Skip to main content
This page is available in Latvian only.

Programmas mērķis

Nodrošināt teorētisko zināšanu un praktisko iemaņu apguvi un pilnveidošanu atbilstoši otorinolaringoloģijas specialitātes nolikuma prasībām, lai ārstu sagatavotu sertifikācijai otorinolaringoloģijas specialitātē

Programmas saturs

Studiju kursi, teorētiskā izglītība problēmlekciju un semināru veidā, pētnieciskais darbs un pedagoģiskais darbs, dežūras

Prasības, sākot studijas

Ārsta grāds

Studiju rezultāti

Zināšanas

  • LOR saslimšanas
  • Interpretēt izmeklējumus

Prasmes

  • Orientēties visās diagnostiskajās un terapeitiskajās (ķirurģiskās un ne ķirurģiskās) ar specialitāti saistītās manipulācijās
  • Patstāvīgi formulēt un kritiski analizēt sarežģītas LOR problēmas
  • Izvērtēt pētījumu rezultātus

Kompetence

  • Nodrošināt medicīnisko aprūpi atbilstoši otorinolaringologa specialitātes standartiem
  • Plānot un organizēt sava ārsta speciālista profesionālās kompetences pilnveide un attīstība
  • Uzņemties atbildību par personāla grupu darba rezultātiem
  • Veikt uzņēmējdarbību
  • Ieviest darbā inovācijas

Pārbaudījuma veids

Ikdienas darba kontrole, semināri, teorētisko zināšanu pārbaude divreiz gadā rakstiski.

Valsts pārbaudījums un/vai sertifikācijas eksāmens, iesniedzot eksaminācijas komisijai apkopojumu par studiju laikā paveikto. Jānokārto rezidentūras Valsts pārbaudījuma rakstveida tests, kā arī jāaizstāv zinātniski pētnieciskais darbs.