Skip to main content

Īsumā par programmu

Studiju virziens:
Tiesību zinātne
Maģistra studiju programma
akreditēta līdz
Iegūstamais grāds:
Profesionālais maģistra grāds tiesību zinātnē un jurista kvalifikācija
Valoda: Latviešu
Apjoms kredītpunktos/ECTS: 60/90
Lekciju norises vieta: Rīga
Pilna laika studijas
1,5 gadi
Pk.
18.00–21.00
S.
10.00–15.00
Vietu skaits:
5 budžeta
80 maksas
1 850,00 EUR/gadā
1,5 gada studiju programma paredzēta studentiem ar iepriekš iegūtu profesionālo augstāko izglītību

Programma sniedz plašas teorētiskās zināšanas starptautiskajās un Eiropas tiesībās, prasmes orientēties nacionālu un starptautisku sociālo norišu kontekstā, identificēt, analizēt un risināt tiesiska rakstura problēmas.

Studiju vide un metodes

Studiju vide

Studentiem tiek nodrošināta  esošajam tehnikas attīstības līmenim atbilstoša vide, telpas un aprīkojums, docētāju un atbalsta personāla  radīta īpaši labvēlīga atmosfēra

Studiju sākumā apgūsi obligātos mācību priekšmetus, iegūstot zināšanas, lai patstāvīgi veiktu pētniecisko darbu, kā arī pamatzināšanas pedagoģijā un sociālajā psiholoģijā, kā arī zināšanas par Eiropas Savienības cilvēktiesību aizsardzības mehānismu un starptautiskajā sadarbībā krimināllietās, civillietās un administratīvajās lietās. Iegūtās zināšanas radīs metodoloģisko pamatu turpmākajam patstāvīgajam darbam pētniecībā, kā arī izpratni par aktuāliem tiesiskās sadarbības, cilvēktiesību jautājumiem un informatīvajām sistēmām.

Studiju otrajā posmā apgūsi izvēles studiju priekšmetus atbilstoši savām interesēm vai darba specifikai, iegūstot nepieciešamas zināšanas un kompetences medicīnas un sociālajās tiesībās, starptautiskajās un Eiropas tiesībās, kā arī operatīvajā darbā. Turpmākajā mācību procesā studenti nostiprināsi iegūtās zināšanas praksē un tās aizstāvēšanā. Studiju nobeigumā izstrādāsi un aizstāvēsi maģistra darbu.

Studiju laikā būs iespējas piedalīties RSU organizētajās zinātniskajās konferencēs, apmeklēt Bīriņu vasaras skolu juristiem un izmantot Erasmus+ piedāvātās iespējas.

Atbilstoši RSU noslēgtajiem līgumiem praksi iespējams apgūt tiesībsargājošās valsts institūcijās (tiesā, prokuratūrā, Valsts policijā) vai reglamentēto juridisko profesiju birojos (zvērinātu advokātu, zvērinātu notāru, zvērinātu tiesu izpildītāju, kā arī juridiskajos birojos).

Studiju metodes

Studiju procesā izmantotas dažādas apmācības formas - lekcijas, semināri, patstāvīgie pētnieciskie darbi (referāti), darbs grupās un darba rezultāta prezentācija. Zināšanu pārbaudes forma ir eksāmens. Zināšanu nostiprināšana notiek praksē un tās aizstāvēšanā.

Studiju norises vietas

Apgūstamie studiju kursi

Kursa kodsStudiju kursa nosaukumsĪstenotājsKursa vadītājsKredītpunkti / ETCS
JF_257Administratīvais processJuridiskā fakultāteJuris Zīvarts2 / 3
JF_247Administratīvās tiesībasJuridiskā fakultāteNikolajs Ozoliņš2 / 3
JF_212Atbildība e-vidē un jurisdikcijaJuridiskā fakultāteAldis Lieljuksis2 / 3
JF_117Biomedicīnas tiesiskās problēmasJuridiskā fakultāteAldis Lieljuksis2 / 0
JF_210Cilvēktiesību īstenošana un aizsardzības digitālajā vidēJuridiskā fakultāteAldis Lieljuksis2 / 3
JF_258CivilprocessJuridiskā fakultāteInga Kudeikina2 / 3
JF_246Darba tiesībasJuridiskā fakultāteKitija Bite1 / 1.5
JF_041Eiropas Savienības cilvēktiesību aizsardzības mehānismsJuridiskā fakultāteIlze Bērziņa-Ruķere3 / 4.5
JF_042Eiropas Savienības darba tiesībasJuridiskā fakultāteAldis Lieljuksis2 / 3
JF_044Eiropas Savienības sociālo tiesību aktuālās problēmasJuridiskā fakultāteIvars Redisons2 / 3
JF_209Elektroniskās komercija un nodokļiJuridiskā fakultāteAldis Lieljuksis2 / 0
JF_248Ģimenes tiesībasJuridiskā fakultāteInga Kudeikina1 / 1.5
JF_052Globalizācijas un starptautisko tiesību attīstības problēmasJuridiskā fakultāteAldis Lieljuksis2 / 3
JF_249Ievads civiltiesībāsJuridiskā fakultāteInga Kudeikina1 / 1.5
JF_250Ievads tiesību zinātnēJuridiskā fakultāteKitija Bite1 / 1.5
JF_211Intelektuālā īpašuma tiesības digitālajā vidēJuridiskā fakultāteAldis Lieljuksis2 / 3
JF_060Jaunās tehnoloģijas noziedzīgo nodarījumu atklāšanā un novēršanāJuridiskā fakultāteAldis Lieljuksis2 / 0
JF_067Komunikācijas medicīniskās un tiesiskās problēmasJuridiskā fakultāteAldis Lieljuksis2 / 0
JF_251Konstitucionālās tiesībasJuridiskā fakultāteJuris Zīvarts1 / 1.5
JF_252KriminālprocessJuridiskā fakultāteSandra Kaija2 / 3
JF_253KrimināltiesībasJuridiskā fakultāteJānis Baumanis2 / 3
JF_254Lietu tiesībasJuridiskā fakultāteInga Kudeikina1 / 1.5
JF_086Maģistra darba izstrāde un aizstāvēšanaJuridiskā fakultāte20 / 30
JF_255Mantojuma tiesībasJuridiskā fakultāteInga Kudeikina1 / 1.5
JF_091Medicīnas darbinieku un pacientu tiesību aizsardzības aktuālās problēmasJuridiskā fakultāteAldis Lieljuksis3 / 4.5
JF_096Noziedzību attīstības un novēršanas aktuālās problēmasJuridiskā fakultāteAldis Lieljuksis2 / 3
JF_099Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas pātraukšanas problēmasJuridiskā fakultāteAldis Lieljuksis2 / 3
JF_110Pedagoģiskā darba pamatiemaņasJuridiskā fakultāteAivars Stankevičs4 / 6
JF_112Pētnieciskās jaunrades projektēšana darba sagatavošana un rezultātu noformēšanaJuridiskā fakultāteAldis Lieljuksis4 / 6
JF_256Saistību tiesībasJuridiskā fakultāteInga Kudeikina1 / 1.5
JF_007Sociālā psiholoģijaJuridiskā fakultāteIlze Trapenciere3 / 4.5
JF_011Starptautiskās tiesiskās sadarbības problēmasJuridiskā fakultāteAldis Lieljuksis2 / 3
JF_014Starptautisko publisko tiesību aktuālās problēmasJuridiskā fakultāteJānis Grasis2 / 3
JF_022Tiesību aizsardzības institucionālā sistēma Eiropas SavienībāJuridiskā fakultāteAldis Lieljuksis3 / 4.5
JF_245Tiesību teorijaJuridiskā fakultāteJuris Zīvarts2 / 3
JF_029Vadības informācijas sistēmasJuridiskā fakultāteUldis Ķinis3 / 4.5

Darba iespējas pēc studijām

Absolventi var pretendēt uz reglamentēto profesiju amatiem ar juridiskās kvalifikācijas prasību un maģistra grādu tiesību zinātnē valsts un pašvaldību iestādēs un privātos uzņēmumos (zvērinātu advokātu birojos, juridiskajos birojos), valsts dienestos, pirmstiesas izmeklēšanas iestādēs, iestādēs ar operatīvā darba subjekta tiesībām un tiesās.

Absolventi

Aleksandra-Suvorova.jpg

Ne velti saka, ka studiju gadi ir tie labākie dzīves gadi! Arī es tagad to varu teikt, jo absolvēju RSU maģistrantūras programmu Tiesību zinātne. Šie trīs studiju gadi man ir snieguši turpmākajā darbā nepieciešamas kvalitatīvas teorētiskās un praktiskās zināšanas, kuras manā darbā ir augstu novērtētas, pasniedzējus, pie kuriem var vērsties ar jebkuru jautājumu, pretī saņemot profesionālu atbildi un padomu, un, protams, jaunus draugus, ar kuriem mācību process vienmēr ir jautrāks un vieglāks. Līdz ar to, noteikti turpināšu studijas doktorantūrā tieši RSU!

Aleksandra Suvorova, Valsts Policijas Rīgas reģiona pārvaldes Kriminālpolicijas nodaļas vecākā inspektore

Uzņemšanas prasības

Obligātās prasības
  • Augstākā izglītība – profesionālais bakalaura grāds tiesību zinātnē.
Dokumenti, kas jāiesniedz
  • Reflektanta iesniegums (uz veidlapas) vai elektroniskā pieteikuma izdruka no https://uznemsana.rsu.lv.
  • Pases vai ID kartes kopija (oriģināls jāuzrāda).
  • Bakalaura diploma un diploma pielikuma kopija (oriģināli jā-uzrāda).
  • Dokuments, kas apliecina dokumentu reģistrēšanas pakalpojuma apmaksu.
  • Ja kādā no iesniedzamajiem dokumentiem ir cits personas uzvārds un/vai vārds un/vai personas kods nekā pasē, tad jāuzrāda arī dokuments, kas apliecina personas datu maiņu.
  • Ja reflektants izglītības dokumentu vai akadēmisko grādu ir ieguvis ārvalstīs, iesniegumam pievieno Akadēmiskās informācijas centra izziņu par to, kādam Latvijā piešķirtam izglītības dokumentam vai akadēmiskajam grādam atbilst ārvalstīs iegūtais izglītības dokuments vai grāds.
Vērtēšanas kritēriji

Studiju programmas Tiesību zinātne reflektantus imatrikulē saskaņā ar konkursa rezultātiem, ko veido diploma vidējā svērtā atzīme.

Vienādu vērtējumu summas gadījumā konkursu ietekmē: pēdējo 3 gadu laikā iegūta augstāka profesionālā kvalifikācija juridisko zinātņu jomā.

Ko studēt tālāk

Studijas iespējams turpināt RSU doktora studiju programmās:

Programmas vadītājs

Docētāji

Kontaktinformācija