Skip to main content
Page is available only in Latvian

Programmas mērķis

Nodrošināt teorētisko zināšanu un praktisko iemaņu apguvi atbilstoši transfuziologa specialitātes prasībām, lai ārstu sagatavotu sertifikācijai transfuziologa specialitātē atbilstīgi Latvijas Republikas normatīvajiem dokumentiem.

Programmas saturs

Programmā ietilpst studiju kursi, teorētiskā izglītība problēmlekciju un semināru veidā, pētnieciskais darbs un pedagoģiskais darbs, dežūras.

 • Hematoloģija
 • Ķirurģija
 • Neatliekamā medicīna
 • Neonatoloģija
 • Infektoloģija
 • Traumatoloģija
 • Imunoloģija

Prasības, sākot studijas

 • Ārsta grāds
 • Derīga sertifikāta kopija (oriģināls jāuzrāda) jebkurā ārsta pamatspecialitātē

Studiju rezultāti

Zināšanas

 • Donoru atlase
 • Asins un asins komponentu sagatavošana un apstrāde
 • Asins pagatavojumu klīniskā izmantošana

Prasmes

 • Atlasīt donorus drošu asins komponentu sagatavošanai
 • Sagatavot asins komponentus un veikt to apstrādi
 • Veikt imūnhematoloģisko izmeklēšanu
 • Sniegt pacientiem kvalificētu transfuziologa palīdzību

Kompetence

 • Pārzinot klīnisko transfuzioloģiju un medicīniskās tehnoloģijas, strādāt asins sagatavošanas iestādē, slimnīcas asins kabinetā vai imūnhematoloģijas laboratorijā
 • Profesionāli un efektīvi lietot asins komponentus un plazmas preparātus
 • Konsultēt citu specialitāšu ārstus par klīniskās transfuzioloģijas jautājumiem

Pārbaudījuma veids

Teorētisko zināšanu un prasmju pārbaudes pēc katra studiju kursa un rezidentūras valsts pārbaudījums – eksāmens testa (ar daudzvariantu atbildēm) veidā un problēmuzdevumu risināšana.