Skip to main content

Īsumā par programmu

Studiju virziens:
Sociālā labklājība
Maģistra studiju programma
akreditēta līdz
Iegūstamais grāds:
Profesionālais maģistra grāds sociālajā darbā un sociālā darbinieka kvalifikācija
Valoda: latviešu
Apjoms kredītpunktos: 80 KP
Lekciju norises vieta: Rīga
Nepilna laika studijas
2,5 gadi
12 maksas vietas
1 125,00 EUR/gadā

Studiju vide un metodes

Studiju saturs

Maģistra studiju programma Sociālais darbs pilnveidojas un attīstās, sekojot pieprasījumam darba tirgū. Studējošajiem tiek piedāvātas iespējas atbilstīgi izvēlei pilnveidot un padziļināt profesionālās zināšanas un prasmes trijās interešu jomās sociālajā darbā:

 • mediācija un psihosociālais darbs,
 • organizāciju un sociālo pakalpojumu kvalitātes vadība,
 • supervīzija sociālajā darbā.

Apgūsi šādus studiju priekšmetus - sociālā darba attīstības mūsdienu problēmas, psihoterapijas principi sociālajā darbā, grupu terapijas metodes, ģimenes mediācija, supervīzijas teorija un prakse sociālajā darbā, supervīzijas specifika sociālajā darbā ar dažādām mērķa grupām, grupu un individuālā supervīzija sociālajā darbā, sociālās tiesības ES un Latvijas sociālajā likumdošanā, vadīšanas psiholoģija un kvalitātes vadība, augstskolu pedagoģija un metodika, sociālo pētījumu metodes u. c.

Studējošiem, kuri strādā sociālā darba nozarē, bet nav ieguvuši sociālā darbinieka kvalifikāciju, ir iespēja pielīdzināt studijām profesionālajā pieredzē iegūtās praktiskās zināšanas un saīsināt kopējo studiju laiku.

Studiju metodes

Studiju programmas apguve balstās uz kontaktnodarbībām un maģistrantu patstāvīgo darbu un pētniecību. Kontaktnodarbību ietvaros ievērojama loma ir paredzēta praktikumiem un integrētajiem maģistra semināriem, kuru nolūks ir teorētisko zināšanu, pētniecības un prakses apguve.

Studiju norises vietas

Medicīnas izglītības tehnoloģiju centrs, Anniņmuižas bulv. 26a

Studiju programmu realizē

 

Darba iespējas pēc studijām

Maģistra studijas nodrošina sociālā darba speciālistu kvalifikācijas pilnveidošanos, un iegūtās zināšanas un prasmes nodrošinās viņu spējas efektīvi darboties sociālās labklājības un veselības aprūpes pakalpojumu struktūrās, spējas darboties pētniecībā un strādāt akadēmiskā vidē.

Uzņemšanas prasības

Obligātās prasības
 • Bakalaura grāds, vai tam pielīdzināms grāds, vai profesionālā augstākā izglītība sociālajās un humanitārajās zinātnēs, pedagoģijā vai sociālajā pedagoģijā, socioloģijā, vadībzinībās, tiesībās, komunikācijas zinātnē, psiholoģijā, veselības aprūpes specialitātēs un rehabilitācijas specialitātēs, kā arī darba pieredze vismaz 1 gada sociālās labklājības institūcijās sociālā darba specialitātēs – jāiesniedz izvērsts profesionālās darbības apraksts,

vai

 • bakalaura grāds vai augstākā izglītība, izņemot augstāk minētajās jomās, kuras laikā apgūti pamata studiju kursi sociālajās zinībās un tiesību zinībās vismaz 10 KP apjomā, kā arī vismaz 1 gada darba pieredze sociālās labklājības institūcijās sociālā darba specialitātēs – jāiesniedz izvērsts profesionālās darbības apraksts.
Dokumenti, kas jāiesniedz
 • Reflektanta iesniegums (uz veidlapas) vai elektroniskā pieteikuma izdruka no https://uznemsana.rsu.lv.
 • Pases vai ID kartes kopija (oriģināls jāuzrāda).
 • Bakalaura diploma un diploma pielikuma kopija (oriģināli jāuzrāda).
 • Dokuments, kas apliecina dokumentu reģistrēšanas pakalpojuma apmaksu.
 • Ja kādā no iesniedzamajiem dokumentiem ir cits personas uzvārds un / vai vārds nekā pasē, tad jāuzrāda arī dokuments, kas apliecina uzvārda un / vai vārda maiņu.
 • Ja reflektants izglītības dokumentu vai akadēmisko grādu ir ieguvis ārvalstīs, iesniegumam pievieno Akadēmiskās informācijas centra izziņu par to, kādam Latvijā piešķirtam izglītības dokumentam vai akadēmiskajam grādam atbilst ārvalstīs iegūtais izglītības dokuments vai grāds.
Vērtēšanas kritēriji

Studiju programmas Sociālais darbs reflektantus imatrikulē saskaņā ar konkursa rezultātiem, ko veido diploma vidējā atzīmes vērtējums.
Vienādu vērtējumu summas gadījumā konkursu ietekmē diploma atzīme svešvalodā.

Ko studēt tālāk

Studijas iespējams turpināt RSU doktora studiju programmās:

Socioloģija

Komunikācijas kultūra un multimediji

Psiholoģija

Kontaktinformācija