Skip to main content
Page is available only in Latvian

Programmas mērķis

Nodrošināt teorētisko zināšanu un praktisko iemaņu apguvi un pilnveidošanu atbilstoši tiesu psihiatrijas ekspertam nepieciešamajām zināšanām, lai speciālistu sagatavotu tiesu eksperta sertifikācijai tiesu psihiatrijas specialitātē atbilstoši Latvijas Republikas normatīvajiem dokumentiem

Programmas saturs

Teorētiskā izglītība, piedaloties semināros, apmeklējot problēmlekcijas un praktiskās mācības studiju kursā, apgūstot obligāti veicamās manipulācijas. Teorētiskā izglītība ietver problēmlekcijas un seminārus. Praktiskās mācības atbilstoši studiju kursu plānam.

Prasības, sākot studijas

 • Ārsta grāds
 • Derīga psihiatra sertifikāta kopija (oriģināls jāuzrāda)

Studiju rezultāti

Zināšanas

 • Tiesu psihiatrisko ekspertīžu noteikšanu juridiskais pamatojums, tiesu ekspertīžu veidi, tai skaitā kompleksās ekspertīzes
 • Nepieskaitāmības, ierobežotas pieskaitāmības juridiskie un medicīniskie kritēriji
 • Eksperta tiesības un pienākumi, eksperta atbildība
 • Sabiedrībai bīstamu darbību psihopatoloģiskie mehānismi, sabiedrībai bīstamu darbību profilakses principi
 • Medicīniskie piespiedu līdzekļu veidi, to grozīšanas un atcelšanas pamatojs
 • Ekspertīžu iestādes, to darbības principi
 • Ekspertīžu plānošana un organizēšana, penitenciārās psihiatrijas darba principi

Prasmes

 • Strādāt ar krimināllietas un civillietas materiāliem, veikt psihiatrisko diagnostisku un tiesu psihiatrisko diagnostiku, analizēt medicīniskos dokumentus, tos salīdzinot, apkopojot un analizējot kopsakarībā ar krimināllietas un civillietas materiāliem
 • Izdalīt ekspertīzei nozīmīgos datus, kas norāda par personas psihiskiem traucējumiem
 • Dot par visiem iegūtajiem datiem vispārēju pārskatu un analīzi, kā arī veidot objektīvi pamatotus secinājumus
 • Prognozēt ekspertējamās personas bīstamību un atkarībā no bīstamības pakāpes, rekomendēt optimālākos medicīniskos piespiedu līdzekļus
 • Rakstīt atzinumu atbilstoši normatīvo aktu prasībām, lietojot procesa virzītājam saprotamu terminoloģiju, uzturēt atzinumā pausto viedokli tiesā, atbildēt uz procesa dalībnieku jautājumiem atbilstoši savai kompetencei
 • Atšķirt psihiskos traucējumus no simulācijas, tos aprakstīt un pamatot
 • Strādāt, veicot kompleksās ekspertīzes, nodalot ekspertu kompetences sfēras
 • Ievērot deontoloģijas principus, strādāt ar psihiatrijā izmantojamajām metodēm un tehnoloģijām

Kompetences

 • Personu, kam ir psihiskie traucējumi, diagnostika un aprūpe
 • Komunikācija
 • Sadarbība un interpersoniskās prasmes
 • Ekspertīžu organizēšana un plānošana
 • Ētikas, deontoloģijas un juridiskie jautājumi
 • Izglītība un zinātne, kas nodrošina objektīvu atziņu sniegšanu

Pārbaudījuma veids

Pēc katra studiju kursa teorētisko zināšanu pārbaude ar izvēles jautājumiem un konkrēta gadījuma analīze

Valsts pārbaudījums (teorētisko zināšanu pārbaude ar izvēles jautājumiem un konkrēta gadījuma analīze) un zinātniski pētnieciskā darba aizstāvēšana