Skip to main content

Īsumā par programmu

Studiju virziens:
Tiesību zinātne
Maģistra studiju programma
akreditēta līdz
Iegūstamais grāds:
Profesionālais maģistra grāds tiesību zinātnē un jurista kvalifikācija
Valoda: latviešu
Apjoms kredītpunktos: 60 KP
Lekciju norises vieta: Rīga
Pilna laika studijas
1,5 gadi
Pk
18.00–21.00
S
10.00–15.00
5 budžeta vietas
80 maksas vietas
1 690,00 EUR/gadā
1,5 gada studiju programma paredzēta studentiem ar iepriekš iegūtu profesionālo augstāko izglītību

Programma sniedz plašas teorētiskās zināšanas starptautiskajās un Eiropas tiesībās, prasmes orientēties nacionālu un starptautisku sociālo norišu kontekstā, identificēt, analizēt un risināt tiesiska rakstura problēmas.

Studiju vide un metodes

Studiju vide

Studentiem tiek nodrošināta  esošajam tehnikas attīstības līmenim atbilstoša vide, telpas un aprīkojums, docētāju un atbalsta personāla  radīta īpaši labvēlīga atmosfēra

Studiju sākumā apgūsi obligātos mācību priekšmetus, iegūstot zināšanas, lai patstāvīgi veiktu pētniecisko darbu, kā arī pamatzināšanas pedagoģijā un sociālajā psiholoģijā, kā arī zināšanas par Eiropas Savienības cilvēktiesību aizsardzības mehānismu un starptautiskajā sadarbībā krimināllietās, civillietās un administratīvajās lietās. Iegūtās zināšanas radīs metodoloģisko pamatu turpmākajam patstāvīgajam darbam pētniecībā, kā arī izpratni par aktuāliem tiesiskās sadarbības, cilvēktiesību jautājumiem un informatīvajām sistēmām.

Studiju otrajā posmā apgūsi izvēles studiju priekšmetus atbilstoši savām interesēm vai darba specifikai, iegūstot nepieciešamas zināšanas un kompetences medicīnas un sociālajās tiesībās, starptautiskajās un Eiropas tiesībās, kā arī operatīvajā darbā. Turpmākajā mācību procesā studenti nostiprināsi iegūtās zināšanas praksē un tās aizstāvēšanā. Studiju nobeigumā izstrādāsi un aizstāvēsi maģistra darbu.

Studiju laikā būs iespējas piedalīties RSU organizētajās zinātniskajās konferencēs, apmeklēt Bīriņu vasaras skolu juristiem un izmantot Erasmus+ piedāvātās iespējas.

Atbilstoši RSU noslēgtajiem līgumiem praksi iespējams apgūt tiesībsargājošās valsts institūcijās (tiesā, prokuratūrā, Valsts policijā) vai reglamentēto juridisko profesiju birojos (zvērinātu advokātu, zvērinātu notāru, zvērinātu tiesu izpildītāju, kā arī juridiskajos birojos).

Studiju metodes

Studiju procesā izmantotas dažādas apmācības formas - lekcijas, semināri, patstāvīgie pētnieciskie darbi (referāti), darbs grupās un darba rezultāta prezentācija. Zināšanu pārbaudes forma ir eksāmens. Zināšanu nostiprināšana notiek praksē un tās aizstāvēšanā.

Studiju norises vietas

Darba iespējas pēc studijām

Absolventi var pretendēt uz reglamentēto profesiju amatiem ar juridiskās kvalifikācijas prasību un maģistra grādu tiesību zinātnē valsts un pašvaldību iestādēs un privātos uzņēmumos (zvērinātu advokātu birojos, juridiskajos birojos), valsts dienestos, pirmstiesas izmeklēšanas iestādēs, iestādēs ar operatīvā darba subjekta tiesībām un tiesās.

Absolventi

Aleksandra-Suvorova.jpg

Ne velti saka, ka studiju gadi ir tie labākie dzīves gadi! Arī es tagad to varu teikt, jo absolvēju RSU maģistrantūras programmu Tiesību zinātne. Šie trīs studiju gadi man ir snieguši turpmākajā darbā nepieciešamas kvalitatīvas teorētiskās un praktiskās zināšanas, kuras manā darbā ir augstu novērtētas, pasniedzējus, pie kuriem var vērsties ar jebkuru jautājumu, pretī saņemot profesionālu atbildi un padomu, un, protams, jaunus draugus, ar kuriem mācību process vienmēr ir jautrāks un vieglāks. Līdz ar to, noteikti turpināšu studijas doktorantūrā tieši RSU!

Aleksandra Suvorova, Valsts Policijas Rīgas reģiona pārvaldes Kriminālpolicijas nodaļas vecākā inspektore

Uzņemšanas prasības

Obligātās prasības
  • Augstākā izglītība – profesionālais bakalaura grāds tiesību zinātnē.
Dokumenti, kas jāiesniedz
  • Reflektanta iesniegums (uz veidlapas) vai elektroniskā pieteikuma izdruka no https://uznemsana.rsu.lv.
  • Pases vai ID kartes kopija (oriģināls jāuzrāda).
  • Bakalaura diploma un diploma pielikuma kopija (oriģināli jāuzrāda).
  • Dokuments, kas apliecina dokumentu reģistrēšanas pakalpojuma apmaksu.
  • Ja kādā no iesniedzamajiem dokumentiem ir cits personas uzvārds un / vai vārds nekā pasē, tad jāuzrāda arī dokuments, kas apliecina uzvārda un / vai vārda maiņu.
  • Ja reflektants izglītības dokumentu vai akadēmisko grādu ir ieguvis ārvalstīs, iesniegumam pievieno Akadēmiskās informācijas centra izziņu par to, kādam Latvijā piešķirtam izglītības dokumentam vai akadēmiskajam grādam atbilst ārvalstīs iegūtais izglītības dokuments vai grāds.
Vērtēšanas kritēriji

Studiju programmas "Tiesību zinātne" reflektantus imatrikulē saskaņā ar konkursa rezultātiem, ko veido diploma vidējā atzīme.

Vienādu vērtējumu summas gadījumā konkursu ietekmē pēdējo 3 gadu laikā iegūta augstāka profesionālā kvalifikācija juridisko zinātņu jomā.

Ko studēt tālāk

Studijas iespējams turpināt RSU doktora studiju programmās:

Kontaktinformācija