Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par programmu

Studiju virziens:
socioloģija, politoloģija un antropoloģija
Bakalaura studiju programma
akreditēta līdz
Iegūstamais grāds:
akadēmiskais sociālo zinātņu bakalaura grāds politoloģijā
Valoda: Latviešu
Apjoms kredītpunktos/ECTS: 120/180
Lekciju norises vieta: Rīga
3 gadi
Darbdienās
8.00–20.00
Vietu skaits:
1 bezmaksas
19 maksas
2100 EUR/gadā

Studiju saturs un metodes

Studiju saturs

1. studiju gads

Studēsi ievadu politikas zinātnē un valsts pārvaldes komunikācijā, Latvijas un Eiropas vēsturē un politikā, politikas norišu pētnieciskās metodes, runas un prezentācijas mākslu, mediju telpas un politiskās vides mijiedarbību u. c.

2. studiju gads

Apgūsi komunikācijas teorijas, tiesību zinātnes un valsts pārvaldes teorijas, sabiedriskās domas analīzi, tiesības politikas kultūru, politisko kampaņvedību, politisko partiju darbības principus, Eiropas Savienības komunikācijas principus u. c., kā arī vācu, franču vai spāņu valodu. Iziesi praksi kādā no valsts pārvaldes iestādēm vai plašsaziņas līdzekļiem.

3. studiju gads

Izmantosi teoriju praksē – politisko procesu kvalitātes analīzē un novērtēšanā, problēmu identificēšanā un risināšanā. Apgūsi vadībzinību un mārketinga pamatprincipus gan komunikācijas zinātnē, gan politikā – izstrādāsi mārketinga plānu. Pilnveidosi zināšanas un prasmes diplomātiskajā protokolā, politiskās krīzes komunikācijas praktiskajās nodarbībās un bakalaura darba izstrādē.

Apgūstamie studiju kursi

Studiju metodes

Studijas norisinās moduļu sistēmas veidā. Lekcijās un semināros īpašs uzsvars tiek likts uz prasmes izkopšanu analītiski izteikt un pamatot savu viedokli gan mutiskā, gan rakstiskā formā.

Studiju norises vietas

 

Darba iespējas pēc studijām

Absolventiem ir darba iespējas kā Eiropas Savienībā, tā arī Latvijā gan privātajā sektorā, gan valsts, pašvaldību iestādēs, nevalstiskajās organizācijās un medijos. Politikas un politiskās komunikācijas zināšanas programmas beidzējiem palīdzēs kļūt par gudriem un zinošiem politiķiem vai politikas analītiķiem. Darba kvalitāti un atalgojumu nosaka zināšanas.

Uzņemšanas prasības

Obligātās prasības
 • Vidējā izglītība
 • CE sertifikāts latviešu valodā un matemātikā
 • CE sertifikāts svešvalodā vai starptautiskas testēšanas institūcijas pārbaudījuma dokuments
 • Kompleksais pārbaudījums (profesionālais tests), ja pretendē uz RSU finansētu studiju vietu
Dokumenti, kas jāiesniedz
 • Jāaizpilda pieteikums elektroniskajā Uzņemšanas sistēmā https://uznemsana.rsu.lv vai, piesakoties klātienē, jāaizpilda iesniegums.
 • Pases vai personas apliecības (eID) kopija (oriģināls jāuzrāda).
 • Atestāta, kas apliecina vispārējās vidējās izglītības iegūšanu, kopija (oriģināls jāuzrāda).
 • Atestāta par vispārējo vidējo izglītību pielikuma “Sekmju izraksts" kopija (oriģināls jāuzrāda), kurā reflektantam, kurš vispārējo vidējo izglītību ir ieguvis laikposmā no 1997. / 98. mācību gada līdz tekošajam uzņemšanas periodam, sekmju izrakstā obligāto un izvēlēto pamatpriekšmetu vērtējums ir vismaz 4 balles 10 ballu sistēmā (atzīmes specializētajos kursos netiek ņemtas vērā).
 • Centralizēto eksāmenu (turpmāk – CE), kas minēti augstāk, sertifikātu kopijas (oriģināli jāuzrāda).
 • Dokuments, kas apliecina dokumentu reģistrēšanas pakalpojuma apmaksu.
 • Ja kādā no iesniedzamajiem dokumentiem ir cits personas uzvārds un / vai vārds un / vai personas kods nekā pasē, tad jāuzrāda arī dokuments, kas apliecina personas datu maiņu.
 • Bāreņiem un bez vecāku apgādības palikušiem bērniem jāiesniedz Labklājības ministrijas noteiktā kārtībā izsniegtās bāreņa apliecības kopija (uzrādot oriģinālu).
 • Ja reflektants izglītības dokumentu vai akadēmisko grādu ir ieguvis ārvalstīs, iesniegumam pievieno Akadēmiskās informācijas centra izziņu par to, kādam Latvijā piešķirtam izglītības dokumentam vai akadēmiskajam grādam atbilst ārvalstīs iegūtais izglītības dokuments vai grāds.
Vērtēšanas kritēriji

Studiju programmā Politika un politiskā komunikācija reflektantus imatrikulē saskaņā ar konkursa rezultātiem, ko veido vērtējums: CE matemātikā (10 %), CE latviešu valodā (45 %), CE vai starptautiskas testēšanas institūcijas pārbaudījuma vērtējuma svešvalodā (45 %).

Studiju programmas Politika un politiskā komunikācija reflektanti, kuri tiek imatrikulēti RSU finansētā studiju vietā, imatrikulācija notiek saskaņā ar konkursa rezultātiem, ko veido kompleksā pārbaudījuma vērtējums vai noslēguma pārbaudījuma sagatavošanas kursos “Jauno diplomātu un politologu akadēmija” vērtējums (70 %), CE vērtējums matemātikā (10 %), CE vērtējums svešvalodā (10 %), CE vērtējums latviešu valodā (10 %).

Vienādu vērtējumu summu gadījumā konkursu ietekmē CE vērtējums latviešu valodā.

Papildu punkti pie kopējā konkursa rezultāta tiek piešķirti par godalgotu vietu iegūšanu (1.–3. vieta): 
Latvijas Republikas mācību priekšmetu olimpiādēs – 2 punkti,
Starptautiskajās mācību priekšmetu olimpiādēs – 4 punkti,
Latvijas skolēnu zinātniski pētnieciskie darbi sociālo zinātņu sekcijā – 1 punkts,
Starptautiskie skolēnu zinātniski pētnieciskie darbi sociālo zinātņu sekcijā – 2 punkti.

Ko studēt tālāk

Studijas iespējams turpināt RSU maģistra studiju programmās.

 

Programmas vadītājs

Kontaktinformācija