Lai nodrošinātu pilnvērtīgu mājas lapas rsu.lv pārlūkošanu tiek izmantotas sīkdatnes (Cookies).
Turpinot lietot mājas lapu rsu.lv, Jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanas noteikumiem.

Mēs izmantojam sīkdatnes (Cookies), lai:
- nodrošinātu mājaslapas funkcionalitāti;
- iegūtu statistikas datus par lapas apmeklētāju plūsmu – apmeklētāju skaitu, lapā pavadīto laiku u.c.;

Rīgas Stradiņa universitāte

Multimediju komunikācija

 • Google plus
 • Studiju virziens: Informācija un komunikācija
 • Studiju programmas raksturojums
 • Akreditēta akadēmiskā bakalaura studiju programma
 • Studiju veids: pilna laika vai nepilna laika klātiene
 • Studiju ilgums: 3 gadi (6 semestri) pilna laika studijās / 4 gadi (8 semestri) nepilna laika studijās
 • Iegūstamais grāds: sociālo zinātņu bakalaurs komunikācijas zinātnē
 • Studiju maksa gadā: 1790 EUR pilna laika studijām / 1390 EUR nepilna laika studijām
 • 2 bezmaksas vietas pilna laika studijās
 • 45 maksas vietas pilna laika studijās / 15 maksas vietu nepilna laika studijās
Pieteikties studijām

Par studiju programmu

RSU Komunikācijas fakultātes studiju programma Multimediju komunikācija sagatavo mūsdienīgi izglītotus, augsti kvalificētus, kompetentus un konkurētspējīgus multimediju speciālistus, kas varēs profesionāli strādāt ar daudzpusīgiem komunikācijas projektiem un vēstījumiem. Sagatavotie speciālisti spēs izmantot dažādas multimediju iespējas kino, televīzijā, interneta medijos, mākslas, mūzikas, citu kultūras jomu un izklaides menedžmentā. Tāpat programmā studējošajiem būs iespēja apgūt, kā realizēt multimediju iespējas reklāmā, sabiedrisko attiecību projektos un citās uzņēmējdarbības jomās, veikt pētījumus un būt par nozares ekspertiem – konsultantiem Latvijā un citās Eiropas Savienības valstīs.

Studiju programmas mērķis
Sagatavot akadēmiski izglītotus un profesionāli kvalificētus multimediju speciālistus, kuri apguvuši dažādas multimediju tehnoloģijas un to izpausmes dažādās vidēs. Speciālistus, kas balstoties uz apgūtajām teorētiskajām zināšanām un praktiskajām iemaņām, spēj neatkarīgi, kritiski un prasmīgi realizēt savas idejas dažādās multimediju komunikācijas jomās un uzlabot multimediju izmantojumu, pētniecību un konsultēšanas praksi Latvijā un Eiropas Savienībā.

Studējot šajā studiju programmā studenti:

 • apgūs multimediju komunikācijas likumsakarības un multimediju tehnoloģiju izmantojuma prasmes;
 • izpratīs mediju darbības principus, plašsaziņas līdzekļu ekonomiku;
 • spēs analizēt un prognozēt komunikācijas procesus plašākā kontekstā un darboties multimediju komunikācijas jomā;
 • spēs profesionāli piedalīties dažādu tipu multimediju producēšanas un konsultēšanas darbā;
 • teorētiski un praktiski apgūs kino, fotogrāfijas, televīzijas, interneta, mūzikas izmantojumu multimediju komunikācijā;
 • spēs izmantot savas zināšanas un prasmes mediju menedžmentā un sabiedrisko attiecību darbībā, kā arī pielietot iegūtās zināšanas citu jomu multimediālu projektu darbībā.

Studiju formas
Lekcijas, semināri un praktiskās nodarbības, prakse kā arī pastāvīgais darbs. Katrā studiju kursā paredzēts obligātas literatūras kopsavilkumu sagatavošana, referātu, individuālo vai grupas projektu izstrāde. Bakalaura studijas beidzas ar bakalaura darba izstrādi un aizstāvēšanu. Studijas tiek realizētas pilna laika klātienes (3 gadi) un neklātienes (4 gadi) formā.

Programmas saturs

Studiju programmas uzdevumi ir nodrošināt, lai studenti varētu apgūt:

 • teorētiskās zināšanas komunikācijas zinātnē un komunikācijas pētniecības metodes;
 • teorētiskas zināšanas filozofijā, socioloģijā, komunikācijas psiholoģijā, kas nepieciešamas, lai varētu veiksmīgi izprast sabiedrības attīstības procesus un orientēties sociālajā vidē;
 • teorētiskas zināšanas multimediju komunikācijā;
 • teorētiskas pamatzināšanas tīklu teorijās, digitālās kultūras pamatus;
 • teorētiskās un praktiskās zināšanas par elektronisko mediju formātiem un arhīviem;
 • teorētiskās zināšanas digitālā dizaina un attēla komunikācijas pamatos un praktiskās multimediju tehnoloģiju izmantošanas prasmes;
 • teorētiskās multimediālo projektu dramaturģijas principu zināšanas un prasmes šīs zināšanas pielietot multimediālu projektu realizācijā;
 • teorētiskas zināšanas fotogrāfijas un kino vēsturē, kas nodrošina izpratni par vizuālās komunikācijas valodas, teorētisko skolu un pieeju attīstību, jo tās veido multimediālās komunikācijas pamatus;
 • teorētiskas zināšanas un praktiskas iemaņas kino, fotogrāfijas, televīzijas, interneta, mūzikas, sporta, izklaides un citu multimediālu projektu producēšanā;
 • interneta elektronisko mediju komunikācijas īpatnības un citu mediju pieejas, kā arī komunikācijas psiholoģiju;
 • labu latviešu valodas un svešvalodu prasmi;
 • prasmi prezentēt savas idejas, uzstāties publikas priekšā un izmantot dažādas komunikācijas pieejas un iespējas;
 • zinātnisko pētijumu veikšanas iemaņas un galvenās sociālo zinātņu pētījumu metodes;
 • prasmes moderno komunikācijas tehnoloģiju praktiskā izmantošanā.

Studiju priekšmeti

I studiju gads
 • Ievads studijās un specialitātē
 • Ievads komunikācijas teorijās
 • Sociālo pētījumu metodes
 • Digitālās kultūras pamati
 • Ievads pasaules kino vēsturē un teorijā
 • Komunikācijas vēsture
 • Interneta mediji un komunikācija interneta vidē
 • Ideju vēsture
 • Mediju valoda
 • Fotogrāfija kā komunikācija
 • Multimediju satura veidošana un interaktivitāte
 • Latviešu kino vēsture un mūsdienu prakse
 • Mediju auditorijas
 • Multimediju dramaturģijas pamati (Scenāriju rakstīšana)
 • Autortiesības
 • Semiotika
 • Diskursa analīze
II studiju gads
 • Starpkultūru komunikācija
 • Mediju kritika un analīze
 • Komunikācija blogosfērā
 • Animācija, video un citu audiovizuālo multimediju veidi
 • Digitālais attēls
 • Ievads tīklu komunikācijas teorijās
 • Mūsdienu fotogrāfija
 • Komunikācijas psiholoģija
 • Starptautiskā un globālā komunikācija
 • Komunikācijas tiesības un ētika
 • Sociālā antropoloģija
 • Reklāma
 • Mūzikas skaņa un klusums kā komunikācija
 • Mūzika reklāmā
III studiju gads
 • Masu komunikācijas teorijas
 • Elektronisko mediju formāti un arhīvi
 • Montāžas pamati
 • Ievads pasaules un Eiropas autorkino
 • TV producēšana un audiovizuālā komunikācija
 • Vizuālā komunikācija
 • Informācijas sabiedrība
 • Multimediju komunikācijas projektu vadība

Saistītā informācija:


Pēc absolvēšanas

Iegūstamās zināšanas un iemaņas

 • Izpratne par multimediju komunikāciju
 • Zināšanas par multimediju iespējām kino, televīzijā, interneta medijos, kā arī mākslā, mūzikā, citās kultūras jomās un izklaides menedžmentā
 • Spēja izmantot multimediju tehnoloģijas praktisku multimediālu komunikācijas projektu realizācijā, konsultēšanā un pētniecībā

Pēc studiju programmas beigšanas

Absolventi apguvuši teorētiskas zināšanas multimediju komunikācijā un spēj izmantot multimediju tehnoloģijas praktisku multimediālas komunikācijas projektu realizācijā, konsultēšanā un pētniecībā. Pēc studiju beigšanas ir iespējams strādāt interneta un multimediju producentu firmās, veidot uzņēmumu un iestāžu interneta vietņu saturu, attīstīt sociālo tīklu menedžmentu reklāmas un sabiedrisko attiecību aģentūru vadītajos projektos, producēt interneta mediju saturu audio, video un animācijas formātā.

Ir iespējams turpināt studijas maģistrantūrā studiju programmās:

Daži piemēri, par ko var strādāt, pabeidzot šo studiju programmu:
multimediju komunikācijas speciālists, reklāmas projektu vadītājs, sabiedrisko attiecību projektu vadītājs, multimediju tekstuālā un vizuālā satura izvērtētājs, plānotājs un veidotājs, komunikācijas eksperts sociālo mediju jomā, eksperts multimediju satura plānošanā un producēšanā TV un radio vajadzībām, radošais (kreatīvais) direktors, producents u. c. Absolventi strādā arī organizāciju un iestāžu preses un komunikācijas nodaļās par komunikācijas analīzes speciālistiem.

Absolventes karjeras stāsts

Uzņemšanas noteikumi un prasības

Iesniedzamie dokumenti
 • Reflektanta iesniegums (uz veidlapas) vai elektroniskā pieteikuma izdruka no https://uznemsana.rsu.lv.

 • Pases vai personas apliecības (eID) kopija (oriģināls jāuzrāda).

 • Atestāta, kas apliecina vispārējās vidējās izglītības iegūšanu, kopija (oriģināls jāuzrāda).

 • Atestāta par vispārējo vidējo izglītību pielikuma “Sekmju izraksts" kopija (oriģināls jāuzrāda), kurā reflektantam, kurš vispārējo vidējo izglītību ir ieguvis laikposmā no 1997./98. mācību gada līdz pašriezējam uzņemšanas periodam, sekmju izrakstā obligāto un izvēlēto pamatpriekšmetu vērtējums ir vismaz 4 balles 10 ballu sistēmā (atzīmes specializētajos kursos netiek ņemtas vērā).

 • Centralizēto eksāmenu (turpmāk – CE) sertifikātu, kas minēti zemāk 8. punktā, kopijas (oriģināli jāuzrāda).

 • Dokuments, kas apliecina dokumentu reģistrēšanas pakalpojuma apmaksu.

 • Ja kādā no iesniedzamajiem dokumentiem ir cits personas uzvārds un/vai vārds nekā pasē, tad jāuzrāda arī dokuments, kas apliecina uzvārda un/vai vārda maiņu.

 • Bāreņiem un bez vecāku apgādības palikušiem bērniem – Labklājības ministrijas noteiktā kārtībā izsniegtās bāreņa apliecības kopija (uzrādot oriģinālu).

 • Ja reflektants izglītības dokumentu vai akadēmisko grādu ir ieguvis ārvalstīs, iesniegumam pievieno Akadēmiskās informācijas centra izziņu par to, kādam Latvijā piešķirtam izglītības dokumentam vai akadēmiskajam grādam atbilst ārvalstīs iegūtais izglītības dokuments vai grāds.

Nepieciešamā iepriekšiegūtā izglītība

Vidējā

Nepieciešamie centralizēto eksāmenu sertifikāti, starptautiskas testēšanas institūcijas pārbaudījumu dokumenti

 • CE sertifikāts latviešu valodā

 • CE sertifikāts svešvalodā vai starptautiskas testēšanas institūcijas pārbaudījuma dokuments

Konkursa vērtēšanas kritēriji

Studiju programmu Multimediju komunikācija imatrikulē saskaņā ar konkursa rezultātiem, ko veido vidējais vērtējums no CE vērtējuma latviešu valodā un CE vai starptautiskas testēšanas institūcijas pārbaudījuma vērtējuma svešvalodā.

Vienādu vērtējumu summu gadījumā konkursu ietekmē:

1) vērtējums svešvalodā,

2) vidējās izglītības diploma vidējā atzīme.

Kontaktinformācija

Programmas vadītājs: lektora p. i. Alnis Stakle

Komunikācijas fakultāte
Dzirciema ielā 16, Rīgā, LV-1007
C korpuss, 1. stāvs, 1.b kab.
Tālrunis: 67409183
E-pasts:  Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.

Docentes komentārs

anda-rozukalne-rm

Docente Anda Rožukalne, studiju programmas Multimediju komunikācija izveidotāja:

Modernās tehnoloģijas arvien plašāk nosaka mediju saturu un lasītāju ieradumus. Nostiprinot gadu desmitos koptās žurnālistikas pamatvērtības – būt atvērtiem un godīgiem, piedāvājot visaugstākās kvalitātes informāciju, kā arī paplašinot studentu erudīciju ekspertu diskusijās un izvēles kursos, ļauj mūsu programmu absolventiem radoši un sekmīgi strādāt jebkura profila medijos un komunikācijas jomās.

Pēdējās izmaiņas: 10:23, 31. Maijs, 2017
Rīgas Stradiņa universitāte, Dzirciema iela 16, Rīga, LV-1007, Latvija, +371 67409105