Skip to main content

Īsumā par programmu

Studiju virziens:
Tiesību zinātne
Bakalaura studiju programma
akreditēta līdz
Iegūstamais grāds:
Profesionālais bakalaura grāds tiesību zinātnē un juriskonsulta kvalifikācija
Valoda: Latviešu
Apjoms kredītpunktos/ECTS: 160
Lekciju norises vieta: Rīga
Pilna laika studijas
4 gadi
P. O. T. C. Pk.
8.00–19.00
Vietu skaits:
5 budžeta
50 maksas
1 450,00 EUR/gadā

Studiju vide un metodes

Studiju vide

Juridiskās fakultātes telpas ir renovētas, tās ir moderni aprīkotas. Tev ir plašas iespējas izmantot ātrgaitas WiFi, kas atvieglos piekļūšanu aktuālajai literatūrai tiesību nozarē. Ir iespēja izmantot bibliotēku, kas atrodas mācību korpusā. Tavā rīcībā būs ērtas un aprīkotas mācību vietas augstskolas gaiteņos, kas rosinās pastāvīgu mācīšanos, spēju diskutēt ar kursabiedriem par tiesību zinātnē aktuālākajiem jautājumiem. Auditorijas un klases aprīkotas ar mūsdienīgu aparatūru, tām ir ērta, pārdomāta piekļūšana personām ar kustību traucējumiem. Atpūtas brīžos pieejama ēdnīca un kafejnīca ar plašu ēdienkarti, kā arī kafijas un uzkodu automāti, bezmaksas dzeramais ūdens. 

1. studiju gads

Lai tu spētu veiksmīgi orientēties apjomīgajā tiesiskajā regulējumā, nepieciešama sistēma, kas atvieglotu tiesību normas atrašanu, padarītu tiesības saprotamas un ikdienā ērti lietojamas, to apgūsi kursā Tiesību teorija. Kursā Ievads tiesību zinātnē uzzināsi, ar ko ir nozīmīga tieši tiesību zinātne, kā arī par indivīdu tiesībām un pienākumiem. Savas profesionālās zināšanas nostiprināsi tādos studiju kursos, kā Loģika, Personu datu aizsardzība un Angļu valoda jurisprudencē, kā arī citos studiju kursus. Iegūtās zināšanas jau pirmajā studiju gadā varēsi pielietot praksē – izvēlētajā prakses vietā iepazīstoties ar iestādes administratīvo darbību, uzzināsi, kādi tiesību akti regulē konkrētās iestādes, uzņēmuma, komercsabiedrības darbību.

2. studiju gads

Padziļināti apgūsi Administratīvās tiesības un Administratīvo procesu, kas ļaus uzzināt par valsts pārvaldi, valsts struktūru, institucionālo hierarhiju, administratīvo aktu izdošanu un to pārsūdzēšanu. Krimināltiesībās un Kriminālprocesā nodarbību laikā iemācīsies nošķirt kriminālatbildību no citiem atbildību veidiem, kvalificēt noziedzīgus nodarījumus. Ģimenes tiesībasMantojuma tiesības, Komerctiesības un citās civiltiesību radnieciskajās tiesību disciplīnās uzzināsi personu tiesisko attiecību rašanos un izbeigšanos, kā arī personisko un mantisko attiecību tiesisko pamatu. Praksē padziļināti pētīsi Administratīvās tiesības un Administratīvo procesu – sagatavosi administratīvo aktu projektus, iepazīsies ar administratīvo aktu pārsūdzēšanas kārtību, sagatavosi nepieciešamos projektus.

3. studiju gads

Liela uzmanība tiek veltīta medicīnas tiesību priekšmetiem, kā piemēram: Medicīnas tiesībasVeselības aprūpes organizāciju tiesības un Farmācijas tiesības, kur iegūsi fundamentālus pamatus medicīnas tiesību jomā. Veselības nozares studiju kursu apgūšana tiesību zinātnes programmā ir Latvijas tirgū unikāla prakse, kas ļaus izprast sabiedrības intereses gan no indivīda viedokļa ar mērķi saglabāt veselību, gan valsts viedokļa - nepieļaujot valsts līdzekļu nepamatotu izlietojumu. Šī studiju gada praksē lielāko vērību veltīsi Kriminālprocesuālo un Civilprocesuālo normu piemērošanai, prakses laikā policijā vai tiesā iepazīsies ar procesuālo darbību veikšanu – kā veikt un procesuāli fiksēt, piemēram, nopratināšanu, kā sagatavot prasības pieteikumu.

4. studiju gads

Lai kļūtu par labu juriskonsultu, ir jāpārzina ne tikai pamattiesību nozares, bet jāorientējas arī speciālās tiesību nozarēs, tāpēc apgūsi Apdrošināšanas tiesības, Kriminālistiku un Kriminoloģiju, Starptautiskās bēgļu tiesības un citas interesantas nozares, kas ļaus paplašināt izpratni par tiesību sistēmu un palīdzēs tev izdarīt izvēli par labu specializācijai.

Gatavojoties programmas absolvēšanai un patstāvīgajam darbam, lielu studiju laika daļu veltīsi praksei savā izvēlētajā prakses vietā, apgūstot konkrētas iemaņas un prasmes, kas nepieciešamas juriskonsultam.

Tev kā studējošajam ir jārēķinās, ka aktīvi būs jāiesaistās pētnieciskajā darbībā, piedaloties organizētajās zinātniskajās konferencēs. Katru gadu Juridiskā fakultāte organizē dažāda līmeņa starptautiskās, praktiskās konferences, diskusiju klubus, ekskursijas dažāda līmeņa valsts iestādēs (prokuratūra, tiesa, cietums, u. c.). Tev būs iespēja sevi pierādīt dažāda mēroga prestižākajās un tradīcijām bagātākajās nacionālā mēroga tiesas procesa izspēlēs Juridiskās fakultātes komandā. Juridiskā fakultāte sadarbībā ar Rīgas Sociālā dienesta Dienas centru Ābeļzieds, kas atrodas Dzirciema ielā 24, īsteno projektu Juridiskajā klīnikā, kur kopā ar pasniedzēju sniegsi bezmaksas juridiskās konsultācijas.

Studiju metodes

Jau sākot ar pirmo studiju gadu, studenti gatavo studiju darbus, kur apgūst pētnieciskā darba izstrādes metodoloģiju. Kopumā studiju laikā ir jāuzraksta trīs studiju darbi – viens administratīvajās tiesībās / administratīvajā procesā, otrs – civiltiesībās / civilprocesā, trešais – krimināltiesībās / kriminālprocesā. Tas ļauj studējošiem jau pirmajā gadā apgūt elementārās pētniecības iemaņas. Studiju laikā studējošiem ir paredzēta prakse, kopā visā studiju laikā 20 nedēļas, kuras laikā prakses vadītāja vadībā mācās izmantot iegūtās teorētiskās zināšanas konkrētu tiesisku situāciju risināšanā un juridisku dokumentu sagatavošanā.

Studiju norises vietas

Darba iespējas pēc studijām

Studiju programma ir izstrādāta tā, lai pēc tās absolvēšanas, tu varētu strādāt valsts un pašvaldību iestādēs, privātajās un starptautiskajās organizācijās, sabiedrības veselības jomā, policijā, kā tiesneša palīgs, kā arī turpināt studijas maģistratūrā.

Absolventi

kristine-langisa.JPG

Studijas RSU bakalaura studiju programmā Tiesību zinātne ir vieta, kur iespējams attīstīt ne tikai savas zināšanas jurisprudencē, bet arī sevi pašu. Šajā studiju programmā tiek iemācīta disciplīna un cieņa pret darbu, kolēģiem un pasniedzējiem. Pats labākais, ko var sniegt studijas tieši šajā augstskolā, ir iespēja mācīties to, ko, manuprāt, tik profesionāli nevar apgūt nevienā citā augstskolā Latvijā - medicīnas tiesības. Pateicoties tām, cilvēkam tiek dota iespēja ieskatīties ļoti specifiskā tiesību nozarē, kas, pirmkārt, darba tirgū var tikt ļoti augstu novērtēta un, otrkārt, parāda, ka jurisprudence var būt ļoti dažāda un tādēļ ir iespējams izvēlēties strādāt tieši tādā nozarē, kas sirdij ir vistuvāk. Šobrīd turpinu studijas RSU maģistra studiju programmā Tiesību zinātne un strādāju Veselības ministrijas padotības iestādē par vecāko ekspertu.

Kristīne Langiša, studiju programmas Tiesību zinātne absolvente

Liene Roopa Tiesību zin..jpg

Izvēlējos studēt tiesību zinātni, jo vidusskolā piesaistīja mācību priekšmets "Politika un tiesības" un šķita, ka tieši šīs zināšanas noderēs jebkurā darba vietā. Ļoti patika tas, ka RSU pasniedzēji nāk pretī studentiem. Lekciju laiks un sadalījums bija piemērots, lai darba dienās varētu strādāt. Ar pasniedzējiem visu bija iespējams sarunāt, ja nu slimības dēļ nebija uzrakstīts eksāmens vai kontroldarbs. Neviens nemocīs ar jautājumu "kāpēc neesi to izdarījis laikā", bet sapratīs, ka arī strādā un mēģinās atrisināt jautājumu, lai nekas nepaliek iekavēts. Pasniedzēji ir zinoši, daudz stāsta no pieredzes, jo viens ir iemācīties teoriju un otrs - saprast, kā tas notiek reālajā dzīvē. Dotās pamatzināšanas deva iespēju viegli atrast darbu savā profesijā. Jau, mācoties 2. kursā, mani pieņēma darbā par jurista palīgu juridiskajā birojā. Pēc studiju beigšanas, ar divu gadu pieredzi jurista palīga amatā, jau varēju kļūt par pilntiesīgu juriskonsultu 22 gados.

Liene Roopa, studiju programmas Tiesību zinātne absolvente

Uzņemšanas prasības

Obligātās prasības
 • Vidējā izglītība,
 • centralizētā eksāmena sertifikāts latviešu valodā,
 • centralizētā eksāmena sertifikāts svešvalodā vai starptautiskas testēšanas institūcijas pārbaudījuma dokuments.
Dokumenti, kas jāiesniedz
 • Reflektanta iesniegums uz veidlapas vai elektroniskā pieteikuma izdruka no https://uznemsana.rsu.lv.
 • Pases vai personas apliecības (eID) kopija (oriģināls jāuzrāda).
 • Atestāta, kas apliecina vispārējās vidējās izglītības iegūšanu, kopija (oriģināls jāuzrāda).
 • Atestāta par vispārējo vidējo izglītību pielikuma Sekmju izraksts kopija (oriģināls jāuzrāda), kurā reflektantam, kurš vispārējo vidējo izglītību ir ieguvis laikposmā no 1997. / 1998. mācību gada līdz pašreizējam uzņemšanas periodam, sekmju izrakstā obligāto un izvēlēto pamatpriekšmetu vērtējums ir vismaz 4 balles 10 ballu sistēmā (atzīmes specializētajos kursos netiek ņemtas vērā).
 • Centralizēto eksāmenu (turpmāk – CE) sertifikātu kopijas (oriģināli jāuzrāda).
 • Dokuments, kas apliecina dokumentu reģistrēšanas pakalpojuma apmaksu.
 • Ja kādā no iesniedzamajiem dokumentiem ir cits personas uzvārds un / vai vārds un / vai personas kods nekā pasē, tad jāuzrāda arī dokuments, kas apliecina personas datu maiņu.
 • Bāreņiem un bez vecāku apgādības palikušiem bērniem jāiesniedz Labklājības ministrijas noteiktā kārtībā izsniegtās bāreņa apliecības kopija (uzrādot oriģinālu).
 • Ja reflektants izglītības dokumentu vai akadēmisko grādu ir ieguvis ārvalstīs, iesniegumam pievieno Akadēmiskās informācijas centra izziņu par to, kādam Latvijā piešķirtam izglītības dokumentam vai akadēmiskajam grādam atbilst ārvalstīs iegūtais izglītības dokuments vai grāds.
Vērtēšana kritēriji

Studiju programmā Tiesību zinātne reflektantus imatrikulē saskaņā ar konkursa rezultātiem, ko veido vidējais vērtējums no CE vērtējuma latviešu valodā un CE vai starptautiskas testēšanas institūcijas pārbaudījuma vērtējuma svešvalodā.

Vienādu vērtējumu summu gadījumā konkursu ietekmē:
1) vērtējums svešvalodā,
2) vidējās izglītības diploma vidējā atzīme.

Ko studēt tālāk

Studijas iespējams turpināt RSU maģistra studiju programmās:

Programmas vadītājs

Docētāji

Kontaktinformācija