Pārlekt uz galveno saturu

Būtībā valoda ir tikai viena, un tā ir cilvēku valoda, kas dažādi izpaužas bezgalīgi daudzās Zemes valodās.

Vilhelms fon Humbolts

1950. gadā, nodibinoties Rīgas Medicīnas institūtam, no Latvijas Valsts universitātes tika pārņemta PSRS tautu valodu katedra, kuras nosaukums vairākkārtīgi ticis mainīts: Valodu katedra (1951–1959), Svešvalodu katedra (1959–1994). 1994. gadā katedra tika pievienota Humanitāro zinātņu katedrai, bet 2001. gadā izveidota patstāvīga struktūrvienība – Valodu centrs.

Valodu centra mērķis ir nodrošināt RSU studējošajiem iespēju apgūt svešvalodas un valsts valodu saskaņā ar RSU apstiprinātajām studiju programmām. Pašlaik Valodu centrs nodrošina valodu apguvi visās līdzdiploma studiju programmās.

 Rīgas Stradiņa universitātes Valodu centra nolikums

Izdots saskaņā ar Augstskolu likuma 15.panta pirmo daļu un 20. panta otro daļu,
kā arī RSU Satversmes 3.6 punkta 3. un 6. apakšpunktu,
un 3.13. punkta pirmo, otro un septīto daļu

 

I. VISPĀRĪGIE JAUTĀJUMI

1. Rīgas Stradiņa universitātes (turpmāk – Universitāte, saīsināti – RSU) Valodu centrs (turpmāk – Centrs) ir RSU akadēmiskā struktūrvienība, kuras darbības mērķis ir nodrošināt valodu praktiskās apmācības RSU studējošajiem.

2. Centrs savā darbībā ievēro Latvijas Republikā spēkā esošos normatīvos aktus, RSU Satversmi, Universitātes iekšējos normatīvos aktus un šo nolikumu.

3. Centra nosaukums angļu valodā – Language Centre, vācu valodā – Sprachenzentrum.

II. STRUKTŪRA

4. Centru vada Centra vadītājs, kuru pēc RSU rektora ieteikuma amatā apstiprina Senāts. Centra vadītājs ir tieši pakļauts RSU Mācību prorektoram.

5. Centra vadītājs bez īpaša pilnvarojuma pārstāv Centru visās tā lietās, nodrošina Centra uzdevumu izpildi un ir atbildīgs par Centra rīcībā nodoto materiālo vērtību un mācību līdzekļu saglabāšanu un izlietošanu.

6. Centra amatu sarakstu pēc vadītāja ieteikuma un saskaņojuma ar Mācību prorektoru un Personāla departamenta direktoru apstiprina Universitātes rektors.

7. Centra darbinieku pienākumi tiek noteikti darba līgumos un Universitātes iekšējos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā apstiprinātos amata aprakstos.

III. MĒRĶIS UN UZDEVUMI

8. Centra mērķis – nodrošināt RSU studējošajiem iespēju apgūt svešvalodas un valsts valodu saskaņā ar RSU apstiprinātajām studiju programmām.

9. Centra darbības uzdevumi ir:

9.1. veikt praktisko svešvalodu un valsts valodas apmācību RSU studējošajiem;

9.2. izstrādāt Valodu centrā realizējamo studiju kursu programmas, kas sekmētu augstas kvalitātes speciālistu sagatavošanu veselības aprūpes un sociālajās zinātnēs, kā arī viņu konkurētspēju darba tirgū;

9.3. veikt mācību metodisko materiālu izstrādi;

9.4. organizēt promocijas eksāmenus svešvalodā RSU doktorantiem;

9.5. veicināt un atbalstīt Centra darbinieku profesionālo pilnveidi;

9.6. pēc pieprasījuma sagatavot un izsniegt studējošajiem izziņas par svešvalodu prasmēm, balstoties uz Valodu centrā nokārtotajiem studiju programmas pārbaudījumiem;

9.7. sniegt informatīvu atbalstu RSU studējošajiem un darbiniekiem starptautisku valodas sertifikātu iegūšanai.

9.8. iesaistīties projektos pašu ieņēmumu palielināšanai.  

9.9. veikt citus līdzīga satura uzdevumus atbilstīgi Centra darbības mērķim un aktuālajām vajadzībām.

IV. SADARBĪBA

10. Centrs savu uzdevumu sekmīgai veikšanai sadarbojas ar citām Universitātes struktūrvienībām, fiziskām un juridiskām personām saskaņā ar Universitātes noslēgtajiem līgumiem, kā arī ar Latvijas un ārvalstu svešvalodu skolotāju profesionālajām asociācijām.

11. Centram ir tiesības pieprasīt un saņemt no RSU struktūrvienībām informāciju, kas nepieciešama Centra uzdevumu sekmīgai veikšanai. Centram ir pienākums sniegt citām Universitātes struktūrvienībām to darbam nepieciešamo informāciju.

12. Centra darbinieki piedalās Universitātes izveidoto darba grupu un koleģiālo institūciju darbā atbilstīgi Universitātes iekšējiem normatīvajiem aktiem.

13. Centrs iesniedz priekšlikumus darbības pilnveidošanai RSU vadībai par Centra kompetencē esošajiem jautājumiem.

V. FINANSĒŠANA

14. Centra darbību finansē Universitāte.

15. Finanšu līdzekļu uzskaiti un saglabāšanu nodrošina RSU Finanšu departaments.

VI. REORGANIZĀCIJA VAI LIKVIDĀCIJA

16. Centra reorganizācija vai likvidācija notiek saskaņā ar RSU Senāta lēmumu.

 

Valodu centra vadītāja D. Žibala

Darbības uzdevumi

 • Veikt praktisko svešvalodu un valsts valodas apmācību RSU studējošajiem
 • Veikt mācību metodisko materiālu izstrādi
 • Veicināt un atbalstīt centra darbinieku profesionālo pilnveidi
 • Sniegt informatīvu atbalstu RSU studējošajiem un darbiniekiem starptautisku valodas sertifikātu iegūšanai
 • Iesaistīties projektos pašu ieņēmumu palielināšanai
 • Veikt citus līdzīga satura uzdevumus atbilstīgi Centra darbības mērķim un aktuālajām vajadzībām
 • Izstrādāt Valodu centrā realizējamo studiju kursu programmas, kas sekmētu augstas kvalitātes speciālistu sagatavošanu veselības aprūpes un sociālajās zinātnēs, kā arī viņu konkurētspēju darba tirgū
 • Organizēt promocijas eksāmenus svešvalodā RSU doktorantiem
 • Pēc pieprasījuma sagatavot un izsniegt studējošajiem izziņas par svešvalodu prasmēm, balstoties uz Valodu centrā nokārtotajiem studiju programmas pārbaudījumiem

Studiju kursi

 • Angļu valoda
 • Latīņu valoda
 • Latviešu valoda
 • Medicīnas terminoloģija latviešu valodā
 • Medicīnas terminoloģija vācu valodā
 • Franču valoda
 • Medicīnas terminoloģija krievu valodā
 • Fonoloģija
 • Lingvistika
 • Medicīnas terminoloģija angļu valodā
 • Medicīnas terminoloģija latīņu valodā
 • Latviešu valoda medicīnā
 • Vācu valoda
 • Spāņu valoda
 • Krievu valoda
 • Valodas kultūra
 • Fonētika, akustiskā fonētika

Starptautiskā un vietējā sadarbība

 • Latvijas Angļu valodas skolotāju asociācija
 • Latvijas Vācu valodas skolotāju asociācija
 • Latvijas Franču valodas skolotāju asociācija
 • Latviešu valodas aģentūra (LVA)
 • Latvijas Ārstu biedrība
 • Gētes institūts
 • Izdevniecību Oxford University Press un Pearson pārstāvniecība Latvijā
 • Masaryk University Language Centre (Brno, Čehija)
 • Deutsche Auslandsgesellschaft (DAG) (Libeka, Vācija)
 • Letras Castellanas Academia de Idiomas (Spain)