Skip to main content
Page is available only in Latvian

Programmas mērķis

Nodrošināt teorētisko zināšanu un praktisko iemaņu apguvi un pilnveidošanu atbilstoši transplantoloģijas specialitātes prasībām, lai ārstu sagatavotu sertifikācijai transplantoloģijas specialitātē atbilstīgi Latvijas Republikas normatīvajiem dokumentiem

Programmas saturs

Visos apmācības gados rezidentam sertificēta transplantologa uzraudzībā jāveic dežūras donorbrigādē un transplantācijas centrā. Rezidentam jāveic pedagoģiskais un zinātniskais darbs, kā arī jāapmeklē problēmlekcijas un semināri. Studiju laikā jāizstrādā un 3. studiju gadā jāaizstāv pētnieciskais darbs.

 • Vēdera orgānu terminālo mazspēju izraisošo slimību etioloģija, patoģenēze, simptomātika, diagnostika, diferenciāldiagnostika
 • Orgānu donoru identifikācijas, uzturēšanas un donorprocesa leģitīmās piekrišanas aspekti
 • Nāves diagnostikas metodes
 • Praktiskās iemaņas par donororgānu iegūšanu no mirušiem un dzīviem donoriem
 • Vēdera orgānu transplantācija
 • Pēctransplantācijas perioda vadīšana
 • Transplantoloģijā izmantojamās diagnostiskās metodes, instrumentārijs un aparatūra
 • Diagnostiskās un ārstnieciskās manipulācijas
 • Ārstniecisko metožu (operācijas) praktiska izmantošana transplantoloģiska profila slimniekiem programmas paredzētajā apjomā

Prasības, sākot studijas

 • Ārsta grāds
 • Derīga ķirurga, sirds ķirurga, torakālā ķirurga, bērnu ķirurga vai urologa sertifikāta kopija (oriģināls jāuzrāda)

Studiju rezultāti

Zināšanas

 • Vēdera orgānu terminālo mazspēju izraisošo slimību etioloģija, patoģenēze, simptomātika, diagnostika, indikācijas aizstājterapijai un transplantācijai
 • Donororgānu iegūšanas process, indikācijas donororgānu izņemšanai transplantācijai
 • Diagnostiskās metodes un instrumentārijs, ko izmanto ķirurģijā un orgānu transplantācijā
 • Transplantācijas imunoloģijas pamati
 • Pēctransplantācijas imūnsupresijas metodes

Prasmes

 • Veikt donora orgānu iegūšanu no mirušiem un dzīviem donoriem
 • Sniegt transplantoloģisko palīdzību pacientiem ar vēdera orgānu terminālo mazspēju
 • Vadīt pēctransplantācijas periodu un norīkot atbilstošu imūnsupresiju
 • Izveidot pareizu diagnostikas shēmu un ārstēšanas taktiku pacientam ar transplantoloģisku patoloģiju
 • Veikt diagnostiskās un ārstnieciskās manipulācijās

Kompetence

 • Sniegt transplantoloģisko palīdzību saskaņa ar Latvijas Ministru kabineta, Veselības ministrijas un Transplantologu asociācijas prasībām
 • Transplantoloģiskās patoloģijas diagnostika, konservatīva un operatīva ārstēšana

Pārbaudījuma veids

Studiju laikā jāapgūst studiju programma, apmeklējot 80 % teorētisko nodarbību. Teorētisko un praktisko zināšanu rakstiska pārbaude katra studiju kursa nobeigumā.

Valsts pārbaudījums: rakstveida tests un zinātniski pētnieciskā darba prezentācija.