Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par programmu

Studiju virziens:
socioloģija, politoloģija un antropoloģija
Maģistra studiju programma
akreditēta līdz
Iegūstamais grāds:
akadēmiskais sociālo zinātņu maģistra grāds politikas zinātnē
Valoda: Latviešu
Apjoms kredītpunktos/ECTS: 80/120
Lekciju norises vieta: Rīga
2 gadi
Pk.
18.00–21.00
S.
10.00–15.00
Vietu skaits:
1 bezmaksas
14 maksas
2200 EUR/gadā
Daļa no lekcijām tiek realizētas angļu valodā, semināri un rakstu darbi – latviešu valodā.
Sākot ar otro semestri, studiju maksas atlaides tiek attiecinātas uz maģistra studiju programmu Reģionālā politika un valsts pārvaldība un Starptautiskās attiecības un diplomātija kopējā saraksta diviem labākajiem studentiem.

Vienīgā studiju programma Latvijā, kurā var apgūt gan politiku, gan valsts pārvaldību. Programmas absolventi iegūs padziļinātas zināšanas valsts vispārējās pārvaldības veidošanā, valsts pārvaldes būtiskākajos aspektos, kā arī politikas procesa analīzē, un būs labi sagatavoti darbam valsts, pašvaldību un arī privāto struktūru pārvaldībā.

2019. gada martā veiktajā SKDS * aptaujā iedzīvotājiem ticis lūgts vērtēt, kur, ņemot vērā visus ar darbu saistītos apstākļus – atalgojumu, darba vietas drošumu, darba apstākļus, sociālās garantijas u. tml. – kopumā labāk strādāt: valsts vai privātajā sektorā?

Viedokli, ka valsts sektorā ir nodrošinātas vislabākās darba vietas, pauduši 55 % aptaujāto.

skds_labaka_darba_vieta.jpg

Darbs valsts pārvaldē dod

 • iespēju strādāt lielā un profesionāli augsti kvalificētā kolektīvā;
 • pienākumu plašumu – parasti valsts iestāde kādā konkrētā jomā ir atbildīga par visu valsti vai vismaz plānošanas reģionu vai novadu;
 • darba stabilitāti;
 • augstu atbildības līmeni un dinamiski manīgus pienākumus;
 • iespēju iesaistīties dažādos projektos un darboties darba grupās;
 • skaidri definētu, konkurētspējīgu un stabilu atalgojuma un prēmiju sistēmu;
 • sistemātiskas karjeras izaugsmes iespējas – iespēju kandidēt uz amatiem citās valsts iestādēs;
 • sociālās garantijas, apmācības iespējas, rotāciju jeb iespēju gūt pieredzi dažādās nozarēs;
 • komandējumus un pieredzes apmaiņas braucienus;
 • iespēju līdzdarboties starptautiskos sadarbības projektos;
 • piekļuvi dažādai informācijai;
 • mūsdienīgu un modernu darba vidi;
 • iespēju strādāt darbu, kas atkal tiek uzskatīts par prestižu, kā arī iespēju iegūt labu ierakstu CV.

Nāc studēt programmā Reģionālā politika un valsts pārvaldība un atver sev ceļu darbam augsti pieprasītajā valsts pārvaldes sektorā!

Studiju vide, saturs un metodes

Studiju vide

Studijas norisinās mūsdienīgā un labiekārtotā vidē, kur studentiem un pasniedzējiem pieejamas jaunākās tehnoloģijas, kā arī ērtas studiju telpas un patstāvīgā darba vietas.

Studiju saturs

1. studiju gads

Studēsi mūsdienu politikas teorijas politisko procesu analīzē, salīdzinošās politikas teorijas, mūsdienu politisko domu, sociālās teorijas, morāli, politiku un pārvaldību, kvantitatīvo politisko analīzi, kvalitatīvās metodes politikas zinātnē, pasaules un Eiropas integrācijas politisko ekonomiku.

2. studiju gads

Apgūsi valsts institūciju veidošanas problēmas Centrālās un Austrumeiropas valstīs, finanšu menedžmentu valsts pārvaldībā, salīdzinošo valsts pārvaldību, personāla politiku valsts pārvaldē. Studijas noslēgsi ar maģistra darba izstrādi un aizstāvēšanu.

Apgūstamie studiju kursi

Būsi ieguvis zināšanas

 • politikas teorijā un dažādos valsts pārvaldības aspektos,
 • par politisko procesu analīzi, pārvaldības modeļiem un to praktisko darbību Latvijā un Eiropā,
 • par politikas un valsts pārvaldības mijiedarbību.

Būsi ieguvis prasmes

 • veikt zinātniskus pētījumus, strādāt praktiskajā darbā, analizēt un novērtēt dinamiskās izmaiņas Latvijas un Eiropas politikā un valsts pārvaldē,
 • veikt patstāvīgus zinātniskus pētījumus, kas balstīti uz mūsdienu metodoloģiskiem un metodiskiem principiem,
 • kritiskajā domāšanā un spējā izvērtēt un prognozēt politisko procesu virzību.

Studiju metodes

 • Moduļu sistēma
 • Lekcijas
 • Semināri
 • Patstāvīgie darbi (esejas, referāti)

Studiju norises vietas

RSU centrālā ēka

Darba iespējas pēc studijām

Programmas absolventiem darba iespējas ir visu līmeņu valsts varas realizācijas struktūrās – no likumdevēja, t.i., Saeimas līdz pagasta pārvaldei. Tāpat gūtās zināšanas ļauj kļūt par ekspertiem politikas un pārvaldes problēmu pētījumos, kā arī sabiedrības procesu vērtētājiem un komentētājiem masu medijos, savukārt privātajā sektorā maģistra grāda ieguvēji var darboties kā uzņēmumu pārvaldes sistēmas organizatori un projektu vadītāji.

Absolventi

Rolands-Timermanis.jpg

Studiju laikā bija iespēja diskutēt ar jomas speciālistiem, saņemt daudzpusējas zināšanas par ārpolitikas un iekšpolitikas procesiem. Viedokļu apmaiņa ar kursa biedriem, pasniedzējiem un uzaicinātiem ekspertiem attīstīja kritisko domāšanu, spējas analizēt saņemto informāciju, atšķirt subjektīvo no objektīvā.

Rolands Timermanis, vecākais referents, Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde

Elizabete-Vitola.jpg

Prasme domāt piemīt ikvienam cilvēkam, taču arī šī iemaņa ir nemitīgi jāattīsta. Studiju spēks ir pasniedzēji, kas ir Latvijas un starptautiskās politikas eksperti un viedokļa līderi. Viņi ir tieši tās personības, no kurām ir vērts mācīties!

Elizabete Vītola, LNT Ziņu dienesta raidījuma 900 sekundes žurnāliste

Uzņemšanas prasības

Obligātās prasības
 • Augstākā izglītība – akadēmiskais vai profesionālais bakalaura grāds sociālajās vai humanitārajās zinātnēs
 • Gadījumā, ja bakalaura vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība (vai tai pielīdzināta izglītība) iegūta valsts akreditētā studiju programmā citās zinātnēs, – pārrunas ar programmas vadītāju
Dokumenti, kas jāiesniedz
 • Jāaizpilda pieteikums elektroniskajā Uzņemšanas sistēmā https://uznemsana.rsu.lv un jāpievieno sekojoši dokumentu elektroniskie faili / datnes:
 • Pase vai personas apliecība (eID abas puses)
 • Fotogrāfija (studējošā apliecībai)
 • Bakalaura diploms un diploma pielikums 
 • Dokuments, kas apliecina dokumentu reģistrēšanas pakalpojuma apmaksu
 • Ja kādā no iesniedzamajiem dokumentiem ir cits personas uzvārds un/vai vārds un/vai personas kods nekā pasē, tad jāuzrāda arī dokuments, kas apliecina personas datu maiņu
 • Ja reflektants izglītības dokumentu vai akadēmisko grādu ir ieguvis ārvalstīs (izņemot Igaunijā un Lietuvā), iesniegumam pievieno Akadēmiskās informācijas centra izziņu par to, kādam Latvijā piešķirtam izglītības dokumentam vai akadēmiskajam grādam atbilst ārvalstīs iegūtais izglītības dokuments vai grāds
Vērtēšanas kritēriji

Studiju programmas Reģionālā politika un valsts pārvaldība reflektantus imatrikulē saskaņā ar konkursa rezultātiem, ko veido diploma vidējā svērtā atzīme.

Vienādu vērtējumu summas gadījumā konkursu ietekmē vienas svešvalodas (angļu, vācu vai franču) zināšanu novērtējums - starptautisks valodas tests, kas kārtots pēdējo divu gadu laikā, vai eksāmena atzīme no bakalaura diploma pielikuma.

Ko studēt tālāk

Studijas iespējams turpināt RSU doktora studiju programmās.

 

Programmas vadītājs

Kontaktinformācija