Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par programmu

Studiju virziens:
socioloģija, politoloģija un antropoloģija
Maģistra studiju programma
akreditēta līdz
Iegūstamais grāds:
akadēmiskais sociālo zinātņu maģistra grāds socioloģijā
Valoda: Latviešu
Apjoms kredītpunktos/ECTS: 80/120
Lekciju norises vieta: Rīga
2 gadi
Darbdienās
16.00–21.00
S.
8.00–18.00
Vietu skaits:
1 bezmaksas
15 maksas
1890 EUR/gadā

Studiju vide un metodes

Studiju vide

Studijas norisinās mūsdienīgās un labiekārtotās telpās, kas aprīkotas ar ērti lietojamu tehniku. Vide piemērota semināriem un grupu darbiem, kā arī netraucētam individuālam darbam.

Studijās apgūsi mūsdienu socioloģijas teorijas, kvantitatīvo pētījumu metodoloģiju, politikas veidošanas procesus, to analīzi un novērtēšanu, salīdzinošo sociālo politiku, globalizāciju un tautas attīstību, sociālo nevienlīdzību un stratifikāciju, dzīves kvalitātes socioloģiju, jaunatnes socioloģiju, sociālo demogrāfiju, attīstības psiholoģiju, pētniecības ētiku un citus jomas studiju priekšmetus.

Studiju metodes

Studijas tiek organizētas pēc moduļu principa: viens studiju kurss ilgst vidēji četras nedēļas.

Studiju kursos tiek realizētas dažādas mācību metodes saskaņā ar studiju kursa mērķi – lekcijas, apgūto teorētisko zināšanu konkretizācija semināros, problēmsituāciju analīze, referātu izstrāde un to publiska apspriešana. Pielietojamo mācību metožu mērķis ir gan sniegt iespēju apgūt teorētiskās zināšanas un praktiskās iemaņas, atbilstīgi studiju programmas mērķim, gan pilnveidot studentu kritiskās domāšanas prasmes, attīstīt savstarpējas saskarsmes prasmes, spēju strādāt gan individuāli, gan grupā, pilnveidot spēju novērtēt dažādību, pilnveidot prasmi izteikt domas rakstveidā. Liela uzmanība tiek pievērsta studentu patstāvīgajam darbam.

Studiju norises vieta

RSU centrālā ēka, Dzirciema ielā 16

Apgūstamie studiju kursi

Programmas vadītājas komentārs
Absolventes komentārs

Darba iespējas pēc studijām

Iespējamās darba vietas – valsts un pašvaldību iestādēs, nevalstiskās organizācijās, kur nepieciešami speciālisti, kas izprot sabiedrībā notiekošos sociālos procesus un dažādu sociālo grupu problēmas, un balstoties uz datu analīzi un teorētiskajām zināšanām var piedāvāt problēmu risinājumus.

Absolventi

soc.proc_..jpg

Šī programma mani uzrunāja, jo tā piedāvāja izprast ne tikai sociālo un politisko procesu norisi, bet arī veikt to analīzi un meklēt optimālāko risinājumu. Mana sākotnējā izglītība ir ekonomikas nozare, bet šīs studijas man pavēra jaunas, plašas durvis uz sabiedrības izpratni. Ikdienā apkārt notiek dažādi procesi, kuriem nepievērsu uzmanību un tos neizpratu. Nu spēju saskatīt sabiedrībā notiekošo plašākā kontekstā. Studiju laikā padziļināti iepazinos ar tādiem procesiem kā sociālās nevienlīdzības palielināšanās, nabadzības un sociālās atstumtības problēmu aktualizēšanās, kas lika iedziļināties problemātikā un apjaust to daudzšķautnainību. Apguvu politikas jēdzienu politikas ietekmes novērtējuma kontekstā, kā arī politikas procesus, analīzi, lēmumu pieņemšanas modeļus. Šīs zināšanas man ļoti noder manā tiešajā darbā. Iegūtās zināšanas noder ikvienam cilvēkam, kam interesē un rūp apkārtējie cilvēki un sabiedrība.

Ieva Klinsone, Finanšu ministrija, Finanšu vadības un metodoloģijas departamenta vecākā eksperte

Uzņemšanas prasības

Obligātās prasības
  • Bakalaura vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība vai tai pielīdzināma izglītība, kas iegūta valsts akreditētā studiju programmā.
Dokumenti, kas jāiesniedz
  • Jāaizpilda pieteikums elektroniskajā Uzņemšanas sistēmā https://uznemsana.rsu.lv vai, piesakoties klātienē, jāaizpilda iesniegums
  • Pases vai ID kartes kopija (oriģināls jāuzrāda)
  • Bakalaura diploma un diploma pielikuma kopija (oriģināli jāuzrāda)
  • Dokuments, kas apliecina dokumentu reģistrēšanas pakalpojuma apmaksu
  • Ja kādā no iesniedzamajiem dokumentiem ir cits personas uzvārds un/vai vārds un/vai personas kods nekā pasē, tad jāuzrāda arī dokuments, kas apliecina personas datu maiņu
  • Ja reflektants izglītības dokumentu vai akadēmisko grādu ir ieguvis ārvalstīs, iesniegumam pievieno Akadēmiskās informācijas centra izziņu par to, kādam Latvijā piešķirtam izglītības dokumentam vai akadēmiskajam grādam atbilst ārvalstīs iegūtais izglītības dokuments vai grāds.
Vērtēšanas kritēriji

Studiju programmas Sociālo procesu analīze un vadība reflektantus imatrikulē saskaņā ar konkursa rezultātiem, ko veido diploma vidējā svērtā atzīme.

Vienādu vērtējumu summas gadījumā konkursu ietekmē vienas svešvalodas (angļu, vācu vai franču) zināšanu novērtējums - starptautisks valodas tests, kas kārtots pēdējo divu gadu laikā, vai eksāmena atzīme no bakalaura diploma pielikuma.

Ko studēt tālāk

Studijas iespējams turpināt RSU doktora studiju programmās:

Socioloģija

Politikas zinātne

Komunikācijas kultūra un multimediji

Psiholoģija

Programmas vadītājs

Kontaktinformācija