Skip to main content

Īsumā par programmu

Studiju virziens:
Sociālā labklājība
Bakalaura studiju programma
akreditēta līdz
Iegūstamais grāds:
Profesionālais bakalaura grāds sociālajā darbā un sociālā darbinieka kvalifikācija
Valoda: Latviešu
Apjoms kredītpunktos/ECTS: 160/240
Lekciju norises vieta: Rīga
Nepilna laika studijas
4,5 gadi
Vietu skaits:
12 maksas
1 280,00 EUR/gadā

Programmas mērķis ir sniegt profesionālo augstāko izglītību sociālā darba speciālistu sagatavošanā, nodrošinot integratīvu sociālo, humanitāro un medicīnisko pamatzināšanu bāzi sociālā darbinieka vispusīgas profesionālās kompetences attīstīšanai. Programmas nodrošina speciālo profesionālo zināšanu, prasmju un iemaņu apguvi sociālajā un klīniskajā sociālajā darbā, balstoties uz daudzpakāpju praktikumu un mācību prakses sistēmu, attīsta studējošajos jaunrades spējas un talantus sekmīgai profesionālai vai akadēmiskai karjerai un veicina studējošo profesionālo pilnveidošanos.

Studiju vide un metodes

Studiju vide

Studijas norisinās mūsdienīgā un labiekārtotā universitātes vidē un sniedz iespēju skaidri un saprotami uztvert mācību saturu, kā arī netraucēti patstāvīgi apgūt mācību vielu.

 • Apgūsi humanitāro un sociālo zinību disciplīnas, kas attīsta studējošo kritiski radošās domāšanas prasmes, nodrošina izpratni par cilvēka psihosociālo attīstību, starppersonu attiecībām, sociālām sistēmām, ekonomiskās, sociālās un kultūras vides ietekmi uz cilvēka psihosociālo funkcionēšanu, dzīves kvalitāti, vajadzībām un resursiem.
 • Mācīsies medicīnas disciplīnas – cilvēka anatomiju, fizioloģiju, iekšķīgās slimības, balsta un kustību aparāta slimības, psihiatriju un narkoloģiju, funkcionālo spēju novērtēšanu, farmakoloģijas pamatus, psihosomātisko medicīnu un psihoterapiju. Šo disciplīnu apguves mērķis ir nodrošināt studējošos ar nepieciešamajām teorētiskajām zināšanām, kas veicina izpratni par cilvēka organisma veselību un tās ietekmi uz cilvēka dzīves darbībām un sociālo funkcionēšanu.
 • Studēsi pecialitātes priekšmetus – sociālā darba organizāciju pašvaldībās, sociālā darba teorijas un metodes, sociālo darbu ar ģimeni un grupām, sociālo pedagoģiju, sarunu vadīšanas un terapeitisko attiecību veidošanas prasmes, sociālā darba pārraudzību un sabiedriskās attiecības, klīniskais sociālais darbu ar bērniem, pieaugušajiem un infekcijas slimību pacientiem, kuriem ir īpašas medicīniskās problēmas.

Studiju metodes

Programmas sekmīgai apguvei tiek izmantotas dažādas mācību formas: lekcijas, semināri, praktikumi, meistardarbnīcas un citas aktīvas mācību formas. Lai nodrošinātu profesionālo prasmju efektīvu apguvi, studējošajiem tiek nodrošināta daudzpusīga mācību prakse dažādās veselības aprūpes un sociālo pakalpojumu institūcijās ar dažādām klientu grupām. Mācību procesā svarīga loma ir atvēlēta studentu patstāvīgajām studijām un pētniecībai.

Studiju norises vietas

 

 

Darba iespējas pēc studijām

Studiju programmas absolventi spēj identificēt un analizēt sociālās problēmas un sociālās vajadzības, praktizēt tiešu un netiešu iejaukšanos sociālo problēmu risināšanā, kā arī praktiski izmantot normatīvos aktus, realizējot atbilstošu stratēģiju klienta interešu un tiesību aizstāvībai. Profesionāļiem ar RSU iegūtu sociālā darbinieka izglītību piemīt spēja organizēt un vadīt, konsultēt un iedrošināt, sniegt atbalstu un palīdzību problēmsituācijās.

Studiju programmas absolventi strādā sociālās labklājības institūcijās, pašvaldību sociālajos dienestos, valsts un nevalstiskās ārstniecības, veselības un sociālās aprūpes institūcijās (slimnīcās, rehabilitācijas centros, speciālajos aprūpes centros), kā arī skolās, bērnunamos un patversmēs.

Absolventi

marika-smirnova1.jpg

Cilvēks var paņemt tikai tik daudz, cik spēj panest. RSU durvis ir atvērtas ikvienam zinātkāram, radošam un aktīvam cilvēkam ikvienā vecumā, ar jebkādu dzīves bagāžu un pasaules redzējumu. Mēs satiekamies RSU, ieejam citā pasaulē, kuru veidojam un radām.

Marika Smirnova, studiju programmas Sociālais darbs absolvente

Uzņemšanas prasības

Obligātās prasības
 • Vidējā izglītība,
 • centralizētā eksāmena sertifikāts latviešu valodā,
 • centralizētā eksāmena sertifikāts svešvalodā vai starptautiskas testēšanas institūcijas pārbaudījuma dokuments,
Dokumenti, kas jāiesniedz
 • Reflektanta iesniegums uz veidlapas vai elektroniskā pieteikuma izdruka no https://uznemsana.rsu.lv.
 • Pases vai personas apliecības (eID) kopija (oriģināls jāuzrāda).
 • Atestāta, kas apliecina vispārējās vidējās izglītības iegūšanu, kopija (oriģināls jāuzrāda).
 • Atestāta par vispārējo vidējo izglītību pielikuma Sekmju izraksts kopija (oriģināls jāuzrāda), kurā reflektantam, kurš vispārējo vidējo izglītību ir ieguvis laikposmā no 1997. /98. mācību gada līdz pašreizējam uzņemšanas periodam, sekmju izrakstā obligāto un izvēlēto pamatpriekšmetu vērtējums ir vismaz 4 balles 10 ballu sistēmā (atzīmes specializētajos kursos netiek ņemtas vērā).
 • Centralizēto eksāmenu (turpmāk – CE) sertifikātu kopijas (oriģināli jāuzrāda).
 • Dokuments, kas apliecina dokumentu reģistrēšanas pakalpojuma apmaksu.
 • Ja kādā no iesniedzamajiem dokumentiem ir cits personas uzvārds un / vai vārds un / vai personas kods nekā pasē, tad jāuzrāda arī dokuments, kas apliecina personas datu maiņu.
 • Bāreņiem un bez vecāku apgādības palikušiem bērniem jāiesniedz Labklājības ministrijas noteiktā kārtībā izsniegtās bāreņa apliecības kopija (uzrādot oriģinālu).
 • Ja reflektants izglītības dokumentu vai akadēmisko grādu ir ieguvis ārvalstīs, iesniegumam pievieno Akadēmiskās informācijas centra izziņu par to, kādam Latvijā piešķirtam izglītības dokumentam vai akadēmiskajam grādam atbilst ārvalstīs iegūtais izglītības dokuments vai grāds.
Vērtēšanas kritēriji

Studiju programmas Sociālais darbs reflektantus imatrikulē saskaņā ar konkursa rezultātiem, ko veido vidējais vērtējums no CE vērtējuma latviešu valodā un CE vai starptautiskas testēšanas institūcijas pārbaudījuma vērtējuma svešvalodā.

Vienādu vērtējumu gadījumā konkursu ietekmē vidējās izglītības diploma vidējā atzīme.

Ko studēt tālāk

Studijas iespējams turpināt RSU maģistra studiju programmās:

Sociālais darbs

Sociālais darbs ar bērniem un jauniešiem

Programmas vadītājs

Docētāji

Kontaktinformācija