Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par programmu

Studiju virziens:
socioloģija, politoloģija un antropoloģija
Maģistra studiju programma
akreditēta līdz
Iegūstamais grāds:
akadēmiskais sociālo zinātņu maģistra grāds politikas zinātnē
Valoda: Latviešu
Apjoms kredītpunktos/ECTS: 80/120
Lekciju norises vieta: Rīga
2 gadi
Pk.
18.00–21.00
S.
10.00–15.00
Vietu skaits:
1 bezmaksas
14 maksas
2200 EUR/gadā
Sākot ar otro semestri, studiju maksas atlaides tiek attiecinātas uz maģistra studiju programmu Reģionālā politika un valsts pārvaldība un Starptautiskās attiecības un diplomātija kopējā saraksta diviem labākajiem studentiem.
No 2021./22. akadēmiskā gada piedāvāsim programmas studentiem jaunu, īpašu hibrīdapmācības modeli – tas dod iespēju vienkārši, ērti un interesanti studēt ikvienam neatkarīgi no atrašanās vietas.
 • Studē sev ērtākajā veidā! Nāc uz augstskolu vai pieslēdzies video tiešraidei no mājas un jūties kā auditorijā! Nevari pieslēgties tiešraidē? Noskaties lekciju videoierakstā!
 • Izvēlies interesantākos studiju priekšmetus! Katru semestri studiju programmas saturs tiks pielāgots studentu grupas interesēm. Saki, ko vēlies, un studē, ko izvēlējies!
 • Maksā ērtākajā veidā – ik mēnesi, semestri vai mācību gadu!

Vienīgā studiju programma Latvijā, kura īpaši vērsta uz pašvaldību, valsts pārvaldes, nevalstiskā sektora, lobiju organizāciju, masu mediju un citu, ar politikas nozari cieši saistītu speciālistu starpdisciplināru sagatavošanu. Programmas absolventi iegūs padziļinātas zināšanas valsts vispārējās pārvaldības veidošanā, e-pārvaldes specifikā, pārvaldes tiesiskajos, teritoriālajos, finansiālajos un sociāli psiholoģiskajos aspektos, iepazīsies ar lobisma teoriju un praksi, kā arī citiem, ES standartiem atbilstīgas, centrālās un reģionālās pārvaldes aspektiem.

2019. gada martā veiktajā SKDS * aptaujā iedzīvotājiem ticis lūgts vērtēt, kur, ņemot vērā visus ar darbu saistītos apstākļus – atalgojumu, darba vietas drošumu, darba apstākļus, sociālās garantijas u. tml. – kopumā labāk strādāt: valsts vai privātajā sektorā?

Viedokli, ka valsts sektorā ir nodrošinātas vislabākās darba vietas, pauduši 55 % aptaujāto.

skds_labaka_darba_vieta.jpg

Darbs valsts pārvaldē dod

 • iespēju strādāt lielā un profesionāli augsti kvalificētā kolektīvā;
 • pienākumu plašumu – parasti valsts iestāde kādā konkrētā jomā ir atbildīga par visu valsti vai vismaz plānošanas reģionu vai novadu;
 • darba stabilitāti;
 • augstu atbildības līmeni un dinamiski manīgus pienākumus;
 • iespēju iesaistīties dažādos projektos un darboties darba grupās;
 • skaidri definētu, konkurētspējīgu un stabilu atalgojuma un prēmiju sistēmu;
 • sistemātiskas karjeras izaugsmes iespējas – iespēju kandidēt uz amatiem citās valsts iestādēs;
 • sociālās garantijas, apmācības iespējas, rotāciju jeb iespēju gūt pieredzi dažādās nozarēs;
 • komandējumus un pieredzes apmaiņas braucienus;
 • iespēju līdzdarboties starptautiskos sadarbības projektos;
 • piekļuvi dažādai informācijai;
 • mūsdienīgu un modernu darba vidi;
 • iespēju strādāt darbu, kas atkal tiek uzskatīts par prestižu, kā arī iespēju iegūt labu ierakstu CV.

Nāc studēt programmā Reģionālā politika un valsts pārvaldība – tas ir  vienkāršs, ērts un interesants ceļš uz mūsdienīgām zināšanām!

Studiju vide, saturs un metodes

Studiju vide

Studijas norisinās mūsdienīgā un labiekārtotā vidē, kur studentiem un pasniedzējiem pieejamas jaunākās tehnoloģijas, kā arī ērtas studiju telpas un patstāvīgā darba vietas.

Studiju saturs

1. studiju gads

Iepazīsies vai atsvaidzināsi zināšanas par valsts pārvaldes pamatiem, apgūsi e-pārvaldības jaunākās tendences, kā arī administratīvās un pašvaldību tiesības, teritoriju pārvaldību, reģionālo politiku un globlizācijas ietekmi uz pārvaldes procesiem. Varēsi arī izvēlēties padziļināt savas zināšanas kādā no izvēles kursiem: publiskā sektora finanses, sociālā nevienlīdzīva un stratifikācija vai arī politiskā kultūra, līdzdalība un likumdošanas iniciatīvas process.

2. studiju gads

Apgūsi Eiropas sociālās politikas principus, sociālo un vadības psiholoģiju, ES vērtības, interešu lobēšanas teoriju un praktiskās iemaņas Latvijā un Eiropā. Studiju procesa noslēgumā – maģistra darba izstrāde.

Apgūstamie studiju kursi

Būsi ieguvis zināšanas

 • politikas un valsts pārvaldes teorētiskajos aspektos,
 • modernas valsts pārvaldes darbības principos,
 • nacionāla un starptautiska līmeņa tiesiskajā un organizatoriskajā regulējumā,
 • pārvaldes procesiem nepieciešamo resursu plānošanā un vadībā,
 • indivīdu iesaistes iespējās likumdošanas un citu iniciatīvu realizācijai VP u. c.

Būsi ieguvis prasmes

 • profesionālās kompetences un iemaņu paplašināšanai politikas un valsts pārvaldes nozarē reģionālā, nacionālā un starptautiskā mērogā,
 • veikt akadēmiskos un lietišķos pētījumus – analizēt un novērtēt dinamiskās izmaiņas Latvijas un Eiropas politikā un valsts pārvaldē,
 • kritiski analītiskajā domāšanā un spējā izvērtēt un prognozēt politisko procesu virzību un savu ietekmes potenciālu, 
 • interešu lobēšanas tehnikā Latvijā un ES u. c.

Studiju metodes

 • Moduļu sistēma
 • Lekcijas
 • Semināri
 • Patstāvīgie darbi (esejas, referāti)

Studiju norises vietas

RSU centrālā ēka

Darba iespējas pēc studijām

Programmas absolventiem darba iespējas ir visu līmeņu valsts varas realizācijas struktūrās – no likumdevēja, t. i., Saeimas līdz pagasta pārvaldei. Tāpat gūtās zināšanas ļauj kļūt par ekspertiem politikas un pārvaldes problēmu pētījumos, kā arī sabiedrības procesu vērtētājiem un komentētājiem masu medijos, savukārt privātajā sektorā maģistra grāda ieguvēji var darboties kā uzņēmumu pārvaldes sistēmas organizatori un projektu vadītāji.

Reģionālās politikas studijas – jaudīgs tramplīns politisko procesu speciālistiem kā Baltinavā un Cēsīs, tā Rīgā un Briselē

Absolventi

tatjana_titareva.png

Programma māca domāt un kritiski analizēt dažādus notikumus politikā. Lielākai daļu pasniedzēju ir praktiska pieredze politikā, kuru viņi veiksmīgi apvieno ar akadēmiskās pasaules prasībām, augsti profesionāli, ar aizrautību pasniedzot savus kursus. Pasniegšanas procesā tiek izmantotas mūsdienu metodes, kuras notur studentu uzmanību pēc nogurdinošas darba dienas. Ļoti patīk tas, ka programmā tiek veltīta uzmanība arī starptautiskiem aspektiem. Izteikti pretimnākoša administrācija un studentcentrēta pieeja, kas uztur pozitīvu universitātes tēlu un nodrošina lielisku izglītības kvalitāti.

Tatjana Titareva, starptautisko projektu vadītāja valsts pārvaldē (VARAM, ES valstu prezidentūra un OECD)

Rolands-Timermanis.jpg

Studiju laikā bija iespēja diskutēt ar jomas speciālistiem, saņemt daudzpusējas zināšanas par ārpolitikas un iekšpolitikas procesiem. Viedokļu apmaiņa ar kursa biedriem, pasniedzējiem un uzaicinātiem ekspertiem attīstīja kritisko domāšanu, spējas analizēt saņemto informāciju, atšķirt subjektīvo no objektīvā.

Rolands Timermanis, vecākais referents, Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde

Elizabete-Vitola.jpg

Prasme domāt piemīt ikvienam cilvēkam, taču arī šī iemaņa ir nemitīgi jāattīsta. Studiju spēks ir pasniedzēji, kas ir Latvijas un starptautiskās politikas eksperti un viedokļa līderi. Viņi ir tieši tās personības, no kurām ir vērts mācīties!

Elizabete Vītola, LNT Ziņu dienesta raidījuma 900 sekundes žurnāliste

Uzņemšanas prasības

Obligātās prasības
 • Augstākā izglītība – akadēmiskais vai profesionālais bakalaura grāds sociālajās vai humanitārajās zinātnēs
 • Gadījumā, ja bakalaura vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība (vai tai pielīdzināta izglītība) iegūta valsts akreditētā studiju programmā citās zinātnēs, – pārrunas ar programmas vadītāju
Dokumenti, kas jāiesniedz
 • Jāaizpilda pieteikums elektroniskajā Uzņemšanas sistēmā https://uznemsana.rsu.lv un jāpievieno sekojoši dokumentu elektroniskie faili / datnes:
 • Pase vai personas apliecība (eID abas puses)
 • Fotogrāfija (studējošā apliecībai)
 • Bakalaura diploms un diploma pielikums 
 • Dokuments, kas apliecina dokumentu reģistrēšanas pakalpojuma apmaksu
 • Ja kādā no iesniedzamajiem dokumentiem ir cits personas uzvārds un/vai vārds un/vai personas kods nekā pasē, tad jāuzrāda arī dokuments, kas apliecina personas datu maiņu
 • Ja reflektants izglītības dokumentu vai akadēmisko grādu ir ieguvis ārvalstīs (izņemot Igaunijā un Lietuvā), iesniegumam pievieno Akadēmiskās informācijas centra izziņu par to, kādam Latvijā piešķirtam izglītības dokumentam vai akadēmiskajam grādam atbilst ārvalstīs iegūtais izglītības dokuments vai grāds
Vērtēšanas kritēriji

Studiju programmas Reģionālā politika un valsts pārvaldība reflektantus imatrikulē saskaņā ar konkursa rezultātiem, ko veido diploma vidējā svērtā atzīme.

Vienādu vērtējumu summas gadījumā konkursu ietekmē vienas svešvalodas (angļu, vācu vai franču) zināšanu novērtējums - starptautisks valodas tests, kas kārtots pēdējo divu gadu laikā, vai eksāmena atzīme no bakalaura diploma pielikuma.

Ko studēt tālāk

Studijas iespējams turpināt RSU doktora studiju programmās.

Aktualitātes

Programmas vadība

Docētāji

Andris Sprūds
Dekāns, Docētājs
Ieva Bikava
Studiju inovāciju projektu koordinatore, Docētāja, Pētniece
Anna Broka
Docētāja, Studiju programmas vadītāja
Tatjana Muravska
Docētāja, Studiju programmas vadītāja
Lidija Rozentāle
Docētāja, Studiju programmas vadītāja
Vija Sīle
Katedras vadītāja, Docētāja
Mārtiņš Daugulis
Studiju programmas vadītājs, Docētājs
Vineta Kleinberga
Pētnieka p.i.

Kontaktinformācija