Skip to main content
Page is available only in Latvian

Programmas mērķis

Nodrošināt teorētisko zināšanu un praktisko iemaņu apguvi un pilnveidošanu atbilstoši Latvijā pieņemtajām bērnu reimatologa specialitātes un Eiropas Savienības prasībām šai specialitātei (programma atbilst prasībām Eiropas izglītībai bērnu reimatoloģijas nozarē, ko izstrādājusi Eiropas Pediatru reimatologu asociācija un apstiprinājusi Eiropas Savienības medicīnas speciālistu pediatrijas sekcija, lai ārstu sagatavotu sertifikācijai pediatra reimatologa specialitātē atbilstīgi Latvijas Republikas normatīvajiem dokumentiem

Programmas saturs

Teorētiskā izglītība balstās uz problēmlekciju reizi mēnesī (katram studiju gadam atsevišķi) un semināru organizēšanu (trīs semināri mēnesī jeb 33 gadā), zinātnisko un pedagoģisko darbu 2. un 3. rezidentūras studiju gadā paralēli praktiskajām mācībām, dežūras 72 stundas mēnesī. Rezidenti veic praktisko un pedagoģisko darbu.

Obligātie studiju kursi

 • Bērnu reimatoloģijas stacionārā un ambulatorā daļa
 • Klīniskā imunoģenētika
 • Imūhistoloģija
 • Rehabitoloģija
 • Locītavu radioloģija
 • Traumatoloģija ortopēdija

Izvēles studiju kursi

 • Epidemioloģija
 • Pieaugušo reimatoloģiskās slimības
 • Neiroloģija
 • Nefroloģija
 • Metabolās slimības
 • Reanimatoloģija
 • Citas specialitātes, kas saistītas ar bērnu reimatoloģiju

Prasības, sākot studijas

 • Ārsta grāds
 • Derīga pediatra sertifikāta kopija (oriģināls jāuzrāda) vai augstskolas izziņa par rezidentūras studijām 3. studiju gadā pamatspecialitātē Pediatrs

Studiju rezultāti

Zināšanas

 • Bērnu balsta un kustību (saistaudu) sistēmas un autoimūno saistaudu sitēmas slimību etioloģija, patoģenēze, diagnostika, ārstēšana un rehabilitāciju, kas nodrošina pamatu radošai domāšanai klīniskajā praksē un arī pētniecībā
 • Spēja darboties starpdisciplinārā saskarē

Prasmes

 • Izprast konkrētās problēmas būtību, diagnostikas algoritmus
 • Sniegt profesionālu specializētu neatliekamo palīdzību
 • Praktiski realizēt diagnostikas, ārstēšanas un profilakses pasākumus
 • Veikt tālāku darbu, mācīšanos vai pētniecību sarežģītos un neprognozējamos apstākļos un, ja nepieciešams, tos pārveidot, lietojot jaunas pieejas
 • Patstāvīgi attīstīties
 • Labi komunicēt ar dažādiem pacientiem, viņu vecākiem, kolēģiem
 • Prasmes pedagoģiskā un pētniecības darbā
 • Darba organizācijas iemaņas

Kompetence

 • Strādāt atbilstoši savām pilnvarām augstākajā zināšanu, prasmju, attieksmju apguves un lietošanas līmenī, veicot bērnu balsta un kustību (saistaudu) sistēmas un autoimūno saistaudu sitēmas slimību diagnostiku, ārstēšanu, rehabilitāciju un profilaksi
 • Patstāvīgi plānot un organizēt savu ārsta speciālista profesionālās kompetences pilnveidi un attīstību
 • Uzņemties atbildību par personāla grupas darbu
 • Veikt inovācijas un uzņēmējdarbību

Pārbaudījuma veids

Rezidentūras laikā vērtē praktiskās un teorētiskās zināšanas pēc katra studiju kursa

Valsts pārbaudījumā rezidents aizstāv zinātniski pētniecisko darbu komisijas klātbūtnē, tiek pārbaudītas rezidenta teorētiskās zināšanas mutiski un rakstveidā, atbildot uz trim teorētiskajiem jautājumiem un atrisinot divus situācijuzdevumus atbilstoši apgūtai programmai