Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par programmu

Studiju virziens:
tiesību zinātne
Maģistra studiju programma
akreditēta līdz
Iegūstamais grāds vai kvalifikācija:
profesionālais maģistra grāds tiesību zinātnē un jurista kvalifikācija
Valoda: Latviešu
Apjoms kredītpunktos/ECTS: 60/90
Lekciju norises vieta: Rīga
1,5 gadi
Pk.
18.00–21.00
S.
8.30–19.00
Vietu skaits:
1 bezmaksas
47 maksas
2300 EUR/gadā
1,5 gada studiju programma paredzēta studentiem ar iepriekš iegūtu profesionālo augstāko izglītību

Programma sniedz plašas teorētiskās zināšanas starptautiskajās un Eiropas tiesībās, prasmi orientēties nacionālu un starptautisku sociālo norišu kontekstā, identificēt, analizēt un risināt tiesiska rakstura problēmas.

Studiju vide un metodes

Studiju vide

Studentiem tiek nodrošināta mūsdienīga un moderna studiju vide un aprīkojums, kā arī īpaši labvēlīga atmosfēra, ko rada docētāju un atbalsta personāla atsaucība un iejūtība.

Studiju sākumā apgūsi obligātos studiju kursus, iegūstot zināšanas, lai patstāvīgi veiktu pētniecisko darbu, kā arī pamatzināšanas pedagoģijā un sociālajā psiholoģijā, zināšanas par Eiropas Savienības cilvēktiesību aizsardzības mehānismu un starptautiskajā sadarbībā krimināllietās, civillietās un administratīvajās lietās. Iegūtās zināšanas radīs metodoloģisko pamatu turpmākajam patstāvīgajam darbam pētniecībā, kā arī izpratni par aktuāliem tiesiskās sadarbības, cilvēktiesību jautājumiem un informatīvajām sistēmām.

Studiju otrajā posmā apgūsi izvēles studiju kursus atbilstoši savām interesēm vai darba specifikai, iegūstot nepieciešamās zināšanas un kompetences medicīnas un sociālajās tiesībās, starptautiskajās un Eiropas tiesībās, kā arī operatīvajā darbā. Turpmākajā studiju procesā nostiprināsi iegūtās zināšanas praksē. Studiju nobeigumā izstrādāsi un aizstāvēsi maģistra darbu.

Studiju laikā būs iespēja piedalīties RSU organizētajās zinātniskajās konferencēs, apmeklēt Bīriņu vasaras skolu juristiem un izmantot Erasmus+ piedāvātās iespējas.

Atbilstoši RSU noslēgtajiem līgumiem praksi iespējams apgūt tiesībsargājošās valsts institūcijās (tiesā, prokuratūrā, Valsts policijā) vai reglamentēto juridisko profesiju birojos (zvērinātu advokātu, zvērinātu notāru, zvērinātu tiesu izpildītāju, kā arī juridiskajos birojos).

Studiju metodes

Studiju procesā tiek izmantotas lekcijas, semināri, patstāvīgais pētnieciskais darbs (referāti), darbs grupās un darba rezultāta prezentācija. Zināšanu pārbaudes forma ir eksāmens. Zināšanu nostiprināšana notiek praksē.

Studiju norises vietas

Apgūstamie studiju kursi

Darba iespējas pēc studijām

Absolventi var pretendēt uz reglamentēto profesiju amatiem ar juridiskās kvalifikācijas prasību un maģistra grādu tiesību zinātnē valsts un pašvaldību iestādēs un privātajos uzņēmumos (zvērinātu advokātu birojos, juridiskajos birojos), valsts dienestā, pirmstiesas izmeklēšanas iestādēs, iestādēs ar operatīvā darba subjekta tiesībām un tiesā.

RSU profesore Sandra Kaija: topošajam juristam jāiemācās argumentēt
Ar airiem ūdenī: RSU tiesību zinātnes maģistrante Juta Kacena

Absolventi

Aleksandra-Suvorova.jpg

Ne velti apgalvo, ka studiju gadi ir labākie dzīves gadi! Arī es tagad to varu teikt, jo absolvēju RSU maģistrantūras programmu Tiesību zinātne. Šie trīs studiju gadi man ir snieguši turpmākajā darbā nepieciešamās teorētiskās un praktiskās zināšanas, kuras manā darbā ir augstu novērtētas. Studiju procesā satiku docētājus, pie kuriem var vērsties ar jebkuru jautājumu, pretī saņemot profesionālu atbildi vai padomu, un, protams, iepazinu jaunus draugus, ar kuriem studiju process vienmēr bija jautrāks un vieglāks. Līdz ar to noteikti turpināšu studijas doktorantūrā tieši RSU!

Aleksandra Suvorova, Valsts policijas Rīgas reģiona pārvaldes Kriminālpolicijas nodaļas vecākā inspektore

Uzņemšanas prasības

Obligātās prasības
  • Profesionālais vai akadēmiskais bakalaura grāds tiesību zinātnēs vai profesionālais bakalaura grāds policijas darbā.
  • Reflektantiem – amatpersonām, kuras vēlas studēt B studiju daļā „Operatīvais darbs“ nepieciešama 2.kategorijas pielaide darbam ar valsts noslēpuma objektiem.
Dokumenti, kas jāiesniedz
  • Jāaizpilda pieteikums elektroniskajā Uzņemšanas sistēmā https://uznemsana.rsu.lv un jāpievieno sekojoši dokumentu elektroniskie faili/datnes:
  • Pase (datu lapa) vai personas apliecība (eID abas puses)
  • Fotogrāfija (studējošā apliecībai)
  • Bakalaura diploms un diploma pielikums 
  • Dokuments, kas apliecina dokumentu reģistrēšanas pakalpojuma apmaksu
  • Ja kādā no iesniedzamajiem dokumentiem ir cits personas uzvārds un/vai vārds un/vai personas kods nekā pasē, tad jāuzrāda arī dokuments, kas apliecina personas datu maiņu
  • Ja reflektants izglītības dokumentu vai akadēmisko grādu ir ieguvis ārvalstīs (izņemot Igaunijā un Lietuvā), iesniegumam pievieno Akadēmiskās informācijas centra izziņu par to, kādam Latvijā piešķirtam izglītības dokumentam vai akadēmiskajam grādam atbilst ārvalstīs iegūtais izglītības dokuments vai grāds
Vērtēšanas kritēriji

Studiju programmas Tiesību zinātne reflektantus imatrikulē saskaņā ar konkursa rezultātiem, ko veido diploma vidējā svērtā atzīme.

Vienādu vērtējumu summas gadījumā konkursu ietekmē vienas svešvalodas (angļu, vācu vai franču) zināšanu novērtējums - starptautisks valodas tests, kas kārtots pēdējo divu gadu laikā, vai eksāmena atzīme no bakalaura diploma pielikuma.

Ko studēt tālāk

Studijas iespējams turpināt RSU doktora studiju programmās:

Programmas direktors

Kontaktinformācija