Pārlekt uz galveno saturu

Darba pieredze

2018 - pašlaik

Lektors

Komunikācijas fakultāte, Socioloģijas un psiholoģijas katedra

2015 - 2019

Project coordinator in Latvia, in European Union’s HORIZON 2020 Research and Innovation Programme Project RE-InVEST - Rebuilding an Inclusive Value-based Europe of Solidarity and Trust through Social Investment

Katholieke Universiteit Leuven, Schapenstraat 34 - box 5100, B-3000 Leuven, Belgium Research, situation analysis in Latvia participation in preparation of reports for project

2014 - 2019

Latvian national independent expert in the European Social Policy Network at European Commission

CEPS/INSTEAD, 3, rue de la Fonte, LU - 4364 Esch-sur-Alzette, Grand-Duchy of Luxembourg Preparation of Reports and ad hoc requests for European Commission, evaluating situation and policies in Latvia in the field of social policy, social inclusion

2007 - 2017

Rīgas Stradiņa universitātes Komunikācijas fakultātes dekāne, lektore Komunikācijas fakultāte, Socioloģijas un psiholoģijas katedra

1992 - 2011

Latvijas Kultūras akadēmija, Socioloģijas un kultūras administrēšanas katedra, lektore

2002 - 2007

RSU Eiropas Studiju fakultātes, Eiropas studiju fakultātes prodekāne, Socioloģijas katedra, lektore

2003 - 2004

Sabiedrības integrācijas fonds, eksperte sociālās iekļaušanas politikas jautājumos

2000 - 2002

Labklājības ministrijas Sociālās politikas attīstības departamenta direktora vietniece, Sociālās integrācijas un dzimumu līdztiesības nodaļas vadītāja

1998 - 2002

LMA/RSU Eiropas Integrācijas institūts, Socioloģijas katedra, lektore

1997 - 2000

Tirgus un Sociālo pētījumu centrs SKDS, projektu vadītāja

1995 - 1998

Sociālā darba un sociālās pedagoģijas augstskola “Attīstība”, lektore

1994 - 1995

Sociālā darba un sociālās pedagoģijas augstskola “Attīstība”, Sociālo pētījumu centra direktore

1990 - 1992

Latvijas universitāte, Vēstures un filozofijas fakultāte, Socioloģijas katedra, zinātniskā līdzstrādniece, lektore

1989 - 1990

Republikāniskais socioloģisko pētījumu centrs, socioloģe

1978 - 1989

Rīgas Tehniskā universitāte, Sociālo zinātņu nodaļa, asistente

Izglītība

1997

Latvijas Kultūras akadēmija, mākslas maģistra grāds kultūras teorijas specialitātē

Zinātniskā kvalifikācija - mākslas maģistra grāds kultūras teorijas specialitātē,1997, Latvijas Kultūras akadēmija, Diploma Nr.000008

1973 - 1978

Latvijas Valsts universitāte, Vēstures un filozofijas fakultātes Filozofijas nodaļa, Diploms - filozofijas pasniedzējs

Sasniegumi

Tālākizglītība​ u.c. profesionālās pilnveides aktivitātes

 

2012. Programma "Zinātnisko rakstu sagatavošana publicēšanai recenzētajos

izdevumos"(5 stundas),

2003-2004. Profesionālās attīstības programma Centrālās Eiropas augstskolu pasniedzējiem,

3 moduļi (katrs 20 stundas): "Mācīšana un mācīšanās Boloņas kontekstā";

"Mācību kursu veidošana Boloņas procesa kontekstā"; "Akadēmisko prasmju seminārs"

2003. gada februāris- maijs, Latvijas Universitāte, Augstskolu didaktika, PPI 160st. kurss

 

Pētniecības darbības virzieni

 

Nabadzība un sociālā atstumtība

Sociālā nevienlīdzība

Dzimumu līdztiesība

Sociālā politika

 

Vadītie studiju kursi

Kvalitatīvās pētījumu metodes I

Kvalitatīvās pētījumu metodes II

Kvalitatīvo pētījumu metodoloģija

Ievads socioloģijā

Sociālā politika

Zinātniskā darba metodoloģija

Docētie studiju kursi

Ekonomiskā socioloģija

Kvalitatīvās pētījumu metodes

Kvalitatīvās pētījumu metodes I

Kvalitatīvās pētījumu metodes II

Kvalitatīvo pētījumu metodoloģija

Mediju auditorijas

Mūsdienu sociālie procesi

Nabadzība, sociālā atstumtība un labklājības politika

Zinātniskā darba metodoloģijas semināri

Ievads socioloģijā

Kursa darbs

Lietišķā socioloģija: kvantitatīvās un kvalitatīvās metodes

Salīdzinošā sociālā politika

Sociālā politika

Projekti

 

2015 – HORIZON 2020 projekts „Rebuilding an Inclusive, Value-Based Europe of Solidarity and Trust through Social Investments"(RE InVEST). Amats, izpildāmā darba raksturs: projekta zinātniskā vadītāja Latvijā.

2013 – 2015 RSU sadarbības projekts „Krīzes pārvarēšana Latvijā: ekonomiskie, sociālie un komunikācijas aspekti". Amats, izpildāmā darba raksturs: pētniece

2013 - Latvijas eksperte Eiropas Sociālās politikas neatkarīgo ekspertu tīklā (par sociālās politikas, tai skaitā sociālās iekļaušanas jautājumos). Amats, izpildāmā darba raksturs: eksperte, neatkarīgu ziņojumu sagatavošana par Latviju dažādos sociālās politikas jautājumos

2009-2012 Eiropas Sociālā fonda līdzfinansēts projekts „Jaunas starpdisciplināras zinātniskās grupas izveide krūts vēža izpētei, terapijas efektivitātes un pacienta dzīves kvalitātes uzlabošanai", vienošanās Nr. 2009/0230/1DP/1.1.1.2.0/09/APIA/VIAA/070,. Amats, izpildāmā darba raksturs: konsultante.

2004-2013 Latvijas eksperte Eiropas Komisijas neatkarīgo ekspertu tīklā par nabadzības un sociālās atstumtības novēršanas (sociālās iekļaušanas) politiku Latvijā. Amats, izpildāmā darba raksturs: galvenā eksperte.

2007-2008 Pētījums IZM projekta „Zinātniskās darbības attīstība augstākās izglītības iestādēs" , RSU-ZP „Diskriminācija Latvijas darba tirgū: politiskie, tiesiskie, ekonomiskie un sociālie aspekti", RSU. Amats, izpildāmā darba raksturs: pētniece.

2005-2008 Eksperte, ekspertu grupas vadītāja Eiropas Kopienas iniciatīvas EQUAL programmas un projektu īstenošanas 2006. – 2008.gada novērtēšana, Labklājības ministrija. Amats, izpildāmā darba raksturs: projekta vadītāja, galvenā eksperte.

2005-2007 Pētījums „Bezdarba un sociālās atstumtības iemesli un ilgums", Labklājības ministrija, nacionālā programma. Amats, izpildāmā darba raksturs: vadošā pētniece .

2005-2007 Pētījums „Latvijas un tās reģionu darba tirgus specifiskās problēmas"(tai skaitā izglītības jomā), Labklājības ministrija, nacionālā programma. Amats, izpildāmā darba raksturs: vadošā pētniece.

2005-2006 Pētījums „Nodarbinātības valsts aģentūras pētījumi", NVA. Amats, izpildāmā darba raksturs: pētījuma vadītāja.

2003-2004 Pētījums (pasūtītājs ANO attīstības programma „Dzimumu līdztiesības integrētās pieejas attīstība un ieviešana Latvijas pašvaldībās"). Amats, izpildāmā darba raksturs: pētniece.

 

Dalība biedrībās, organizācijās u.tml.

 

Latvijas sociologu asociācija

Eiropas sociologu asociācija

 

Apbalvojumi un atzinības

 

Piemērs:* (aizpilda pēc izvēles)​

2012. gads: LR Ministru kabineta prezidenta "Goda raksts".

2014.gads: J.Prīmaņa balva par zinātnisko veikumu, anatomisko AAi eksponātu saglabāšanu un embrioloģijas ekspozīcijas izveidošanu​.

 

 

Publikācijas

 

Raksti​​

 

Rīgas Stradiņa universitātes administrācija un psiholoģijas mācībspēki par psiholoģijas virziena izveidi (intervijas) / A.Vētra, I.Millere, T.Lāce, K.Mārtinsone, S.Mihailova, J.Koļesņikova, J.Ļevina, J.Ļubenko, V.Perepjolkina, E.Čukurs, J.Harlamova, I.Majore-Dūšele, K.Vende-Kotova, A.Upmale, A.Vagale, G.Freimane // Psiholoģijas izglītības desmit gadi Rīgas Stradiņa universitātē / [sastādītāja K.Mārtinsone] ; Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga : Rīgas Stradiņa universitāte, 2017. - 73.-103.lpp.

Lāce, Taņa. Latvijas valdības politika pēckrīzes periodā minimālā ienākuma līmeņa paaugstināšanai / T.Lāce // Latvijas Zinātņu Akadēmijas Vēstis. A.daļa. - 70.sēj., Nr.3 (2016), 59.-67.lpp.

Lāce, Taņa. Vai ekonomiskā krīze veicinājusi sabiedrības saliedētību? : [par Rīgas Stradiņa universitātes veikto pētījumu] / T.Lāce, R.Rungule // Logs. - Nr.11/12 (2015, dec.), 61.-63.lpp.

Assessment of life quality factors by breast cancer patients / M.Pranka, A.Dzervite, R.Rungule, T.Lace, E.Miklasevics, J.Gardovskis // SHS Web of Conferences : Proceedings. - Vol.10 (2014) : 4th International Interdisciplinary Scientific Conference "Society. Health. Welfare" (Riga, Latvia, Nov.22-23, 2012) / Rīga Stradiņš University. - 00034-p.1-00034-p.10. - Pieejams arī tiešsaistē: http://www.shs-conferences.org/

 

Tēzes​​

 

Rungule, Ritma. In-work poverty in Latvia / R.Rungule, T.Lāce // Rīga Stradiņš University International Interdisciplinary Conference on Social Sciences "Places" (Riga, Latvia, Apr.2, 2019) : Abstracts / Rīga Stradiņš University. - Rīga, 2019. - P.35.

Lāce, Taņa. Aktīvie nodarbinātības pasākumi cilvēkiem ar invaliditāti sociālo investīciju pieejas kontekstā / T.Lāce, R.Rungule // 2018.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2018.g. 22.-23.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2018. - 294.lpp.

Vilka, Lolita. Atbalsta politikas izaicinājumi un risinājumi ģimenes labklājības veicināšanā [Elektroniskais resurss] : [tēzes] / L.Vilka, T.Lāce, I.Trapenciere // IV Pasaules latviešu zinātnieku kongress (Rīga, 2018.g. 18.-20.jūn.) : sociālo zinātņu sekcija [Elektroniskais resurss] / Izglītības un zinātnes ministrija ...[u.c.]. - Rīga, 2018. - Stenda referāts Nr.23, [1 lpp.]. - Tiešsaistes materiāls. - - Pieejas veids: Tīmeklis WWW.URL: https://congress.sciencelatvia.lv/wp-content/uploads/sites/…

Rungule, Ritma. Sociālās politikas pasākumu ideoloģiskais pamatojums : aktīvie nodarbinātības pasākumi cilvēkiem ar invaliditāti / R.Rungule, T.Lāce // 2017.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2017.g. 6.-7.aprīlī) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2017. - 349.lpp.

Lāce, Taņa. Cilvēku ar invaliditāti sociālās rīcībspējas ierobežojumi un to mazināšana / T.Lāce, R.Rungule // 2016.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2016.g. 17.-18.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2016. - 278.lpp.

Lāce, Taņa. The government policy during the post-crisis period for tackling child poverty and social exclusion in Latvia / T.Lace // 6th International Interdisciplinary Scientific Conference "Society. Health. Welfare: Living in the World of Diversity: Social Transformations. Innovations. Solutions" (Riga, Nov.23-25, 2016) : Abstracts / Rīga Stradiņš University ...[et al.]. - Riga, 2016. - P.62.

Vasiļjeva, Sanita. Dažādu sociāldemogrāfisko grupu izmantotās nodarbinātības stratēģijas un to ietekme uz ekonomiskās krīzes vērtējumu / S.Vasiļjeva, T.Lāce, R.Rungule // 2016.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2016.g. 17.-18.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2016. - 276.lpp.

Lāce, Taņa. Ekonomiskās krīzes mācības dažādās sociāldemogrāfiskās grupās / T.Lāce, R.Rungule // 2015.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2015.g. 26.-27.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2015. - 392.lpp.

Lāce, Taņa. Krīzes ietekme uz Latvijas sabiedrības saliedētību / T.Lāce, R.Rungule // 2014.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2014.g. 10.-11.aprīlī) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2014. - 405.lpp.

 

Grāmatas un brošūras​​

 

Lāce, Taņa. Valdības politika pēckrīzes periodā bērnu nabadzības un sociālās atstumtības mazināšanā Latvijā / T.Lāce // Sociālās politikas transformācijas līkloči : kolektīvā monogrāfija / atbildīgā redaktore F.Rajevska. - [Valmiera] : Vidzemes Augstskola, 2018. - 24.-49.lpp.

Lāce, Taņa. Ekonomiskās krīzes ietekme uz sabiedrību un krīzes mācības / T.Lāce, R.Rungule // Ekonomiskā krīze Latvijā: veiksmes stāsta pēcgarša / S.Kruka redakcijā. - Rīga : Rīgas Stradiņa universitāte, 2016. - 5.nod., 97.-123.lpp.

Kontakti

Saistītās ziņas

Kolēģi

Sergejs Kruks
Studiju programmas direktors, Docētājs
Sandra Mihailova
Docētāja, Studiju programmas direktore
Viktorija Perepjolkina
Docētāja, Vadošā pētniece
Dite Liepa
Prodekāne, Docētāja
Ivans Jānis Mihailovs
Studiju programmas direktors, Docētājs
Alnis Stakle
Studiju programmas direktors, Docētājs
Vita Savicka
Docētāja, Docētāja
Ruta Siliņa
Docētāja, Valdes locekle
Sanita Šuriņa
Docētāja, Zinātniskā asistenta p. i. (doktorante), Pētniece
Ieva Puzo
Vecākā pētniece, Studiju programmas direktore
Lāsma Šķestere
Pētnieka p.i., Studiju programmas direktora p.i.