Pārlekt uz galveno saturu

Darba pieredze

2007 - pašlaik

Rīgas Stradiņa universitātes Komunikācijas fakultātes dekāne, lektore Komunikācijas fakultāte, Socioloģijas un psiholoģijas katedra

1992 - 2011

Latvijas Kultūras akadēmija, Socioloģijas un kultūras administrēšanas katedra, lektore

2002 - 2007

RSU Eiropas Studiju fakultātes, Eiropas studiju fakultātes prodekāne, Socioloģijas katedra, lektore

2003 - 2004

Sabiedrības integrācijas fonds, eksperte sociālās iekļaušanas politikas jautājumos

2000 - 2002

Labklājības ministrijas Sociālās politikas attīstības departamenta direktora vietniece, Sociālās integrācijas un dzimumu līdztiesības nodaļas vadītāja

1998 - 2002

LMA/RSU Eiropas Integrācijas institūts, Socioloģijas katedra, lektore

1997 - 2000

Tirgus un Sociālo pētījumu centrs SKDS, projektu vadītāja

1995 - 1998

Sociālā darba un sociālās pedagoģijas augstskola “Attīstība”, lektore

1994 - 1995

Sociālā darba un sociālās pedagoģijas augstskola “Attīstība”, Sociālo pētījumu centra direktore

1990 - 1992

Latvijas universitāte, Vēstures un filozofijas fakultāte, Socioloģijas katedra, zinātniskā līdzstrādniece, lektore

1989 - 1990

Republikāniskais socioloģisko pētījumu centrs, socioloģe

1978 - 1989

Rīgas Tehniskā universitāte, Sociālo zinātņu nodaļa, asistente

Izglītība

1997

Latvijas Kultūras akadēmija, mākslas maģistra grāds kultūras teorijas specialitātē

Zinātniskā kvalifikācija - mākslas maģistra grāds kultūras teorijas specialitātē,1997, Latvijas Kultūras akadēmija, Diploma Nr.000008

1973 - 1978

Latvijas Valsts universitāte, Vēstures un filozofijas fakultātes Filozofijas nodaļa, Diploms - filozofijas pasniedzējs

Papildu informācija

Tālākizglītība​ u.c. profesionālās pilnveides aktivitātes

 

2012. Programma "Zinātnisko rakstu sagatavošana publicēšanai recenzētajos

izdevumos"(5 stundas),

2003-2004. Profesionālās attīstības programma Centrālās Eiropas augstskolu pasniedzējiem,

3 moduļi (katrs 20 stundas): "Mācīšana un mācīšanās Boloņas kontekstā";

"Mācību kursu veidošana Boloņas procesa kontekstā"; "Akadēmisko prasmju seminārs"

2003. gada februāris- maijs, Latvijas Universitāte, Augstskolu didaktika, PPI 160st. kurss

 

Pētniecības darbības virzieni

 

Nabadzība un sociālā atstumtība

Sociālā nevienlīdzība

Dzimumu līdztiesība

Sociālā politika

 

Vadītie studiju kursi

Kvalitatīvās pētījumu metodes I

Kvalitatīvās pētījumu metodes II

Kvalitatīvo pētījumu metodoloģija

Docētie studiju kursi

Ekonomiskā socioloģija

Kvalitatīvās pētījumu metodes

Kvalitatīvās pētījumu metodes I

Kvalitatīvās pētījumu metodes II

Kvalitatīvo pētījumu metodoloģija

Mediju auditorijas

Mūsdienu sociālie procesi

Nabadzība, sociālā atstumtība un labklājības politika

Zinātniskā darba metodoloģijas semināri

Projekti

 

2015 – HORIZON 2020 projekts „Rebuilding an Inclusive, Value-Based Europe of Solidarity and Trust through Social Investments"(RE InVEST). Amats, izpildāmā darba raksturs: projekta zinātniskā vadītāja Latvijā.

2013 – 2015 RSU sadarbības projekts „Krīzes pārvarēšana Latvijā: ekonomiskie, sociālie un komunikācijas aspekti". Amats, izpildāmā darba raksturs: pētniece

2013 - Latvijas eksperte Eiropas Sociālās politikas neatkarīgo ekspertu tīklā (par sociālās politikas, tai skaitā sociālās iekļaušanas jautājumos). Amats, izpildāmā darba raksturs: eksperte, neatkarīgu ziņojumu sagatavošana par Latviju dažādos sociālās politikas jautājumos

2009-2012 Eiropas Sociālā fonda līdzfinansēts projekts „Jaunas starpdisciplināras zinātniskās grupas izveide krūts vēža izpētei, terapijas efektivitātes un pacienta dzīves kvalitātes uzlabošanai", vienošanās Nr. 2009/0230/1DP/1.1.1.2.0/09/APIA/VIAA/070,. Amats, izpildāmā darba raksturs: konsultante.

2004-2013 Latvijas eksperte Eiropas Komisijas neatkarīgo ekspertu tīklā par nabadzības un sociālās atstumtības novēršanas (sociālās iekļaušanas) politiku Latvijā. Amats, izpildāmā darba raksturs: galvenā eksperte.

2007-2008 Pētījums IZM projekta „Zinātniskās darbības attīstība augstākās izglītības iestādēs" , RSU-ZP „Diskriminācija Latvijas darba tirgū: politiskie, tiesiskie, ekonomiskie un sociālie aspekti", RSU. Amats, izpildāmā darba raksturs: pētniece.

2005-2008 Eksperte, ekspertu grupas vadītāja Eiropas Kopienas iniciatīvas EQUAL programmas un projektu īstenošanas 2006. – 2008.gada novērtēšana, Labklājības ministrija. Amats, izpildāmā darba raksturs: projekta vadītāja, galvenā eksperte.

2005-2007 Pētījums „Bezdarba un sociālās atstumtības iemesli un ilgums", Labklājības ministrija, nacionālā programma. Amats, izpildāmā darba raksturs: vadošā pētniece .

2005-2007 Pētījums „Latvijas un tās reģionu darba tirgus specifiskās problēmas"(tai skaitā izglītības jomā), Labklājības ministrija, nacionālā programma. Amats, izpildāmā darba raksturs: vadošā pētniece.

2005-2006 Pētījums „Nodarbinātības valsts aģentūras pētījumi", NVA. Amats, izpildāmā darba raksturs: pētījuma vadītāja.

2003-2004 Pētījums (pasūtītājs ANO attīstības programma „Dzimumu līdztiesības integrētās pieejas attīstība un ieviešana Latvijas pašvaldībās"). Amats, izpildāmā darba raksturs: pētniece.

 

Dalība biedrībās, organizācijās u.tml.

 

Latvijas sociologu asociācija

Eiropas sociologu asociācija

 

Apbalvojumi un atzinības

 

Piemērs:* (aizpilda pēc izvēles)​

2012. gads: LR Ministru kabineta prezidenta "Goda raksts".

2014.gads: J.Prīmaņa balva par zinātnisko veikumu, anatomisko AAi eksponātu saglabāšanu un embrioloģijas ekspozīcijas izveidošanu​.

 

 

Publikācijas

 

Raksti​​

 

Lāce, Taņa. Latvijas valdības politika pēckrīzes periodā minimālā ienākuma līmeņa paaugstināšanai / T.Lāce // Latvijas Zinātņu Akadēmijas Vēstis. A.daļa. - 70.sēj., Nr.3 (2016), 59.-67.lpp.

Lāce, Taņa. Vai ekonomiskā krīze veicinājusi sabiedrības saliedētību? : [par Rīgas Stradiņa universitātes veikto pētījumu] / T.Lāce, R.Rungule // Logs. - Nr.11/12 (2015, dec.), 61.-63.lpp.

Assessment of life quality factors by breast cancer patients / M.Pranka, A.Dzervite, R.Rungule, T.Lace, E.Miklasevics, J.Gardovskis // SHS Web of Conferences : Proceedings. - Vol.10 (2014) : 4th International Interdisciplinary Scientific Conference "Society. Health. Welfare" (Riga, Latvia, Nov.22-23, 2012) / Rīga Stradiņš University. - 00034-p.1-00034-p.10. - Pieejams arī tiešsaistē: http://www.shs-conferences.org/

Initial findings of breast cancer risk factors from a survey conducted at Pauls Stradins Clinical University Hospital / A. Dzervite, M. Pranka, T. Lace, R. Rungule, J. Gardovskis, E. Miklasevics // Acta Chirurgica Latviensis. - No.13 (2013), p.34-38.

Lāce, Taņa. Strādājošo nabadzība kā aktuāla sociālās atstumtības problēma Latvijā / T.Lāce // Zinātniskie raksti : 2012.g. sociālo zinātņu nozares pētnieciskā darba publikācijas / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2013. - 48.-58.lpp.

Dobelniece, Signe. Global economic crisis in Latvia : social policy and individuals’ responses / S.Dobelniece, T.Lace // Filosofija. Sociologija. - Vol.23, N 2 (2012), p.111-118. - Pieejams arī tiešsaistē: http://www.lmaleidykla.lt/filosofijasociologija/2012/2/

Key factors contributing to quality of life for breast cancer patients in Latvia : supplementing quantitative surveys with qualitative interviews / A. Dzervite, M. Pranka, T. Lace, R. Rungule, E. Miklasevics, J. Gardovskis // Acta Chirurgica Latviensis. - No.12 (2012), p.3-10.

Rungule, Ritma. Attieksme pret veciem cilvēkiem un viņu diskriminācija Latvijas darba tirgū / R.Rungule, T.Lāce // Zinātniskie raksti : 2009.g. sociālo zinātņu nozares pētnieciskā darba publikācijas / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2010. - 2.sēj., 208.-214.lpp.

Rungule, Ritma. Dažādu sociāli demogrāfisko grupu diskriminācijas riski Latvijas darba tirgū / R.Rungule, T.Lāce // Zinātniskie raksti : 2009.g. sociālo zinātņu nozares pētnieciskā darba publikācijas / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2010. - 98.-110.lpp.

 

Tēzes​​

 

Lāce, Taņa. Cilvēku ar invaliditāti sociālās rīcībspējas ierobežojumi un to mazināšana / T.Lāce, R.Rungule // 2016.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2016.g. 17.-18.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2016. - 278.lpp.

Lāce, Taņa. The government policy during the post-crisis period for tackling child poverty and social exclusion in Latvia / T.Lace // 6th International Interdisciplinary Scientific Conference "Society. Health. Welfare: living in the world of diversity: social transformations. Innovations. Solutions" (Riga, Nov.23-25, 2016) : Abstracts / Rīga Stradiņš University ...[et al.]. - Riga, 2016. - P.62.

Vasiļjeva, Sanita. Dažādu sociāldemogrāfisko grupu izmantotās nodarbinātības stratēģijas un to ietekme uz ekonomiskās krīzes vērtējumu / S.Vasiļjeva, T.Lāce, R.Rungule // 2016.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2016.g. 17.-18.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2016. - 276.lpp.

Lāce, Taņa. Ekonomiskās krīzes mācības dažādās sociāldemogrāfiskās grupās / T.Lāce, R.Rungule // 2015.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2015.g. 26.-27.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2015. - 392.lpp.

Lāce, Taņa. Krīzes ietekme uz Latvijas sabiedrības saliedētību / T.Lāce, R.Rungule // 2014.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2014.g. 10.-11.aprīlī) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2014. - 405.lpp.

Lāce, Taņa. Action strategies of creative professionals in the context of the development of creative economy / T.Lace, A.Lake // 11th Conference of the European Sociological Association (ESA) "Crisis, critique and change" (Torino, Italy, Aug.28-31, 2013) : Abstract Book. - Torino, 2013. - P.345.

Lāce, Taņa. Sociālās atstumtības dimensijas dažādās sociālās atstumtības grupās Latvijā / T.Lāce // 2013.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2013.g. 21.-22.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2013. - 390.lpp.

Assessment of life quality factors by breast cancer patients / M. Pranka, A. Dzervite, R. Rungule, T. Lace, J. Gardovskis, E. Miklasevics // 4th International Interdisciplinary Scientific Conference "Society. Health. Welfare" & 1st Conference of Speech Therapists (Riga, Nov.22-23, 2012) : Abstracts / Rīgas Stradiņa universitāte ...[u.c.]. - Riga, 2012. - P.89-90.

Biographical experience of women with cancer [Elektroniskais resurss] : [abstract] / R.Rungule, M.Pranka, T.Lace, A.Dzervite, E.Miklasevics // 2nd ISA (International Sociological Association) Forum of Sociology "Social justice and democratization" (Buenos Aires, Argentina, Aug.1-4, 2012) [Elektroniskais resurss]. - Abstr. N 198.5. - Resurss aprakstīts 2013.g. 21.maijā. - Pieejas veids: Tīmeklis WWW.URL: http://isaconf.confex.com/isaconf/forum2012/webprogram/Pape…

Dobelniece, Signe. Global economic crisis in Latvia : risks for the social security system : [abstract] / S.Dobelniece, T.Lace // Riga Technical University 53rd International Scientific Conference dedicated to the 150th anniversary and the 1st Congress of World Engineers and Riga Polytechnical Institute / RTU Alumni (Rīga, 2012.g. 11.-12.okt.) : Digest. - Rīga, 2012. - P.311.

Lāce, Taņa. Atklātās koordinācijas metodes iespēju izmantošana Latvijā un sociālās atstumtības riska grupu problēmas / T.Lāce // 2012.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2012.g. 29.-30.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2012. - 400.lpp.

Dobelniece, Signe. Global economic crisis in Latvia : social policy and individuals responses / S.Dobelniece, T.Lace // 10th Conference of the European Sociological Association (ESA) "Social relations in turbulent times" (Geneva, Switzerland, Sept.7-10, 2011) : Abstract Book. - Geneva, 2011. - P.561-562.

Dzīves kvalitātes mērījumi krūts vēža slimniecēm Paula Stradiņa Klīniskajā universitātes slimnīcā / M. Pranka, A. Dzērvīte, R. Rungule, T. Lāce, J. Gardovskis, E. Miklaševičs // 2011. gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2011.g. 14. - 15.aprīlī) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2011. - 316.lpp.

Lāce, Taņa. Sociālās politikas atbilde ekonomiskajai krīzei Latvijā : sociālās drošības tīkla stratēģija / T.Lāce, S.Dobelniece // 2011.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2011.g. 14.-15.aprīlī) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2011. - 416.lpp.

Sociological dimensions in breast cancer multidisciplinary research/ M.Pranka, A.Dzervite, R.Rungule, T.Lace, A.Irmejs // 10th Conference of the European Sociological Association (ESA) "Social relations in turbulent times" (Geneva, Switzerland, Sept.7-10, 2011) : Abstract Book. - Geneva, 2011. - P.374-375.

Socioloģisko aspektu izpēte krūts vēža pētījumā / M. Pranka, A. Dzērvīte, R. Rungule, T. Lāce, J. Gardovskis, E. Miklaševičs // 2011. gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2011.g. 14. - 15.aprīlī) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2011. - 415.lpp.

Lāce, Taņa. Ekonomiskās krīzes ietekme uz sociālo politiku : Latvijas pieredze / T.Lāce, S.Dobelniece // 2010.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2010.g. 18.-19.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2010. - 389.lpp.

Laķe, Anda. Perceptions of cultural values in communities and priorities of cultural policy in Latvia / A.Lake, T.Lace // XVII ISA (International Sociological Association) World Congress of Sociology "Sociology on the Move" (Gothenburg, Sweden, July 11-17, 2010) : Conference Abstracts. - USA : ProQuest, 2010. - P.258-259.

 

Grāmatas un brošūras​​

 

Lāce, Taņa. Ekonomiskās krīzes ietekme uz sabiedrību un krīzes mācības / T.Lāce, R.Rungule // Ekonomiskā krīze Latvijā: veiksmes stāsta pēcgarša / S.Kruka redakcijā. - Rīga : Rīgas Stradiņa universitāte, 2016. - 5.nod., 97.-123.lpp.

Lāce, Taņa. Sociālā atstumtība Latvijā : situācijas raksturojums un politikas analīze / T.Lāce. - Rīga : Zinātne, 2012. - 255 lpp. - Kopsavilkums angļu valodā.

Kontakti

Kolēģi

Anda Rožukalne
Dekāne, Katedras vadītāja, Docētāja
Sergejs Kruks
Studiju programmas vadītājs, Docētājs
Sandra Mihailova
Katedras vadītāja, Studiju programmas vadītāja, Docētāja
Ilva Skulte
Studiju programmas vadītāja, Docētāja
Anda Laķe
Studiju programmas vadītāja, Docētāja
Ivans Jānis Mihailovs
Studiju programmas vadītājs, Docētājs
Klāvs Sedlenieks
Studiju programmas vadītājs, Docētājs
Alnis Stakle
Studiju programmas vadītājs, Docētājs
Ruta Siliņa
Studiju programmas vadītāja, Docētāja, Valdes locekle
Ieva Puzo
Vecākā pētniece