Pārlekt uz galveno saturu

Darba pieredze

2007 - pašlaik

Rīgas Stradiņa universitātes Komunikācijas fakultātes dekāne, lektore Komunikācijas fakultāte, Socioloģijas un psiholoģijas katedra

1992 - 2011

Latvijas Kultūras akadēmija, Socioloģijas un kultūras administrēšanas katedra, lektore

2002 - 2007

RSU Eiropas Studiju fakultātes, Eiropas studiju fakultātes prodekāne, Socioloģijas katedra, lektore

2003 - 2004

Sabiedrības integrācijas fonds, eksperte sociālās iekļaušanas politikas jautājumos

2000 - 2002

Labklājības ministrijas Sociālās politikas attīstības departamenta direktora vietniece, Sociālās integrācijas un dzimumu līdztiesības nodaļas vadītāja

1998 - 2002

LMA/RSU Eiropas Integrācijas institūts, Socioloģijas katedra, lektore

1997 - 2000

Tirgus un Sociālo pētījumu centrs SKDS, projektu vadītāja

1995 - 1998

Sociālā darba un sociālās pedagoģijas augstskola “Attīstība”, lektore

1994 - 1995

Sociālā darba un sociālās pedagoģijas augstskola “Attīstība”, Sociālo pētījumu centra direktore

1990 - 1992

Latvijas universitāte, Vēstures un filozofijas fakultāte, Socioloģijas katedra, zinātniskā līdzstrādniece, lektore

1989 - 1990

Republikāniskais socioloģisko pētījumu centrs, socioloģe

1978 - 1989

Rīgas Tehniskā universitāte, Sociālo zinātņu nodaļa, asistente

Izglītība

1997

Latvijas Kultūras akadēmija, mākslas maģistra grāds kultūras teorijas specialitātē

Zinātniskā kvalifikācija - mākslas maģistra grāds kultūras teorijas specialitātē,1997, Latvijas Kultūras akadēmija, Diploma Nr.000008

1973 - 1978

Latvijas Valsts universitāte, Vēstures un filozofijas fakultātes Filozofijas nodaļa, Diploms - filozofijas pasniedzējs

Papildu informācija

Tālākizglītība​ u.c. profesionālās pilnveides aktivitātes

 

2012. Programma "Zinātnisko rakstu sagatavošana publicēšanai recenzētajos

izdevumos"(5 stundas),

2003-2004. Profesionālās attīstības programma Centrālās Eiropas augstskolu pasniedzējiem,

3 moduļi (katrs 20 stundas): "Mācīšana un mācīšanās Boloņas kontekstā";

"Mācību kursu veidošana Boloņas procesa kontekstā"; "Akadēmisko prasmju seminārs"

2003. gada februāris- maijs, Latvijas Universitāte, Augstskolu didaktika, PPI 160st. kurss

 

Pētniecības darbības virzieni

 

Nabadzība un sociālā atstumtība

Sociālā nevienlīdzība

Dzimumu līdztiesība

Sociālā politika

 

Vadītie studiju kursi

Kvalitatīvās pētījumu metodes I

Kvalitatīvās pētījumu metodes II

Kvalitatīvo pētījumu metodoloģija

Docētie studiju kursi

Ekonomiskā socioloģija

Kvalitatīvās pētījumu metodes

Kvalitatīvās pētījumu metodes I

Kvalitatīvās pētījumu metodes II

Kvalitatīvo pētījumu metodoloģija

Mediju auditorijas

Mūsdienu sociālie procesi

Nabadzība, sociālā atstumtība un labklājības politika

Zinātniskā darba metodoloģijas semināri

Projekti

 

2015 – HORIZON 2020 projekts „Rebuilding an Inclusive, Value-Based Europe of Solidarity and Trust through Social Investments"(RE InVEST). Amats, izpildāmā darba raksturs: projekta zinātniskā vadītāja Latvijā.

2013 – 2015 RSU sadarbības projekts „Krīzes pārvarēšana Latvijā: ekonomiskie, sociālie un komunikācijas aspekti". Amats, izpildāmā darba raksturs: pētniece

2013 - Latvijas eksperte Eiropas Sociālās politikas neatkarīgo ekspertu tīklā (par sociālās politikas, tai skaitā sociālās iekļaušanas jautājumos). Amats, izpildāmā darba raksturs: eksperte, neatkarīgu ziņojumu sagatavošana par Latviju dažādos sociālās politikas jautājumos

2009-2012 Eiropas Sociālā fonda līdzfinansēts projekts „Jaunas starpdisciplināras zinātniskās grupas izveide krūts vēža izpētei, terapijas efektivitātes un pacienta dzīves kvalitātes uzlabošanai", vienošanās Nr. 2009/0230/1DP/1.1.1.2.0/09/APIA/VIAA/070,. Amats, izpildāmā darba raksturs: konsultante.

2004-2013 Latvijas eksperte Eiropas Komisijas neatkarīgo ekspertu tīklā par nabadzības un sociālās atstumtības novēršanas (sociālās iekļaušanas) politiku Latvijā. Amats, izpildāmā darba raksturs: galvenā eksperte.

2007-2008 Pētījums IZM projekta „Zinātniskās darbības attīstība augstākās izglītības iestādēs" , RSU-ZP „Diskriminācija Latvijas darba tirgū: politiskie, tiesiskie, ekonomiskie un sociālie aspekti", RSU. Amats, izpildāmā darba raksturs: pētniece.

2005-2008 Eksperte, ekspertu grupas vadītāja Eiropas Kopienas iniciatīvas EQUAL programmas un projektu īstenošanas 2006. – 2008.gada novērtēšana, Labklājības ministrija. Amats, izpildāmā darba raksturs: projekta vadītāja, galvenā eksperte.

2005-2007 Pētījums „Bezdarba un sociālās atstumtības iemesli un ilgums", Labklājības ministrija, nacionālā programma. Amats, izpildāmā darba raksturs: vadošā pētniece .

2005-2007 Pētījums „Latvijas un tās reģionu darba tirgus specifiskās problēmas"(tai skaitā izglītības jomā), Labklājības ministrija, nacionālā programma. Amats, izpildāmā darba raksturs: vadošā pētniece.

2005-2006 Pētījums „Nodarbinātības valsts aģentūras pētījumi", NVA. Amats, izpildāmā darba raksturs: pētījuma vadītāja.

2003-2004 Pētījums (pasūtītājs ANO attīstības programma „Dzimumu līdztiesības integrētās pieejas attīstība un ieviešana Latvijas pašvaldībās"). Amats, izpildāmā darba raksturs: pētniece.

 

Dalība biedrībās, organizācijās u.tml.

 

Latvijas sociologu asociācija

Eiropas sociologu asociācija

 

Apbalvojumi un atzinības

 

Piemērs:* (aizpilda pēc izvēles)​

2012. gads: LR Ministru kabineta prezidenta "Goda raksts".

2014.gads: J.Prīmaņa balva par zinātnisko veikumu, anatomisko AAi eksponātu saglabāšanu un embrioloģijas ekspozīcijas izveidošanu​.

 

 

Publikācijas

 

Raksti​​

 

Lāce, Taņa. Latvijas valdības politika pēckrīzes periodā minimālā ienākuma līmeņa paaugstināšanai / T.Lāce // Latvijas Zinātņu Akadēmijas Vēstis. A.daļa. - 70.sēj., Nr.3 (2016), 59.-67.lpp.

Lāce, Taņa. Vai ekonomiskā krīze veicinājusi sabiedrības saliedētību? : [par Rīgas Stradiņa universitātes veikto pētījumu] / T.Lāce, R.Rungule // Logs. - Nr.11/12 (2015, dec.), 61.-63.lpp.

Assessment of life quality factors by breast cancer patients / M.Pranka, A.Dzervite, R.Rungule, T.Lace, E.Miklasevics, J.Gardovskis // SHS Web of Conferences : Proceedings. - Vol.10 (2014) : 4th International Interdisciplinary Scientific Conference "Society. Health. Welfare" (Riga, Latvia, Nov.22-23, 2012) / Rīga Stradiņš University. - 00034-p.1-00034-p.10. - Pieejams arī tiešsaistē: http://www.shs-conferences.org/

Initial findings of breast cancer risk factors from a survey conducted at Pauls Stradins Clinical University Hospital / A. Dzervite, M. Pranka, T. Lace, R. Rungule, J. Gardovskis, E. Miklasevics // Acta Chirurgica Latviensis. - No.13 (2013), p.34-38.

Lāce, Taņa. Strādājošo nabadzība kā aktuāla sociālās atstumtības problēma Latvijā / T.Lāce // Zinātniskie raksti : 2012.g. sociālo zinātņu nozares pētnieciskā darba publikācijas / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2013. - 48.-58.lpp.

Dobelniece, Signe. Global economic crisis in Latvia : social policy and individuals’ responses / S.Dobelniece, T.Lace // Filosofija. Sociologija. - Vol.23, N 2 (2012), p.111-118. - Pieejams arī tiešsaistē: http://www.lmaleidykla.lt/filosofijasociologija/2012/2/

Key factors contributing to quality of life for breast cancer patients in Latvia : supplementing quantitative surveys with qualitative interviews / A. Dzervite, M. Pranka, T. Lace, R. Rungule, E. Miklasevics, J. Gardovskis // Acta Chirurgica Latviensis. - No.12 (2012), p.3-10.

Rungule, Ritma. Attieksme pret veciem cilvēkiem un viņu diskriminācija Latvijas darba tirgū / R.Rungule, T.Lāce // Zinātniskie raksti : 2009.g. sociālo zinātņu nozares pētnieciskā darba publikācijas / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2010. - 2.sēj., 208.-214.lpp.

Rungule, Ritma. Dažādu sociāli demogrāfisko grupu diskriminācijas riski Latvijas darba tirgū / R.Rungule, T.Lāce // Zinātniskie raksti : 2009.g. sociālo zinātņu nozares pētnieciskā darba publikācijas / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2010. - 98.-110.lpp.

 

Tēzes​​

 

Lāce, Taņa. Cilvēku ar invaliditāti sociālās rīcībspējas ierobežojumi un to mazināšana / T.Lāce, R.Rungule // 2016.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2016.g. 17.-18.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2016. - 278.lpp.

Lāce, Taņa. The government policy during the post-crisis period for tackling child poverty and social exclusion in Latvia / T.Lace // 6th International Interdisciplinary Scientific Conference "Society. Health. Welfare: living in the world of diversity: social transformations. Innovations. Solutions" (Riga, Nov.23-25, 2016) : Abstracts / Rīga Stradiņš University ...[et al.]. - Riga, 2016. - P.62.

Vasiļjeva, Sanita. Dažādu sociāldemogrāfisko grupu izmantotās nodarbinātības stratēģijas un to ietekme uz ekonomiskās krīzes vērtējumu / S.Vasiļjeva, T.Lāce, R.Rungule // 2016.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2016.g. 17.-18.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2016. - 276.lpp.

Lāce, Taņa. Ekonomiskās krīzes mācības dažādās sociāldemogrāfiskās grupās / T.Lāce, R.Rungule // 2015.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2015.g. 26.-27.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2015. - 392.lpp.

Lāce, Taņa. Krīzes ietekme uz Latvijas sabiedrības saliedētību / T.Lāce, R.Rungule // 2014.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2014.g. 10.-11.aprīlī) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2014. - 405.lpp.

Lāce, Taņa. Action strategies of creative professionals in the context of the development of creative economy / T.Lace, A.Lake // 11th Conference of the European Sociological Association (ESA) "Crisis, critique and change" (Torino, Italy, Aug.28-31, 2013) : Abstract Book. - Torino, 2013. - P.345.

Lāce, Taņa. Sociālās atstumtības dimensijas dažādās sociālās atstumtības grupās Latvijā / T.Lāce // 2013.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2013.g. 21.-22.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2013. - 390.lpp.

Assessment of life quality factors by breast cancer patients / M. Pranka, A. Dzervite, R. Rungule, T. Lace, J. Gardovskis, E. Miklasevics // 4th International Interdisciplinary Scientific Conference "Society. Health. Welfare" & 1st Conference of Speech Therapists (Riga, Nov.22-23, 2012) : Abstracts / Rīgas Stradiņa universitāte ...[u.c.]. - Riga, 2012. - P.89-90.

Biographical experience of women with cancer [Elektroniskais resurss] : [abstract] / R.Rungule, M.Pranka, T.Lace, A.Dzervite, E.Miklasevics // 2nd ISA (International Sociological Association) Forum of Sociology "Social justice and democratization" (Buenos Aires, Argentina, Aug.1-4, 2012) [Elektroniskais resurss]. - Abstr. N 198.5. - Resurss aprakstīts 2013.g. 21.maijā. - Pieejas veids: Tīmeklis WWW.URL: http://isaconf.confex.com/isaconf/forum2012/webprogram/Pape…

Dobelniece, Signe. Global economic crisis in Latvia : risks for the social security system : [abstract] / S.Dobelniece, T.Lace // Riga Technical University 53rd International Scientific Conference dedicated to the 150th anniversary and the 1st Congress of World Engineers and Riga Polytechnical Institute / RTU Alumni (Rīga, 2012.g. 11.-12.okt.) : Digest. - Rīga, 2012. - P.311.

Lāce, Taņa. Atklātās koordinācijas metodes iespēju izmantošana Latvijā un sociālās atstumtības riska grupu problēmas / T.Lāce // 2012.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2012.g. 29.-30.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2012. - 400.lpp.

Dobelniece, Signe. Global economic crisis in Latvia : social policy and individuals responses / S.Dobelniece, T.Lace // 10th Conference of the European Sociological Association (ESA) "Social relations in turbulent times" (Geneva, Switzerland, Sept.7-10, 2011) : Abstract Book. - Geneva, 2011. - P.561-562.

Dzīves kvalitātes mērījumi krūts vēža slimniecēm Paula Stradiņa Klīniskajā universitātes slimnīcā / M. Pranka, A. Dzērvīte, R. Rungule, T. Lāce, J. Gardovskis, E. Miklaševičs // 2011. gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2011.g. 14. - 15.aprīlī) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2011. - 316.lpp.

Lāce, Taņa. Sociālās politikas atbilde ekonomiskajai krīzei Latvijā : sociālās drošības tīkla stratēģija / T.Lāce, S.Dobelniece // 2011.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2011.g. 14.-15.aprīlī) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2011. - 416.lpp.

Sociological dimensions in breast cancer multidisciplinary research/ M.Pranka, A.Dzervite, R.Rungule, T.Lace, A.Irmejs // 10th Conference of the European Sociological Association (ESA) "Social relations in turbulent times" (Geneva, Switzerland, Sept.7-10, 2011) : Abstract Book. - Geneva, 2011. - P.374-375.

Socioloģisko aspektu izpēte krūts vēža pētījumā / M. Pranka, A. Dzērvīte, R. Rungule, T. Lāce, J. Gardovskis, E. Miklaševičs // 2011. gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2011.g. 14. - 15.aprīlī) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2011. - 415.lpp.

Lāce, Taņa. Ekonomiskās krīzes ietekme uz sociālo politiku : Latvijas pieredze / T.Lāce, S.Dobelniece // 2010.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2010.g. 18.-19.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2010. - 389.lpp.

Laķe, Anda. Perceptions of cultural values in communities and priorities of cultural policy in Latvia / A.Lake, T.Lace // XVII ISA (International Sociological Association) World Congress of Sociology "Sociology on the Move" (Gothenburg, Sweden, July 11-17, 2010) : Conference Abstracts. - USA : ProQuest, 2010. - P.258-259.

 

Grāmatas un brošūras​​

 

Lāce, Taņa. Ekonomiskās krīzes ietekme uz sabiedrību un krīzes mācības / T.Lāce, R.Rungule // Ekonomiskā krīze Latvijā: veiksmes stāsta pēcgarša / S.Kruka redakcijā. - Rīga : Rīgas Stradiņa universitāte, 2016. - 5.nod., 97.-123.lpp.

Lāce, Taņa. Sociālā atstumtība Latvijā : situācijas raksturojums un politikas analīze / T.Lāce. - Rīga : Zinātne, 2012. - 255 lpp. - Kopsavilkums angļu valodā.

Kontakti

Kolēģi

Sandra Pallo
Studiju programmas vadītāja, Docētāja
Jevgēnija Jakovļeva
Biroja vadītāja
Jolanta Lasmane
Mācību procesa organizatore