi teoriju praksē – politisko procesu kvalitātes analīzē un novērtēšanā, problēmu identificēšanā un risināšanā. Apgūsi vadībzinību un mārketinga pamatprincipus gan komunikācijas zinātnē, gan politikā – izstrādāsi mārketinga plānu. Pilnveidosi zināšanas un prasmes diplomātiskajā protokolā, politiskās krīzes komunikācijas praktiskajās nodarbībās un bakalaura darba izstrādē.

Studiju metodes

Studijas norisinās moduļu sistēmas veidā. Lekcijās un semināros īpašs uzsvars tiek likts uz prasmes izkopšanu analītiski izteikt un pamatot savu viedokli gan mutiskā, gan rakstiskā formā.

Studiju norises vietas

Apgūstamie studiju kursi

Kursa kodsStudiju kursa nosaukumsĪstenotājsKursa vadītājsKredītpunkti / ETCS
VC_057Angļu valoda politikas studijāsValodu centrsAija Baibusa6 / 9
PZK_024Bakalaura darba izstrādāšana un aizstāvēšanaPolitikas zinātnes katedra16 / 24
PZK_102Bakalaura darba tēžu aizstāvēšana un darba priekšaizstāvēšanaPolitikas zinātnes katedraMāris Cepurītis1 / 1.5
PZK_077Cilvēktiesības valsts un starptautiskajā politikāPolitikas zinātnes katedraMāris Cepurītis2 / 3
PZK_121Civilā aizsardzībaPolitikas zinātnes katedraMāris Cepurītis2 / 3
PZK_046Demokrātijas teorija un demokratizācijaPolitikas zinātnes katedra3 / 4.5
PZK_057Diplomātiskais protokols un lietišķā etiķetePolitikas zinātnes katedraMāris Cepurītis2 / 3
PZK_068Eiropas politiskā vēsturePolitikas zinātnes katedra2 / 3
PZK_006Eiropas Savienības pārvaldība: problēmas un perspektīvasPolitikas zinātnes katedraMāris Cepurītis3 / 4.5
PZK_103Eiropas Savienības politiskā komunikācijaPolitikas zinātnes katedraMārtiņš Daugulis3 / 4.5
HZK_019Ētika politikā un valsts pārvaldēHumanitāro zinātņu katedraVija Sīle3 / 0
VC_023Franču valodaValodu centrsAleksandrs Timofejevs9 / 13.5
PZK_016Ievads Latvijas vēsturē un politikāPolitikas zinātnes katedraIlga Kreituse3 / 4.5
PZK_019Ievads studijās un specialitātēPolitikas zinātnes katedra2 / 3
PZK_053Jaunie varas reģioni globālajā politikāPolitikas zinātnes katedraMāris Cepurītis3 / 4.5
PZK_020Klasiskā un mūsdienu publiskā pārvaldePolitikas zinātnes katedraMārtiņš Daugulis3 / 0
PZK_078Komunikācijas teorijasPolitikas zinātnes katedraIeva Zīberga3 / 4.5
PZK_021Komunikācijas un prezentācijas prasmesPolitikas zinātnes katedraMārtiņš Daugulis2 / 3
VC_024Krievu valodaValodu centrsLudmila Jermakoviča9 / 13.5
PZK_023Kursa darbsPolitikas zinātnes katedra4 / 6
PZK_031Lietvedības pamati un lietišķie rakstiPolitikas zinātnes katedraMāris Cepurītis2 / 3
PZK_033Masu un politiskā komunikācijaPolitikas zinātnes katedraMārtiņš Daugulis3 / 0
PZK_079Mediju treniņšPolitikas zinātnes katedraMāris Cepurītis2 / 3
PZK_041Politikas analīzePolitikas zinātnes katedraMārtiņš Daugulis3 / 0
PZK_042Politikas teorijasPolitikas zinātnes katedraMāris Cepurītis3 / 4.5
PZK_080Politikas un mediju telpas mijiedarbībaPolitikas zinātnes katedraIeva Zīberga3 / 4.5
PZK_072Politiskā antropoloģijaPolitikas zinātnes katedraVents Sīlis3 / 0
PZK_044Politiskā mārketinga un sabiedrisko attiecību tehnikasPolitikas zinātnes katedraVita Savicka3 / 0
PZK_045Politiskā un starptautiskā ekonomikaPolitikas zinātnes katedraMāris Cepurītis3 / 4.5
PZK_049Politiskās partijas un interešu grupasPolitikas zinātnes katedraIlga Kreituse3 / 4.5
PZK_050Politiskie režīmiPolitikas zinātnes katedraLelde Metla-Rozentāle3 / 4.5
PZK_095PraksePolitikas zinātnes katedraMāris Cepurītis4 / 6
PZK_104Sabiedriskā doma un vēlētāju uzvedībaPolitikas zinātnes katedra3 / 4.5
PZK_058Salīdzinošā Eiropas politikaPolitikas zinātnes katedraMāris Cepurītis2 / 3
VC_017Spāņu valodaValodu centrsAleksandrs Timofejevs9 / 13.5
PZK_064Studiju darbsPolitikas zinātnes katedra4 / 6
VC_022Vācu valodaValodu centrsLudmila Jermakoviča9 / 13.5
PZK_065Valsts pārvaldes institūciju attīstība un darbība Rietumeiropā un Amerikas Savienotajās ValstīsPolitikas zinātnes katedraMārtiņš Daugulis3 / 0
PZK_067Valsts pārvaldes tiesiskie pamatiPolitikas zinātnes katedraMārtiņš Daugulis3 / 0
PZK_081Valsts pārvaldes un sabiedrības komunikācijaPolitikas zinātnes katedraMārtiņš Daugulis3 / 4.5
PZK_105Vēlēšanu kampaņu menedžementsPolitikas zinātnes katedraEgils Zariņš3 / 4.5
PZK_071Zinātnisko darbu izstrāde un pētniecības metodesPolitikas zinātnes katedra3 / 4.5

Darba iespējas pēc studijām

Absolventiem ir darba iespējas kā Eiropas Savienībā, tā arī Latvijā gan privātajā sektorā, gan valsts, pašvaldību iestādēs, nevalstiskajās organizācijās un medijos. Politikas un politiskās komunikācijas zināšanas programmas beidzējiem palīdzēs kļūt par gudriem un zinošiem politiķiem vai politikas analītiķiem. Darba kvalitāti un atalgojumu nosaka zināšanas.

Uzņemšanas prasības

Obligātās prasības
 • Vidējā izglītība,
 • centralizētā eksāmena sertifikāts latviešu valodā,
 • centralizētā eksāmena sertifikāts svešvalodā vai starptautiskas testēšanas institūcijas pārbaudījuma dokuments,
 • kompleksais pārbaudījums (profesionālais tests), ja pretendē uz RSU finansētu studiju vietu.
Dokumenti, kas jāiesniedz
 • Reflektanta iesniegums uz veidlapas vai elektroniskā pieteikuma izdruka no https://uznemsana.rsu.lv.
 • Pases vai personas apliecības (eID) kopija (oriģināls jāuzrāda).
 • Atestāta, kas apliecina vispārējās vidējās izglītības iegūšanu, kopija (oriģināls jāuzrāda).
 • Atestāta par vispārējo vidējo izglītību pielikuma “Sekmju izraksts" kopija (oriģināls jāuzrāda), kurā reflektantam, kurš vispārējo vidējo izglītību ir ieguvis laikposmā no 1997. /98. mācību gada līdz pašreizējam uzņemšanas periodam, sekmju izrakstā obligāto un izvēlēto pamatpriekšmetu vērtējums ir vismaz 4 balles 10 ballu sistēmā (atzīmes specializētajos kursos netiek ņemtas vērā).
 • Centralizēto eksāmenu (turpmāk – CE) sertifikātu kopijas (oriģināli jāuzrāda).
 • Dokuments, kas apliecina dokumentu reģistrēšanas pakalpojuma apmaksu.
 • Ja kādā no iesniedzamajiem dokumentiem ir cits personas uzvārds un / vai vārds un / vai personas kods nekā pasē, tad jāuzrāda arī dokuments, kas apliecina personas datu maiņu.
 • Bāreņiem un bez vecāku apgādības palikušiem bērniem jāiesniedz Labklājības ministrijas noteiktā kārtībā izsniegtās bāreņa apliecības kopija (uzrādot oriģinālu).
 • Ja reflektants izglītības dokumentu vai akadēmisko grādu ir ieguvis ārvalstīs, iesniegumam pievieno Akadēmiskās informācijas centra izziņu par to, kādam Latvijā piešķirtam izglītības dokumentam vai akadēmiskajam grādam atbilst ārvalstīs iegūtais izglītības dokuments vai grāds.
Vērtēšanas kritēriji

1) Studiju programmā Politika un politiskā komunikācija reflektantus imatrikulē saskaņā ar konkursa rezultātiem, ko veido vidējais vērtējums no CE vērtējuma latviešu valodā un CE vai starptautiskas testēšanas institūcijas pārbaudījuma vērtējuma svešvalodā.

2) Studiju programmas Politika un politiskā komunikācija reflektantu, kuri tiek imatrikulēti RSU finansētā studiju vietā, imatrikulācija notiek saskaņā ar konkursa rezultātiem, ko veido kompleksā pārbaudījuma vērtējums.

Vienādu vērtējumu summu gadījumā konkursu ietekmē:
1) vērtējums svešvalodā,
2) vidējās izglītības diploma vidējā atzīme.

Ko studēt tālāk

Studijas iespējams turpināt RSU maģistra studiju programmās:

Programmas vadītājs

Docētāji

Kontaktinformācija