RSU programma "Reģionālā politika un valsts pārvaldība" | RSU Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par programmu

Studiju virziens:
Socioloģija, politoloģija un antropoloģija
Maģistra studiju programma
akreditēta līdz
Iegūstamais grāds:
Akadēmiskais sociālo zinātņu maģistra grāds politikas zinātnē
Valoda: Latviešu
Apjoms kredītpunktos/ECTS: 80/120
Lekciju norises vieta: Rīga
Pilna laika studijas
2 gadi
Pk.
18.00–21.00
S.
10.00–15.00
Vietu skaits:
1 bezmaksas
14 maksas
2 050,00 EUR/gadā
Sākot ar otro semestri, studiju maksas atlaides tiek attiecinātas uz maģistra studiju programmu Reģionālā politika un valsts pārvaldība un Starptautiskās attiecības un diplomātija kopējā saraksta diviem labākajiem studentiem.

Vienīgā studiju programma Latvijā, kurā var apgūt politiku un valsts pārvaldību vienas programmas ietvaros. Programmas absolventi iegūs padziļinātas zināšanas valsts vispārējās pārvaldības veidošanā, valsts pārvaldes būtiskākajos aspektos, kā arī politikas procesa analīzē un būs labi sagatavoti darbam valsts, pašvaldību un arī privāto struktūru pārvaldībā.

Studiju vide un metodes

Studiju vide

Studijas norisinās mūsdienīgā un labiekārtotā vidē, kur studentiem un pasniedzējiem pieejamas jaunākās tehnoloģijas, kā arī ērtas studiju telpas un patstāvīgā darba vietas.

1. studiju gads

Studēsi mūsdienu politikas teorijas politisko procesu analīzē, salīdzinošās politikas teorijas, mūsdienu politisko domu, sociālās teorijas, morāli, politiku un pārvaldību, kvantitatīvo politisko analīzi, kvalitatīvās metodes politikas zinātnē, pasaules un Eiropas integrācijas politisko ekonomiku.

2. studiju gads

Apgūsi valsts institūciju veidošanas problēmas Centrālās un Austrumeiropas valstīs, finanšu menedžmentu valsts pārvaldībā, salīdzinošo valsts pārvaldību, personāla politiku valsts pārvaldē. Studijas noslēgsi ar maģistra darba izstrādi un aizstāvēšanu.

Būsi ieguvis zināšanas

 • politikas teorijā un dažādos valsts pārvaldības aspektos,
 • par politisko procesu analīzi, pārvaldības modeļiem un to praktisko darbību Latvijā un Eiropā,
 • par politikas un valsts pārvaldības mijiedarbību.

Būsi ieguvis prasmes

 • veikt zinātniskus pētījumus, strādāt praktiskajā darbā, analizēt un novērtēt dinamiskās izmaiņas Latvijas un Eiropas politikā un valsts pārvaldē,
 • veikt patstāvīgus zinātniskus pētījumus, kas balstīti uz mūsdienu metodoloģiskiem un metodiskiem principiem,
 • kritiskajā domāšanā un spējā izvērtēt un prognozēt politisko procesu virzību.

Studiju metodes

 • moduļu sistēma
 • lekcijas
 • semināri
 • patstāvīgie darbi (esejas, referāti)

Studiju norises vietas

RSU centrālā ēka, Dzirciema ielā 16

Apgūstamie studiju kursi

Kursa kodsStudiju kursa nosaukumsĪstenotājsKursa vadītājsKredītpunkti / ETCS
PZK_001Administratīvās tiesībasPolitikas zinātnes katedra5 / 7.5
KPUMTK_012Civilā un vides aizsardzībaKlīnisko prasmju un medicīnisko tehnoloģiju katedraOļegs Sabeļņikovs2 / 3
PZK_009Enerģētiskā drošība un diplomātijaPolitikas zinātnes katedraAndris Sprūds5 / 7.5
PZK_025Kvalitatīvās un kvantitatīvās pētniecības metodesPolitikas zinātnes katedra5 / 7.5
PZK_026Latvijas ārpolitika un diplomātija vēsturiskā un mūsdienu kontekstāPolitikas zinātnes katedra5 / 7.5
PZK_027Latvijas politikas aktuālās problēmas Eiropas Savienības kontekstāPolitikas zinātnes katedraMārtiņš Daugulis5 / 7.5
PZK_028Latvijas valsts pārvalde un personāla vadīšanaPolitikas zinātnes katedraLelde Metla-Rozentāle5 / 7.5
PZK_032Maģistra darba sagatavošana un aizstāvēšanaPolitikas zinātnes katedraMāris Andžāns20 / 30
PZK_037Mūsdienu politikas teorijasPolitikas zinātnes katedra5 / 7.5
HZK_020Mūsdienu sociālās teorijasHumanitāro zinātņu katedraVija Sīle5 / 7.5
PZK_123Nacionālisms un nācijas koncepti: salīdzinoša analīzePolitikas zinātnes katedraDeniss Hanovs5 / 7.5
PZK_040Politika un reliģija: Tuvie AustrumiPolitikas zinātnes katedra5 / 7.5
PZK_101Politiskā kultūra un vēlētāju uzvedībaPolitikas zinātnes katedra5 / 7.5
PZK_100Projektu izstrāde un vadībaPolitikas zinātnes katedra5 / 7.5
PZK_098Reģionālā politikaPolitikas zinātnes katedra5 / 7.5
PZK_052Reģionalizācija Eiropas integrācijas kontekstāPolitikas zinātnes katedra5 / 7.5
PZK_082Sabiedrības salīdzinošā pārvaldībaPolitikas zinātnes katedra5 / 7.5
PZK_120Teritoriju pārvaldībaPolitikas zinātnes katedraVisvaldis Valtenbergs5 / 7.5
PZK_124Uzņēmējdarbības vides un valsts pārvaldes mijiedarbībaPolitikas zinātnes katedraKristaps Zaļais5 / 7.5
PZK_069Valsts un globālā ekonomikaPolitikas zinātnes katedra5 / 7.5

Darba iespējas pēc studijām

Varēsi strādāt valsts un pašvaldību iestādēs, privātajās un starptautiskajās organizācijās.

Absolventi

Rolands-Timermanis.jpg

Studiju laikā bija iespēja diskutēt ar jomas speciālistiem, saņemt daudzpusējas zināšanas par ārpolitikas un iekšpolitikas procesiem. Viedokļu apmaiņa ar kursa biedriem, pasniedzējiem un uzaicinātiem ekspertiem attīstīja kritisko domāšanu, spējas analizēt saņemto informāciju, atšķirt subjektīvo no objektīvā.

Rolands Timermanis, vecākais referents, Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde

Elizabete-Vitola.jpg

Prasme domāt piemīt ikvienam cilvēkam, taču arī šī iemaņa ir nemitīgi jāattīsta. Studiju spēks ir pasniedzēji, kas ir Latvijas un starptautiskās politikas eksperti un viedokļa līderi. Viņi ir tieši tās personības, no kurām ir vērts mācīties!

Elizabete Vītola, LNT Ziņu dienesta raidījuma 900 sekundes žurnāliste

Uzņemšanas prasības

Obligātās prasības
 • Augstākā izglītība – akadēmiskais vai profesionālais bakalaura grāds sociālajās vai humanitārajās zinātnēs.
 • Gadījumā, ja bakalaura vai 2. līmeņa profesionālā augstākā izglītība (vai tai pielīdzināta izglītība) iegūta valsts akreditētā studiju programmā citās zinātnēs – pārrunas ar programmas vadītāju.
Dokumenti, kas jāiesniedz
 • Jāaizpilda pieteikums elektroniskajā Uzņemšanas sistēmā https://uznemsana.rsu.lv vai, piesakoties klātienē, jāaizpilda iesniegums
 • Pases vai ID kartes kopija (oriģināls jāuzrāda)
 • Bakalaura diploma un diploma pielikuma kopija (oriģināli jāuzrāda)
 • Dokuments, kas apliecina dokumentu reģistrēšanas pakalpojuma apmaksu
 • Ja kādā no iesniedzamajiem dokumentiem ir cits personas uzvārds un/vai vārds un/vai personas kods nekā pasē, tad jāuzrāda arī dokuments, kas apliecina personas datu maiņu
 • Ja reflektants izglītības dokumentu vai akadēmisko grādu ir ieguvis ārvalstīs, iesniegumam pievieno Akadēmiskās informācijas centra izziņu par to, kādam Latvijā piešķirtam izglītības dokumentam vai akadēmiskajam grādam atbilst ārvalstīs iegūtais izglītības dokuments vai grāds
Vērtēšanas kritēriji

Studiju programmas Reģionālā politika un valsts pārvaldība reflektantus imatrikulē saskaņā ar konkursa rezultātiem, ko veido diploma vidējā svērtā atzīme.

Ko studēt tālāk

Studijas iespējams turpināt RSU doktora studiju programmās:

Politikas zinātne

Socioloģija

Komunikācijas kultūra un multimediji

Psiholoģija

Programmas vadītājs

Kontaktinformācija