Skip to main content
Page is available only in Latvian

Paziņojums par RSU piederošā nekustamā īpašuma Rīgā, Anniņmuižas bulvārī 26A, kadastra nr. 0100 0802 021 006, iznomāšanu

Saskaņā ar Publiskas personas mantas iznomāšanas noteikumu 22. punktu, Rīgas Stradiņa universitāte informē, ka 2024. gada 29. februārī noslēgta Vienošanās Nr.3-L-5/5/2024 par grozījumiem 2013. gada 13. marta Nedzīvojamo telpu nomas līgumā Nr.6.2-25/2013/0132 (turpmāk – Līgums), saskaņā ar kuru pagarināts Līguma darbības termiņš par šādu nomas objektu:

IznomātājsRīgas Stradiņa universitāte
NomnieksSabiedrība ar ierobežotu atbildību “Baltic Restaurant Latvija”, reģistrācijas Nr.40003556833, juridiskā adrese: Elizabetes iela 20, Rīga, LV-1050
Nekustamā īpašuma (Nomas objekta) adreseRīga, Anniņmuižas bulvāris 26A
Kadastra nr.0100 0802 021 006
Lietošanas mērķissabiedriskās ēdināšanas pakalpojuma nodrošināšana
Platība109,3 m2
Nomas līguma darbības termiņš2029. gada 15. jūnijs
Nomas maksas apmērs par nedzīvojamām telpām, norādot viena kvadrātmetra izmaksas mēnesī6,50 EUR bez pievienotās vērtības nodokļa
Notikušās izsoles

Paziņojums par RSU piederošo nedzīvojamo telpu un virtuves iekārtu (ēdnīcas kompleksa) Dzirciema ielā 16, Rīgā, LV-1007, kadastra nr. 01005640043, būves kadastra apzīmējums 0100 0064 0458 001, iznomāšanas izsoles rezultātiem

Uz 2023. gada 18. oktobri pulksten 13 tika izziņota Rīgas Stradiņa universitātei  (turpmāk – RSU) piederošo nedzīvojamo telpu un virtuves iekārtu (ēdnīcas kompleksa) Dzirciema ielā 16, Rīgā, LV-1007, kadastra nr. 01005640043, būves kadastra apzīmējums 0100 0064 0458 001 (turpmāk – Nomas objekts) iznomāšanas pirmā rakstiskā izsole (turpmāk – Izsole).

Izsole noslēdzās 2023. gada 18. oktobrī, pulksten 13.40.

Izsoles rīkotājs RSU teritoriju, telpu un ēku ārējo daļu iznomāšanas izsoles komisija (turpmāk – Komisija) paziņo par Izsoles rezultātiem:

Par Izsoles uzvarētāju atzīta un tiesības slēgt nomas līgumu iegūst SIA “Baltic Restaurants Latvia”, vienotais reģistrācijas Nr.40003556833, juridiskā adrese: Elizabetes iela 20, Rīga, LV-1050. Izsolē nosolītā augstākā cena: 2400,00 EUR (divi tūkstoši četri simti euro, 00 centi) mēnesī bez pievienotās vērtības nodokļa.


Rīgas Stradiņa universitātei piederošās kustamās mantas – zobārstniecības iekārtas PLANMECA COMPACT i – pārdošana

 1. Rīgas Stradiņa universitāte (turpmāk – RSU) pārdod tai piederošo kustamo mantu - zobārstniecības iekārtas PLANMECA COPACT i kā lietu kopību. Lietu kopības sastāvu un novērtējumu veido 8 (astoņas) vienības:
  Kustamās mantas nosaukumsModelisIzlaiduma gadsSkaits
  Zobārstniecības iekārtaPLANMECA COMPACT i2008.8
 2. Kustamās mantas kā lietu kopības novērtējums – 1600,00 EUR (viens tūkstotis seši simti euro, 00 centi) bez pievienotās vērtības nodokļa (turpmāk – PVN).
 3. Interesentiem lūdzam izteikt savus piedāvājumus 10 (desmit) dienu laikā no kustamās mantas pārdošanas sludinājuma publicēšanas dienas. Rakstveida pieteikumi iesniedzami RSU Mantas atsavināšanas un novērtēšanas komisijai elektroniskā veidā, nosūtot uz elektroniskā pasta adresi dainis[pnkts]zemessatrsu[pnkts]lv, un pieteikumā norādot
  • pretendenta vārdu, uzvārdu/firmu, personas kodu/reģistrācijas numuru, dzīvesvietu/juridisko adresi;
  • pirkuma cenas piedāvājumu skaitliski un vārdiski;
  • skaidri izteiktu apliecinājumu par pretendenta piekrišanu pirkt attiecīgo kustamo mantu;
  • kontakta tālruni un elektroniskā pasta adresi.

Kustamā manta uz pirkuma līguma pamata, tiks nodota Pircējam, kurš piedāvās augstāko cenu, bet ne zemāku kā mantas kā lietu kopības novērtējums 1600,00 EUR (viens tūkstotis seši simti euro, 00 centi). Pirkuma maksa tiks aplikta ar PVN (21 %).

Jautājumi saistībā ar kustamās mantas pārdošanu adresējami RSU mantas atsavināšanas un novērtēšanas komisijai, rakstot uz elektronisko pasta adresi dainis[pnkts]zemessatrsu[pnkts]lv.

Iekārtas tehniskā specifikācija (1. pielikums)

Zobārstniecības iekārta PLANMECA COMPACT i, izlaiduma gads: 2008.

Instrumentu padeve – no augšas.

Iekārtas komplektācijas sastāvs:

 • energobloks ar pacienta krēslu,
 • operācijas lampas Planmeca Delight (daļai lampu – nepilna komplektācija),
 • viens mobilais galdiņš,
 • viens ārsta krēsls,
 • viens asistenta krēsls,
 • slapjā atsūkšanas sistēma.

Iekārtas komplektācijā papildus ietilpst:

 • asistenta pulsters,
 • pulsters,
 • skeilers,
 • kamera,
 • gaisa pievads,
 • elktromotora pievads ar Kavo 200lux motoru.

planmeca_08.jpg

planmeca_01.jpg

planmeca_00.jpg

planmeca_02.jpg

planmeca_03.jpg

planmeca_05.jpg

planmeca_04.jpg

planmeca_06.jpg

planmeca_07.jpg

Pirkuma līguma projekts (2. pielikums)

Lejupielādēt kustamās mantas pirkuma līguma projektu


Paziņojums par RSU piederošās kustamās mantas – zobārstniecību iekārtu PLANMECA COPACT i –
atsavināšanas procesa rezultātiem 

Rīgas Stradiņa universitātes (turpmāk – RSU) mantas atsavināšanas un novērtēšanas komisija (turpmāk – Komisija) 2022.gada 08.septembra Komisijas sēdē nolēma: kustamās mantas - zobārstniecības iekārtu PLANMECA COPACT i pirkuma līguma slēgšanas tiesības piešķirt pretendentam SIA “PLANDENT, vienotais reģistrācijas Nr.40003268539, juridiskā adrese: Pārslas iela 5, Rīga, LV-1002.

Pirkuma summa – 1800,00 EUR bez pievienotās vērtības nodokļa.

Kustamās mantas pirkuma līguma reģistrācijas dati: 23.09.2023. / Nr.3-L-10/1/2022.


Nekustamā īpašuma Rīgā, Anniņmuižas bulvārī 26A, iznomāšanas izsole

Paziņojums par izsoles rezultātiem

Uz 2022. gada 8. jūnija pulksten 14.00 tika izziņota Rīgas Stradiņa universitātei  (turpmāk – RSU) piederošā nekustamā īpašuma Rīgā, Anniņmuižas bulvārī 26A, LV-1067, kadastra nr. 01005800293, ēkas ārējās daļas (jumta platības)  iznomāšanas pirmā rakstiskā izsole (turpmāk – Izsole).

Izsole noslēdzās 2022. gada 8. jūnijā pulksten 14.30.

Izsoles rīkotājs RSU teritoriju, telpu un ēku ārējo daļu iznomāšanas izsoles komisija (turpmāk – Komisija) paziņo par Izsoles rezultātiem:

Par Izsoles uzvarētāju tiek atzīta un tiesības slēgt nomas līgumu iegūst SIA Latvijas Mobilais Telefons, vienotais reģistrācijas nr. 50003050931, juridiskā adrese: Ropažu iela 6, Rīga, LV-1039. Izsolē nosolītā augstākā cena: 580,00 (pieci simti astoņdesmit euro, 00 centi) mēnesī bez PVN.

Nekustamā īpašuma Rīgā, Mārupes ielā 17 k-2, iznomāšanas izsole

Paziņojums par izsoles rezultātiem

Uz 2022. gada 8. jūnija pulksten 13.00 tika izziņota Rīgas Stradiņa universitātei  (turpmāk – RSU) piederošā nekustamā īpašuma Rīgā, Mārupes ielā 17 k-2, LV-1002, kadastra nr. 01000562050, ēkas ārējās daļas (jumta platības)  iznomāšanas pirmā rakstiskā izsole (turpmāk – Izsole).

Izsole noslēdzās 2022. gada 8. jūnijā pulksten 13.30.

Izsoles rīkotājs RSU teritoriju, telpu un ēku ārējo daļu iznomāšanas izsoles komisija (turpmāk – Komisija) paziņo par Izsoles rezultātiem:

Par Izsoles uzvarētāju tiek atzīta un tiesības slēgt nomas līgumu iegūst SIA Tele Tower, vienotais reģistrācijas nr. 40103257495, juridiskā adrese: Uriekstes iela 2A-24, Rīga, LV-1005. Izsolē nosolītā augstākā cena: 580,00 (pieci simti astoņdesmit euro, 00 centi) mēnesī bez PVN.

Nekustamā īpašuma atsavināšana

Izsoles sludinājums: nekustamais īpašums Rīgā, Kaņiera ielā 12-82

Paziņojums par nekustamā īpašuma atsavināšanas izsoles rezultātiem

Saskaņā ar nekustamā īpašuma Kaņiera ielā 12 – 82, Rīgā, kadastra Nr. 0100 912 5306 izsoles noteikumu 5.7.punktu ir apstiprināts Nekustamā īpašuma izsoles akts. Augstāko cenu 31 900 EUR nosolījusi privātpersona.


Kustamās mantas atsavināšana

Rīgas Stradiņa universitātei piederošās kustamās mantas – transportlīdzekļu – izsoles

 1. Rīgas Stradiņa universitāte (turpmāk – RSU) pārdod pirmajās izsolēs tai piederošo kustamo mantu:
  1.1. kravas transporta furgons Volkswagen LT35, valsts reģistrācijas numurs: GE 2542, šasijas nr. WV1ZZZ2DZWH015126, 1999. gada izlaidums. Nosacītā cena / izsoles sākumcena: 1550,00 EUR. Izsoles nodrošinājums: 155,00 EUR. Izsole notiks 2021. gada 21. jūnijā pulksten 11.00  Rīgā, Dzirciema ielā 16, C korpusā, 1. auditorijā. Pieteikums dalībai kustamās mantas izsolē iesniedzams līdz 2021. gada 21. jūnijam, plkst. 10.30;
  1.2. kravas transporta pašizgāzējs Mitsubishi Canter, valsts reģistrācijas numurs HA 8922, šasijas nr. TYBFB83BE4DU06268, 2008. gada izlaidums. Nosacītā cena / izsoles sākumcena: 2800,00 EUR. Izsoles nodrošinājums: 280,00 EUR. Izsole notiks 2021. gada 21. jūnijā pulksten 12.00 Rīgā, Dzirciema ielā 16, C korpusā, 1. auditorijā. Pieteikums dalībai kustamās mantas izsolē iesniedzams līdz 2021. gada 21. jūnijam, plkst. 11.30.
 2. Izsoles veids: mutiska izsole ar augšupejošu soli.
 3. Izsoles solis: 50,00 EUR.
 4. Izsoles cenas tiks apliktas ar PVN 21 %.
 5. Izsoles dalības maksa: 15 EUR.
 6. Izsoles nodrošinājums un dalības maksa atbilstīgi izsoles noteikumiem, iemaksājama par katru pieteikumu  un izsolāmo mantu atsevišķi RSU norēķinu kontā LV02HABA0551000376050, AS Swedbank, SWIFT kods: HABALV22.
 7. Izsoles noteikumi pieejami interneta vietnē rsu.lv/izsoles (skat. zemāk).
 8. Tālrunis uzziņām 67409077.

Izsoles noteikumi

Paziņojums par kustamās mantas izsoles rezultātiem

 • 2021. gada 21. jūnijā plkst. 11.00 Rīgas Stradiņa universitāte rīkoja izsoli universitātei piederošajai kustamajai mantai – sauszemes mehāniskajam transportlīdzeklim Volkswagen LT35, RN GE2542.

Īpašuma tiesības par summu 1600,00 EUR bez PVN ieguva juridiskā persona SIA ABU AUTO.

 • 2021. gada 21. jūnijā plkst. 12.00 Rīgas Stradiņa universitāte rīkoja izsoli universitātei piederošajai kustamajai mantai – sauszemes mehāniskajam transportlīdzeklim Mitsubishi Canter, RN HA8922.

Īpašuma tiesības par summu 4100,00 EUR bez PVN ieguva juridiskā persona SIA ABU AUTO.